<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
9.1
Ἀλήθειαν
истина
 
λέγω
говоря
"излагам"
ἐν
в
 
Χριστῷ
помазаник
 
οὐ
не
 
ψεύδομαι
лъжа
 
συμμαρτυρούσης
на съ-свидетелстваща
 
μοι
спр. мен
 
τῆς
-та
 
συνειδήσεώς
на съвест-
 
μου
моя
 
ἐν
в
 
πνεύματι
дух
 
ἁγίῳ
свят
 
1 Истина говоря в помазаника-цар - не лъжа и съвестта ми ми съ-свидетелства в светия Дух - 2 че скръбта ми е голяма и е непрестанна мъката в сърцето ми. 3 Защото бих желал сам аз да съм обречен [на отделяне] от помазаника-цар за моите братя, моите братя по плът, 4 които са израелци, чиито са осиновяването, и славата, и завещанията, и въвеждането на закона, и службата, 5 чиито са бащите и от които е помазаникът-цар що се отнася до плътта, който е над-всички Бог благословен във вековете. Амѐн.

         6 Но1 не е така, както че е пропаднало Божието слово.


          Защото не всички хора, които [по плът] са от [Якоб/]Израел2, са [Божият народ] Израел3. 7 Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са потомство4 на Авраам [по плът].

 

7 А [както Бог декларира]: “по Исаак5 ще се нарича семето ти. 8 Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца].
[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]1 т.е.: Но въпреки положението на плътските израелци, отхвърлили Божия помазаник-цар, Божия единствен син Исус от Назарет, и съответно погубващи душите си чрез оставането в греховете си и, вместо истината, прегръщайки сатанински заблуди относно истинския Божий помазаник-цар,
то това, което Бог е казал относно "Израел", не е пропаданало или отпаданало, и остава вярно и в сила, ако и това да изглежда напълно противоречиво твърдение, предвид случилото се в Израел.


2 Яков/Израел
3 Божият народ, Израел, обещан на Авраам, принадлежността към която не е по плът, а само по Божие обещание
4 семе

5 Исаак е обещан на Авраам от Бога - т.е. той е по Божие желание, благоволение и обещание, а не по човешко желание, заслуги, усилия или нещо такова,
т.е. не както е Исмаел, който е само плътски син на Авраам и няма нищо общо с обещанието към Авраам за (Божий) народ от Авраам
Така и онези, които са само по плът потомци на Авраам, не са много по-различни от Исмаел, който (сам евреин от баща евреин - Авраам) е само по плът син на Авраам, но не и част от Божия обещан на Авраам народ.
Понеже Бог не е длъжен на никого за каквото и да е, и е пожелал да прави само онова, което е благоволил да обещае. Това което Бог не е обещал, ние нямаме основание да очакваме - напр. нямаме основание да очакваме, че всички плътски потомци на Авраам (или: евреи) ще бъдат част от Божия народ, Израел.
9.2
ὅτι
че
 
λύπη
мъка
 
μοί
спр. мен
 
ἐστιν
голяма [е]
 
μεγάλη
и
 
καὶ
непрестанна
 
ἀδιάλειπτος
скръб
 
ὀδύνη
-то
 
τῇ
спр. сърце-
 
καρδίᾳ
мое
 
μου
 
 
9.3
ηὐχόμην
желаех си
 
γὰρ
защото
 
αὐτὸς
сам
 
ἐγὼ
аз
 
ἀνάθεμα
отлъчен
 
εἶναι
бъде
 
ἀπὸ
от
 
τοῦ
 
Χριστοῦ
помазаник-
 
ὑπὲρ
над
 
τῶν
-та
 
ἀδελφῶν
на братя-
 
μου
мои
 
τῶν
-те
 
συγγενῶν
на сродници-
 
μου
мои
 
κατὰ
според
 
σάρκα
плът
 
9.4
οἵτινές
които
 
εἰσιν
са
 
Ἰσραηλῖται
исраелци
 
ὧν
на които
 
-то
 
υἱοθεσία
осиновяване-
 
καὶ
и
 
-та
 
δόξα
слава-
"показване"
καὶ
и
 
αἱ
-та
 
διαθῆκαι
завещния-
 
καὶ
и
 
законо-даване
 
νομοθεσία
и
 
καὶ
-то
 
служене-
 
λατρεία
и
 
καὶ
-та
 
αἱ
обещания-
 
ἐπαγγελίαι
 
 
9.5
ὧν
на които
 
οἱ
-те
 
πατέρες
бащи-
 
καὶ
и
 
ἐξ
из
 
ὧν
на които
 
-ът
 
Χριστὸς
помазаник-
 
τὸ
което
 
κατὰ
според
 
σάρκα·
плът
 
-ият
 
ὢν
Е-щ-
 
ἐπὶ
на(д)
 
πάντων
на всички
 
θεὸς
Бог
 
εὐλογητὸς
благословен
 
εἰς
къ,
 
τοὺς
-те
 
αἰῶνας
векове-
 
ἀμήν
амен
 
9.6
Οὐχ
не
 
οἷον
каквото
 
δὲ
а
 
ὅτι
че
 
ἐκπέπτωκεν
изпаднало
"из-падам"
-то
 
λόγος
слово-
 
τοῦ
 
θεοῦ
на Бог-
 
οὐ
не
 
γὰρ
защото
 
πάντες
всички
 
οἱ
тези
 
ἐξ
из
 
Ἰσραήλ
Исраел (Якоб)
 
οὗτοι
тези
 
Ἰσραήλ·
Исраел
 
9.7
οὐδ
нито
"не-а"
ὅτι
защото
 
εἰσὶν
са
 
σπέρμα
семе
 
Ἀβραάμ
на Авраам
 
πάντες
всички
 
τέκνα
деца
 
ἀλλ'
но
"други [неща]"
Ἐν
в
 
Ἰσαὰκ
Исаак
 
κληθήσεταί
ще бъде викано
 
σοι
спр. теб
 
σπέρμα
семе
 
9.8
τοῦτ'
това
 
ἔστιν
е
 
οὐ
не
 
τὰ
-та
 
τέκνα
деца-
 
τῆς
-та
 
σαρκὸς
на плът-
 
ταῦτα
тези
 
τέκνα
деца
 
τοῦ
 
θεοῦ
на Бог-
 
ἀλλὰ
но
"други [неща]"
τὰ
-та
 
τέκνα
деца-
 
τῆς
-то
 
ἐπαγγελίας
на обещание-
 
λογίζεται
считат Се
 
εἰς
към
 
σπέρμα
семе
 
9.9
ἐπαγγελίας
обещание
 
γὰρ
защото
 
-то
 
λόγος
слово-
 
οὗτος
това
 
Κατὰ
според
 
τὸν
-то
 
καιρὸν
време-
 
τοῦτον
това
 
ἐλεύσομαι
ще дойда
 
καὶ
и
 
ἔσται
ще има
 
τῇ
-та
 
Σάρρᾳ
спр. Сара-
 
υἱός
син
 
9.10
οὐ
не
 
μόνον
само
 
δέ
а
 
ἀλλὰ
но
"други [неща]"
καὶ
и
 
Ῥεβέκκα
Ребека
 
ἐξ
из
 
ἑνὸς
на един
 
κοίτην
легло
 
ἔχουσα
имаща
"държа"
Ἰσαὰκ
на Исаак
 
τοῦ
-та
 
πατρὸς
на баща-
 
ἡμῶν·
наш
 
9.11
μήπω
да не още
 
γὰρ
защото
 
γεννηθέντων
на родени
"добивам"
μηδὲ
да не а
 
πραξάντων
направили
 
τι
нещо
 
ἀγαθὸν
добро
 
или
 
κακόν,
лошо
 
ἵνα
та
 
-та
 
κατ'
според
 
ἐκλογὴν
избор
"из-излагане"
τοῦ
 
θεοῦ
на Бог-
 
πρόθεσις
цел-
 
μένῃ
да остане
 
οὐκ
не
 
ἐξ
из
 
ἔργων
на дела
 
ἀλλ'
но
"други [неща]"
ἐκ
из
 
τοῦ
-ия
 
καλοῦντος
на повикал-
 
9.12
ἐρρήθη
речено
 
αὐτῇ
спр. нея
 
ὅτι
че
 
-ият
 
μείζων
по-голям-
 
δουλεύσει
ще робува
 
τῷ
-ия
 
ἐλάσσονι
спр. по-малък-
 
9.13
καθὼς
както
 
γέγραπται
написано е
"гравирам,пиша"
Τὸν
 
Ἰακὼβ
Якоб-
 
ἠγάπησα
обикнах
 
τὸν
 
δὲ
а
 
Ἠσαῦ
Есау-
 
ἐμίσησα
намразих
 
9.14
Τί
какво
 
οὖν
прочее
 
ἐροῦμεν
казваме
 
μὴ
да не
 
ἀδικία
неправедност
 
παρὰ
до
 
τῷ
 
θεῷ
спр. Бог-
 
μὴ
да не
 
γένοιτο·
да би станало
 
9.15
τῷ
 
γὰρ
защото
 
Μωσῇ
спр. Моисей-
 
λέγει
говори
"излагам"
Ἐλεήσω
Ще се смиля [над]
"смилявам се за"
ὃν
когото
 
ἂν
бих
 
ἐλεῶ
да се смиля [над]
"смилявам се за"
καὶ
и
 
οἰκτειρήσω
ще закоравя
 
ὃν
когото
 
ἂν
бих
 
οἰκτείρω
да закоравя
 
9.16
ἄρα
сега
 
οὖν
прочее
 
οὐ
не
 
τοῦ
-ия
 
θέλοντος
на волящ-
 
οὐδὲ
нито
"не-а"
τοῦ
-ия
 
τρέχοντος
тичащ-
 
ἀλλὰ
но
"други [неща]"
τοῦ
-ия
 
ἐλεοῦντος
на смиляващ-
"смилявам се за"
θεοῦ
на Бог
 
9.17
λέγει
говори
"излагам"
γὰρ
защото
 
-то
 
γραφὴ
написано-
 
τῷ
 
Φαραὼ
спр. фараон-
 
ὅτι
че
 
Εἰς
към
 
αὐτὸ
само
 
τοῦτο
това
 
ἐξήγειρά
издигнах
 
σε
теб
 
ὅπως
така че
 
ἐνδείξωμαι
да покажа
 
ἐν
в
 
σοὶ
спр. теб
 
τὴν
-та
 
δύναμίν
сила-
 
μου
моя
 
καὶ
и
 
ὅπως
така че
 
διαγγελῇ
да през-вести
 
τὸ
-то
 
ὄνομά
име-
 
μου
мое
 
ἐν
в
 
πάσῃ
спр. цяла
 
τῇ
-та
 
γῇ
спр. земя-
 
9.18
ἄρα
сега
 
οὖν
прочее
 
ὃν
когото
 
θέλει
иска
 
ἐλεεῖ
смилява се [над]
"смилявам се за"
ὃν
когото
 
δὲ
а
 
θέλει
иска
 
σκληρύνει
втвърдява
 
9.19
Ἐρεῖς
ще
 
οὖν
кажеш
 
μοι
прочее
 
Τί
спр. мен
 
ἔτι
какво
 
μέμφεται
още
 
τῷ
укорява
 
γὰρ
-та
 
βουλήματι
защото
 
αὐτοῦ
спр. воля-
 
τίς
негова
 
ἀνθέστηκεν
кой
 
9.20
μενοῦνγε
действително прочее наистина
 
о
 
ἄνθρωπε
човек
 
σὺ
ти
 
τίς
кой
 
εἶ
си
 
-ият
 
ἀνταποκρινόμενος
противо-отговарящ-
 
τῷ
 
θεῷ
спр. Бог-
 
μὴ
да не
 
ἐρεῖ
рече
 
τὸ
-то
 
πλάσμα
образувано-
 
τῷ
-ия
 
πλάσαντι
спр. образуващ-
 
Τί
какво
 
με
ме
 
ἐποίησας
направил [си]
 
οὕτως
така
 
9.21
или
 
οὐκ
не
 
ἔχει
има
"държа"
ἐξουσίαν
власт
 
-ят
 
κεραμεὺς
грънчар-
 
τοῦ
-та
 
πηλοῦ
на глина-
 
ἐκ
из
 
τοῦ
-та
 
αὐτοῦ
на съща-
 
φυράματος
смес
 
ποιῆσαι
да направи
 
този
 
μὲν
действително
 
εἰς
към
 
τιμὴν
почет
 
σκεῦος
съд
 
този
 
δὲ
а
 
εἰς
към
 
ἀτιμίαν
без-честие
 
9.22
εἰ
ако
 
δὲ
а
 
θέλων
искащ
 
-ът
 
θεὸς
Бог-
 
ἐνδείξασθαι
покаже
 
τὴν
 
ὀργὴν
гняв-
 
καὶ
и
 
γνωρίσαι
направи знайна
 
τὸ
-та
 
δυνατὸν
сила-
 
αὐτοῦ
негова
 
ἤνεγκεν
понасяше
 
ἐν
в
 
πολλῇ
спр. много
 
μακροθυμίᾳ
спр. дълго-търпение
 
σκεύη
съдове
 
ὀργῆς
на гняв
 
κατηρτισμένα
наставяни
 
εἰς
към
 
ἀπώλειαν
погибел
 
9.23
καὶ
и
 
ἵνα
та
 
γνωρίσῃ
да бъде узнато
 
τὸν
-то
 
πλοῦτον
богатство-
 
τῆς
-та
 
δόξης
на слава-
"показване"
αὐτοῦ
негова
 
ἐπὶ
на(д)
 
σκεύη
съдове
 
ἐλέους
на милост
 
които
 
προητοίμασεν
предварително-приготви
 
εἰς
към
 
δόξαν
слава
"показване"
9.24
οὓς
които
 
καὶ
и
 
ἐκάλεσεν
повика
 
ἡμᾶς
нас
 
οὐ
не
 
μόνον
само
 
ἐξ
из
 
Ἰουδαίων
на иудаи
 
ἀλλὰ
но
"други [неща]"
καὶ
и
 
ἐξ
из
 
ἐθνῶν
на други народи
 
9.25
ὡς
както
 
καὶ
и
 
ἐν
в
 
τῷ
-та
 
Ὡσηὲ
спр. Осее
 
λέγει
говори
"излагам"
Καλέσω
ще нарека
 
τὸν
 
οὐ
не
 
λαόν
народ- мой
 
μου
мой
 
λαόν
народ
 
μου
и
 
καὶ
-та
 
τὴν
не
 
οὐκ
обичана-
 
ἠγαπημένην
обичана
 
ἠγαπημένην·
 
 
9.26
καὶ
и
 
ἔσται
ще бъде
 
ἐν
в
 
τῷ
-то
 
τόπῳ
място-
 
οὗ
където
 
ἐρρήθη
бе речено
 
αὐτοῖς
спр. тях
 
Οὐ
не
 
λαός
народ
 
μου
мой
 
ὑμεῖς
вие
 
ἐκεῖ
там
 
κληθήσονται
ще бъдат наречени
 
υἱοὶ
синове
 
θεοῦ
на Бог
 
ζῶντος
на жив
 
9.27
Ἠσαΐας
Есайас
 
δὲ
а
 
κράζει
вика
 
ὑπὲρ
над
 
τοῦ
 
Ἰσραήλ
Исраел-
 
Ἐὰν
ако
 
да е
 
-то
 
ἀριθμὸς
число-
 
τῶν
-те
 
υἱῶν
на синове-
 
Ἰσραὴλ
Исраел
 
ὡς
като
 
 
ἄμμος
пясък-
 
τῆς
-то
 
θαλάσσης
на море-
 
τὸ
-ът
 
κατάλειμμα
остатък-
 
σωθήσεται·
ще бъде спасен
 
9.28
λόγον
 
 
γὰρ
 
 
συντελῶν
 
 
καὶ
 
 
συντέμνων
 
 
ἐν
 
 
δικαιοσυνῃ
 
 
ὅτι
 
 
λόγον
 
 
συντετμημένον
 
 
ποιήσει
 
 
κύριος
 
 
ἐπὶ
 
 
τῆς
 
 
γῆς
 
 
9.29
καὶ
 
 
καθὼς
 
 
προείρηκεν
 
 
Ἠσαΐας
 
 
Εἰ
 
 
μὴ
 
 
κύριος
 
 
Σαβαὼθ
 
 
ἐγκατέλιπεν
 
 
ἡμῖν
 
 
σπέρμα
 
 
ὡς
 
 
Σόδομα
 
 
ἂν
 
 
ἐγενήθημεν
 
 
καὶ
 
 
ὡς
 
 
Γόμορρα
 
 
ἂν
 
 
ὡμοιώθημεν
 
 
9.30
Τί
 
 
οὖν
 
 
ἐροῦμεν
 
 
ὅτι
 
 
ἔθνη
 
 
τὰ
 
 
μὴ
 
 
διώκοντα
 
 
δικαιοσύνην
 
 
κατέλαβεν
 
 
δικαιοσύνην
 
 
δικαιοσύνην
 
 
δὲ
 
 
τὴν
 
 
ἐκ
 
 
πίστεως
 
 
9.31
Ἰσραὴλ
 
 
δὲ
 
 
διώκων
 
 
νόμον
 
 
δικαιοσύνης
 
 
εἰς
 
 
νόμον
 
 
δικαιοσύνης,
 
 
οὐκ
 
 
ἔφθασεν
 
 
9.32
διατί
 
 
ὅτι
 
 
οὐκ
 
 
ἐκ
 
 
πίστεως,
 
 
ἀλλ'
 
 
ὡς
 
"други [неща]"
ἐξ
 
 
ἔργων
 
 
νόμου·
 
 
προσέκοψαν
 
 
γὰρ
 
 
τῷ
 
 
λίθῳ
 
 
τοῦ
 
 
προσκόμματος,
 
 
9.33
καθὼς
 
 
γέγραπται
 
"гравирам,пиша"
Ἰδού,
 
 
τίθημι
 
 
ἐν
 
 
Σιὼν
 
 
λίθον
 
 
προσκόμματος
 
 
καὶ
 
 
πέτραν
 
 
σκανδάλου
 
 
καὶ
 
 
πᾶς
 
 
 
 
πιστεύων
 
 
ἐπ'
 
 
αὐτῷ
 
 
οὐ
 
 
καταισχυνθήσεται