<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
8.1
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
δὲ
 
 
ἐπορεύθη
 
 
εἰς
 
 
τὸ
 
 
Ὄρος
 
 
τῶν
 
 
Ἐλαιῶν
 
 


         1 А Йесу̀с отиде на маслинения хълм. 2 И на зазоряване отново дойде в светилището. И всички хора идваха при него, и той седна, и ги учеше. 3 И книжовниците, и фарисеите водят една жена, хваната в изневяра. И, като я изправиха пред всички, 4 му казват: Учителю, тази жена беше хваната точно когато изневеряваше. 5 А в закона Мосѐс ни е заповядал такива да ги убиваме с камъни. И така, ти какво казваш?

 

6 А това го казваха, за да го изпитат, за да имат в какво да го обвиняват1.

 

6 А Йесу̀с се наведе и започна да пише с пръст на земята2. 7 Но понеже продължаваха да го питат, той се изправи и им каза: “Който от вас е без грях, първи да хвърли камък по нея.”

 

8 И отново се наведе и пишеше на земята. 9 А те, като чуха и съвестта им ги изобличаваше, започнаха да си отиват един по един — от по-старите до последните. И останаха само Йесу̀с и жената, която стоеше пред всички.

 

10 И Йесу̀с, като се изправи и не видя никой да е останал, освен жената, каза ѝ: “Жено, къде са онези хора, твоите съдии? Никой ли не те осъди?”

 

11 А тя каза: “Никой, господарю.”

 

11 И Йесу̀с каза: “Аз също не те осъждам. Иди си и от сега нататък не върши грях.”

 

12 И така, Йесу̀с отново започна да им говори: “Аз съм светлината на света. Който ме следва няма да ходи никога в тъмнина, а ще има светлината на живота.”

 

13 Тогава фарисеите му казаха: “Ти свидетелстваш за себе си - свидетелството ти не е достоверно!”

 

14 Йесу̀с в отговор им каза: “Дори и аз да свидетелствам за себе си, свидетелството ми е достоверно, защото зная откъде съм дошъл и къде отивам, а вие не знаете откъде идвам и къде отивам. 15 Вие съдите според плътта ми. Аз не съдя никого. 16 А дори и да съдя, присъдата ми е истинна, защото не съм сам, а сме аз и баща ми, който ме прати. 17 А и във вашия закон пише, че свидетелството на двама души е вярно. 18 Аз съм единият, който свидетелствам за себе си, и баща ми, който ме прати, също свидетелства за мен.

 

19 Тогава му казаха: “Къде е баща ти?”

 

19 Йесу̀с отговори: “Не познавате нито мен, нито баща ми. Ако познавахте мен, щяхте да познавате и баща ми.”

 

20 Тези думи изговори Йесу̀с в трезора, когато учеше в светилището. И никой не го хвана, защото още не беше дошло времето му.

 

21 Тогава Йесу̀с отново им говореше: “Аз си отивам. И ще ме търсите, и ще умрете в греховете си. Вие не можете да дойдете там, където аз отивам.”

 

22 Тогава иудеите казваха: “Да не би да се самоубие? Понеже казва “Вие не можете да дойдете там, където аз отивам.””

 

23 И той им каза: “Вие сте от тези, които са долу. Аз съм от онези, които са горе. Вие сте от този свят, аз не съм от този свят. 24 И така, казах ви, че ще умрете в греховете си. Защото ако не повярвате, че съм аз, ще умрете в греховете си.” 25 Тогава му казаха: “Кой си ти?” А Йесу̀с им каза: “Това, което и ви казвам от началото [че съм]! 26 Имам много да говоря и да съдя за вас, но този, който ме прати, е истинен, и в света аз говоря това, което съм чул от него.”

 

27 Не разбраха, че говореше за Бащата.

 

28 Тогава Йесу̀с им каза: “Когато издигнете човешкия син, тогава ще разберете, че съм аз, и че нищо не правя от себе си, а говоря това, което ми е наредил баща ми. 29 И този, който ме прати е с мен — баща ми не ме е оставил сам, защото аз винаги върша това, в което той благоволява.

 

30 Когато говореше това, мнозина повярваха в него.

 

31 Тогава Йесу̀с казваше на тези, които му повярваха: “Ако стоите в словото ми, наистина сте ми ученици. 32 И ще научите истината, и истината ще ви освободи.”

 

33 Отговориха му: “Ние сме потомство на Абраа̀м и никога не сме били роби на някого! Защо казваш “Ще бъдете освободени”?”

 

34 Йесу̀с им отговори: “Амѐн, амѐн, казвам ви, че всеки, който извършва грях, е роб на греха. 35 А робът не остава за винаги в дома — синът остава за винаги. 36 И така, ако синът ви освободи, действително ще бъдете свободни.

 

37 Зная, че сте потомство на Абраа̀м. Но искате да ме убиете, защото във вас няма място за моето слово. 38 Аз говоря това, което чух от баща си. Така и вие вършите това, което сте видели от вашия баща.”

 

39 В отговор му казаха: “Нашият баща е Абраа̀м.”

 

40 Йесу̀с им каза: “Ако бяхте деца на Абраа̀м, делата на Абраа̀м щяхте да вършите. А сега искате да ме убиете — мен, човека, който ви казах истината, която чух от Бога. Абраа̀м не е правил това.

 

41 Вие вършите делата на вашия баща.

 

41 Тогава му казаха: “Ние не сме родени от разврат3, имаме един баща — Бога.

 

42 Тогава Йесу̀с им каза: “Ако Бог беше вашият баща, вие бихте ме обичaли. Защото аз излязох и дойдох от присъствието на Бога — понеже не съм дошъл от себе си, а той ме изпрати.

 

43 Защо не разбирате говоренето ми? Защото не можете да слушате моето слово. 44 Вашият баща е клеветникът4 и вие желаете да вършите желанията на баща си. Той беше човекоубиец от началото и не остана в истината — в него истина няма. Когато изговаря лъжа, говори от своето си, защото е лъжец и баща на всеки лъжец. 45 А понеже аз казвам истината, вие не ми вярвате. 46 Кой от вас ме изобличава за грях? Но ако казвам истината, защо не ми вярвате? 47 Който е от Бога, слуша Божиите думи. Вие затова не слушате, защото не сте от Бога.

 

48 Тогава иудеите в отговор му казаха: “Нали ние хубаво ти казахме, че си от Самариа и имаш демон!”

 

49 Йесу̀с отговори: “Аз демон нямам, а почитам баща си. А вие ме унижавате. 50 Но аз не търся собствената си слава — има кой да търси и да съди. 51 Амѐн, амѐн, казвам ви, ако някой съхрани моето слово, изобщо няма да види смърт, във вечността.”

 

52 Тогава иудеите му казаха: “Сега вече разбрахме, че имаш демон: Абраа̀м и пророците са умрели, а ти казваш “Ако някой съхрани словото ми, никога няма да вкуси смърт.” 53 Да не си по-голям от баща ни Абраа̀м, който е умрял! И пророците са умрели! Ти на какъв се правиш!”

 

54 Йесу̀с отговори: “Ако аз прославям себе си, славата ми е нищо. Баща ми е този, който ме прославя, за когото вие казвате, че е ваш Бог, 55 и не го познавате. Но аз го познавам. И ако кажа, че не го познавам, ще бъда лъжец, като вас. Но аз го познавам и изпълнявам думите му. 56 Абраа̀м, вашият баща, толкова се радваше да види моя ден. И го видя5 и се зарадва.

 

57 Тогава иудеите му казаха: “Още нямаш и петдесет години! И Абраа̀м ли си видял?”

 

58 Йесу̀с им каза: “Амѐн, амѐн, казвам ви, преди Абраа̀м да дойде в съществуване АЗ СЪМ.”

 

59 Тогава взеха камъни, за да хвърлят по него, но Йесу̀с се скри и излезе от светилището, минавайки сред тях. И така си отиде.


1 Явно това е бил хитро-скроен план от смъртните врагове на Божия син Исус (водачите на иудеите, които от завист към него са направили заговор да го убият) с цел той или да се окаже виновен в грях или пък да бъде дискредитиран като спасител пред хората и те вече да не го следват, а да следват тях. Ако Исус би им казал да пуснат прелюбодейката, тогава те биха казали: Ето, Исус ни учи да нарушаваме Божия закон и така той се явява враг на Бога - значи той не е Божият помазаник-цар. Ако пък би им казал да я убият, тогава той би престанал да бъде надежда за хората за спасение от греха и смъртта.
2 възм. е така той да прави връзка с това, как Бог с пръстта си е написал на плочи първите десет заповеди на Мойсеевия закон, и да иска да им каже: Заповедите вече са написани и дадени от Бога (вкл. и отн. прелюбодейство) - изпълнявайте ги.
3 т.е. намекват, че той е роден като резултат от разврат
4 гр. diabolos, сатаната
5 вероятно Абраам “е видял Неговия ден”, когато е получил обратно Исаак жив, един вид - съживен от мъртвите, като пророчество за Божия син Исус (понеже Абраам тогава е пожертвал на Бога и убил в сърцето си Исаак). Абраам е разсъдил, че Бог, който му е обещал народ според Исаак, щом му е заповядал да убие сина си Исаак и да го принесе в жертва-всеизгаряне на Бога, тогава Бог очевидно след това ще трябва и да съживи Исаак от мъртвите, за да си изпълни обещанието си към Абраам, който е повярвал на обещанието му (понеже, за да има народ по Исаак, Исаак очевидно трябва да е жив, а не мъртав!)
8.2
Ὄρθρου
 
 
δὲ
 
 
πάλιν
 
 
παρεγένετο
 
 
εἰς
 
 
τὸ
 
 
ἱερόν
 
 
καὶ
 
 
πᾶς
 
 
 
 
λαὸς
 
 
ἤρχετο
 
 
πρὸς
 
 
αὐτόν
 
 
καὶ
 
 
καθίσας
 
 
ἐδίδασκεν
 
 
αὐτούς
 
 
8.3
ἄγουσιν
 
 
δὲ
 
 
οἱ
 
 
γραμματεῖς
 
 
καὶ
 
 
οἱ
 
 
Φαρισαῖοι
 
 
πρὸς
 
 
αὐτὸν
 
 
γυναῖκα
 
 
ἐν
 
 
μοιχείᾳ
 
 
κατειλημμένην
 
 
καὶ
 
 
στήσαντες
 
 
αὐτὴν
 
 
ἐν
 
 
μέσῳ
 
 
8.4
λέγουσιν
 
"излагам"
αὐτῷ
 
 
Διδάσκαλε
 
 
αὕτη
 
 
 
 
γυνὴ
 
 
κατείληφθη
 
 
ἐπαυτοφώρῳ
 
 
μοιχευομένη·
 
 
8.5
ἐν
 
 
δὲ
 
 
τῷ
 
 
νόμῳ
 
 
Μωσῆς
 
 
ἡμῖν
 
 
ἐνετείλατο
 
 
τὰς
 
 
τοιαύτας
 
 
λιθοβολεῖσθαι·
 
 
σὺ
 
 
οὖν
 
 
τί
 
 
λέγεις
 
"излагам"
8.6
τοῦτο
 
 
δὲ
 
 
ἔλεγον
 
"излагам"
πειράζοντες
 
 
αὐτόν
 
 
ἵνα
 
 
ἔχωσιν
 
"държа"
κατηγορεῖν
 
 
αὐτοῦ
 
 
 
 
δὲ
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
κάτω
 
 
κύψας
 
 
τῷ
 
 
δακτύλῳ
 
 
ἔγραφεν
 
"гравирам,пиша"
εἰς
 
 
τὴν
 
 
γῆν
 
 
8.7
ὡς
 
 
δὲ
 
 
ἐπέμενον
 
 
ἐρωτῶντες
 
 
αὐτόν
 
 
ἀνάκυψας
 
 
εἶπεν
 
 
πρὸς
 
 
αὐτούς
 
 
 
 
ἀναμάρτητος
 
 
ὑμῶν
 
 
πρῶτος
 
 
τὸν
 
 
λίθον
 
 
ἐπ'
 
 
αὓτη
 
 
βαλέτω
 
 
8.8
καὶ
 
 
πάλιν
 
 
κάτω
 
 
κύψας
 
 
ἔγραφεν
 
"гравирам,пиша"
εἰς
 
 
τὴν
 
 
γῆν
 
 
8.9
οἱ
 
 
δὲ
 
 
ἀκούσαντες
 
 
καὶ
 
 
ὑπὸ
 
 
τῆς
 
 
συνειδήσεως
 
 
ἐλεγχόμενοι,
 
 
ἐξήρχοντο
 
 
εἷς
 
 
καθ'
 
 
εἷς
 
 
ἀρξάμενοι
 
 
ἀπὸ
 
 
τῶν
 
 
πρεσβυτέρων
 
 
ἕως
 
 
τῶν
 
 
ἐσχάτων
 
 
καὶ
 
 
κατελείφθη
 
 
μόνος
 
 
 
 
Ἰησοῦς,
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
καὶ
 
 
 
 
γυνὴ
 
 
ἐν
 
 
μέσῳ
 
 
ἑστῶσα
 
 
8.10
ἀνακύψας
 
 
δὲ
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
καὶ
 
 
μηδένα
 
 
θεασάμενος
 
 
πλὴν
 
"повече"
τὴς
 
 
γυναικὸς,
 
 
εἶπεν
 
 
αὐτῇ
 
 
 
 
γυνή
 
 
ποῦ
 
 
εἰσιν
 
 
ἐκεῖνοι
 
 
οἱ
 
 
κατήγοροί
 
 
σου
 
 
οὐδείς
 
 
σε
 
 
κατέκρινεν
 
 
8.11
 
 
δὲ
 
 
εἶπεν
 
 
Οὐδείς
 
 
κύριε
 
 
εἶπεν
 
 
δὲ
 
 
αὐτῇ
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Οὐδὲ
 
"не-а"
ἐγώ
 
 
σε
 
 
κατακρίνω·
 
 
πορεύου
 
 
καὶ
 
 
μηκέτι
 
 
ἁμάρτανε
 
 
8.12
Πάλιν
 
 
οὖν
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
αὐτοῖς
 
 
ἐλάλησεν
 
 
λέγων,
 
"излагам"
Ἐγώ
 
 
εἰμι
 
 
τὸ
 
 
φῶς
 
 
τοῦ
 
 
κόσμου·
 
 
 
 
ἀκολουθῶν
 
 
ἐμοὶ
 
 
οὐ
 
 
μὴ
 
 
περιπατήσει
 
 
ἐν
 
 
τῇ
 
 
σκοτίᾳ
 
 
ἀλλ'
 
"други [неща]"
ἕξει
 
"държа"
τὸ
 
 
φῶς
 
 
τῆς
 
 
ζωῆς
 
 
8.13
εἶπον
 
 
οὖν
 
 
αὐτῷ
 
 
οἱ
 
 
Φαρισαῖοι
 
 
Σὺ
 
 
περὶ
 
 
σεαυτοῦ
 
 
μαρτυρεῖς·
 
 
 
 
μαρτυρία
 
 
σου
 
 
οὐκ
 
 
ἔστιν
 
 
ἀληθής
 
 
8.14
ἀπεκρίθη
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
καὶ
 
 
εἶπεν
 
 
αὐτοῖς
 
 
Κἂν
 
 
ἐγὼ
 
 
μαρτυρῶ
 
 
περὶ
 
 
ἐμαυτοῦ
 
 
ἀληθής
 
 
ἐστιν
 
 
 
 
μαρτυρία
 
 
μου
 
 
ὅτι
 
 
οἶδα
 
"видял съм"
πόθεν
 
 
ἦλθον
 
 
καὶ
 
 
ποῦ
 
 
ὑπάγω·
 
 
ὑμεῖς
 
 
δὲ
 
 
οὐκ
 
 
οἴδατε
 
"видял съм"
πόθεν
 
 
ἔρχομαι
 
 
καὶ
 
 
ποῦ
 
 
ὑπάγω
 
 
8.15
ὑμεῖς
 
 
κατὰ
 
 
τὴν
 
 
σάρκα
 
 
κρίνετε
 
 
ἐγὼ
 
 
οὐ
 
 
κρίνω
 
 
οὐδένα
 
 
8.16
καὶ
 
 
ἐὰν
 
 
κρίνω
 
 
δὲ
 
 
ἐγώ
 
 
 
 
κρίσις
 
 
 
 
ἐμὴ
 
 
ἀληθής
 
 
ἐστιν
 
 
ὅτι
 
 
μόνος
 
 
οὐκ
 
 
εἰμί
 
 
ἀλλ'
 
"други [неща]"
ἐγὼ
 
 
καὶ
 
 
 
 
πέμψας
 
 
με
 
 
πατήρ
 
 
8.17
καὶ
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
νόμῳ
 
 
δὲ
 
 
τῷ
 
 
ὑμετέρῳ
 
 
γέγραπται
 
"гравирам,пиша"
ὅτι
 
 
δύο
 
 
ἀνθρώπων
 
 
 
 
μαρτυρία
 
 
ἀληθής
 
 
ἐστιν
 
 
8.18
ἐγώ
 
 
εἰμι
 
 
 
 
μαρτυρῶν
 
 
περὶ
 
 
ἐμαυτοῦ
 
 
καὶ
 
 
μαρτυρεῖ
 
 
περὶ
 
 
ἐμοῦ
 
 
 
 
πέμψας
 
 
με
 
 
πατήρ
 
 
8.19
ἔλεγον
 
"излагам"
οὖν
 
 
αὐτῷ
 
 
Ποῦ
 
 
ἐστιν
 
 
 
 
πατήρ
 
 
σου
 
 
ἀπεκρίθη
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Οὔτε
 
 
ἐμὲ
 
 
οἴδατε
 
"видял съм"
οὔτε
 
 
τὸν
 
 
πατέρα
 
 
μου·
 
 
εἰ
 
 
ἐμὲ
 
 
ᾔδειτε
 
"видял съм"
καὶ
 
 
τὸν
 
 
πατέρα
 
 
μου
 
 
ᾔδειτε
 
"видял съм"
ἂν
 
 
8.20
Ταῦτα
 
 
τὰ
 
 
ῥήματα
 
 
ἐλάλησεν
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ἐν
 
 
τῷ
 
 
γαζοφυλακίῳ
 
 
διδάσκων
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
ἱερῷ·
 
 
καὶ
 
 
οὐδεὶς
 
 
ἐπίασεν
 
 
αὐτόν
 
 
ὅτι
 
 
οὔπω
 
 
ἐληλύθει
 
 
 
 
ὥρα
 
 
αὐτοῦ
 
 
8.21
Εἶπεν
 
 
οὖν
 
 
πάλιν
 
 
αὐτοῖς
 
 
 
 
Ἰησοῦς,
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Ἐγὼ
 
 
ὑπάγω
 
 
καὶ
 
 
ζητήσετέ
 
 
με
 
 
καὶ
 
 
ἐν
 
 
τῇ
 
 
ἁμαρτίᾳ
 
 
ὑμῶν
 
 
ἀποθανεῖσθε·
 
 
ὅπου
 
"както-къде"
ἐγὼ
 
 
ὑπάγω
 
 
ὑμεῖς
 
 
οὐ
 
 
δύνασθε
 
 
ἐλθεῖν
 
 
8.22
ἔλεγον
 
"излагам"
οὖν
 
 
οἱ
 
 
Ἰουδαῖοι
 
 
Μήτι
 
 
ἀποκτενεῖ
 
 
ἑαυτόν
 
 
ὅτι
 
 
λέγει
 
"излагам"
Ὅπου
 
"както-къде"
ἐγὼ
 
 
ὑπάγω
 
 
ὑμεῖς
 
 
οὐ
 
 
δύνασθε
 
 
ἐλθεῖν
 
 
8.23
καὶ
 
 
εἴπεν
 
 
αὐτοῖς
 
 
Ὑμεῖς
 
 
ἐκ
 
 
τῶν
 
 
κάτω
 
 
ἐστέ
 
 
ἐγὼ
 
 
ἐκ
 
 
τῶν
 
 
ἄνω
 
"въз,горе"
εἰμί·
 
 
ὑμεῖς
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
κόσμου
 
 
τούτου
 
 
ἐστέ
 
 
ἐγὼ
 
 
οὐκ
 
 
εἰμὶ
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
κόσμου
 
 
τούτου
 
 
8.24
εἶπον
 
 
οὖν
 
 
ὑμῖν
 
 
ὅτι
 
 
ἀποθανεῖσθε
 
 
ἐν
 
 
ταῖς
 
 
ἁμαρτίαις
 
 
ὑμῶν·
 
 
ἐὰν
 
 
γὰρ
 
 
μὴ
 
 
πιστεύσητε
 
 
ὅτι
 
 
ἐγώ
 
 
εἰμι
 
 
ἀποθανεῖσθε
 
 
ἐν
 
 
ταῖς
 
 
ἁμαρτίαις
 
 
ὑμῶν
 
 
8.25
ἔλεγον
 
"излагам"
οὖν
 
 
αὐτῷ
 
 
Σὺ
 
 
τίς
 
 
εἶ
 
 
καὶ
 
 
εἶπεν
 
 
αὐτοῖς
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Τὴν
 
 
ἀρχὴν
 
 
 
 
τι
 
 
καὶ
 
 
λαλῶ
 
 
ὑμῖν
 
 
8.26
πολλὰ
 
 
ἔχω
 
"държа"
περὶ
 
 
ὑμῶν
 
 
λαλεῖν
 
 
καὶ
 
 
κρίνειν
 
 
ἀλλ'
 
"други [неща]"
 
 
πέμψας
 
 
με
 
 
ἀληθής
 
 
ἐστιν
 
 
κἀγὼ
 
 
 
 
ἤκουσα
 
 
παρ'
 
 
αὐτοῦ
 
 
ταῦτα
 
 
λὲγω
 
"излагам"
εἰς
 
 
τὸν
 
 
κόσμον
 
 
8.27
οὐκ
 
 
ἔγνωσαν
 
 
ὅτι
 
 
τὸν
 
 
πατέρα
 
 
αὐτοῖς
 
 
ἔλεγεν
 
"излагам"
8.28
εἶπεν
 
 
οὖν
 
 
αὐτοῖς
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Ὅταν
 
 
ὑψώσητε
 
 
τὸν
 
 
υἱὸν
 
 
τοῦ
 
 
ἀνθρώπου
 
 
τότε
 
 
γνώσεσθε
 
 
ὅτι
 
 
ἐγώ
 
 
εἰμι
 
 
καὶ
 
 
ἀπ'
 
 
ἐμαυτοῦ
 
 
ποιῶ
 
 
οὐδέν
 
 
ἀλλὰ
 
"други [неща]"
καθὼς
 
 
ἐδίδαξέν
 
 
με
 
 
 
 
πατὴρ
 
 
μου,
 
 
ταῦτα
 
 
λαλῶ
 
 
8.29
καὶ
 
 
 
 
πέμψας
 
 
με
 
 
μετ'
 
 
ἐμοῦ
 
 
ἐστιν·
 
 
οὐκ
 
 
ἀφῆκέν
 
 
με
 
 
μόνον
 
 
 
 
πατὴρ,
 
 
ὅτι
 
 
ἐγὼ
 
 
τὰ
 
 
ἀρεστὰ
 
 
αὐτῷ
 
 
ποιῶ
 
 
πάντοτε
 
 
8.30
Ταῦτα
 
 
αὐτοῦ
 
 
λαλοῦντος
 
 
πολλοὶ
 
 
ἐπίστευσαν
 
 
εἰς
 
 
αὐτόν
 
 
8.31
Ἔλεγεν
 
"излагам"
οὖν
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
πρὸς
 
 
τοὺς
 
 
πεπιστευκότας
 
 
αὐτῷ
 
 
Ἰουδαίους
 
 
Ἐὰν
 
 
ὑμεῖς
 
 
μείνητε
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
λόγῳ
 
 
τῷ
 
 
ἐμῷ
 
 
ἀληθῶς
 
"истинно"
μαθηταί
 
 
μού
 
 
ἐστε
 
 
8.32
καὶ
 
 
γνώσεσθε
 
 
τὴν
 
 
ἀλήθειαν
 
 
καὶ
 
 
 
 
ἀλήθεια
 
 
ἐλευθερώσει
 
 
ὑμᾶς
 
 
8.33
ἀπεκρίθησαν
 
 
αὐτῷ
 
 
Σπέρμα
 
 
Ἀβραάμ
 
 
ἐσμεν
 
 
καὶ
 
 
οὐδενὶ
 
 
δεδουλεύκαμεν
 
 
πώποτε·
 
"още-някога"
πῶς
 
 
σὺ
 
 
λέγεις
 
"излагам"
ὅτι
 
 
Ἐλεύθεροι
 
 
γενήσεσθε
 
 
8.34
ἀπεκρίθη
 
 
αὐτοῖς
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Ἀμὴν
 
 
ἀμὴν
 
 
λέγω
 
"излагам"
ὑμῖν
 
 
ὅτι
 
 
πᾶς
 
 
 
 
ποιῶν
 
 
τὴν
 
 
ἁμαρτίαν
 
 
δοῦλός
 
 
ἐστιν
 
 
τῆς
 
 
ἁμαρτίας
 
 
8.35
 
 
δὲ
 
 
δοῦλος
 
 
οὐ
 
 
μένει
 
 
ἐν
 
 
τῇ
 
 
οἰκίᾳ
 
 
εἰς
 
 
τὸν
 
 
αἰῶνα
 
 
 
 
υἱὸς
 
 
μένει
 
 
εἰς
 
 
τὸν
 
 
αἰῶνα
 
 
8.36
ἐὰν
 
 
οὖν
 
 
 
 
υἱὸς
 
 
ὑμᾶς
 
 
ἐλευθερώσῃ
 
 
ὄντως
 
"бидейки"
ἐλεύθεροι
 
 
ἔσεσθε
 
 
8.37
οἶδα
 
"видял съм"
ὅτι
 
 
σπέρμα
 
 
Ἀβραάμ
 
 
ἐστε·
 
 
ἀλλὰ
 
"други [неща]"
ζητεῖτέ
 
 
με
 
 
ἀποκτεῖναι
 
 
ὅτι
 
 
 
 
λόγος
 
 
 
 
ἐμὸς
 
 
οὐ
 
 
χωρεῖ
 
 
ἐν
 
 
ὑμῖν
 
 
8.38
ἐγὼ
 
 
 
 
ἑώρακα
 
 
παρὰ
 
 
τῷ
 
 
πατρὶ
 
 
μου,
 
 
λαλῶ·
 
 
καὶ
 
 
ὑμεῖς
 
 
οὖν
 
 
 
 
ἑωράκατε
 
 
παρὰ
 
 
τῷ
 
 
πατρὶ
 
 
ὑμῶν
 
 
ποιεῖτε
 
 
8.39
Ἀπεκρίθησαν
 
 
καὶ
 
 
εἶπον
 
 
αὐτῷ
 
 
 
 
πατὴρ
 
 
ἡμῶν
 
 
Ἀβραάμ
 
 
ἐστιν
 
 
λέγει
 
"излагам"
αὐτοῖς
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Εἰ
 
 
τέκνα
 
 
τοῦ
 
 
Ἀβραάμ
 
 
ἦτε,
 
 
τὰ
 
 
ἔργα
 
 
τοῦ
 
 
Ἀβραὰμ
 
 
ἐποιεῖτε
 
 
ἄν
 
 
8.40
νῦν
 
 
δὲ
 
 
ζητεῖτέ
 
 
με
 
 
ἀποκτεῖναι
 
 
ἄνθρωπον
 
 
ὃς
 
 
τὴν
 
 
ἀλήθειαν
 
 
ὑμῖν
 
 
λελάληκα
 
 
ἣν
 
 
ἤκουσα
 
 
παρὰ
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ·
 
 
τοῦτο
 
 
Ἀβραὰμ
 
 
οὐκ
 
 
ἐποίησεν
 
 
8.41
ὑμεῖς
 
 
ποιεῖτε
 
 
τὰ
 
 
ἔργα
 
 
τοῦ
 
 
πατρὸς
 
 
ὑμῶν
 
 
εἶπον
 
 
οὖν
 
 
αὐτῷ
 
 
Ἡμεῖς
 
 
ἐκ
 
 
πορνείας
 
 
οὐ
 
 
γεγεννήμεθα·
 
"добивам"
ἕνα
 
 
πατέρα
 
 
ἔχομεν
 
"държа"
τὸν
 
 
θεόν
 
 
8.42
εἶπεν
 
 
οὖν
 
 
αὐτοῖς
 
 
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Ἰησοῦς
 
 
Εἰ
 
 
 
 
θεὸς
 
 
πατὴρ
 
 
ὑμῶν
 
 
ἦν
 
 
ἠγαπᾶτε
 
 
ἂν
 
 
ἐμέ
 
 
ἐγὼ
 
 
γὰρ
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
ἐξῆλθον
 
 
καὶ
 
 
ἥκω·
 
"не-а"
οὐδὲ
 
 
γὰρ
 
 
ἀπ'
 
 
ἐμαυτοῦ
 
 
ἐλήλυθα
 
"други [неща]"
ἀλλ'
 
 
ἐκεῖνός
 
 
με
 
 
ἀπέστειλεν
 
__ETYM__7____
8.43
διατί
 
 
τὴν
 
 
λαλιὰν
 
 
τὴν
 
 
ἐμὴν
 
 
οὐ
 
 
γινώσκετε
 
 
ὅτι
 
 
οὐ
 
 
δύνασθε
 
 
ἀκούειν
 
 
τὸν
 
 
λόγον
 
 
τὸν
 
 
ἐμόν
 
 
8.44
ὑμεῖς
 
 
ἐκ
 
 
πατρὸς
 
 
τοῦ
 
 
διαβόλου
 
 
ἐστὲ
 
 
καὶ
 
 
τὰς
 
 
ἐπιθυμίας
 
 
τοῦ
 
 
πατρὸς
 
 
ὑμῶν
 
 
θέλετε
 
 
ποιεῖν
 
 
ἐκεῖνος
 
 
ἀνθρωποκτόνος
 
 
ἦν
 
 
ἀπ'
 
 
ἀρχῆς
 
 
καὶ
 
 
ἐν
 
 
τῇ
 
 
ἀληθείᾳ
 
 
οὐχ
 
 
ἔστηκεν
 
 
ὅτι
 
 
οὐκ
 
 
ἔστιν
 
 
ἀλήθεια
 
 
ἐν
 
 
αὐτῷ
 
 
ὅταν
 
 
λαλῇ
 
 
τὸ
 
 
ψεῦδος
 
 
ἐκ
 
 
τῶν
 
 
ἰδίων
 
 
λαλεῖ
 
 
ὅτι
 
 
ψεύστης
 
 
ἐστὶν
 
 
καὶ
 
 
 
 
πατὴρ
 
 
αὐτοῦ
 
 
8.45
ἐγὼ
 
 
δὲ
 
 
ὅτι
 
 
τὴν
 
 
ἀλήθειαν
 
 
λέγω
 
"излагам"
οὐ
 
 
πιστεύετέ
 
 
μοι
 
 
8.46
τίς
 
 
ἐξ
 
 
ὑμῶν
 
 
ἐλέγχει
 
 
με
 
 
περὶ
 
 
ἁμαρτίας
 
 
εἰ
 
 
δὲ
 
 
ἀλήθειαν
 
 
λέγω
 
"излагам"
διατί
 
 
ὑμεῖς
 
 
οὐ
 
 
πιστεύετέ
 
 
μοι
 
 
8.47
 
 
ὢν
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
τὰ
 
 
ῥήματα
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
ἀκούει·
 
 
διὰ
 
 
τοῦτο
 
 
ὑμεῖς
 
 
οὐκ
 
 
ἀκούετε
 
 
ὅτι
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
οὐκ
 
 
ἐστέ
 
 
8.48
Ἀπεκρίθησαν
 
 
οὖν
 
 
οἱ
 
 
Ἰουδαῖοι
 
 
καὶ
 
 
εἶπον
 
 
αὐτῷ
 
 
Οὐ
 
 
καλῶς
 
 
λέγομεν
 
"излагам"
ἡμεῖς
 
 
ὅτι
 
 
Σαμαρείτης
 
 
εἶ
 
 
σύ,
 
 
καὶ
 
 
δαιμόνιον
 
 
ἔχεις
 
"държа"
8.49
ἀπεκρίθη
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Ἐγὼ
 
 
δαιμόνιον
 
 
οὐκ
 
 
ἔχω
 
"държа"
ἀλλὰ
 
"други [неща]"
τιμῶ
 
 
τὸν
 
 
πατέρα
 
 
μου
 
 
καὶ
 
 
ὑμεῖς
 
 
ἀτιμάζετέ
 
 
με
 
 
8.50
ἐγὼ
 
 
δὲ
 
 
οὐ
 
 
ζητῶ
 
 
τὴν
 
 
δόξαν
 
"показване"
μου·
 
 
ἔστιν
 
 
 
 
ζητῶν
 
 
καὶ
 
 
κρίνων
 
 
8.51
ἀμὴν
 
 
ἀμὴν
 
 
λέγω
 
"излагам"
ὑμῖν
 
 
ἐάν
 
 
τις
 
 
τὸν
 
 
λόγον
 
 
τὸν
 
 
ἐμὸν
 
 
τηρήσῃ
 
 
θάνατον
 
 
οὐ
 
 
μὴ
 
 
θεωρήσῃ
 
 
εἰς
 
 
τὸν
 
 
αἰῶνα
 
 
8.52
εἶπον
 
 
οὖν
 
 
αὐτῷ
 
 
οἱ
 
 
Ἰουδαῖοι
 
 
Νῦν
 
 
ἐγνώκαμεν
 
 
ὅτι
 
 
δαιμόνιον
 
 
ἔχεις
 
"държа"
Ἀβραὰμ
 
 
ἀπέθανεν
 
 
καὶ
 
 
οἱ
 
 
προφῆται
 
 
καὶ
 
 
σὺ
 
 
λέγεις
 
"излагам"
Ἐάν
 
 
τις
 
 
τὸν
 
 
λόγον
 
 
μου
 
 
τηρήσῃ
 
 
οὐ
 
 
μὴ
 
 
γεύσεται
 
 
θανάτου
 
 
εἰς
 
 
τὸν
 
 
αἰῶνα
 
 
8.53
μὴ
 
 
σὺ
 
 
μείζων
 
 
εἶ
 
 
τοῦ
 
 
πατρὸς
 
 
ἡμῶν
 
 
Ἀβραάμ
 
 
ὅστις
 
 
ἀπέθανεν
 
 
καὶ
 
 
οἱ
 
 
προφῆται
 
 
ἀπέθανον·
 
 
τίνα
 
 
σεαυτὸν
 
 
σὺ
 
 
ποιεῖς
 
 
8.54
ἀπεκρίθη
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Ἐὰν
 
 
ἐγὼ
 
 
δοξάζω
 
 
ἐμαυτόν
 
 
 
 
δόξα
 
"показване"
μου
 
 
οὐδέν
 
 
ἐστιν·
 
 
ἔστιν
 
 
 
 
πατήρ
 
 
μου
 
 
 
 
δοξάζων
 
 
με
 
 
ὃν
 
 
ὑμεῖς
 
 
λέγετε
 
"излагам"
ὅτι
 
 
θεὸς
 
 
ὑμῶν
 
 
ἐστιν
 
 
8.55
καὶ
 
 
οὐκ
 
 
ἐγνώκατε
 
 
αὐτόν
 
 
ἐγὼ
 
 
δὲ
 
 
οἶδα
 
"видял съм"
αὐτόν
 
 
καὶ
 
 
ἐὰν
 
 
εἴπω
 
 
ὅτι
 
 
οὐκ
 
 
οἶδα
 
"видял съм"
αὐτόν
 
 
ἔσομαι
 
 
ὅμοιος
 
 
ὑμῶν,
 
 
ψεύστης·
 
 
ἀλλ'
 
"други [неща]"
οἶδα
 
"видял съм"
αὐτὸν
 
 
καὶ
 
 
τὸν
 
 
λόγον
 
 
αὐτοῦ
 
 
τηρῶ
 
 
8.56
Ἀβραὰμ
 
 
 
 
πατὴρ
 
 
ὑμῶν
 
 
ἠγαλλιάσατο
 
 
ἵνα
 
 
ἴδῃ
 
"видял съм"
τὴν
 
 
ἡμέραν
 
 
τὴν
 
 
ἐμήν
 
 
καὶ
 
 
εἶδεν
 
"видял съм"
καὶ
 
 
ἐχάρη
 
 
8.57
εἶπον
 
 
οὖν
 
 
οἱ
 
 
Ἰουδαῖοι
 
 
πρὸς
 
 
αὐτόν
 
 
Πεντήκοντα
 
 
ἔτη
 
 
οὔπω
 
 
ἔχεις
 
"държа"
καὶ
 
 
Ἀβραὰμ
 
 
ἑώρακας
 
 
8.58
εἶπεν
 
 
αὐτοῖς
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Ἀμὴν
 
 
ἀμὴν
 
 
λέγω
 
"излагам"
ὑμῖν
 
 
πρὶν
 
 
Ἀβραὰμ
 
 
γενέσθαι
 
 
ἐγὼ
 
 
εἰμί
 
 
8.59
ἦραν
 
 
οὖν
 
 
λίθους
 
 
ἵνα
 
 
βάλωσιν
 
 
ἐπ'
 
 
αὐτόν·
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
δὲ
 
 
ἐκρύβη
 
 
καὶ
 
 
ἐξῆλθεν
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
ἱεροῦ
 
 
διελθὼν
 
 
διὰ
 
 
μέσου
 
 
αὐτῶν·
 
 
καὶ
 
 
παρῆγεν
 
 
οὕτως