Избор на текстове за показване

- Преводи
Превод на изд. Верен ,  бълг.
Синодален превод ,  бълг.
Цариградски превод (1912) ,  бълг.
Peshita ,  арам.
King James / Authorized version ,  англ.
Septuaginta/LXX ,  гр.
Septuaginta/LXX (+morph.) ,  гр.
E Lashi Viasta ,  циг.
Kotora anθar o Devlikano Lil ,  циг.
Е Лаши Виаста ,  циг.
Vulgata Clementina ,  лат.
Синодальный перевод ,  рус.
Kutsal Kitap ,  тур.
+ Буквални преводи
+ Оригинални текстове (преписи)

Текстове в разработка:

+ Букв. преводи (паралелни)

       

             

Цариградски превод (1912)
коментари  абзаци  номерация 
1Откровение Иисусъ Христово, което му даде Богъ да покаже на рабите си онова което има скоро да бъде; и той проводи и го яви чрѣзъ ангела си на своятъ рабъ Иоана,
2който свидетелствува словото Божие, и свидетелство Иисусъ Христово, и колкото е видель.
3Блаженъ който прочита и които слушатъ думите на това пророчество и пазятъ което е писано въ него; защото врѣмето е близу.
4Иоаннъ на седемте църкви които сѫ въ Азия: Благодатъ вамъ и миръ отъ оногози който е, и който е биль, и който иде, и отъ седемте духове които сѫ предъ неговия престоль,
5и отъ Иисуса Христа, който е верниятъ свидетель, прьвородниятъ отъ мъртвите, и началникътъ надъ царете на земята. На тогози който е възлюбиль насъ, и умиль ни е отъ грѣховете ни съ кръвта си,
6и който е направиль насъ царе и священници Богу и Отцу своему, на него да бъде слава и държава въ веки вековъ. Аминъ.
7Ето, иде съ облаците; и ще го види всеко око, и онези които го прободохѫ, и ще възридаятъ за него всичкитѣ племена земни. Ей, Аминъ.
8Азъ съмъ Алфа и Омега, начало и конецъ, казва Господъ който е, и който е биль, и който иде, Вседържитель.
9Азъ Иоаннъ, който съмъ и братъ вашъ и съучастникъ въ скърбите и въ царството и търпението Иисусъ Христово, бехъ на острова нарицаемъ Патмосъ за словото Божие и за свидетелството Иисусъ Христово.
10В неделенъ денъ бидохъ въ изъ стѫпление Духомъ; и чухъ задъ себе си гласъ големъ като отъ тръба
11който говореше: Азъ съмъ Алфа и Омега, прьвий и последний; и каквото виждашъ напиши въ книга и проводи на седемте църкви които сѫ въ въ Ефесъ, и въ Смирна, и въ Пергамъ, и въ Тиатиръ, и въ Сардисъ, и въвъ Филаделфия, и въ Лаодикия.
12И обърнахъ се да видя гласа който ми проговори; и въ обръщането си видехъ седемъ светилника златни;
13и въ средъ седемте светилника видехъ едного подобенъ Сину Человеческому, облеченъ съ дълга дрехѫ, и препасанъ до градите съсъ златъ поясъ;
14а главата и космите му бѣхѫ бели като бела вълна, като снегъ, и очите му като пламикъ огненъ;
15и нозете му подобни халколивану, както въ пещъ нажежени; и гласътъ му като гласъ на много води;
16и имаше въ десната си рѫка седемъ звезди, и изъ устата му излезваше мечъ остъръ и отъ двете страни; и лицето му светеше както свети слънцето въ силата си.
17И когато го видехъ паднахъ при нозете му като мъртъвъ; и тури десната си рѫка на мене и казваше ми: Не бой се: азъ съмъ прьвий и последний,
18и живеещий; и мъртъвъ бехъ, и, ето, живея въ веки вековъ, Аминъ; и имамъ ключовете на ада и на смъртта.
19Напиши това що си видель, и което е, и което има да бъде слѣдъ
20тайната на седемте звезди които виде въ десницата ми, и седемте златни светилника. Седемте звезди сѫ ангелите на седемте църкви; и седемте светилника които си видель седемте църкви сѫ.