Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

digital angel   андрю уейкфийлд   гонения   дони донев   кеше   повярвали   предузнание   реформирано богословие   септуагинта   християнска философия  

виж всички тематики

Краят на епохата


Г. Шопов Преглед на авторите
18.12.15 22:42
Коментари: 1

03.01.15 23:46

Тълкувание на 20 глава на Откровението на апостол Йоан

АПОКАЛИПТИЧНИЯ СТИЛ В КНИГАТА ОТКРОВЕНИЕ

Някои тълкуват събитията в 20 глава на Откровение буквално. За тях да кажеш, че приемаш събитията за символики, означава да не вярваш в Божието слово и да го изопачаваш. Но в такъв случай те се натъкват на сериозен проблем. Ако буквалното тълкуване е вярно, къде е апокалиптичния стил на книгата? – Изгубен е! На Откровение вече се гледа вече като на хронологична книга - изброяваща последователността на бъдещите събития. Тя вече ни представя бъдещата история с буквални събития, поставени в точните времеви рамки. За апокалиптичния стил, който комуникира духовни истини и бъдещи събития чрез образи и преобрази няма място.
Как да се тълкуват събитията от Откровение 20 глава? Отговора на този въпрос може да се намери, ако се отговори на следните въпроси:

  • Защо Йоан не описва Иисус нормално, а го описва като конник с меч излизащ от устата?
  • Защо антихриста не е описан като човка, а като звяр?
  • Защо сатана е описан като змей?
  • Защо бездната е описана с врата?
  • Защо Йоан казва, че вижда души?
  • Защо Йоан казва че земята и небето бягат?
Защо е описано по този начин? Защото така ги е видял! Т.е. той не е видял сатана и да го е нарекъл змей. Той е видял змей и е знаел, че това е сатана. Йоан не е видял антихриста. Йоан е видял звяр и е знаел, че този звяр е антихриста. Йоан не е видял действителните събития. Той е видял знамение, което трябва да се изтълкува, за да се разберат действителните събития, които знамението разкрива. Сам Йоан го казва : „И видях на небето друго знамение голямо и чудно”. Той ни представя знамения, а не репортаж.

Събитията в последните глави са образно представяне на бъдещи събития, а не дословно им, буквалистично предаване.
Откровение е апокалиптична литература. Стила й е различен от всички други книги в Новия Завет. Ако някой тълкува Откровение, както тълкува посланията на ап. Павел, доста ще се обърка.ПРОРОЧЕСТВАТА В НОВИЯ ЗАВЕТ


В Откровение 20 глава има много неща, които се отнася за бъдещето:
 – развързването на Сатана, т.е. отстъплението на християните от вярата в края на времената,- възкресението на всички мъртви, - съдът над праведните и неправедните. 
Някой може да възрази, че книгата Откровение е пророческа книга и за това 1000 годишното царство трябва да се отнася за бъдещи събития, които се предсказват, а не за настоящето. Така е, книгат Откровение е пророческа книга и в нея пише за бъдеши събития, но това не задължава всичко в нея да се отнася за бъдещето. В посланието си към Коринтяните ап. Павел разяснява каква е целта на пророчеството в новозаветната църква:
А който пророкува, той говори на човеци за назидание, за увещание и за утеха. 1 Кор. 14:3 
Защото един след друг всички можете да пророкувате, за да се поучават всички и всички да се насърчават; 1 Кор. 14:31


В Новия Завет пророчеството е за утеха, увещание, назидание, поучение и насърчение. От думите на ап. Павел виждаме, че  не е задължително пророчеството да предсказва бъдещи събития. 

В книгата Откровение виждаме да се говори за минали, настоящи и бъдеши събития. Книгата наистина е пророческа, но това не ни задължава да тълкуваме 1000 годишното царство като бъдещо събитие.
КАКВО РАЗБИРАМЕ ПОД „1000 ГОДИНИ”
Въпрос: В Откровение се споменават 1000 години. Те буквално ли трябва да се приемат или символично?
Тези 1000 години са символично представяне на безкрайното царство на Христос. В апокалиптичната литература е практика да се използва символиката на числата. Като например жената дето побягна от змея и се кри в пустинята 1260 дни. Или 144-те подпечатани от еврейския народ. Т.е.  буквално 1000 годишно царство тук на земята няма да има.


ПЪРВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ

Въпрос: Как да разбираме първото възкресение, за което се говори в Откровение 20 глава?
Когато ние се новородим, тогава умираме з Христос и възкръсваме заедно с Него. От мъртви в греха, възкръсваме за нов живот. Бог ни избавя от властта на Сатана.

като благодарите на Отца, Който ни удостои да участвуваме в наследството на светиите в светлината; Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син. Кол. 1:12-13

Ние ставаме Божии деца и сънаследници с Иисус Христос. Бог ни прави царство от свещеници и ние царуваме с Христос тук, на земята.

.....На този, Който ни люби, и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта Си, и Който ни е направил Царство от свещеници на своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и господство във вечни векове. Амин. Откр. 1:5-6
И пеят нова песен, думайки: Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите й: защото си бил заклан, и със Своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, люде и народ и направил си ги на нашия Бог царство и свещеници; и те царуват на земята. Откр. 5:9-10

Не царуваме сами по себе си. Само когато Царят живее в нас - когато не ние, а Христос живее в нас – тогава царуваме. Христос е с нас тук, защото където двама или трима са събрани в Неговото име, там е и Той посред тях.

В същото време Божието царство още не е тук. Ние сме в постоянна борба със сатана. Христос още не е установил царството си на земята. Вярващите все още не царуват с Него. Знаем, че Иисус сега не е с нас, но скоро ще дойде.

С други думи, Божието царство е тук и все още не е. Както някой е казал: Теологически е тук. Физически - все още не е.
ВРЪЗВАНЕТО НА САТАНА
Въпрос: Как да тълкуваме връзването на сатана?
Ще се спрем първо на думите на Спасителя:
Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят. Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата. Мат. 16:18-19
Иисус каза на Петър, че му дава ключовете на Небесното царство. Каза му още, че каквото върже на земята, ще бъде вързано на небесата и каквото развърже на земята, ще бъде развързано на небесата. Все пак, Иисус не му даде ключове, нито Петър се занимаваше с връзване и развръзване. Иисус говореше образно и в същото време ясно на Петър. Петър Го разбра, защото не Го пита нищо. Знаем, че Петър не беше от тези, които няма да попитат, ако не са разбрали. Искам да кажа, че понякога образното говорене е по-точно и ясно от дефинициите, но това е друга тема.

И така, Иисус дава власт на Петър, а след това и на всички апостоли, да връзват и да развързват грехове. Иисус им даде власт да прощават и да задържат грехове. Връзването и развързването бяха преобрази на властта, дадена на апостолите.
И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за хиляда години и,като го хвърли в бездната, заключи и я запечата над него, за да не мами вече народите, преди да се свършат хилядата години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време. Откровение 20:1-3
В Откровение, където Иоан описва знаменията, които вижда, отново се говори за ключове. Но този път става въпрос за един ключ – ключа за бездната. Говори се също и за връзване и развръзване на Сатана. Четем, че Сатана първо е вързан за 1000 години. След това е развързан за малко и накрая хвърлен в огненото езеро.

Тук отново с връзването и развръзването се символизира власт. Но този път става въпрос за властта на Сатана. На друго място властта на Сатана е сравнена с тъмнина. Затова Иисус е оприличен на светлина, която е огряла в тъмнината. Светлината на Иисус прогони тъмнината и донесе прогледване на народите. С връзването на Сатана се символизира прекратяването на неговата власт. Властта му, която е имал над народите за да ги  мами, е вързана. Нека бъда ясен – това не значи, че Сатана не действа. Властта му е спряна, за да може възкресените да царуват с Христос. Тези възкресени са новородените. Това са хора от всеки народ и език – затова е казано, че Сатана вече не може да мами народите. Те царуват с Христос 1000 години – т.е. много дълго време.

Развързването на Сатана на края, за мен символизира отстъплението в последното време. Когато дойде голямото отстъпление, тогава сатана ще бъде развързан. Когато масово вярващите започнат да изповядват християнство без Христос, тогава те отново ще паднат под властта на Сатана, защото Този , който го спира не живее вече в тях.
ДОИЗЯСНЯВАНЕ НА НЯКОИ ВЪПРОСИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВРЪЗВАНЕТО НА САТАНА
ВЪПРОС: Как така сатана е вързан сега?
Както видяхме от предишната част връзването илюстрира прекратяването на властта на сатана. Иисус даде на учениците си власт над „всяка вражеска сила”. Това бе началото на прекратяването на неговата власт.
Седемдесетте ученици се върнаха с радост и казваха: Господи, в Твое име и бесовете се покоряват нам. А Той им рече: видях сатаната, как падна от небето като светкавица; ето, давам ви власт да настъпвате на змии и скорпии и на всяка вражеска сила; и нищо няма да ви повреди; Лук. 10:17-19
На кръста победата на Христос бе окончателна. Властта на сатана бе прекратена:
като отне силата от началства и власти, Той ги явно изложи на позор и на кръста възтържествува над тях. Кол. 2:15
Сега е съд над тоя свят; сега князът на тоя свят ще бъде изпъден вън. Йоан 12:31
Сатана е вързан за вярващите. Те не са под властта на сатана:
като благодарите на Бога и Отца, Който ни направи способни да участвуваме в наследството на светиите в светлината, избави ни от властта на тъмнината и ни премести в царството на възлюбения Си Син, Кол 1:12-13
ВЪПРОС: Продължава ли сатана да действа?
Сатана продължава да действа:
Но Петър каза: Анание, защо сатаната изпълни сърцето ти да излъжеш Духа Светаго и да скриеш от стойността на нивата? ДА 5:3
да го предадете на сатаната, за омаломощаване на плътта, та духът да бъде спасен в деня на Господа нашего Иисуса Христа. 1Кор. 5:5
облечете се във всеоръжието Божие, за да можете устоя против дяволските козни, Еф. 6:11
ВЪПРОС: Как така Сатана е вързан пък продължава да действа?
Така както и бесовете изгонени от хората - въпреки че са изгонени, те продължават да действат, като изкушават тези хора.
Ако пък Аз изгонвам бесовете с Божий Дух, то значи, дошло е до вас царството Божие. Или, как може някой да влезе в къщата на силния и да ограби покъщнината му, ако първом не върже силния? и тогава ще ограби къщата му. Мат.12:28-29

Иисус използва сравнението с връзване на силния, за да илюстрира установяването на Божието царство на земята. В конкретния случай Той изгони демоните, които владееха над обладаните тогава. Тези хора бяха освободени от властта на демоните, но не значи, че демоните след това не ги изкушаваха. Така и Сатана е вързан за нас, но продължава да ни изкушава.
ВЪПРОС: Кои са измамените от сатана?
Не е ли всеки невярващ измамен от Стана?! Не са ли вярващите тези, които не са мамени от Сатана?!
Но ако благовестието, което проповядваме, е покрито, то е покрито за тия, които погиват, - за тия, невярващите, чиито ум богът на тоя свят е заслепил, за да ги не озари светлината от славното благовестие на Христа, Който е образ на Бога. 2Кор. 4:3-4
Измамените са невярващите. Сатана е вързан за вярващите.
ПРОКЛЕТ КОЙТО ПРИБАВИ ИЛИ ОТНЕМЕ
ВЪПРОС: Казано е: 
Аз свидетелствувам на всекиго, който слуша думите на пророчеството в тая книга: Ако някой притури на тях, Бог ще притури върху него язвите, написани в тая книга, и, ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от светия град, които са описани в тая книга. Откр. 22:18-19.  
Ако не тълкуваш последните събития от Откровение буквално, не означава ли че отнемаш или прибавяш на книгата?
Какво означава забраната да не отнемеш и да прибавиш от Откровение? Нима означава да не тълкуваш символиката в него? Или означава че всичко описано в Откровение е буквално и изчерпателно? Не. Тази забрана е, за да не се отклоняваме от истината.
Позволете ми да ви попитам и аз. Вие буквално ли тълкувате Откровение 20 глава? Да видим тогава, кои възкръсват при първото възкресение. Според буквалното описание на Откровение, това са:

1. Обезглавените за благовестието и Божието слово
2. Непоклонилите се на звяра (Антихриста) и образа му и не приели печата му
3. Не са посочени останалите праведници, които не са обезглавени и които не са живяли по времено на звяра.

Да се каже, че това е възкресение на всички праведници, означава да се приеме, че описанието не е напълно буквално или поне не е цялостно. Т.е прибавя се това, което се знае, че е истина.
Забраната „да не отнемаш и да не прибавяш” е дадена с цел да се следва истината, а не за да ни забрани да тълкуваме.
Г.ШОПОВ

амилениализъм,   есхатология,   краят на епохата,   откр.20
Коментари
от eureth в 26.10.19 22:46
Отговори на това
Коментари: 521
Тук дискусии и материали относно (за мен)лъжеучението "амилениализъм":


Амилениализъм - нека помислим...


Лопухин, Парусията, Апостасията, и онАзи, която задържа


вж и: тематика "Амилениализъм"


Публикувай коментар
Относно
Потребителско име:
Коментар: