Наистина, наистина, казвам ви,
който вярва в мен, има вечен живот
Исус от Назарет    Защото Бог толкова обикна света, че даде единствения си син, за да не се погуби никой, който вярва в него, а да има вечен живот. Защото Бог не е изпратил сина си да съди света, а чрез него светът да бъде спасен. Който вярва в него няма да бъде осъден, а който не вярва вече е осъден, защото не е повярвал в името на единствения Божий син.
    И това е присъдата: че светлината дойде в света, а хората обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Защото всеки, който върши лоши неща мрази светлината и не отива при светлината, за дa не бъдат изобличени делата му. А който постъпва според истината отива при светлината, за да се види, че делата му са извършени според [волята на] Бога.
    Жената му казва: "Господине, нито съд имаш да извадиш вода, нито пък кладенецът е плитък. Тогава откъде имаш течаща вода? Нима си по-голям от нашия баща Якоб, който ни е дал кладенеца и сам е пил от него, а и синовете му, и добитъкът му?"
    Исус в отговор й каза: "Всеки, който пие от тази вода отново ще ожаднее. А който пийне от водата, която аз ще му дам, никак няма да ожаднее, вечно. Водата, която аз ще му дам ще стане в него воден извор, бликащ за вечен живот."
    "Защото Бащата обича Сина и му показва всичко, което сам прави. И ще му показва още по-велики дела от тези, за да се чудите. Защото както бащата вдига мъртвите и ги съживява, така и синът съживява когото иска. Бащата няма дори да съди никой, а е дал целия съд на сина, така че всички да почитат сина, както почитат бащата. Който не почита сина, не почита бащата, който го е пратил.
    Амен, амен, казвам ви, който слуша словото ми и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и не идва да бъде осъден, а е преминал от смъртта в живота. Амен, амен, казвам ви, настава час и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия син и тези, които го чуят ще живеят."

    И когато го намериха оттатък морето му казаха: "Раби, кога си дошъл тук?"
   
Исус в отговор им каза: "Амен, амен, казвам ви, търсите ме не защото видяхте знаменията, а защото ядохте хляба и се наситихте. Работете не за храна, която гние, а за храна, която остава за вечен живот, която човешкият син ще ви даде, защото бащата, Бог, него е определил."
    Тогава му казаха: "Какво да правим за да вършим Божието дело?"
    Исус в отговор им каза:
"Това е Божието дело, да повярвате в този, когото той е пратил."

    "Всичко, което ми дава баща ми ще дойде при мен. И който идва при мен в никакъв случай няма да го изгоня вън. Защото слязох от небето за да изпънявам не моята воля, а волята на онзи, който ме прати. А това е волята на баща ми, който ме прати - да не изгубя нищо от това, което ми е дал, а да го съживя в последния ден. И това също е волята на този, който ме прати - всеки който вижда сина и вярва в него да има вечен живот и да го съживя в последния ден."
    "Амен, амен, казвам ви, който вярва в мен има вечен живот. Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха манната в пустинята, но умряха. Този е хлябът, който слиза от небето, за да яде някой от него и да не умре. Аз съм живият хляб, който слезе от небето. Който яде от този хляб ще живее вечно. И хляба, който ще дам е моята плът, която ще дам за живота на света."
    И след осем дни учениците му пак бяха вътре и Тома с тях. Исус идва, както вратата беше заключена, застана сред тях и каза: "Мир на вас!".
    Тогава каза на Тома: "Дай си пръста тук и виж ръцете ми, и си дай ръката, и я сложи в ребрата ми, и не бъди невярващ, а вярващ."
    Тома му отговори: "Господар мой и Бог мой!"
    Исус му каза: "Понеже ме видя, Тома, ти повярва - щастливци са онези, които са повярвали без да видят."
    А Исус извърши пред учениците си още много други знамения, които не са записани в тази книга. А тези са записани, за да повярвате, че Йесус е помазаникът, синът на Бога, и като вярвате, да имате живот в неговото име.
    Защото когато бяхте роби на греха бяхте свободни от праведността. И така, тогава какъв плод имахте от онези неща, за които сега се срамувате, понеже сетнината им е смърт?
    Но сега като се освободихте от греха и станахте роби на Бога, имате за плод святост, а сетнината вечен живот.
Защото заплатата за греха е смърт, а Божият дар е вечен живот чрез помазаника Исус, нашия господар.
    Защото и ние някога бяхме несмислени, непокорни, прелъстявани и поробени на различни желания и страсти, живеехме в злоба и завист, бяхме омразни и се мразехме един друг.
    Но когато се яви благосклонността и човеколюбието на Бога, нашия спасител, той ни спаси не поради праведни дела, които сме извършили, а поради своята милост, с окъпването на възраждането, и с обновяването от светия Дух, когото изля изобилно върху нас чрез Исус помазаника, нашия спасител, така че оправдани чрез неговата благосклнност, да станем според надеждата наследници на вечния живот.


(Ако видеото се зарежда твърде бавно, можете да щракнете върху видеото или да натиснете бутона Pause / || / (не Stop []), докато се зареди достатъчно и след това отново да щракнете върху видеото)