<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
1.1
Πολυμερῶς
много-частно
καὶ
и
πολυτρόπως
много-начинно
πάλαι
в старо време
-ът
θεὸς
Бог-
λαλήσας
говорил
τοῖς
-те
πατράσιν
на бащи-
ἐν
в=чрез
τοῖς
-те
προφήταις
предсказватели-


          След като отдавна Бог в различни времена и по много начини е говорил на бащите ни чрез пророците си,
1.2
ἐπ'
на
ἐσχάτων
последни
τῶν
-те
ἡμερῶν
дни-
τούτων
тези
ἐλάλησεν
говори
ἡμῖν
на нас
ἐν
в=чрез
υἱῷ
син
ὃν
когото
ἔθηκεν
постави
κληρονόμον
наследник
πάντων
на всички [неща]
δι'
чрез
οὗ
когото
καὶ
и
τοὺς
-те
αἰῶνας·
векове-
ἐποίησεν
направи
в тези последни дни ни говори1 чрез сина си, когото постави наследник на всичко, чрез когото направи и вековете.

1 мин.вр.

1.3
ὃς
който
ὢν
бидейки
ἀπαύγασμα
отблясък
τῆς
-та
δόξης
на слава-
καὶ
и
χαρακτὴρ
отпечатък
τῆς
-та
ὑποστάσεως
на субстанция-
αὐτοῦ
негова
φέρων
носещ
τε
и
τὰ
-те
πάντα
всички- [неща]
τῷ
-та
ῥήματι
с/чрез дума-
τῆς
-та
δυνάμεως
на сила-
αὐτοῦ
негова
δι'
чрез
εαυτοῦ
себе си
καθαρισμὸν
очистване
ποιησάμενος
направил
τῶν
-те
ἁμαρτιῶν
на греховете-
ημῶν,
наши
ἐκάθισεν
седна
ἐν
в
δεξιᾷ
дясно
τῆς
-то
μεγαλωσύνης
на величие-
ἐν
в
ὑψηλοῖς
висини
Който1, бидейки отблясък на славата му и отпечатък на субстанцията2 му, и държейки всичко чрез думата на силата си, като извърши чрез себе си очистване на греховете ни, седна отдясно на величието във висините,

1 т.е. синът
2 гр ὑπόστασις, букв.: “под — стояние”, “субстанция”,
вж тема υποστασις, хупостасис, ипостас
вж до евр.11:1, 3:14; 1 до кор.9:4, 1 до кор.11:17


1.4
τοσούτῳ
толкова
κρείττων
по-силен=велик
γενόμενος
станал
τῶν
-те
ἀγγέλων
от вестители-
ὅσῳ
колкото
διαφορώτερον
по-превъзходно
παρ'
спрямо
αὐτοὺς
тях
κεκληρονόμηκεν
е наследил
ὄνομα
име
ставайки толкова по-велик от вестителите, колкото по-превъзходно име1 от тях е наследил.

1 т.е. название (т.е. “син на Бога” — понеже не друг, а самият Бог е заченал плътта/тялото му в девойката Мариа̀м)

1.5
Τίνι
на кого
γὰρ
защото
εἶπέν
каза
ποτε
някога
τῶν
-те
ἀγγέλων
от вестители-
Υἱός
син
μου
мой
εἶ
ти
σύ
си
ἐγὼ
аз
σήμερον
днес
γεγέννηκά
родил съм
σε
те
καὶ
и
πάλιν
отново
Ἐγὼ
аз
ἔσομαι
ще бъда
αὐτῷ
на него
εἰς
за
πατέρα
баща
καὶ
и
αὐτὸς
той
ἔσται
ще бъде
μοι
на мен
εἰς
за
υἱόν
син


          Защото на кого от вестителите [Бог] някога е казал: “Ти си мой син1! Днес ми се роди!”? И също: “Аз ще2 му бъда баща и той ще3 ми бъде син.”

1 Именно това е по-превъзходното “име” (наименование), което е наследил. Преди да наследи това наименование, той очевидно не е имал това наименование, т.е. не е бил наричан “Божият син”, понеже и не е бил син на Бога, преди да му стане син.
2 Бъдеще време — т.е. очевидно преди да се случи това, не е било така. Т.е. не винаги Божието слово е бил(о) син на Бога. Т.е. чак след като е станал плът, т.е. след като е бил заченат от Божия Дух в жена и роден от нея, чак тогава (съответно) е станал син на Бога. Понеже не би могъл да Му е син, ако не е заченат от Него и съответно роден след това.
Както и пише: “Светият [Божий] Дух ще слезе върху теб и силата на Всевишния [Бог] ще те осени. Затова и роденият от теб, ще бъде наречен Божият син. /Лк.1/"

3 същото...

1.6
ὅταν
когато
δὲ
а
πάλιν
отново
εἰσαγάγῃ
да въведе
τὸν
πρωτότοκον
първороден-
εἰς
в
τὴν
οἰκουμένην
населен свят-
λέγει
казва
Καὶ
и
προσκυνησάτωσαν
да се поклонят
αὐτῷ
на него
πάντες
всички
ἄγγελοι
вестители
θεοῦ
на бог
И също, когато да въведе първородния в населения свят, казва: “И да му се поклонят всички Божии вестители!”.
1.7
καὶ
и
πρὸς
към=относно
μὲν
-
τοὺς
-те
ἀγγέλους
вестители-
λέγει
казва
-ият
ποιῶν
правещ-
τοὺς
-те
ἀγγέλους
вестители-
αὐτοῦ
негови
πνεύματα
вятър
καὶ
и
τοὺς
-те
λειτουργοὺς
служители-
αὐτοῦ
нвгови
πυρὸς
на огън
φλόγα
пламък

 

А относно вестителите казва: “Онзи, който прави вестителите си огнен пламък”.
1.8
πρὸς
към
δὲ
а
τὸν
υἱόν
син-
-ът
θρόνος
престол-
σου
твой
-
θεός
Бог
εἰς
за
τὸν
αἰῶνα
век-
τοῦ
на
αἰῶνος
ῥάβδος
век-
εὐθύτητος
тояга/жезъл
на правота
ῥάβδος
-та
τῆς
[е] тояга-
βασιλείας
-то
σου
на царство-

 

Но за сина си - “Твоят престол, Боже, е за вечни векове! Жезълът на царството ти е жезъл на правота.
1.9
ἠγάπησας
обикна
δικαιοσύνην
справедливост
καὶ
и
ἐμίσησας
намрази
ἀνομίαν·
незаконност
διὰ
чрез=заради
τοῦτο
това
ἔχρισέν
помаза
σε
теб
-ът
θεός
Бог- [или: Боже]
-ът
θεός
Бог-
σου
твой
ἔλαιον
с масло
ἀγαλλιάσεως
на радост
παρὰ
спрямо=повече
τοὺς
-те
μετόχους
от съучастници-
σου
твои
Обикнал си справедливостта и си намразил беззаконието. Поради това, Боже, твоят Бог, те помаза с [благоуханно] масло от радост повече от твоите другари.”
1.10
καί
и
Σὺ
ти
κατ'
долу
ἀρχάς
началата
κύριε
господарю
τὴν
-та
γῆν
земя-
ἐθεμελίωσας
основа
καὶ
и
ἔργα
дела
τῶν
-та
χειρῶν
на ръце-
σού
твои
εἰσιν
са
οἱ
-та
οὐρανοί·
небеса-

 

И: “Ти, господарю, в началото си основал земята. И небесата са дело на твоите ръце.
1.11
αὐτοὶ
те
ἀπολοῦνται
ще се разрушат
σὺ
ти
δὲ
а
διαμένεις
продължаваш да оставаш
καὶ
и
πάντες
всички [неща/небеса]
ὡς
като
ἱμάτιον
дреха
παλαιωθήσονται
ще остареят
Te ще се разрушат и всички като дреха ще остареят, но ти оставаш.
1.12
καὶ
и
ὡσεὶ
както
περιβόλαιον
плащ
ἑλίξεις
ще навиеш
αὐτούς
тях
καὶ
и
ἀλλαγήσονται·
ще се променят
σὺ
ти
δὲ
а
-ят
αὐτὸς
същ-
εἶ
си
καὶ
и
τὰ
-те
ἔτη
години-
σου
твои
οὐκ
не
ἐκλείψουσιν
ще излипсват
И тях като плащ ще ги навиеш, и ще се изменят, но ти си [оставаш] същият, и годините ти няма да свършат.”
1.13
πρὸς
към
τίνα
кой
δὲ
а
τῶν
-те
ἀγγέλων
от вестители-
εἴρηκέν
каза
ποτε
някога
Κάθου
седи
ἐκ
из
δεξιῶν
десни
μου
мои
ἕως
докато
ἂν
бих
θῶ
да поставя
τοὺς
-те
ἐχθρούς
врагове-
σου
твои
ὑποπόδιον
поставка за крака
τῶν
-та
ποδῶν
на крака-
σου
твои

 

И за кого от вестителите си е казал някога: “Седи от дясно ми, докато сложа враговете ти за поставка за крака под краката ти.”?
1.14
οὐχὶ
нали
πάντες
всички
εἰσὶν
са
λειτουργικὰ
повинностни
πνεύματα
духове
εἰς
за
διακονίαν
слугуване
ἀποστελλόμενα
пращани
διὰ
заради
τοὺς
-те
μέλλοντας
предстоящи-
κληρονομεῖν
да наследят
σωτηρίαν
спасение
Нали всички те са духове на служба, за слугуване, пращани заради онези, които ще наследят спасение!