<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
6.1
Καὶ
 
 
εἶδον
 
 
ὅτε
 
 
ἤνοιξεν
 
 
τὸ
 
 
ἀρνίον
 
 
μίαν
 
 
ἐκ
 
 
τῶν
 
 
σφραγίδων
 
 
καὶ
 
 
ἤκουσα
 
 
ἑνὸς
 
 
ἐκ
 
 
τῶν
 
 
τεσσάρων
 
 
ζῴων
 
 
λέγοντος
 
"излагам"
ὡς
 
 
φωνὴς
 
 
βροντῆς
 
 
Ἔρχου
 
 
καὶ
 
 
βλέπε
 
 


         1 И видях, когато агънцето разчупи един от седемте печата, и чух едно от четирите живи същества да говори като с глас на гръмотевица: “Ела и гледай!” 2 И видях, и ето, бял кон, и онзи, който седеше на него имаше лък. И дадена му бе корона1. И той излезе като победител, и за да победи.2

         3 А когато сне втория печат, чух второто живо същество да говори: “Eла и гледай!” 4 И излезе друг кон, риж. И на ездача му бе дадено да отнеме мира от земята, та хората един друг да се убиват. И даден му бе голям меч3.

         5 А когато сне третия печат, чух третото животно да говори: “Ела и гледай!”

 

И видях, и ето, вран кон, и на него — ездач с кантар в ръка4. 6 И чух глас сред четирите животни, който говореше: “Хиникс5 жито за денариос6, и три хиникса ечемик за денариос7. Но дървеното масло и виното да не повредиш.”

         7 А когато сне четвъртия печат, чух гласа на четвъртото животно да говори: “Ела и гледай!” 8 И видях, и ето, сив кон, и на него — ездач, чието име беше “Смърт”. И подземното място следваше след него. И им се даде власт над четвъртата част на земята — да умъртвяват с меч и с глад, с мор и със земните диви животни.

         9 И когато разчупи петия печат, видях под жертвеника душите на закланите заради Божието слово и заради свидетелството, което държаха. 10 И те викаха със силен глас, казвайки: “Докога, владетелю свети и истинни, няма да съдиш и да отмъстиш за кръвта ни на тези, които живеят на земята?" 11 И на всички [тях] им бяха дадени бели роби, и им бе казано да си почиват още малко време, докато се изпълнят [броя на] съ-слугите им и братята им, които ще бъдат убити както и те са били убити.

         12 И видях когато разчупи шестия печат. И ето, стана голямо земетресение и слънцето потъмня като влакнест мохер и луната стана като кръв, 13 и небесните звезди паднаха на земята както смокиня мята ранните си смокини, когато е разклатена от силен вятър8, 14 и небето се оттегли като навито свитъче, и всички планини и острови се разместиха. 15 И земните царе, големите, богатите, хилядниците, силните, всеки роб и всеки свободен се изпокриха в пещерите и в пещерните скали на планините 16 и казват на планините и на скалите: “Паднете върху нас и ни скрийте от лицето на онзи, който седи на престола и от гнева на агънцето9! 17 Защото великият ден на гнева му дойде и кой може да издържи!”


1 т.е. той ще бъде цар, ще има царска власт
2 Т.е. ще се издигне цар, който ще има военна мощ("лък"), чрез която ще побеждава
3 Т.е. този друг цар ще бъде силен войн, ще има военна сила и ще направи така, че да има войни по света.
4 изглежда, че този ще има икономическа власт
5 мярка жито — примерно около килограм
6 римска монета
7 Един денариос е била възможна надница за онова време. Това показва, че за около един килограм жито ще трябва да се работи цял ден! Т.е. това ще е време на глад и немотия
8 това е точно в края на голямата скръб, за който край помазаникът говори, вж. Мат 24:29. Т.е. в този момент голямата скръб тъкмо ще е приключила (скръб както за плътския Израел, т.е. хората, които са по плът от Авраам, така и за Божия народ, т.е. хората, които са повярвали в Божия син, било то иудеи или от другите народи)
9 Помазаният цар, Йесу̀[с] от Назарѐт, господарят, е говорил и пророкувал за това бъдещо време, малко преди да го екзекутират. Той казва на жените, които плачат тогава за него, да плачат всъщност за децата си — т.е. за далечните си потомци — понеже в началото на Божия гняв, те в страха си от настъпващия Божий гняв, ще говорят точно по този начин на планините и на скалите.
6.2
καὶ
 
 
εἶδον
 
 
καὶ
 
 
ἰδού,
 
 
ἵππος
 
 
λευκός
 
 
καὶ
 
 
 
 
καθήμενος
 
 
ἐπ'
 
 
αὐτῷ
 
 
ἔχων
 
"държа"
τόξον
 
 
καὶ
 
 
ἐδόθη
 
 
αὐτῷ
 
 
στέφανος
 
 
καὶ
 
 
ἐξῆλθεν
 
 
νικῶν
 
 
καὶ
 
 
ἵνα
 
 
νικήσῃ
 
 
6.3
Καὶ
 
 
ὅτε
 
 
ἤνοιξεν
 
 
τὴν
 
 
δευτέραν
 
 
σφραγῖδα
 
 
ἤκουσα
 
 
τοῦ
 
 
δευτέρου
 
 
ζῴου
 
 
λέγοντος
 
"излагам"
Ἔρχου
 
 
καὶ
 
 
βλέπε
 
 
6.4
καὶ
 
 
ἐξῆλθεν
 
 
ἄλλος
 
 
ἵππος
 
 
πυρρός
 
 
καὶ
 
 
τῷ
 
 
καθημένῳ
 
 
ἐπ'
 
 
αὐτῷ
 
 
ἐδόθη
 
 
αὐτῷ
 
 
λαβεῖν
 
 
τὴν
 
 
εἰρήνην
 
 
ἀπὸ
 
 
τῆς
 
 
γῆς
 
 
καὶ
 
 
ἵνα
 
 
ἀλλήλους
 
 
σφάξωσιν
 
 
καὶ
 
 
ἐδόθη
 
 
αὐτῷ
 
 
μάχαιρα
 
 
μεγάλη
 
 
6.5
Καὶ
 
 
ὅτε
 
 
ἤνοιξεν
 
 
τὴν
 
 
τρίτην
 
 
σφραγῖδα
 
 
ἤκουσα
 
 
τοῦ
 
 
τρίτου
 
 
ζῴου
 
 
λέγοντος
 
"излагам"
Ἔρχου
 
 
καὶ
 
 
βλέπε
 
 
καὶ
 
 
εἶδον
 
 
καὶ
 
 
ἰδού,
 
 
ἵππος
 
 
μέλας
 
 
Καὶ
 
 
 
 
καθήμενος
 
 
ἐπ'
 
 
αὐτῷ
 
 
ἔχων
 
"държа"
ζυγὸν
 
 
ἐν
 
 
τῇ
 
 
χειρὶ
 
 
αὐτοῦ
 
 
6.6
καὶ
 
 
ἤκουσα
 
 
φωνὴν
 
 
ἐν
 
 
μέσῳ
 
 
τῶν
 
 
τεσσάρων
 
 
ζῴων
 
 
λέγουσαν,
 
"излагам"
Χοῖνιξ
 
 
σίτου
 
 
δηναρίου
 
 
καὶ
 
 
τρεῖς
 
 
χοίνικες
 
 
κριθῆς
 
 
δηναρίου
 
 
καὶ
 
 
τὸ
 
 
ἔλαιον
 
 
καὶ
 
 
τὸν
 
 
οἶνον
 
 
μὴ
 
 
ἀδικήσῃς
 
 
6.7
Καὶ
 
 
ὅτε
 
 
ἤνοιξεν
 
 
τὴν
 
 
σφραγῖδα
 
 
τὴν
 
 
τετάρτην
 
 
ἤκουσα
 
 
φωνὴν
 
 
τοῦ
 
 
τετάρτου
 
 
ζῴου
 
 
λέγουσαν,
 
"излагам"
Ἔρχου
 
 
καὶ
 
 
βλέπε
 
 
6.8
καὶ
 
 
εἶδον
 
 
καὶ
 
 
ἰδού,
 
 
ἵππος
 
 
χλωρός
 
 
καὶ
 
 
 
 
καθήμενος
 
 
ἐπάνω
 
"върху/на горе"
αὐτοῦ
 
 
ὄνομα
 
 
αὐτῷ
 
 
 
 
θάνατος
 
 
καὶ
 
 
 
 
ᾅδης
 
 
ἀκολούθει
 
 
μετ'
 
 
αὐτοῦ
 
 
καὶ
 
 
ἐδόθη
 
 
αὐτοῖς
 
 
ἐξουσία
 
 
ἀποκτεῖναι
 
 
ἐπὶ
 
 
τὸ
 
 
τέταρτον
 
 
τῆς
 
 
γῆς
 
 
ἐν
 
 
ῥομφαίᾳ
 
 
καὶ
 
 
ἐν
 
 
λιμῷ
 
 
καὶ
 
 
ἐν
 
 
θανάτῳ
 
 
καὶ
 
 
ὑπὸ
 
 
τῶν
 
 
θηρίων
 
 
τῆς
 
 
γῆς
 
 
6.9
Καὶ
 
 
ὅτε
 
 
ἤνοιξεν
 
 
τὴν
 
 
πέμπτην
 
 
σφραγῖδα
 
 
εἶδον
 
 
ὑποκάτω
 
"под-надолу"
τοῦ
 
 
θυσιαστηρίου
 
 
τὰς
 
 
ψυχὰς
 
 
τῶν
 
 
ἐσφαγμένων
 
 
διὰ
 
 
τὸν
 
 
λόγον
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
καὶ
 
 
διὰ
 
 
τὴν
 
 
μαρτυρίαν
 
 
ἣν
 
 
εἶχον
 
"държа"
6.10
καὶ
 
 
ἔκραζον
 
 
φωνῇ
 
 
μεγάλῃ
 
 
λέγοντες,
 
"излагам"
Ἕως
 
 
πότε
 
 
 
 
δεσπότης
 
 
 
 
ἅγιος
 
 
καὶ
 
 
 
 
ἀληθινός,
 
 
οὐ
 
 
κρίνεις
 
 
καὶ
 
 
ἐκδικεῖς
 
 
τὸ
 
 
αἷμα
 
 
ἡμῶν
 
 
ἀπὸ
 
 
τῶν
 
 
κατοικούντων
 
 
ἐπὶ
 
 
τῆς
 
 
γῆς;
 
 
6.11
καὶ
 
 
ἐδόθησαν
 
 
ἑκάστοις
 
 
στολαὶ
 
 
λευκαὶ,
 
 
καὶ
 
 
ἐρρέθη
 
 
αὐτοῖς
 
 
ἵνα
 
 
ἀναπαύσωνται
 
 
ἔτι
 
 
χρόνον
 
 
μικρόν
 
 
ἕως
 
 
οὗ
 
 
πληρωσονται
 
"изпъл(ня)вам"
καὶ
 
 
οἱ
 
 
σύνδουλοι
 
 
αὐτῶν
 
 
καὶ
 
 
οἱ
 
 
ἀδελφοὶ
 
 
αὐτῶν
 
 
οἱ
 
 
μέλλοντες
 
 
ἀποκτείνεσθαι
 
 
ὡς
 
 
καὶ
 
 
αὐτοί
 
 
6.12
Καὶ
 
 
εἶδον
 
 
ὅτε
 
 
ἤνοιξεν
 
 
τὴν
 
 
σφραγῖδα
 
 
τὴν
 
 
ἕκτην
 
 
καὶ
 
 
ἰδού,
 
 
σεισμὸς
 
 
μέγας
 
 
ἐγένετο
 
 
καὶ
 
 
 
 
ἥλιος
 
 
ἐγένετο
 
 
μέλας
 
 
ὡς
 
 
σάκκος
 
 
τρίχινος
 
 
καὶ
 
 
 
 
σελήνη
 
 
ἐγένετο
 
 
ὡς
 
 
αἷμα
 
 
6.13
καὶ
 
 
οἱ
 
 
ἀστέρες
 
 
τοῦ
 
 
οὐρανοῦ
 
 
ἔπεσαν
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
γῆν
 
 
ὡς
 
 
συκῆ
 
 
βάλλει
 
 
τοὺς
 
 
ὀλύνθους
 
 
αὐτῆς
 
 
ὑπὸ
 
 
μεγάλου
 
 
ἀνέμου
 
 
σειομένη
 
 
6.14
καὶ
 
 
οὐρανὸς
 
 
ἀπεχωρίσθη
 
 
ὡς
 
 
βιβλίον
 
 
εἱλισσόμενον
 
 
καὶ
 
 
πᾶν
 
 
ὄρος
 
 
καὶ
 
 
νῆσος
 
 
ἐκ
 
 
τῶν
 
 
τόπων
 
 
αὐτῶν
 
 
ἐκινήθησαν
 
 
6.15
καὶ
 
 
οἱ
 
 
βασιλεῖς
 
 
τῆς
 
 
γῆς
 
 
καὶ
 
 
οἱ
 
 
μεγιστᾶνες
 
 
καὶ
 
 
οἱ
 
 
πλούσιοι
 
 
καὶ
 
 
οἱ
 
 
χιλίαρχοι
 
 
καὶ
 
 
οἱ
 
 
δυνατοὶ,
 
 
καὶ
 
 
πᾶς
 
 
δοῦλος
 
 
καὶ
 
 
πᾶς
 
 
ἐλεύθερος
 
 
ἔκρυψαν
 
 
ἑαυτοὺς
 
 
εἰς
 
 
τὰ
 
 
σπήλαια
 
"#768"
καὶ
 
 
εἰς
 
 
τὰς
 
 
πέτρας
 
 
τῶν
 
 
ὀρέων
 
 
6.16
καὶ
 
 
λέγουσιν
 
"излагам"
τοῖς
 
 
ὄρεσιν
 
 
καὶ
 
 
ταῖς
 
 
πέτραιςμ
 
 
Πέσετε
 
 
ἐφ'
 
 
ἡμᾶς
 
 
καὶ
 
 
κρύψατε
 
 
ἡμᾶς
 
 
ἀπὸ
 
 
προσώπου
 
 
τοῦ
 
 
καθημένου
 
 
ἐπὶ
 
 
τοῦ
 
 
θρόνου
 
 
καὶ
 
 
ἀπὸ
 
 
τῆς
 
 
ὀργῆς
 
 
τοῦ
 
 
ἀρνίου
 
 
6.17
ὅτι
 
 
ἦλθεν
 
 
 
 
ἡμέρα
 
 
 
 
μεγάλη
 
 
τῆς
 
 
ὀργῆς
 
 
αὐτοῦ,
 
 
καὶ
 
 
τίς
 
 
δύναται
 
 
σταθῆναι