<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
22.1
Καὶ
 
 
ἔδειξέν
 
 
μοι
 
 
καθαρὸν
 
 
ποταμὸν
 
 
ὕδατος
 
 
ζωῆς
 
 
λαμπρὸν
 
 
ὡς
 
 
κρύσταλλον
 
 
ἐκπορευόμενον
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
θρόνου
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
καὶ
 
 
τοῦ
 
 
ἀρνίου
 
 


         1 И показа ми чиста река с вода на живот, бистра като кристал, изтичаща от престола на Бога и на агнето. 2 Посред главната му улица и от двете страни на реката стои дърво на живота, което дава дванадесет пъти плодове, като всеки месец ражда своя плод; листата на дървото служат за изцеление на народите. 3 И не ще има вече никакво проклятие. Престолът на Бога и на агнето ще бъде в града; неговите слуги ще му служат 4 и ще гледат лицето му, а името му ще бъде на челата им. 5 И нощ не ще има там, и не ще имат нужда нито от светило, нито от слънчева светлина, защото господарят Бог ги осветлява; и ще царуват за вечни векове.

 

6 И каза ми: тези думи са верни и истински; господарят, Бог на светите пророци, изпрати вестоносеца си, за да покаже на своите слуги, какво трябва да стане скоро. 7 Ето, идвам скоро. Щастливец е онзи, който пази думите на пророчеството в този свитък.

 

8 И аз съм Йоа̀нес, виждащ и чуващ това. А когато чух и видях, паднах да се поклоня пред краката на вестоносеца, който ми казваше това; 9 A той ми казва: Гледай да не направиш това! Понеже аз съм твой съ-роб1 и на братята ти пророците, и на онези, които пазят думите на този свитък. На Бога се поклони. 10 И ми каза: Не запечатвай думите на пророчеството в този свитък, понеже времето е близо. 11 Неправедният нека върши още неправедност; нечистият нека се скверни още, праведният нека върши още праведност, а светият нека още се освещава. 12 Ето, ида скоро, и отплатата ми е с мен, за да отплатя на всеки според делата му. 13 Аз съм А и Я, началото и краят, първият и последният. 14 Щастливци са онези, които вършат заповедите му, та да имат право на [това да ядат от] дървото на живота2 и да влязат през портите в града. 15 А отвън са кучетата, магьосниците, развратниците, убийците, служителите/поклонниците на изображения/фигури и всеки, който обича и практикува лъжа. 16 Aз, Йесу̀с, изпратих своя вестоносец да ви засвидетелства това в общностите. Аз съм коренът и родът Давидов, утринната и светла звезда. 17 И Духът и булката казват: Ела!

 

17 И който чува, да каже: Ела!

 

17 И който е жаден, да дойде, и който желае, нека взема3 от водата на живота даром.

 

18 И аз свидетелствам на всеки, който слуша думите на пророчеството в този свитък: Ако някой прибави нещо към тях, на него Бог ще наложи поразите, за които пише в тази книга, 19 и ако някой отнеме нещо от думите на свитъка с това пророчество, Бог ще отнеме дела му от книгата на живота и от светия град, и от написаното в тази книга. 20 Който свидетелства за това, казва: Да, идвам скоро!
20 Амѐн, да, ела, господарю Йесу̀с!

         21 Благосклонността на нашия господар Йесу̀с помазаника да бъде с всички вас. Амѐн.


1 или: съ-слуга
2 И ТАКА ДА ПОЛУЧАТ ВЕЧЕН ЖИВОТ!!!
3 или: пие
22.2
ἐν
 
 
μέσῳ
 
 
τῆς
 
 
πλατείας
 
 
αὐτῆς
 
 
καὶ
 
 
τοῦ
 
 
ποταμοῦ
 
 
ἐντεῦθεν
 
 
καὶ
 
 
ἐντεῦθεν
 
 
ξύλον
 
 
ζωῆς
 
 
ποιοῦν
 
 
καρποὺς
 
 
δώδεκα
 
 
κατὰ
 
 
μῆνα
 
 
ἕνα
 
 
ἕκαστον
 
 
ἀποδιδοῦν
 
 
τὸν
 
 
καρπὸν
 
 
αὐτοῦ
 
 
καὶ
 
 
τὰ
 
 
φύλλα
 
"#768"
τοῦ
 
 
ξύλου
 
 
εἰς
 
 
θεραπείαν
 
 
τῶν
 
 
ἐθνῶν
 
 
22.3
καὶ
 
 
πᾶν
 
 
κατανάθεμα
 
 
οὐκ
 
 
ἔσται
 
 
ἔτι
 
 
καὶ
 
 
 
 
θρόνος
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
καὶ
 
 
τοῦ
 
 
ἀρνίου
 
 
ἐν
 
 
αὐτῇ
 
 
ἔσται
 
 
καὶ
 
 
οἱ
 
 
δοῦλοι
 
 
αὐτοῦ
 
 
λατρεύσουσιν
 
 
αὐτῷ
 
 
22.4
καὶ
 
 
ὄψονται
 
 
τὸ
 
 
πρόσωπον
 
 
αὐτοῦ
 
 
καὶ
 
 
τὸ
 
 
ὄνομα
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἐπὶ
 
 
τῶν
 
 
μετώπων
 
 
αὐτῶν
 
 
22.5
καὶ
 
 
νὺξ
 
 
οὐκ
 
 
ἔσται
 
 
ἐκει,
 
 
καὶ
 
 
χρείαν
 
 
οὐκ
 
 
ἔχουσιν
 
"държа"
λύχνου
 
 
καὶ
 
 
φωτὸς
 
 
ἡλίου
 
 
ὅτι
 
 
κύριος
 
 
 
 
θεὸς
 
 
φωτίζει
 
 
αὐτούς
 
 
καὶ
 
 
βασιλεύσουσιν
 
 
εἰς
 
 
τοὺς
 
 
αἰῶνας
 
 
τῶν
 
 
αἰώνων
 
 
22.6
Καὶ
 
 
εἶπέν
 
 
μοι,
 
 
Οὗτοι
 
 
οἱ
 
 
λόγοι
 
 
πιστοὶ
 
 
καὶ
 
 
ἀληθινοί
 
 
καὶ
 
 
κύριος
 
 
 
 
θεὸς
 
 
τῶν
 
 
ἁγίων
 
 
προφητῶν
 
 
ἀπέστειλεν
 
 
τὸν
 
 
ἄγγελον
 
 
αὐτοῦ
 
 
δεῖξαι
 
 
τοῖς
 
 
δούλοις
 
 
αὐτοῦ
 
 
 
 
δεῖ
 
 
γενέσθαι
 
 
ἐν
 
 
τάχει
 
 
22.7
ἰδού,
 
 
ἔρχομαι
 
 
ταχύ.
 
 
μακάριος
 
 
 
 
τηρῶν
 
 
τοὺς
 
 
λόγους
 
 
τῆς
 
 
προφητείας
 
 
τοῦ
 
 
βιβλίου
 
 
τούτου
 
 
22.8
καὶ
 
 
ἐγὼ
 
 
Ἰωάννης
 
 
 
 
βλέπων
 
 
ταῦτα
 
 
καὶ
 
 
ἀκούων
 
 
καὶ
 
 
ὅτε
 
 
ἤκουσα
 
 
καὶ
 
 
ἔβλεψα
 
 
ἔπεσα
 
 
προσκυνῆσαι
 
"при-кучвам(-близвам,-целувам)"
ἔμπροσθεν
 
 
τῶν
 
 
ποδῶν
 
 
τοῦ
 
 
ἀγγέλου
 
 
τοῦ
 
 
δεικνύοντός
 
 
μοι
 
 
ταῦτα
 
 
22.9
καὶ
 
 
λέγει
 
"излагам"
μοι,
 
 
Ὅρα
 
 
μή·
 
 
σύνδουλός
 
 
σου
 
 
γάρ
 
 
εἰμι
 
 
καὶ
 
 
τῶν
 
 
ἀδελφῶν
 
 
σου
 
 
τῶν
 
 
προφητῶν
 
 
καὶ
 
 
τῶν
 
 
τηρούντων
 
 
τοὺς
 
 
λόγους
 
 
τοῦ
 
 
βιβλίου
 
 
τούτου·
 
 
τῷ
 
 
θεῷ
 
 
προσκύνησον
 
"при-кучвам(-близвам,-целувам)"
22.10
καὶ
 
 
λέγει
 
"излагам"
μοι,
 
 
Μὴ
 
 
σφραγίσῃς
 
 
τοὺς
 
 
λόγους
 
 
τῆς
 
 
προφητείας
 
 
τοῦ
 
 
βιβλίου
 
 
τούτου
 
 
ὅτι
 
 
 
 
καιρὸς
 
 
ἐγγύς
 
"свито"
ἐστιν
 
 
22.11
 
 
ἀδικῶν
 
 
ἀδικησάτω
 
 
ἔτι
 
 
καὶ
 
 
 
 
ῥυπῶν
 
 
ῥυπωσάτω
 
 
ἔτι
 
 
καὶ
 
 
 
 
δίκαιος
 
 
δικαιωθήτω
 
 
ἔτι
 
 
καὶ
 
 
 
 
ἅγιος
 
 
ἁγιασθήτω
 
 
ἔτι
 
 
22.12
καὶ
 
 
ἰδού,
 
 
ἔρχομαι
 
 
ταχύ
 
 
καὶ
 
 
 
 
μισθός
 
 
μου
 
 
μετ'
 
 
ἐμοῦ
 
 
ἀποδοῦναι
 
 
ἑκάστῳ
 
 
ὡς
 
 
τὸ
 
 
ἔργον
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἐσται
 
 
22.13
ἐγώ
 
 
εἰμι
 
 
τὸ
 
 
Α
 
 
καὶ
 
 
τὸ
 
 
Ω
 
 
ἀρχὴ
 
 
καὶ
 
 
τέλος
 
 
 
 
πρῶτος
 
 
καὶ
 
 
 
 
ἔσχατος
 
 
22.14
Μακάριοι
щастливи
 
οἱ
-те
 
ποιοῦντες
правещи-
 
τὰς
-те
 
ἐντολὰς
заповеди-
 
αὐτοῦ,
негови
 
ἵνα
та
 
ἔσται
ще е(или: ще стане)=да стане
 
-та
 
ἐξουσία
власт-
 
αὐτῶν
тяхна
 
ἐπὶ
на(д)
 
τὸ
-то
 
ξύλον
дърво-
 
τῆς
 
ζωῆς
на живот-
 
καὶ
и
 
τοῖς
-те
 
πυλῶσιν
спр. порти-
 
εἰσέλθωσιν
да влязат
 
εἰς
в/към
 
τὴν
 
πόλιν
град-
 
22.15
ἔξω
навън
 
δὲ
а
 
οἱ
-та
 
κύνες
кучета-
 
καὶ
и
 
οἱ
-те
 
φάρμακοι
...
 
καὶ
и
 
οἱ
-те
 
πόρνοι
развратници-
 
καὶ
и
 
οἱ
-те
 
φονεῖς
убийци-
 
καὶ
и
 
οἱ
-те
 
εἰδωλολάτραι
изображенио-служители/поклонници-
 
καὶ
и
 
πᾶς
всеки
 
-ия
 
φιλῶν
обичащ-
 
καὶ
и
 
ποιῶν
правещ
 
ψεῦδος
лъжа
 
22.16
Ἐγὼ
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ἔπεμψα
 
 
τὸν
 
 
ἄγγελόν
 
 
μου
 
 
μαρτυρῆσαι
 
 
ὑμῖν
 
 
ταῦτα
 
 
ἐπὶ
 
 
ταῖς
 
 
ἐκκλησίαις·
 
 
ἐγώ
 
 
εἰμι
 
 
 
 
ῥίζα
 
 
καὶ
 
 
τὸ
 
 
γένος
 
 
τοῦ
 
 
Δαβίδ,
 
 
 
 
ἀστὴρ
 
 
 
 
λαμπρὸς
 
 
καὶ
 
 
ὀρθρινός
 
 
22.17
Καὶ
 
 
τὸ
 
 
πνεῦμα
 
 
καὶ
 
 
 
 
νύμφη
 
 
λέγουσιν,
 
"излагам"
Ἐλθε,
 
 
καὶ
 
 
 
 
ἀκούων
 
 
εἰπάτω,
 
 
Ἐλθε,
 
 
καὶ
 
 
 
 
διψῶν
 
 
ἐλθέτω·
 
 
καὶ
 
 
 
 
θέλων
 
 
λαμβανέτω
 
 
τὸ
 
 
ὕδωρ
 
 
ζωῆς
 
 
δωρεάν
 
 
22.18
Συμμαρτυροῦμαι
 
 
γὰρ
 
 
παντὶ
 
 
ἀκούοντι
 
 
τοὺς
 
 
λόγους
 
 
τῆς
 
 
προφητείας
 
 
τοῦ
 
 
βιβλίου
 
 
τούτου,
 
 
ἐάν
 
 
τις
 
 
ἐπιτιθῇ
 
 
πρὸς
 
 
ταῦτα,
 
 
ἐπιθήσει
 
 
 
 
θεὸς
 
 
ἐπ'
 
 
αὐτὸν
 
 
τὰς
 
 
πληγὰς
 
 
τὰς
 
 
γεγραμμένας
 
"гравирам,пиша"
ἐν
 
 
βιβλίῳ
 
 
τούτῳ
 
 
22.19
καὶ
 
 
ἐάν
 
 
τις
 
 
ἀφαιρῇ
 
 
ἀπὸ
 
 
τῶν
 
 
λόγων
 
 
βίβλου
 
 
τῆς
 
 
προφητείας
 
 
ταύτης
 
 
ἀφαιρήσει
 
 
 
 
θεὸς
 
 
τὸ
 
 
μέρος
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἀπὸ
 
 
βίβλου
 
 
τῆς
 
 
ζωῆς
 
 
καὶ
 
 
ἐκ
 
 
τῆς
 
 
πόλεως
 
 
τῆς
 
 
ἁγίας
 
 
καὶ
 
 
τῶν
 
 
γεγραμμένων
 
"гравирам,пиша"
ἐν
 
 
βιβλίῳ
 
 
τούτῳ
 
 
22.20
Λέγει
 
"излагам"
 
 
μαρτυρῶν
 
 
ταῦτα,
 
 
Ναί
 
 
ἔρχομαι
 
 
ταχύ.
 
 
Ἀμήν,
 
 
ναί,
 
 
ἔρχου,
 
 
κύριε
 
 
Ἰησοῦ
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
22.21
 
 
χάρις
 
 
τοῦ
 
 
κυρίου
 
 
ἡμῶν
 
 
Ἰησοῦ
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Χριστοῦ
 
 
μετὰ
 
 
πάντων
 
 
ὑμῶν.
 
 
Ἀμήν