<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
13.1
Καὶ
 
__ETYM__7____
ἐστάθην
 
 
ἐπὶ
 
 
τὴν
 
 
ἄμμον
 
 
τῆς
 
 
θαλάσσης
 
 
καὶ
 
 
εἶδον
 
__ETYM__7____
ἐκ
 
 
τῆς
 
 
θαλάσσης
 
 
θηρίον
 
 
ἀναβαῖνον
 
 
ἔχον
 
 
κεφαλὰς
 
"въз-стъпвам"
ἑπτά
 
"държа"
καὶ
 
 
κέρατα
 
 
δέκα
 
 
καὶ
 
 
ἐπὶ
 
 
τῶν
 
 
κεράτων
 
 
αὐτοῦ
 
 
δέκα
 
 
διαδήματα
 
 
καὶ
 
 
ἐπὶ
 
 
τὰς
 
 
κεφαλὰς
 
 
αὐτοῦ
 
 
ὀνόμα
 
 
βλασφημίας
 
 


         1 И застанах на морския пясък и видях от морето да се издига [хищно] животно1 със седем глави и десет рога2. На роговете му имаше десет корони, а на главите му — хулни имена. 2 И животното, което видях, приличаше на пантера, краката му бяха като на мечка, а устата му — като уста на лъв. И змията му даде силата си, и престола си, и голяма власт.

         3 И видях една от главите му, като че смъртоносно3 заклана. Но смъртоносната му рана бе излекувана. И по цялата земя [мнозина] удивени последваха4 животното. 4 И се поклониха на змията5, която бе дала власт на животното. Поклониха се и на животното, казвайки: “Кой е като животното! Кой може да воюва с него6!”

         5 И дадена му бе уста, която говори големи неща и хули. И дадено му бе да упражнява власт четиридесет и два месеца.

 

6 Тогава отвори устата си за хула спрямо Бога, да похули името му, шатрата му и онези, които живеят в небето.

         7 И му бе дадено да воюва със светите [хора] и да ги победи.


          И му бе дадена власт над всеки род, език и народ. 8 И ще му се поклонят всички живеещи на земята, чиито имена не са записани от създанието на света в Книгата на живота [, която принадлежи] на закланото Агне.

         9 Ако някой има ухо, да слуша. 10 Ако някой откарва някого в плен7, сам в плен отива. Ако някой убива с меч, трябва [и] той с меч да бъде убит. Тук е търпението и вярата на светите [хора].

         11 И видях друго животно да излиза от земята. И имаше чифт рога, като на агне. И говореше като змия. 12 И упражнява цялата власт на първото животно.


         12 И прави [така, че] земята и живеещите на нея да се поклонят на първото животно, чиято смъртоносна рана бе излекувана. 13 И върши големи знамения, до там да прави и огън да слиза от небето на земята пред [очите на] хората.

         14 И, чрез знаменията, които му бе дадено да направи пред животното, измамва живеещите на земята, казвайки на живеещите на земята да направят подобие8 на животното, което имаше рана от меч, но оживя.

 

15 И му9 бе дадено да даде дух на подобието на животното10, така че подобието на животното хем да проговори, хем да направи така11, че онези, които не биха се поклонили на подобието на животното да бъдат убити.

         16 И [то12] прави [така,че на] всички малки и големи, богати и бедни, свободни и роби да им бъде направен белег на дясната ръка или на челата им, 17 и никой да не може нито да купува, нито да продава, освен онзи, който има белега или името на животното, или числото на името му.

         18 Тук е мъдростта. Който има [нужния] ум, нека преброи числото на животното. Понеже е число на човек. И числото му е 666 (χξς)13


1 или: хищник. Също възм.: “звяр"
2 вероятно разположени на гърба му
3 т.е. би трябвало да умре
4 оставам с впечатление, че не всички са последвали това “животно”, ако и мнозина да са го последвали
5 т.е. — на сатаната, вж. 12.9
6 т.е. щом дори и смъртоносна рана не може да го убие, тогава той е непобедим в очите на света

7 в контекста на описания терор, извършван от “животното"

8 т.е. измамва ги да извършат следния грях пред Бога: да направят подобие (гр. εἰκών [ейкòн /(виз.) икòн]) на сатанинския цар (във видението изобразен чрез Първото животно) и да му се покланят.
9 т.е. на второто животно
10 т.е. на първото животно
11 не е уточнен начина, по който подобието на животното ще направи това, но най-вероятно просто ще каже на хората от света да направят така с Божиите хора
12 т.е. най-вероятно второто животно, лъжепророкът. Но е възможно и да става дума за подобието на първото животно.
13 Това видео (англ.), както и това, представят едно вероятно обяснение на това “число", което на практика представлява вариант на емблемата на исляма/мохамеданството, която джихад-стващите мохамедани и днес носят на челото си или на ръката си, (т.е. надпис [от дясно на ляво]:
"В името на Алах” и 2 кръстосани саби).
Срв. двете:
13.2
καὶ
 
 
τὸ
 
 
θηρίον
 
 
 
 
εἶδον
 
 
ἦν
 
 
ὅμοιον
 
 
παρδάλει
 
 
καὶ
 
 
οἱ
 
 
πόδες
 
 
αὐτοῦ
 
 
ὡς
 
 
ἄρκτου,
 
 
καὶ
 
 
τὸ
 
 
στόμα
 
 
αὐτοῦ
 
 
ὡς
 
 
στόμα
 
 
λέοντος
 
 
καὶ
 
 
ἔδωκεν
 
 
αὐτῷ
 
 
 
 
δράκων
 
 
τὴν
 
 
δύναμιν
 
 
αὐτοῦ
 
 
καὶ
 
 
τὸν
 
 
θρόνον
 
 
αὐτοῦ
 
 
καὶ
 
 
ἐξουσίαν
 
 
μεγάλην
 
 
13.3
καὶ
и
 
εἶδον
видях
 
μίαν
една
 
τῶν
-те
 
κεφαλῶν
от глави-
 
αὐτοῦ
му
 
ὡς
като
 
ἐσφαγμένην
заклана
 
εἰς
към
 
θάνατον
смърт
 
καὶ
и
 
-та
 
πληγὴ
рана-
 
τοῦ
-та
 
θανάτου
на смърт-
 
αὐτοῦ
му
 
ἐθεραπεύθη
бе излекувана
 
καὶ
и
 
ἐθαυμάσθη
бе почуденo
 
ἕν
една
 
ὅλη
цяла
 
τῇ
-та
 
γῆ
земя-
 
ὀπίσω
след
 
τοῦ
-то
 
θηρίου
животно-
 
13.4
καὶ
 
 
προσεκύνησαν
 
"при-кучвам(-близвам,-целувам)"
τόν
 
 
δράκοντα
 
 
ὅς
 
 
ἔδωκεν
 
 
ἐξουσίαν
 
 
τῷ
 
 
θηρίῳ
 
 
καὶ
 
 
προσεκύνησαν
 
"при-кучвам(-близвам,-целувам)"
τὸ
 
 
θηρίον,
 
 
λέγοντες
 
"излагам"
Τίς
 
 
ὅμοιος
 
 
τῷ
 
 
θηρίῳ
 
 
τίς
 
 
δύναται
 
 
πολεμῆσαι
 
 
μετ'
 
 
αὐτοῦ
 
 
13.5
Καὶ
 
 
ἐδόθη
 
 
αὐτῷ
 
 
στόμα
 
 
λαλοῦν
 
 
μεγάλα
 
 
καὶ
 
 
βλασφημίας
 
 
καὶ
 
 
ἐδόθη
 
 
αὐτῷ
 
 
ἐξουσία
 
 
ποιῆσαι
 
 
μῆνας
 
 
τεσσαράκοντα
 
 
δύο
 
 
13.6
καὶ
 
 
ἤνοιξεν
 
 
τὸ
 
 
στόμα
 
 
αὐτοῦ
 
 
εἰς
 
 
βλασφημίαν
 
 
πρὸς
 
 
τὸν
 
 
θεόν
 
 
βλασφημῆσαι
 
 
τὸ
 
 
ὄνομα
 
 
αὐτοῦ
 
 
καὶ
 
 
τὴν
 
 
σκηνὴν
 
 
αὐτοῦ
 
 
καὶ
 
 
τοὺς
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
οὐρανῷ
 
 
σκηνοῦντας
 
 
13.7
καὶ
 
 
ἐδόθη
 
 
αὐτῷ
 
 
πόλεμον
 
 
ποιῆσαι
 
 
μετὰ
 
 
τῶν
 
 
ἁγίων
 
 
καὶ
 
 
νικῆσαι
 
 
αὐτούς
 
 
καὶ
 
 
ἐδόθη
 
 
αὐτῷ
 
 
ἐξουσία
 
 
ἐπὶ
 
 
πᾶσαν
 
 
φυλὴν
 
 
καὶ
 
 
γλῶσσαν
 
 
καὶ
 
 
ἔθνος
 
 
13.8
καὶ
 
 
προσκυνήσουσιν
 
"при-кучвам(-близвам,-целувам)"
αὐτῷ
 
 
πάντες
 
 
οἱ
 
 
κατοικοῦντες
 
 
ἐπὶ
 
 
τῆς
 
 
γῆς
 
 
ὧν
 
 
οὗ
 
 
γέγραπται
 
"гравирам,пиша"
τὰ
 
 
ὄνοματα
 
 
ἐν
 
 
τῇ
 
 
βίβλῳ
 
 
τῆς
 
 
ζωῆς
 
 
τοῦ
 
 
ἀρνίου
 
 
ἐσφαγμένου
 
 
ἀπὸ
 
 
καταβολῆς
 
 
κόσμου
 
 
13.9
Εἴ
 
 
τις
 
 
ἔχει
 
"държа"
οὖς
 
 
ἀκουσάτω
 
 
13.10
εἴ
 
 
τις
 
 
αἰχμαλωσίαν
 
 
συνάγει,
 
 
εἰς
 
 
αἰχμαλωσίαν
 
 
ὑπάγει·
 
 
εἴ
 
 
τις
 
 
ἐν
 
 
μαχαίρᾳ
 
 
ἀποκτενει,
 
 
δεῖ
 
 
αὐτὸν
 
 
ἐν
 
 
μαχαίρᾳ
 
 
ἀποκτανθῆναι.
 
 
Ὧδέ
 
"това-а"
ἐστιν
 
 
 
 
ὑπομονὴ
 
 
καὶ
 
 
 
 
πίστις
 
 
τῶν
 
 
ἁγίων
 
 
13.11
Καὶ
 
 
εἶδον
 
 
ἄλλο
 
 
θηρίον
 
 
ἀναβαῖνον
 
"въз-стъпвам"
ἐκ
 
 
τῆς
 
 
γῆς
 
 
καὶ
 
 
εἶχεν
 
"държа"
κέρατα
 
 
δύο
 
 
ὅμοια
 
 
ἀρνίῳ
 
 
καὶ
 
 
ἐλάλει
 
 
ὡς
 
 
δράκων
 
 
13.12
καὶ
 
 
τὴν
 
 
ἐξουσίαν
 
 
τοῦ
 
 
πρώτου
 
 
θηρίου
 
 
πᾶσαν
 
 
ποιεῖ
 
 
ἐνώπιον
 
"във-визирам се"
αὐτοῦ
 
 
καὶ
 
 
ποιεῖ
 
 
τὴν
 
 
γῆν
 
 
καὶ
 
 
τοὺς
 
 
κατοικοῦντας
 
 
ἐν
 
 
αὐτῇ
 
 
ἵνα
 
 
προσκυνήσωσιν
 
"при-кучвам(-близвам,-целувам)"
τὸ
 
 
θηρίον
 
 
τὸ
 
 
πρῶτον
 
 
οὗ
 
 
ἐθεραπεύθη
 
 
 
 
πληγὴ
 
 
τοῦ
 
 
θανάτου
 
 
αὐτοῦ
 
 
13.13
καὶ
 
 
ποιεῖ
 
 
σημεῖα
 
 
μεγάλα
 
 
ἵνα
 
 
καὶ
 
 
πῦρ
 
 
ποιῇ
 
 
καταβαίνειν
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
οὐρανοῦ
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
γῆν
 
 
ἐνώπιον
 
"във-визирам се"
τῶν
 
 
ἀνθρώπων
 
 
13.14
καὶ
 
 
πλανᾷ
 
 
τοὺς
 
 
κατοικοῦντας
 
 
ἐπὶ
 
 
τῆς
 
 
γῆς
 
 
διὰ
 
 
τὰ
 
 
σημεῖα
 
 
 
 
ἐδόθη
 
 
αὐτῷ
 
 
ποιῆσαι
 
 
ἐνώπιον
 
"във-визирам се"
τοῦ
 
 
θηρίου
 
 
λέγων
 
"излагам"
τοῖς
 
 
κατοικοῦσιν
 
 
ἐπὶ
 
 
τῆς
 
 
γῆς
 
 
ποιῆσαι
 
 
εἰκόνα
 
 
τῷ
 
 
θηρίῳ
 
 
 
 
ἔχει
 
"държа"
τὴν
 
 
πληγὴν
 
 
τῆς
 
 
μαχαίρας,
 
 
καὶ
 
 
ἔζησεν
 
 
13.15
καὶ
и
 
ἐδόθη
бе дадено
 
αὐτῷ
му
 
δοῦναι
да даде
 
πνεῦμα
дух
 
τῇ
-то
 
εἰκόνι
на подобие-
 
τοῦ
-то
 
θηρίου
на животно-
 
ἵνα
та
 
καὶ
и/хем
 
λαλήσῃ
да говорне
 
-то
 
εἰκὼν
подобие-
 
τοῦ
-то
 
θηρίου
на животно-
 
καὶ
и/хем
 
ποιήσῃ
да направи
 
ὅσοι
които
 
ἂν
биха
 
μὴ
да не
 
προσκυνήσωσιν
да се поклонят
"при-кучвам(-близвам,-целувам)"
τὴν
-то
 
εἰκόνα
на подобие-
 
τοῦ
-то
 
θηρίου
на животно-
 
ἵνα
та
 
ἀποκτανθῶσιν
да бъдат убити
 
13.16
καὶ
и
 
ποιεῖ
прави
 
πάντας
всички
 
τοὺς
-те
 
μικροὺς
малки-
 
καὶ
и
 
τοὺς
-те
 
μεγάλους
големи-
 
καὶ
и
 
τοὺς
-те
 
πλουσίους
богати-
 
καὶ
и
 
τοὺς
-те
 
πτωχούς
бедни-
 
καὶ
и
 
τοὺς
-те
 
ἐλευθέρους
свободни-
 
καὶ
и
 
τοὺς
-те
 
δούλους
роби-
 
ἵνα
та
 
δώσῃ
да бъде даден
 
αὐτοῖς
им
 
χάραγμα
белег
 
ἐπὶ
на
 
τῆς
-та
 
χειρὸς
ръка-
 
αὐτῶν
им
 
τῆς
-та
 
δεξιᾶς
на дясна-
 
или
 
ἐπὶ
-та
 
τῶν
на чела-
 
μέτωπων
им
 
αὐτῶν
 
 
13.17
καὶ
и
 
ἵνα
та
 
μή
да не
 
τις
някой
 
δύνηται
да може
 
ἀγοράσαι
да пазарува
 
или
 
πωλῆσαι
да продава
 
εἰ
ако
 
μὴ
да не
 
-ият
 
ἔχων
имащ-
"държа"
τὸ
 
χάραγμα
белег-
 
или
 
τὸ
-то
 
ὄνομα
името-
 
τοῦ
-то
 
θηρίου
на животно-
 
или
 
τὸν
-то
 
ἀριθμὸν
число-
 
τοῦ
-то
 
ὀνόματος
на име-
 
αὐτοῦ
му
 
13.18
Ὧδε
тук
"това-а"
-та
 
σοφία
мъдрост-
 
ἐστίν
е
 
-ият
 
ἔχων
имащ-
"държа"
τὸν
 
νοῦν
ум-
 
ψηφισάτω
да проброи (с камъчета)
 
τὸν
-то
 
ἀριθμὸν
число-
 
τοῦ
-то
 
θηρίου
на животно-
 
ἀριθμὸς
число
 
γὰρ
защото
 
ἀνθρώπου
на човек
 
ἐστίν
е
 
καὶ
и
 
-то
 
ἀριθμὸς
число-
 
αὐτοῦ
му [е]
 
χξς
666 (χξς)