<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
12.1
Καὶ
и
 
σημεῖον
знак
 
μέγα
голям
 
ὤφθη
бе показан
 
ἐν
в
 
τῷ
-то
 
οὐρανῷ
небе-
 
γυνὴ
жена
 
περιβεβλημένη
облякла
 
τὸν
-то
 
ἥλιον
слънце-
 
καὶ
и
 
-та
 
σελήνη
луна-
 
ὑποκάτω
под
"под-надолу"
τῶν
-та
 
ποδῶν
крака-
 
αὐτῆς
нейни
 
καὶ
и
 
ἐπὶ
на
 
τῆς
-та
 
κεφαλῆς
на глава-
 
αὐτῆς
нейна
 
στέφανος
венец
 
ἀστέρων
от звезди
 
δώδεκα
дванадесет
 


         1 И яви се на небето голям знак: Жена, облечена в слънцето и луната – под краката ѝ, а на главата ѝ – венец от дванадесет звезди. 2 Тя беше бременна и викаше от родилни болки, и се мъчеше да роди.

         3 След това се появи друг знак на небето: Ето, огромна огнено-червена змия със седем глави и десет рога, а на главите ѝ – седем корони 4 и опашката ѝ влачи една трета от небесните звезди; и ги свали на земята. И голямата змия застана пред жената, която щеше да ражда, така че когато роди детето си, да го изяде.

 

5 И тя1 роди син, момче, който ще управлява всички народи с желязна тояга. И детето ѝ бе грабнато и занесено при Бога и престола му. 6 И жената побягна в пустинята, където тя имаше приготвено място от Бога, за да я хранят там хиляда двеста и шейсет дни.

         7 И стана война на небето. Михаел и вестоносците му воюваха с голямата змия, а голямата змия и вестителите ѝ воюваха [против тях]. 8 И не победиха, и мястото им вече не беше на небето.

         9 И хвърлена бе огромната змия – древната змия, наричана “клеветник"2 и “сатанас"3, която мами цялата земя – хвърлена бе [долу] на земята, а заедно с нея бяха хвърлени и вестителите ѝ.

         10 И чух на небето силен глас да говори: “Сега4 настана спасението и силата, и царството на нашия Бог и властта на неговия Помазаник-Цар! Понеже обвинителят5 на братята ни, който ги обвиняваше6 пред нашия Бог денем и нощем, бе хвърлен долу. 11 И те го победиха с кръвта на агнето и със словото на свидетелството си, и не обикнаха душите си, дори до смърт.

         12 Затова веселете се, небеса, и вие, които живеете в тях!
Горко7 на вас, които населявате земята и морето, защото клеветникът слезе при вас с голям гняв, знаейки, че му остава малко време."

         13 А когато голямата змия видя, че е хвърлена на земята, започна да преследва жената, която бе родила момчето. 14 И на жената ѝ бяха дадени две крила на голям орел, за да лети до пустинята, до своето място, където е хранена време, времена и половин време, далеч от лицето на змията. 15 И змията изпусна от устата си след жената вода, като река, за да направи реката да я отнесе. 16 И земята помогна на жената, и земята отвори устата си, и погълна реката, която голямата змия бе изпуснала от устата си.

         17 И голямата змия се разгневи против жената, и отиде да води война с останалите от потомството ѝ, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството на Йесу̀с помазаника.


1 т.е. жената
2 гр.: διάβολος - “клеветник” (неразбираема транслит.: “дявол")
3 от евр. שָּׂטָן: враг, противник
4 Както се вижда и по-долу, 12:12, в този момент настъпва голяма промяна за небесните жители. T.e. дотогавашния достъп на сатаната да Божието небе и присъствие е било определено негативен фактор за небесните жители.
5 не: “клеветник"
6 не: “клеветеше"

7 Тук започва Голямата скръб/страдание за плътския Израел и за Божия народ. Тъй като през Г.С. на земята ще има много вярващи в Исус (както и той изрично потвърждава), то това “горко” не може да се възприема като заканително, а може би по-скоро като състрадание към Божиите хора, които все още са на земята
12.2
καὶ
 
 
ἐν
 
 
γαστρὶ
 
 
ἔχουσα
 
"държа"
κράζει
 
 
ὠδίνουσα
 
 
καὶ
 
 
βασανιζομένη
 
 
τεκεῖν
 
 
12.3
καὶ
и
 
ὤφθη
видя се
 
ἄλλο
друг
 
σημεῖον
знак
 
ἐν
в
 
τῷ
-то
 
οὐρανῷ
небе-
 
καὶ
и
 
ἰδού,
виж
 
δράκων
голяма змия
 
μέγας
голяма
 
πυρρός
огнена=червена
 
ἔχων
имаща
"държа"
κεφαλὰς
глави
 
ἑπτὰ
седем
 
καὶ
и
 
κέρατα
рогове
 
δέκα
десет
 
καὶ
и
 
ἐπὶ
на
 
τὰς
-те
 
κεφαλὰς
главите-
 
αὐτοῦ
нейни
 
διαδήματα
корони
 
ἑπτὰ
седем
 
12.4
καὶ
и
 
-та
 
οὐρὰ
опашка-
 
αὐτοῦ
нейна
 
σύρει
дърпа=влачи
 
τὸ
-та
 
τρίτον
третина-
 
τῶν
-те
 
ἀστέρων
от звезди-
 
τοῦ
-то
 
οὐρανοῦ
на небе-
 
καὶ
и
 
ἔβαλεν
хвърли
 
αὐτοὺς
тях
 
εἰς
към/в
 
τὴν
-тя
 
γῆν
земя-
 
καὶ
и
 
-та
 
δράκων
голямата- змия-
 
ἕστηκεν
застана
 
ἐνώπιον
пред
"във-визирам се"
τῆς
-та
 
γυναικὸς
жена-
 
τῆς
-та
 
μελλούσης
предстояща-
 
τεκεῖν
да ражда
 
ἵνα
та
 
ὅταν
когато
 
τέκῃ
да роди
 
τὸ
-то
 
τέκνον
дете-
 
αὐτῆς
нейно
 
καταφάγῃ
да изяде [него]
 
12.5
καὶ
и
 
ἔτεκεν
роди
 
υἱόν
син
 
ἄρρενα,
мъжки
 
ὃς
който
 
μέλλει
предстои
 
ποιμαίνειν
да пасе
 
πάντα
всички
 
τὰ
-те
 
ἔθνη
народи-
 
ἐν
в=с
 
ῥάβδῳ
тояга
 
σιδηρᾷ
желязна
 
καὶ
и
 
ἡρπάσθη
бе грабнато
 
τὸ
-то
 
τέκνον
дете-
 
αὐτῆς
нейно
 
πρὸς
при
 
τὸν
 
θεὸν
Бог-
 
καὶ
и
 
τὸν
 
θρόνον
престол-
 
αὐτοῦ
негов
 
12.6
καὶ
 
 
 
 
γυνὴ
 
 
ἔφυγεν
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
ἔρημον
 
 
ὅπου
 
"както-къде"
ἔχει
 
"държа"
τόπον
 
 
ἡτοιμασμένον
 
 
ἀπὸ
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
ἵνα
 
 
ἐκεῖ
 
 
τρέφωσιν
 
 
αὐτὴν
 
 
ἡμέρας
 
 
χιλίας
 
 
διακοσίας
 
 
ἑξήκοντα
 
 
12.7
Καὶ
и
 
ἐγένετο
стана
 
πόλεμος
война
 
ἐν
в
 
τῷ
-то
 
οὐρανῷ
небе-
 
-ът
 
Μιχαὴλ
Михаел-
 
καὶ
и
 
οἱ
-те
 
ἄγγελοι
вестители-
 
αὐτοῦ
негови
 
ἐπολέμησαν
воюваха
 
κατὰ
спрямо/срещу
 
τοῦ
-та
 
δράκοντος
на голяма- змия-
 
καὶ
и
 
-та
 
δράκων
на голяма- змия-
 
ἐπολέμησεν
воюваше
 
καὶ
и
 
οἱ
-те
 
ἄγγελοι
вестители-
 
αὐτοῦ
нейни
 
12.8
καὶ
и
 
οὐκ
не
 
ἴσχυσαν,
надмогнаха
 
οὐτὲ
нито
 
τόπος
място
 
εὑρέθη
намерено бе
 
αὐτῶν
тяхно
 
ἔτι
вече
 
ἐν
в
 
τῷ
-то
 
οὐρανῷ
небе-
 
12.9
καὶ
и
 
ἐβλήθη
бе хвърлена
 
-та
 
δράκων
голяма- змия-
 
-та
 
μέγας
голяма
 
-та
 
ὄφις
змия-
 
-та
 
ἀρχαῖος
стара-
 
-та
 
καλούμενος
наричана-
 
Διάβολος
клеветник
 
καὶ
и
 
-ът
 
Σατανᾶς
сатанас-
 
-та
 
πλανῶν
измамваща-
 
τὴν
-та
 
οἰκουμένην
населена-
"обитавана [земя]"
ὅλην
цяла
 
ἐβλήθη
бе
 
εἰς
хвърлен
 
τὴν
към/в
 
γῆν
-та
 
καὶ
земя-
 
οἱ
и
 
ἄγγελοι
-те
 
αὐτοῦ
вестители-
 
μετ'
нейни
 
αὐτοῦ
с
 
ἐβλήθησαν
нея
 
12.10
καὶ
и
 
ἤκουσα
чух
 
φωνὴν
глас
 
μεγάλην
голям
 
λέγουσαν
говорещ
"излагам"
ἐν
в
 
τῷ
-то
 
οὐρανῷ
небе-
 
Ἄρτι
сега
 
ἐγένετο
стана
 
-то
 
σωτηρία
спасение-
 
καὶ
и
 
-та
 
δύναμις
сила-
 
καὶ
и
 
-то
 
βασιλεία
царство-
 
τοῦ
 
θεοῦ
на Бог-
 
ἡμῶν
наш
 
καὶ
и
 
-та
 
ἐξουσία
власт-
 
τοῦ
 
Χριστοῦ
на помазаник-
 
αὐτοῦ
негов
 
ὅτι
защото
 
κατἐβλήθη
бе хврълен
 
-ят
 
κατήγορος
обвинител-
 
τῶν
-та
 
ἀδελφῶν
на братя-
 
ἡμῶν
наши
 
-ият
 
κατηγορῶν
на обвиняващ-
 
αυτῶν
на тях
 
ἐνώπιον
пред
"във-визирам се"
τοῦ
 
θεοῦ
Бог-
 
ἡμῶν
наш
 
ἡμέρας
ден
 
καὶ
и
 
νυκτός
нощ
 
12.11
καὶ
и
 
αὐτοὶ
те
 
ἐνίκησαν
победиха
 
αὐτὸν
него
 
διὰ
през=чрез
 
τὸ
-та
 
αἷμα
кръв-
 
τοῦ
-то
 
ἀρνίου
на агне-
 
καὶ
и
 
διὰ
през=чрез
 
τὸν
-то
 
λόγον
слово-
 
τῆς
-то
 
μαρτυρίας
на свидетелсто-
 
αὐτῶν
тяхно
 
καὶ
и
 
οὐκ
не
 
ἠγάπησαν
обикнаха
 
τὴν
-та
 
ψυχὴν
душа-
 
αὐτῶν
тяхна
 
ἄχρι
до
 
θανάτου
смърт
 
12.12
διὰ
 
 
τοῦτο
 
 
εὐφραίνεσθε
 
 
οἱ
 
 
οὐρανοὶ
 
 
καὶ
 
 
οἱ
 
 
ἐν
 
 
αὐτοῖς
 
 
σκηνοῦντες
 
 
οὐαὶ
 
 
τοῖς
 
 
κατοικοῦσιν
 
 
τὴν
 
 
γῆν
 
 
καὶ
 
 
τὴν
 
 
θάλασσαν
 
 
ὅτι
 
 
κατέβη
 
 
 
 
διάβολος
 
 
πρὸς
 
 
ὑμᾶς
 
 
ἔχων
 
"държа"
θυμὸν
 
 
μέγαν
 
 
εἰδὼς
 
 
ὅτι
 
 
ὀλίγον
 
 
καιρὸν
 
 
ἔχει
 
"държа"
12.13
Καὶ
 
 
ὅτε
 
 
εἶδεν
 
 
 
 
δράκων
 
 
ὅτι
 
 
ἐβλήθη
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
γῆν
 
 
ἐδίωξεν
 
 
τὴν
 
 
γυναῖκα
 
 
ἥτις
 
 
ἔτεκεν
 
 
τὸν
 
 
ἄρρενα
 
 
12.14
καὶ
 
 
ἐδόθησαν
 
 
τῇ
 
 
γυναικὶ
 
 
δύο
 
 
πτέρυγες
 
 
τοῦ
 
 
ἀετοῦ
 
 
τοῦ
 
 
μεγάλου
 
 
ἵνα
 
 
πέτηται
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
ἔρημον
 
 
εἰς
 
 
τὸν
 
 
τόπον
 
 
αὐτῆς
 
 
ὅπου
 
"както-къде"
τρέφεται
 
 
ἐκεῖ
 
 
καιρὸν
 
 
καὶ
 
 
καιροὺς
 
 
καὶ
 
 
ἥμισυ
 
 
καιροῦ
 
 
ἀπὸ
 
 
προσώπου
 
 
τοῦ
 
 
ὄφεως
 
 
12.15
καὶ
и
 
ἔβαλεν
хвърли
 
-та
 
ὄφις
змия-
 
ὀπίσω
зад
 
τῆς
-та
 
γυναικὸς
жена-
 
ἐκ
из
 
τοῦ
-та
 
στόματος
уста-
 
αὐτοῦ
нейна
 
ὕδωρ
вода
 
ὡς
като
 
ποταμόν
река
 
ἵνα
та
 
ταὐτὴν
тази
 
ποταμοφόρητον
реко-отнесена
 
ποιήσῃ
да направи
 
12.16
καὶ
и
 
ἐβοήθησεν
помогна
 
-та
 
γῆ
земя-
 
τῇ
-та
 
γυναικί
спрямо жена-
 
καὶ
и
 
ἤνοιξεν
отвори
 
-та
 
γῆ
земя-
 
τὸ
-та
 
στόμα
уста-
 
αὐτῆς
нейна
 
καὶ
и
 
κατέπιεν
изпи
 
τὸν
-та
 
ποταμὸν
река-
 
ὃν
която
 
ἔβαλεν
хвърли
 
-та
 
δράκων
голяма- змия-
 
ἐκ
из
 
τοῦ
-та
 
στόματος
уста-
 
αὐτοῦ
нейна
 
12.17
καὶ
 
 
ὠργίσθη
 
 
 
 
δράκων
 
 
ἐπὶ
 
 
τῇ
 
 
γυναικί
 
 
καὶ
 
 
ἀπῆλθεν
 
 
ποιῆσαι
 
 
πόλεμον
 
 
μετὰ
 
 
τῶν
 
 
λοιπῶν
 
 
τοῦ
 
 
σπέρματος
 
 
αὐτῆς
 
 
τῶν
 
 
τηρούντων
 
 
τὰς
 
 
ἐντολὰς
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
καὶ
 
 
ἐχόντων
 
"държа"
τὴν
 
 
μαρτυρίαν
 
 
τοῦ
 
 
Ἰησοῦ
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Χριστοῦ