<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
4.1
Μετὰ
 
 
ταῦτα
 
 
εἶδον
 
 
καὶ
 
 
ἰδού,
 
 
θύρα
 
 
ἠνεῳγμένη
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
οὐρανῷ
 
 
καὶ
 
 
 
 
φωνὴ
 
 
 
 
πρώτη
 
 
ἣν
 
 
ἤκουσα
 
 
ὡς
 
 
σάλπιγγος
 
 
λαλούσης
 
 
μετ'
 
 
ἐμοῦ
 
 
λέγουσα,
 
"излагам"
Ἀνάβα
 
"въз-стъпвам"
ὧδε
 
"това-а"
καὶ
 
 
δείξω
 
 
σοι
 
 
 
 
δεῖ
 
 
γενέσθαι
 
 
μετὰ
 
 
ταῦτα
 
 


         1 След това видях и ето, отворена врата в небето, и предишният глас, който бях чул, като от тръба, говореше с мен, казвайки: “Изкачи се тук, и ще ти покажа, какво трябва да стане след това1."

 

2 И веднага се озовах в Духа и ето, в небето стоеше престол, и някой седеше на престола. 3 И онзи, който седеше на вид приличаше на камък яспис и сардис, и около престола имаше дъга, която на вид приличаше на смарагд.

 

4 Около престола пък имаше двайсе и четири престола; а на престолите видях седнали двайсе и четири старейшини2, облечени в бели дрехи, и на главите си имаха златни корони.

 

5 И от престола излизаха светкавици, гръмотевици и гласове. А пред престола горяха седем огнени светила, които са седемте Божии духове.

 

6 И пред престола имаше стъклено море, подобно на кристал; А сред престола и около престола — четири живи същества, пълни с очи отпред и отзад. 7 Първото животно приличаше на лъв, второто животно — на теле, третото животно имаше лице като на човек, а четвъртото животно приличаше на летящ орел.

 

8 И четирите животни имаха всяко по шест крила наоколо си, а извътре бяха пълни с очи, и без почивка денем и нощем възклицаваха: “Свят, свят, свят е господарят, всемогъщият Бог, който е бил, който е, и който е идният." 9 А когато животните отдават слава, почест и благодарност на седналия на престола, на живеещия за вечни векове, 10 двайсе и четирите старейшини падат пред Седналия на престола, покланяха се на живеещия за вечни векове и полагаха короните си пред престола, казвайки: 11 "Достоен си, господарю, да приемеш славата, честта и силата, защото ти си сътворил всичко, и по твоя воля всичко съществува и е сътворено."


1 т.е. — след онова, което му е било показано преди това (т.е. във 2 и 3 гл.). Така разбираме, че това, което ще бъде описано сега ще се случи/се случва след това, което вече е описано
2 възм.: стари хора
4.2
καὶ
 
 
εὐθέως
 
"направо"
ἐγενόμην
 
 
ἐν
 
 
πνεύματι
 
 
καὶ
 
 
ἰδού,
 
 
θρόνος
 
 
ἔκειτο
 
"лежа разпрострян"
ἐν
 
 
τῷ
 
 
οὐρανῷ
 
 
καὶ
 
 
ἐπὶ
 
 
τοῦ
 
 
θρόνου
 
 
καθήμενος
 
 
4.3
καὶ
 
 
 
 
καθήμενος
 
 
ἦν
 
 
ὅμοιος
 
 
ὁράσει
 
 
λίθῳ
 
 
ἰάσπιδι
 
 
καὶ
 
 
σαρδίνῳ·
 
 
καὶ
 
 
ἶρις
 
 
κυκλόθεν
 
 
τοῦ
 
 
θρόνου
 
 
ὅμοιος
 
 
ὁράσει
 
 
σμαραγδίνῳ
 
 
4.4
καὶ
 
 
κυκλόθεν
 
 
τοῦ
 
 
θρόνου
 
 
θρόνοι
 
 
εἴκοσι
 
 
καὶ
 
 
τέσσαρες
 
 
καὶ
 
 
ἐπὶ
 
 
τοὺς
 
 
θρόνους
 
 
εἴδον
 
 
τοὺς
 
 
εἴκοσι
 
 
καὶ
 
 
τέσσαρας
 
 
πρεσβυτέρους
 
 
καθημένους
 
 
περιβεβλημένους
 
 
ἐν
 
 
ἱματίοις
 
 
λευκοῖς
 
 
καὶ
 
 
ἔσχον
 
"държа"
ἐπὶ
 
 
τὰς
 
 
κεφαλὰς
 
 
αὐτῶν
 
 
στεφάνους
 
 
χρυσοῦς
 
 
4.5
καὶ
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
θρόνου
 
 
ἐκπορεύονται
 
 
ἀστραπαὶ
 
 
καὶ
 
 
βρονταί
 
 
καὶ
 
 
φωναὶ
 
 
καὶ
 
 
ἑπτὰ
 
 
λαμπάδες
 
 
πυρὸς
 
 
καιόμεναι
 
 
ἐνώπιον
 
"във-визирам се"
τοῦ
 
 
θρόνου
 
 
αἵ
 
 
εἰσιν
 
 
τὰ
 
 
ἑπτὰ
 
 
πνεύματα
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
4.6
καὶ
 
 
ἐνώπιον
 
"във-визирам се"
τοῦ
 
 
θρόνου
 
 
θάλασσα
 
 
ὑαλίνη
 
 
ὁμοία
 
 
κρυστάλλῳ
 
 
Καὶ
 
 
ἐν
 
 
μέσῳ
 
 
τοῦ
 
 
θρόνου
 
 
καὶ
 
 
κύκλῳ
 
 
τοῦ
 
 
θρόνου
 
 
τέσσαρα
 
 
ζῷα
 
 
γέμοντα
 
 
ὀφθαλμῶν
 
 
ἔμπροσθεν
 
 
καὶ
 
 
ὄπισθεν
 
 
4.7
καὶ
 
 
τὸ
 
 
ζῷον
 
 
τὸ
 
 
πρῶτον
 
 
ὅμοιον
 
 
λέοντι
 
 
καὶ
 
 
τὸ
 
 
δεύτερον
 
 
ζῷον
 
 
ὅμοιον
 
 
μόσχῳ
 
 
καὶ
 
 
τὸ
 
 
τρίτον
 
 
ζῷον
 
 
ἔχον
 
"държа"
τὸ
 
 
πρόσωπον
 
 
ὡς
 
 
ἄνθρωπος
 
 
καὶ
 
 
τὸ
 
 
τέταρτον
 
 
ζῷον
 
 
ὅμοιον
 
 
ἀετῷ
 
 
πετωμένῳ
 
 
4.8
καὶ
 
 
τέσσαρα
 
 
ζῷα
 
 
ἓν
 
 
καθ'
 
 
ἑαυτὸ
 
 
εἴχον
 
"държа"
ἀνὰ
 
 
πτέρυγας
 
 
ἕξ
 
 
κυκλόθεν
 
 
καὶ
 
 
ἔσωθεν
 
 
γέμοντα
 
 
ὀφθαλμῶν
 
 
καὶ
 
 
ἀνάπαυσιν
 
 
οὐκ
 
 
ἔχουσιν
 
"държа"
ἡμέρας
 
 
καὶ
 
 
νυκτὸς
 
 
λέγοντα,
 
"излагам"
Ἅγιος
 
 
ἅγιος
 
 
ἅγιος
 
 
κύριος
 
 
 
 
θεὸς
 
 
 
 
παντοκράτωρ
 
 
 
 
ἦν
 
 
καὶ
 
 
 
 
ὢν
 
 
καὶ
 
 
 
 
ἐρχόμενος
 
 
4.9
καὶ
 
 
ὅταν
 
 
δώσουσιν
 
 
τὰ
 
 
ζῷα
 
 
δόξαν
 
"показване"
καὶ
 
 
τιμὴν
 
 
καὶ
 
 
εὐχαριστίαν
 
 
τῷ
 
 
καθημένῳ
 
 
ἐπὶ
 
 
τοῦ
 
 
θρόνου,
 
 
τῷ
 
 
ζῶντι
 
 
εἰς
 
 
τοὺς
 
 
αἰῶνας
 
 
τῶν
 
 
αἰώνων
 
 
4.10
πεσοῦνται
 
 
οἱ
 
 
εἴκοσι
 
 
καὶ
 
 
τέσσαρες
 
 
πρεσβύτεροι
 
 
ἐνώπιον
 
"във-визирам се"
τοῦ
 
 
καθημένου
 
 
ἐπὶ
 
 
τοῦ
 
 
θρόνου
 
 
καὶ
 
 
προσκυνοῦσιν
 
"при-кучвам(-близвам,-целувам)"
τῷ
 
 
ζῶντι
 
 
εἰς
 
 
τοὺς
 
 
αἰῶνας
 
 
τῶν
 
 
αἰώνων
 
 
καὶ
 
 
βάλλουσιν
 
 
τοὺς
 
 
στεφάνους
 
 
αὐτῶν
 
 
ἐνώπιον
 
"във-визирам се"
τοῦ
 
 
θρόνου
 
 
λέγοντες
 
"излагам"
4.11
Ἄξιος
 
 
εἶ
 
 
Κύριε,
 
 
λαβεῖν
 
 
τὴν
 
 
δόξαν
 
"показване"
καὶ
 
 
τὴν
 
 
τιμὴν
 
 
καὶ
 
 
τὴν
 
 
δύναμιν
 
 
ὅτι
 
 
σὺ
 
 
ἔκτισας
 
 
τὰ
 
 
πάντα
 
 
καὶ
 
 
διὰ
 
 
τὸ
 
 
θέλημά
 
 
σου
 
 
εἰσιν
 
 
καὶ
 
 
ἐκτίσθησαν