<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
5.1
Πᾶς
всеки
 
-ият
 
πιστεύων
вярващ-
 
ὅτι
че
 
Ἰησοῦς
Йесус
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ἐστιν
е
 
-ът
 
Χριστὸς
помазаник-
 
ἐκ
из
 
τοῦ
 
θεοῦ
Бог-
 
γεγέννηται
[е] роден
"правя да стане"
καὶ
и
 
πᾶς
всеки
 
-ят
 
ἀγαπῶν
обичащ-
 
τὸν
-ия
 
γεννήσαντα
родил-
"правя да стане"
ἀγαπᾷ
обича
 
καὶ
и
 
τὸν
-ия
 
γεγεννημένον
роден-
"правя да стане"
ἐξ
из
 
αὐτοῦ
него
 

 

1 Всеки, който вярва, че Йесу̀с е помазаникът-цар, такъв е роден от Бога. И всеки, който обича даден родител, обича и родилия се от него. 2 По това познаваме, че обичаме Божиите деца — когато обичаме Бога и спазваме заповедите му. 3 Защото това е любов към Бога — да спазваме заповедите му. И неговите заповеди не са тежки. 4 Защото всички родени от Бога побеждават света. И тази е победата, победила света: нашата вяра. 5 Кой [друг може да] побеждава света, освен онзи, който вярва, че Йесу̀с е Божият син! 6 Той1 е дошлият чрез вода и кръв — Йесу̀с, помазаникът. Не само чрез водата, а и чрез кръвта. И Духът е, който свидетелства, понеже Духът е истината. 7 Защото три(ма) са, които свидетелстват в небето — Бащата, Словото и светият Дух. И тези тримата са едно. 8 И трима са, които свидетелстват на земята — Духът, водата и кръвта. И тримата сочат към едно.

 

8
[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]


         18 Знаем, че никой, който е роден от Бога не върши грях, а който е бил роден от Бога бди относно себе си и злият2 не се допира до него.

 

19 Знаем, че сме от Бога и че целият свят лежи в злия. 20 Но знаем, че Божият син е дошъл и ни е дал разум, за да познаваме истинския [Бог]. И [ние] сме в истинския [Бог], [бидейки] в неговия син Йесус, в помазаника-цар [на Бога]. Този е истинският Бог3 и вечният живот. 21 Дечица, пазете се от изображенията/фигурите. Амен.


1 Йесус
2 т.е. сатан-ът (евр. שָׂטָן - противник, враг), клеветникът (гр. διάβολος)
3 т.е. чийто син е Йесу[с] от Назарет, помазаникът-цар. Т.е. ако някой не вярва и не признава, че Йесу[с] от Назарет е синът на Бога, помазаникът-цар ("не е в него") и не го следва (т.е. не пази и върши думите му), то такъв човек не е в истинския Бог (напр. много хора вярват в някакъв "Бог", на когото Йесу[с] от Назарет не е син, нито е негов помазаник-цар над цялото Божие творение)
5.2
ἐν
в
 
τούτῳ
това
 
γινώσκομεν
познаваме
 
ὅτι
че
 
ἀγαπῶμεν
обичаме
 
τὰ
-та
 
τέκνα
деца-
 
τοῦ
на -а
 
θεοῦ
Бог-
 
ὅταν
когато
 
τὸν
 
θεὸν
Бог-
 
ἀγαπῶμεν
обичаме
 
καὶ
и
 
τὰς
-те
 
ἐντολὰς
заповеди-
 
αὐτοῦ
негови
 
τηρῶμεν·
пазим
 
5.3
αὕτη
тази
 
γάρ
защото
 
ἐστιν
е
 
-та
 
ἀγάπη
любов-
 
τοῦ
на=към
 
θεοῦ
Бог-
 
ἵνα
та
 
τὰς
-те
 
ἐντολὰς
заповеди-
 
αὐτοῦ
негови
 
τηρῶμεν
да пазим
 
καὶ
и
 
αἱ
-те
 
ἐντολαὶ
заповеди-
 
αὐτοῦ
негови
 
βαρεῖαι
тежки
 
οὐκ
не
 
εἰσίν
са
 
5.4
ὅτι
защото
 
πᾶν
всичко
 
τὸ
-то
 
γεγεννημένον
родено-
"правя да стане"
ἐκ
из
 
τοῦ
 
θεοῦ
Бог-
 
νικᾷ
побеждава
 
τὸν
 
κόσμον·
свят-
 
καὶ
и
 
αὕτη
тази
 
ἐστὶν
е
 
-та
 
νίκη
победа-
 
-та
 
νικήσασα
побеждаваща-
 
τὸν
 
κόσμον
свят-
 
-та
 
πίστις
вяра-
 
ἡμῶν
наша
 
5.5
τίς
кой
 
ἐστιν
е
 
-ият
 
νικῶν
побеждаващ-
 
τὸν
 
κόσμον
свят-
 
εἰ
ако
 
μὴ
да не
 
-ият
 
πιστεύων
вярващ-
 
ὅτι
че
 
Ἰησοῦς
Йесус
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ἐστιν
е
 
-ът
 
υἱὸς
син-
 
τοῦ
на -а
 
θεοῦ
Бог-
 
5.6
Οὗτός
този
 
ἐστιν
е
 
-ият
 
ἐλθὼν
дошъл-
 
δι'
през=чрез
 
ὕδατος
вода
 
καὶ
и
 
αἵματος
кръв
 
Ἰησοῦς
Йесус
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
-ът
 
Χριστός
помазаник-
 
οὐκ
не
 
ἐν
в=чрез
 
τῷ
-та
 
ὕδατι
вода-
 
μόνον
само
 
ἀλλ'
но
"други [неща]"
ἐν
в=чрез
 
τῷ
-та
 
ὕδατι
вода-
 
καὶ
и
 
τῷ
-та
 
αἵματι·
кръв-
 
καὶ
и
 
τὸ
-ът
 
πνεῦμά
дух-
 
ἐστιν
е
 
τὸ
-ият
 
μαρτυροῦν
свидетелстващ-
 
ὅτι
защото
 
τὸ
-ът
 
πνεῦμά
дух-
 
ἐστιν
е
 
-та
 
ἀλήθεια
истина-
 
5.7
ὅτι
защото
 
τρεῖς
три
 
εἰσιν
са
 
οἱ
-те
 
μαρτυροῦντες
свидетелстващи-
 
εν
в
 
τῷ
-то
 
οὐρανῷ,
небе-
 
-та
 
πατήρ,
баща-
 
-то
 
λόγος,
слово-
 
καὶ
и
 
τὸ
-ият
 
Ἅγιον
свя/ет-
 
Πνεῦμα·
дух
 
καὶ
и
 
οὗτοι
тези
 
οἱ
-те
 
τρεῖς
три-
 
ἕν
едно
 
εἰσιν
са
 
5.8
καὶ
и
 
τρεῖς
три
 
εἰσιν
са
 
οἱ
-те
 
μαρτυροῦντες
свидетелстващи-
 
ἕν
в
 
τῇ
-та
 
γῇ,
земя-
 
τὸ
-ът
 
πνεῦμα
дух-
 
καὶ
и
 
τὸ
-да
 
ὕδωρ
вода-
 
καὶ
и
 
τὸ
-та
 
αἷμα
кръв-
 
καὶ
и
 
οἱ
-те
 
τρεῖς
три-
 
εἰς
към/в
 
τὸ
-то
 
ἐν
едно-
 
εἰσὶν
са
 
5.9
εἰ
 
 
τὴν
 
 
μαρτυρίαν
 
 
τῶν
 
 
ἀνθρώπων
 
 
λαμβάνομεν
 
 
 
 
μαρτυρία
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
μείζων
 
 
ἐστίν·
 
 
ὅτι
 
 
αὕτη
 
 
ἐστὶν
 
 
 
 
μαρτυρία
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
ἥν
 
 
μεμαρτύρηκεν
 
 
περὶ
 
 
τοῦ
 
 
υἱοῦ
 
 
αὐτοῦ
 
 
5.10
 
 
πιστεύων
 
 
εἰς
 
 
τὸν
 
 
υἱὸν
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
ἔχει
 
"държа"
τὴν
 
 
μαρτυρίαν
 
 
ἐν
 
 
ἑαυτῷ
 
 
 
 
μὴ
 
 
πιστεύων
 
 
τῷ
 
 
θεῷ
 
 
ψεύστην
 
 
πεποίηκεν
 
 
αὐτόν
 
 
ὅτι
 
 
οὐ
 
 
πεπίστευκεν
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
μαρτυρίαν
 
 
ἣν
 
 
μεμαρτύρηκεν
 
 
 
 
θεὸς
 
 
περὶ
 
 
τοῦ
 
 
υἱοῦ
 
 
αὐτοῦ
 
 
5.11
καὶ
 
 
αὕτη
 
 
ἐστὶν
 
 
 
 
μαρτυρία
 
 
ὅτι
 
 
ζωὴν
 
 
αἰώνιον
 
 
ἔδωκεν
 
 
ἡμῖν
 
 
 
 
θεός
 
 
καὶ
 
 
αὕτη
 
 
 
 
ζωὴ
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
υἱῷ
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἐστιν
 
 
5.12
 
 
ἔχων
 
"държа"
τὸν
 
 
υἱὸν
 
 
ἔχει
 
"държа"
τὴν
 
 
ζωήν·
 
 
 
 
μὴ
 
 
ἔχων
 
"държа"
τὸν
 
 
υἱὸν
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
τὴν
 
 
ζωὴν
 
 
οὐκ
 
 
ἔχει
 
"държа"
5.13
Ταῦτα
 
 
ἔγραψα
 
"гравирам,пиша"
ὑμῖν
 
 
τοῖς
 
 
πιστεύουσιν
 
 
εἰς
 
 
τὸ
 
 
ὄνομα
 
 
τοῦ
 
 
υἱοῦ
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
ἵνα
 
 
εἰδῆτε
 
"видял съм"
ὅτι
 
 
ζωὴν
 
 
ἔχετε
 
"държа"
αἰώνιον
 
 
καὶ
 
 
ἵνα
 
 
πιστεύητε
 
 
εἰς
 
 
τὸ
 
 
ὄνομα
 
 
τοῦ
 
 
ὑιοῦ
 
 
τοῦ
 
 
Θεοῦ,
 
 
5.14
καὶ
 
 
αὕτη
 
 
ἐστὶν
 
 
 
 
παρρησία
 
"все-рицание"
ἣν
 
 
ἔχομεν
 
"държа"
πρὸς
 
 
αὐτόν
 
 
ὅτι
 
 
ἐάν
 
 
τι
 
 
αἰτώμεθα
 
 
κατὰ
 
 
τὸ
 
 
θέλημα
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἀκούει
 
 
ἡμῶν
 
 
5.15
καὶ
 
 
ἐὰν
 
 
οἴδαμεν
 
"видял съм"
ὅτι
 
 
ἀκούει
 
 
ἡμῶν
 
 
 
 
ἂν
 
 
αἰτώμεθα
 
 
οἴδαμεν
 
"видял съм"
ὅτι
 
 
ἔχομεν
 
"държа"
τὰ
 
 
αἰτήματα
 
 
 
 
ᾐτήκαμεν
 
 
παρ'
 
 
αὐτοῦ
 
 
5.16
Ἐάν
 
 
τις
 
 
ἴδῃ
 
"видял съм"
τὸν
 
 
ἀδελφὸν
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἁμαρτάνοντα
 
 
ἁμαρτίαν
 
 
μὴ
 
 
πρὸς
 
 
θάνατον
 
 
αἰτήσει
 
 
καὶ
 
 
δώσει
 
 
αὐτῷ
 
 
ζωήν
 
 
τοῖς
 
 
ἁμαρτάνουσιν
 
 
μὴ
 
 
πρὸς
 
 
θάνατον
 
 
ἔστιν
 
 
ἁμαρτία
 
 
πρὸς
 
 
θάνατον·
 
 
οὐ
 
 
περὶ
 
 
ἐκείνης
 
 
λέγω
 
"излагам"
ἵνα
 
 
ἐρωτήσῃ
 
 
5.17
πᾶσα
 
 
ἀδικία
 
 
ἁμαρτία
 
 
ἐστίν
 
 
καὶ
 
 
ἔστιν
 
 
ἁμαρτία
 
 
οὐ
 
 
πρὸς
 
 
θάνατον
 
 
5.18
Οἴδαμεν
знаем
"видял съм"
ὅτι
че
 
πᾶς
всеки
 
-ият
 
γεγεννημένος
бил роден-
"правя да стане"
ἐκ
из
 
τοῦ
 
θεοῦ
на Бог-
 
οὐχ
не
 
ἁμαρτάνει
съгрешава
 
ἀλλ'
ала
"други [неща]"
-ият
 
γεννηθεὶς
бил раждан-
"правя да стане"
ἐκ
из
 
τοῦ
 
θεοῦ
на Бог-
 
τηρεῖ
наблюдава
 
ἐαυτὸν,
себе си
 
καὶ
и
 
-ият
 
πονηρὸς
зъл-
 
οὐχ
не
 
ἅπτεται
допира
 
αὐτοῦ
него
 
5.19
οἴδαμεν
знаем
"видял съм"
ὅτι
че
 
ἐκ
из
 
τοῦ
 
θεοῦ
на Бог-
 
ἐσμεν
сме
 
καὶ
и
 
-ът
 
κόσμος
свят-
 
ὅλος
цял
 
ἐν
в
 
τῷ
-ия
 
πονηρῷ
спр. зъл-
 
κεῖται
лежи
"лежа разпрострян"
5.20
οἴδαμεν
знаем
"видял съм"
δὲ
а
 
ὅτι
че
 
-ът
 
υἱὸς
син-
 
τοῦ
 
θεοῦ
на Бог-
 
ἥκει
дошъл е
 
καὶ
и
 
δέδωκεν
дал
 
ἡμῖν
спр. нас
 
διάνοιαν
разум
 
ἵνα
та
 
γινώσκωμεν
да познаваме
 
τὸν
 
ἀληθινόν
истински-
 
καὶ
и
 
ἐσμὲν
сме
 
ἐν
в
 
τῷ
 
ἀληθινῷ
спр. истински-
 
ἐν
в
 
τῷ
 
υἱῷ
спр. син-
 
αὐτοῦ
на същ
 
Ἰησοῦ
на Йесус
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Χριστῷ
спр. помазаник
 
οὗτός
този
 
ἐστιν
е
 
 
ἀληθινὸς
истински-
 
θεὸς
Бог
 
καὶ
и
 
 
ζωὴ
живот-
 
αἶώνιος
вечен
 
5.21
Τεκνία
дечица
 
φυλάξατε
пазете
 
ἑαυτοὺς
себе си
 
ἀπὸ
от
 
τῶν
-та
 
εἰδώλων
изображения-
 
ἀμήν
амен