<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
2.1
Ἐρωτῶμεν
молим
 
δὲ
а
 
ὑμᾶς
вас
 
ἀδελφοί
братя
 
ὑπὲρ
относно
 
τῆς
-то
 
παρουσίας
(началото на) присъствие-
 
τοῦ
 
κυρίου
на господар-
 
ἡμῶν
наш
 
Ἰησοῦ
Йесус
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Χριστοῦ
помазаник
 
καὶ
и
 
ἡμῶν
наше
 
ἐπισυναγωγῆς
събиране
 
ἐπ'
на(=при)
 
αὐτόν
него
 


         1 А относно идването на нашия господар Йесу̀с помазаника и нашето събиране при него, молим ви, братя, 2 да не се поклащате лесно от здравия разум, нито да се смущавате от дух или от говорене, или от писмо, уж от нас изпратено, като че ли е дошъл денят на помазаника. 3 Никой да не ви мами по никакъв начин!


         3 Защото [този ден няма да дойде] ако първо не дойде отдръпването1 и [като резултат от това] не се разкрие човекът на греха, синът на гибелта, 4 който се противи и се превъзнася над всичко, наричано Бог или обект на благоговеене, така че той като Бог да седне в Божия дом, показвайки2 относно себе си, че е Бог. 5 Не помните ли, че ви казах това, още когато бях с вас?

         6 И сега знаете това, което [го] задържа, за да се разкрие той [чак] на своето си време - 7 защото тайната на беззаконието вече действа3[но това ще продължи така] само докато онзи, който сега [я/го] задържа, се отдръпне отсред [пътя ѝ/му] 8 и тогава ще се разкрие беззаконникът, когото господарят ще погуби с Духа от устата си и ще го премахне при явяването на идването си, 9 чието идване4 е според действието на сатаната с всяка сила и знамения, и лъжливи чудеса, 10 и с всяка измама на неправедността сред загиващите. Защото не приеха да обичат истината за да се спасят, 11 и поради това Бог им праща действие на измамата, за да повярват на лъжата, 12 за да бъдат осъдени всички, които не вярват истината, а са благоволили в неправедността.
[...]

[...]

[...]

[...]

[...]
1 т.е. докато не се отдръпне Онзи, който сега пречи на “човека на греха” да се изяви и да извърши измамите и злодеянията си
2 т.е. самият факт, че той ще седне/заживее в Божия дом, ще показва неговите зли и заблудителни претенции, че е Бог. Т.е. ако той не седеше в Божия дом, той не би бил в положението да показва, че претендира, че е Бог. Както изглежда, този човек ще постави в сграда, която някои възприемат като Божий дом, свой престол и ще седи там, претендирайки, че е Бог.
3 и би се разкрила още сега
4 на беззаконника
2.2
εἰς
за
 
τὸ
-то
 
μὴ
(да) не
 
ταχέως
скоро
"флот-ейно"
σαλευθῆναι
поклащане-
 
ὑμᾶς
вас
 
ἀπὸ
от
 
τοῦ
-a
 
νοὸς
ум-
 
μήτε
нито
 
θροεῖσθαι
уплашване-
 
μήτε
нито
 
διὰ
чрез
 
πνεύματος
дух
 
μήτε
нито
 
διὰ
чрез
 
λόγου
слово
 
μητὲ
нито
 
δι'
чрез
 
ἐπιστολῆς
писмо
 
ὡς
като
 
δι'
чрез
 
ἡμῶν
нас
 
ὡς
като
 
ὅτι
че
 
ἐνέστηκεν
е настъпил
 
-ят
 
ἡμέρα
ден-
 
τοῦ
 
Χριστοῦ·
на помазаник-
 
2.3
μή
да не
 
τις
някой
 
ὑμᾶς
вас
 
ἐξαπατήσῃ
измами
 
κατὰ
според
 
μηδένα
никой
 
τρόπον
начин
 
ὅτι
че
 
ἐὰν
ако
 
μὴ
(да) не
 
ἔλθῃ
да дойде
 
-то
 
ἀποστασία
отстъпване(отдръпване)-
 
πρῶτον
първо
 
καὶ
и
 
ἀποκαλυφθῇ
да открие
 
-ът
 
ἄνθρωπος
човек-
 
τῆς
 
ἁμαρτίας,
на грях-
 
-ът
 
υἱὸς
син-
 
τῆς
-та
 
ἀπωλείας
на гибел-
 
2.4
-ят
 
ἀντικείμενος
противящ- се
 
καὶ
и
 
ὑπεραιρόμενος
превъзнасящ- се
 
ἐπὶ
на(д)
 
πάντα
всички неща
 
λεγόμενον
наричан
 
θεὸν
бог
"излагам"
или
 
σέβασμα
някой/нещо пред когото се благоговее
 
ὥστε
така че
 
αὐτὸν
той
 
εἰς
в
 
τὸν
 
ναὸν
в дом-
 
τοῦ
 
θεοῦ
на бог-
 
ὡς
като
 
Θεὸν
бог
 
καθίσαι
да седне
 
ἀποδεικνύντα
показвайки
 
ἑαυτὸν
себе си
 
ὅτι
че
 
ἔστιν
е
 
θεός
бог
 
2.5
Οὐ
не
 
μνημονεύετε
помните [ли]
 
ὅτι
че
 
ἔτι
още
 
ὢν
бидейки
 
πρὸς
при
 
ὑμᾶς
вас
 
ταῦτα
тези
 
ἔλεγον
казах
"излагам"
ὑμῖν
на вас
 
2.6
καὶ
и
 
νῦν
сега
 
τὸ
-то
 
κατέχον
задържащо-
 
οἴδατε
знаете
"видял съм"
εἰς
за
 
τὸ
-то
 
ἀποκαλυφθῆναι
разкриване-
 
αὐτὸν
него
 
ἐν
в
 
τῷ
-ия
 
ἑαυτοῦ
негов-
 
καιρῷ
момент
 
2.7
τὸ
-та
 
γὰρ
защото
 
μυστήριον
тайна-
 
ἤδη
вече
 
ἐνεργεῖται
действа
 
τῆς
-то
 
ἀνομίας·
на беззаконие-
 
μόνον
само
 
-ият
 
κατέχων
задържащ-
 
ἄρτι
сега
 
ἕως
докато
 
ἐκ
из
 
μέσου
среда
 
γένηται
стане
 
2.8
καὶ
и
 
τότε
тогава
 
ἀποκαλυφθήσεται
ще се разкрие
 
-ът
 
ἄνομος
беззаконник-
 
ὃν
когото
 
-ят
 
κύριος
господар-
 
ἀναλώσει
ще погуби
 
τῷ
 
πνεύματι
чрез дух-
 
τοῦ
-та
 
στόματος
на уста-
 
αὐτοῦ
негова
 
καὶ
и
 
καταργήσει
ще прекрати действането му
"до-обездействам"
τῇ
-то
 
ἐπιφανείᾳ
чрез/при явяване-
 
τῆς
-то
 
παρουσίας
на [началото на] присъствие-
 
αὐτοῦ
негово
 
2.9
οὗ
чието
 
ἐστιν
е
 
-то
 
παρουσία
явяване-
 
κατ'
според
 
ἐνέργειαν
действие
 
τοῦ
-та
 
Σατανᾶ
на сатана-
 
ἐν
в(=с)
 
πάσῃ
всяка
 
δυνάμει
сила
 
καὶ
и
 
σημείοις
знак(знамение)
 
καὶ
и
 
τέρασιν
чудеса
 
ψεύδους
на лъжа
 
2.10
καὶ
и
 
ἐν
в(=чрез)
 
πάσῃ
всяка
 
ἀπάτῃ
измама
 
τῆς
-та
 
ἀδικίας
на неправост-
 
ἐν
в(=сред)
 
τοῖς
-те
 
ἀπολλυμένοις
загиващи-
 
ἀνθ
срещу
 
ὧν
бидейки
 
τὴν
-та
 
ἀγάπην
любов-
 
τῆς
-та
 
ἀληθείας
на истина-
 
οὐκ
не
 
ἐδέξαντο
приеха
 
εἰς
за
 
τὸ
-то
 
σωθῆναι
спасяване-
 
αὐτούς
тях
 
2.11
καὶ
и
 
διὰ
заради
 
τοῦτο
това
 
πέμψει
пращ
 
αὐτοῖς
на тях
 
-ът
 
θεὸς
Бог-
 
ἐνέργειαν
действие
 
πλάνης
на заблуда
 
εἰς
за
 
τὸ
-то
 
πιστεῦσαι
повярване-
 
αὐτοὺς
тях(=те)
 
τῷ
-та
 
ψεύδει
лъжа-
 
2.12
ἵνα
с цел
 
κριθῶσιν
да са осъдени
 
πάντες
всички
 
οἱ
-те
 
μὴ
(да) не
 
πιστεύσαντες
повярвали-
 
τῇ
-та
 
ἀληθείᾳ
истина-
 
ἀλλ'
а
"други [неща]"
εὐδοκήσαντες
благоволили
 
ἐν
в
 
τῇ
-та
 
ἀδικίᾳ
неправост-
 
2.13
Ἡμεῖς
 
 
δὲ
 
 
ὀφείλομεν
 
 
εὐχαριστεῖν
 
 
τῷ
 
 
θεῷ
 
 
πάντοτε
 
 
περὶ
 
 
ὑμῶν
 
 
ἀδελφοὶ
 
 
ἠγαπημένοι
 
 
ὑπὸ
 
 
κυρίου
 
 
ὅτι
 
 
εἵλετο
 
 
ὑμᾶς
 
 
 
 
θεὸς
 
 
ἀπ'
 
 
αρχῆς
 
 
εἰς
 
 
σωτηρίαν
 
 
ἐν
 
 
ἁγιασμῷ
 
 
πνεύματος
 
 
καὶ
 
 
πίστει
 
 
ἀληθείας
 
 
2.14
εἰς
 
 
 
 
ἐκάλεσεν
 
 
ὑμᾶς
 
 
διὰ
 
 
τοῦ
 
 
εὐαγγελίου
 
 
ἡμῶν
 
 
εἰς
 
 
περιποίησιν
 
 
δόξης
 
"показване"
τοῦ
 
 
κυρίου
 
 
ἡμῶν
 
 
Ἰησοῦ
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Χριστοῦ
 
 
2.15
ἄρα
 
 
οὖν
 
 
ἀδελφοί
 
 
στήκετε
 
 
καὶ
 
 
κρατεῖτε
 
 
τὰς
 
 
παραδόσεις
 
 
ἃς
 
 
ἐδιδάχθητε
 
 
εἴτε
 
 
διὰ
 
 
λόγου
 
 
εἴτε
 
 
δι'
 
 
ἐπιστολῆς
 
 
ἡμῶν
 
 
2.16
Αὐτὸς
 
 
δὲ
 
 
 
 
κύριος
 
 
ἡμῶν
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Χριστὸς
 
 
καὶ
 
 
 
 
θεὸς
 
 
καὶ
 
 
πατὴρ
 
 
ἡμῶν
 
 
 
 
ἀγαπήσας
 
 
ἡμᾶς
 
 
καὶ
 
 
δοὺς
 
 
παράκλησιν
 
 
αἰωνίαν
 
 
καὶ
 
 
ἐλπίδα
 
 
ἀγαθὴν
 
 
ἐν
 
 
χάριτι
 
 
2.17
παρακαλέσαι
 
 
ὑμῶν
 
 
τὰς
 
 
καρδίας
 
 
καὶ
 
 
στηρίξαι
 
 
ὑμᾶς
 
 
ἐν
 
 
παντὶ
 
 
λόγῳ
 
 
καὶ
 
 
ἔργῳ
 
 
ἀγαθῷ