<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
6.1
Τὰ
 
 
τέκνα
 
 
ὑπακούετε
 
 
τοῖς
 
 
γονεῦσιν
 
 
ὑμῶν
 
 
ἐν
 
 
κυρίῳ·
 
 
τοῦτο
 
 
γάρ
 
 
ἐστιν
 
 
δίκαιον
 
 

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]


         10 Накрая, братя мои, укрепяйте се в господаря и в мощта на силата му. 11 Облечете се в пълното Божие снаряжение, за да можете да устоите против методите на клеветника1.

         12 Защото нашата борба не е против кръв и плът2, а против началствата, властите, светските власти на тъмнината от тази епоха - против духовете на злото в небесата.

 

13 Заради това вземете пълното Божие снаряжение, за да можете се възпротивите в злия ден и, като надвиете над всичко, да устоите:

         14 И така, стойте, препасали кръста си с истина и облечени в бронята на праведността,

 

15 и краката ви бидейки обути в готовност за радостната вест на мира,

 

16 и над всичко взели щита на вярата, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на злия.

 

17 И вземете шлема на спасението, и сабята3 на Духа, тоест4 Божието слово,

 

18 молейки [Бога] с всяка молба и просба, по всяко време в5 Духа и стараейки се в същото това с всяко постоянство и просба относно всичките свети [хора], 19 и за мен, така че да ми се даде слово, отваряйки уста да изявявам тайната на радостната вест смело.
[...]

[...]

[...]

[...]

[...]1 гр. diabolos - "клеветник", т.е. сатаната
2 т.е. не е против хора, било то и най-големите злодеи
3 гр.: μάχαιρα, ж.р. Възм.: “меча”
4 гр. “което е” = “тоест”.
Или: “който е” (м.р.).
Но НЕ и: “която е”(ж.р.)

5 или: чрез
6.2
τίμα
 
 
τὸν
 
 
πατέρα
 
 
σου
 
 
καὶ
 
 
τὴν
 
 
μητέρα
 
 
ἥτις
 
 
ἐστὶν
 
 
ἐντολὴ
 
 
πρώτη
 
 
ἐν
 
 
ἐπαγγελίᾳ
 
 
6.3
ἵνα
 
 
εὖ
 
 
σοι
 
 
γένηται
 
 
καὶ
 
 
ἔσῃ
 
 
μακροχρόνιος
 
 
ἐπὶ
 
 
τῆς
 
 
γῆς
 
 
6.4
Καὶ
 
 
οἱ
 
 
πατέρες
 
 
μὴ
 
 
παροργίζετε
 
"до-гневя"
τὰ
 
 
τέκνα
 
 
ὑμῶν
 
 
ἀλλ'
 
"други [неща]"
ἐκτρέφετε
 
 
αὐτὰ
 
 
ἐν
 
 
παιδείᾳ
 
 
καὶ
 
 
νουθεσίᾳ
 
 
κυρίου
 
 
6.5
Οἱ
 
 
δοῦλοι
 
 
ὑπακούετε
 
 
τοῖς
 
 
κυρίοις
 
 
κατὰ
 
 
σάρκα
 
 
μετὰ
 
 
φόβου
 
 
καὶ
 
 
τρόμου
 
 
ἐν
 
 
ἁπλότητι
 
 
τῆς
 
 
καρδίας
 
 
ὑμῶν
 
 
ὡς
 
 
τῷ
 
 
Χριστῷ
 
 
6.6
μὴ
 
 
κατ'
 
 
ὀφθαλμοδουλείαν
 
 
ὡς
 
 
ἀνθρωπάρεσκοι
 
 
ἀλλ'
 
"други [неща]"
ὡς
 
 
δοῦλοι
 
 
τοῦ
 
 
Χριστοῦ
 
 
ποιοῦντες
 
 
τὸ
 
 
θέλημα
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
ἐκ
 
 
ψυχῆς
 
 
6.7
μετ'
 
 
εὐνοίας
 
 
δουλεύοντες
 
 
τῷ
 
 
κυρίῳ
 
 
καὶ
 
 
οὐκ
 
 
ἀνθρώποις
 
 
6.8
εἰδότες
 
"видял съм"
ὅτι
 
 
 
 
ἐάν
 
 
τι
 
 
ἕκαστος
 
 
ποιήσῃ
 
 
ἀγαθόν
 
 
τοῦτο
 
 
κομιεῖται
 
 
παρὰ
 
 
τοῦ
 
 
κυρίου
 
 
εἴτε
 
 
δοῦλος
 
 
εἴτε
 
 
ἐλεύθερος
 
 
6.9
Καὶ
 
 
οἱ
 
 
κύριοι
 
 
τὰ
 
 
αὐτὰ
 
 
ποιεῖτε
 
 
πρὸς
 
 
αὐτούς
 
 
ἀνιέντες
 
 
τὴν
 
 
ἀπειλήν
 
 
εἰδότες
 
"видял съм"
ὅτι
 
 
καὶ
 
 
ὑμῶν
 
 
αὐτῶν
 
 
 
 
κύριός
 
 
ἐστιν
 
 
ἐν
 
 
οὐρανοῖς
 
 
καὶ
 
 
προσωποληψία
 
 
οὐκ
 
 
ἔστιν
 
 
παρ'
 
 
αὐτῷ
 
 
6.10
Τὸ
 
 
λοιπὸν,
 
 
ἀδελφοί
 
 
μου,
 
 
ἐνδυναμοῦσθε
 
 
ἐν
 
 
κυρίῳ
 
 
καὶ
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
κράτει
 
 
τῆς
 
 
ἰσχύος
 
 
αὐτοῦ
 
 
6.11
ἐνδύσασθε
 
 
τὴν
 
 
πανοπλίαν
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
πρὸς
 
 
τὸ
 
 
δύνασθαι
 
 
ὑμᾶς
 
 
στῆναι
 
 
πρὸς
 
 
τὰς
 
 
μεθοδείας
 
 
τοῦ
 
 
διαβόλου·
 
 
6.12
ὅτι
 
 
οὐκ
 
 
ἔστιν
 
 
ἡμῖν
 
 
 
 
πάλη
 
 
πρὸς
 
 
αἷμα
 
 
καὶ
 
 
σάρκα
 
 
ἀλλὰ
 
"други [неща]"
πρὸς
 
 
τὰς
 
 
ἀρχάς
 
 
πρὸς
 
 
τὰς
 
 
ἐξουσίας
 
 
πρὸς
 
 
τοὺς
 
 
κοσμοκράτορας
 
 
τοῦ
 
 
σκότους
 
 
τοῦ
 
 
αἰῶνος
 
 
τούτου
 
 
πρὸς
 
 
τὰ
 
 
πνευματικὰ
 
 
τῆς
 
 
πονηρίας
 
 
ἐν
 
 
τοῖς
 
 
ἐπουρανίοις
 
 
6.13
διὰ
през
 
τοῦτο
това
 
ἀναλάβετε
въземете
 
τὴν
-то
 
πανοπλίαν
цяло- снаряжение
 
τοῦ
на -а
 
θεοῦ
бог-
 
ἵνα
та
 
δυνηθῆτε
да можете
 
ἀντιστῆναι
да се противопоставите
 
ἐν
в
 
τῇ
 
ἡμέρᾳ
ден-
 
τῇ
 
πονηρᾷ
зъл-
 
καὶ
и
 
ἅπαντα
всичко
 
κατεργασάμενοι
извършили
 
στῆναι
да стоите
 
6.14
στῆτε
стойте
 
οὖν
прчоее
 
περιζωσάμενοι
препасали
 
τὴν
-те
 
ὀσφὺν
слабини-
 
ὑμῶν
ваши
 
ἐν
в
 
ἀληθείᾳ
истина
 
καὶ
и
 
ἐνδυσάμενοι
облекли
 
τὸν
-тя
 
θώρακα
броня-
 
τῆς
на -та
 
δικαιοσύνης
правота-
 
6.15
καὶ
и
 
ὑποδησάμενοι
обули
 
τοὺς
-та
 
πόδας
крака-
 
ἐν
в
 
ἑτοιμασίᾳ
готовност
 
τοῦ
на -та
 
εὐαγγελίου
добра- вест
 
τῆς
на -а
 
εἰρήνης
мир-
 
6.16
ἐπὶ
на(д)
 
πᾶσιν
всичко
 
ἀναλαβόντες
възели
 
τὸν
 
θυρεὸν
щит-
 
τῆς
на -та
 
πίστεως
вяра-
 
ἐν
в(=чрез)
 
който
 
δυνήσεσθε
ще можете
 
πάντα
всяка
 
τὰ
-та
 
βέλη
стрела-
 
τοῦ
на -я
 
πονηροῦ
зъл-
 
τὰ
-та
 
πεπυρωμένα
горяща-
 
σβέσαι·
да угасите
 
6.17
καὶ
и
 
τὴν
 
περικεφαλαίαν
шлем-
 
τοῦ
на -то
 
σωτηρίου
спасение-
 
δέξασθε
вземете
 
καὶ
и
 
τὴν
-та
 
μάχαιραν
сабя-
 
τοῦ
на -а
 
πνεύματος
дух-
 
което
 
ἐστιν
е
 
ῥῆμα
дума
 
θεοῦ
на бог
 
6.18
διὰ
през
 
πάσης
всяка
 
προσευχῆς
полба
 
καὶ
и
 
δεήσεως
просба
 
προσευχόμενοι
молещи
 
ἐν
в
 
παντὶ
всяко
 
καιρῷ
време
 
ἐν
в
 
πνεύματι
дух
 
καὶ
и
 
εἰς
към
 
αὐτὸ
самото
 
τοῦτο
това
 
ἀγρυπνοῦντες
стараейки се
 
ἐν
в(=с)
 
πάσῃ
всяко
 
προσκαρτερήσει
постоянство
 
καὶ
и
 
δεήσει
просба
 
περὶ
около
 
πάντων
всички
 
τῶν
-те
 
ἁγίων
свети-
 
6.19
καὶ
и
 
ὑπὲρ
над
 
ἐμοῦ
мен
 
ἵνα
та
 
μοι
на мен
 
δοθείη
да се даде
 
λόγος
слово
 
ἐν
в
 
ἀνοίξει
отваряне
 
τοῦ
на -та
 
στόματός
уста-
 
μου
моя
 
ἐν
в
 
παρρησίᾳ
явност
"все-рицание"
γνωρίσαι
да правя знайна
 
τὸ
-та
 
μυστήριον
тайна-
 
τοῦ
на -та
 
εὐαγγελίου
добра- вест
 
6.20
ὑπὲρ
 
 
οὗ
 
 
πρεσβεύω
 
 
ἐν
 
 
ἁλύσει
 
 
ἵνα
 
 
ἐν
 
 
αὐτῷ
 
 
παρρησιάσωμαι
 
 
ὡς
 
 
δεῖ
 
 
με
 
 
λαλῆσαι
 
 
6.21
Ἵνα
 
 
δὲ
 
 
εἰδῆτε
 
"видял съм"
καὶ
 
 
ὑμεῖς
 
 
τὰ
 
 
κατ'
 
 
ἐμέ
 
 
τί
 
 
πράσσω
 
 
πάντα
 
 
ὑμῖν
 
 
γνωρίσει
 
 
Τυχικὸς
 
 
 
 
ἀγαπητὸς
 
 
ἀδελφὸς
 
 
καὶ
 
 
πιστὸς
 
 
διάκονος
 
 
ἐν
 
 
κυρίῳ
 
 
6.22
ὃν
 
 
ἔπεμψα
 
 
πρὸς
 
 
ὑμᾶς
 
 
εἰς
 
 
αὐτὸ
 
 
τοῦτο
 
 
ἵνα
 
 
γνῶτε
 
 
τὰ
 
 
περὶ
 
 
ἡμῶν
 
 
καὶ
 
 
παρακαλέσῃ
 
 
τὰς
 
 
καρδίας
 
 
ὑμῶν
 
 
6.23
Εἰρήνη
 
 
τοῖς
 
 
ἀδελφοῖς
 
 
καὶ
 
 
ἀγάπη
 
 
μετὰ
 
 
πίστεως
 
 
ἀπὸ
 
 
θεοῦ
 
 
πατρὸς
 
 
καὶ
 
 
κυρίου
 
 
Ἰησοῦ
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Χριστοῦ
 
 
6.24
 
 
χάρις
 
 
μετὰ
 
 
πάντων
 
 
τῶν
 
 
ἀγαπώντων
 
 
τὸν
 
 
κύριον
 
 
ἡμῶν
 
 
Ἰησοῦν
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Χριστὸν
 
 
ἐν
 
 
ἀφθαρσίᾳ
 
 
ἀμήν
 
 
πρός
 
 
Εφέσιους
 
"гравирам,пиша"
ἐγράφη
 
 
ἀπό
 
 
Ῥώμης
 
 
διά
 
 
Τυχικοῦ
 
__ETYM__7____