<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
3.1
Τούτου
на това
 
χάριν
благодарение
 
ἐγὼ
аз
 
Παῦλος
Паулос
 
-ият
 
δέσμιος
[съм] о-верижен-
 
τοῦ
 
Χριστοῦ
на помазаник-
 
Ἰησοῦ
Йесус
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ὑπὲρ
над=заради
 
ὑμῶν
на вас
 
τῶν
-те
 
ἐθνῶν
на народи
 

 

1 Затова аз, Паулос, съм затворник заради помазаника-цар Йесус за вас, [другите] народи. 2 Ако наистина сте чули относно домоуправителството на Божията благосклонност, което ми бе дадено, за вас, 3 (защото, според разкриване [от Бога], ми бе дадено да узная тайната, както накратко [ви] писах преди) 4 предвид което, четейки, можете да разсъдите относно разбирането ми на [дълбочините на] тайната на помазаника-цар, 5 която в миналите поколения не бе дадено на хората да я знаят, както сега бе разкрита на светите му пратеници и пророци чрез Духа [на Бога]: 6 [именно], чрез добрата вест народите да са съ-наследници и съ-телесници1, и съучастници на/в обещанието му в помазаника-цар2,

 

7 за която [добра вест] станах служител според дара на Божията благосклонност, дадена ми според действието на силата му.

         8 На мен, най-малкият от всички свети [хора], бе дадена тази благосклонност, да известя като добра вест сред народите неизследимото богаство на помазаника-цар 9 и да просветя всички какво [велико] е споделянето на тайната, дълбоко скрита от векове в Бога, който е създал всичко чрез Йесус, помазаникът-цар, 10 за да бъде сега дадено на началствата и властите на небесата да узнаят чрез общността многообразната Божия мъдрост3.
[...]

[...]

[...]
14 Затова коленича пред бащата на нашия господар Йесус, помазаникa-цар, 15 по когото се именува всеки бащин род в небесата и на земята4, 16 да ви даде, според богатството на славата си, сила да бъдете укрепени чрез духа му във вътрешния човек, 17 [та] помазаникът-цар да заобитава чрез вярата в сърцата ви, бидейки вкоренени и основани в любов, 18 за да можете да схванете, заедно с всички свети хора, каква [велика и отвъд познание] е тази широчина, дължина, дълбочина и височина, 19 и да узнаете [иначе] надхвърлящата познанието любов5 на помазаника-цар [Божий], за да бъдете изпълнени с цялата Божия пълнота.
[...]

[...]1 или: "...и заедно [да са] едно тяло, и ...",
т.е. хоратa от народите, които са по обещаниесъотв. са повярвали в Божия син)
да са едно тяло
заедно (а не отделно) с онези плътски иудеи, които са по обещаниесъотв. са повярвали в помазаника-цар Исус)

2 т.е. Божието желание и план (ако и пазени в пълна тайна) винаги са били Бог да спаси и да направи Божии всички народи (не само потомците на Авраам), като спасените (т.е. повярвалите в Исус) хора от всички народи Бог ги разглежда като "едно тяло", не две тела
3 очевидно Божията воля и намерения относно всичко това са били дълбоко скрити не само от хората...
4 вероятно споменато, за да напомни Божието несравнимо превъзходство дори над римския император (човекът с най-голямата власт на земята по онова време), който често е получавал титлата "Pater patriae" (лат.: "баща на бащинията/отечеството/бащиния род/семейството/рода" т.е. "на (всички хора от) римската империя")
5 както и по-горе се споменава (3:8,9), без изрично разкриване от Божия дух в сърцето на човека, човек сам по себе си няма възможност да схване Божията любов към него, изразена чрез делото и саможертвата на Божия син и Бога, неговия баща. Човек дори не може да повярва в Божия син, ако Бог, неговият баща, не го привлече и не му разкрие Кой е Синът, както пише.
3.2
εἴγε
ако-и
 
ἠκούσατε
чухте
 
τὴν
-то
 
οἰκονομίαν
домо-законстване-
 
τῆς
-та
 
χάριτος
на благосклонност-
 
τοῦ
 
θεοῦ
на Бог-
 
τῆς
-та
 
δοθείσης
на дадена-
 
μοι
спр. мен
 
εἰς
към=с цел
 
ὑμᾶς
вас
 
3.3
ὅτι
че
 
κατὰ
според
 
ἀποκάλυψιν
откриване
 
ἐγνώρισεν
бе направена знайно
 
μοι
спр. мен
 
τὸ
-та
 
μυστήριον
тайна-
 
καθὼς
според-както
 
προέγραψα
пред-писах
 
ἐν
в
 
ὀλίγῳ
спр. малко
 
3.4
πρὸς
пред-към
 
което
 
δύνασθε
можете
 
ἀναγινώσκοντες
четящи
 
νοῆσαι
да умув-нете
 
τὴν
-тo
 
σύνεσίν
разбиране-::съ-хвърлям,-пускам
 
μου
мое
 
ἐν
в
 
τῷ
-та
 
μυστηρίῳ
спр. тайна-
 
τοῦ
 
Χριστοῦ
на помазаник-
 
3.5
която
 
ἐν
в
 
ἑτέραις
други
 
γενεαῖς
поколения
 
οὐκ
не
 
ἐγνωρίσθη
бе направена знайна
 
τοῖς
-те
 
υἱοῖς
спр. синове-
 
τῶν
-та
 
ἀνθρώπων
спр. хора-
 
ὡς
както
 
νῦν
сега
 
ἀπεκαλύφθη
бе октрита
 
τοῖς
-те
 
ἁγίοις
спр. свети-
 
ἀποστόλοις
пратеници
 
αὐτοῦ
негови
 
καὶ
и
 
προφήταις
пророци
 
ἐν
в
 
πνεύματι
спр. дух
 
3.6
εἶναι
да бъдат
 
τὰ
-те
 
ἔθνη
народи-
 
συγκληρονόμα
съ-наследници
 
καὶ
и
 
σύσσωμα
съ-телесници
 
καὶ
и
 
συμμέτοχα
съ-участници
 
τῆς
-то
 
ἐπαγγελίας
на обещание-
 
αὐτοῦ
на него
 
ἐν
в
 
τῷ
 
Χριστῷ
спр. помазаник-
 
διὰ
чрез
 
τοῦ
-то
 
εὐαγγελίου
на добро-вестие-
 
3.7
οὗ
на-което
 
ἐγενόμην
станах
 
διάκονος
слуга
 
κατὰ
според
 
τὴν
 
δωρεὰν
дар-
 
τῆς
-та
 
χάριτος
благосклонност-
 
τοῦ
 
θεοῦ
на Бог-
 
τὴν
-та
 
δοθεῖσαν
дадена-
 
μοι
спр. мен
 
κατὰ
според
 
τὴν
-то
 
ἐνέργειαν
действане-
 
τῆς
-та
 
δυνάμεως
на сила-
 
αὐτοῦ
на него
 
3.8
ἐμοὶ
спр. мен
 
τῷ
-ият
 
ἐλαχιστοτέρῳ
най-малък-
 
πάντων
на всички
 
τῶν
-те
 
ἁγίων
на свети-
 
ἐδόθη
бе дадена
 
-та
 
χάρις
благосклонност-
 
αὕτη
тази
 
ἐν
в
 
τοῖς
-те
 
ἔθνεσιν
спр. народи-
 
εὐαγγελίσασθαι
да добро-вестя
 
τὸν
-то
 
ἀνεξιχνίαστον
неизследимо-
 
πλοῦτον
богатство
 
τοῦ
 
Χριστοῦ
на помазаник-
 
3.9
καὶ
и
 
φωτίσαι
да осветя
 
πάντας
всички
 
τίς
какво [е]
 
-то
 
κοινωνία
общуване-
 
τοῦ
-та
 
μυστηρίου
на тайна-
 
τοῦ
-та
 
ἀποκεκρυμμένου
на от-скрита-
 
ἀπὸ
от
 
τῶν
-те
 
αἰώνων
на векове-
 
ἐν
в
 
τῷ
 
θεῷ
спр. Бог-
 
τῷ
спр. който
 
τὰ
-те
 
πάντα
всички- [неща]
 
κτίσαντι
направил
 
διὰ
чрез
 
Ἰησοῦ
Йесус
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Χριστοῦ,
помазаник
 
3.10
ἵνα
та
 
γνωρισθῇ
да бъде направено знайно
 
νῦν
сега
 
ταῖς
-те
 
ἀρχαῖς
спр. началства-
 
καὶ
и
 
ταῖς
-те
 
ἐξουσίαις
спр. власти-
 
ἐν
в
 
τοῖς
-та
 
ἐπουρανίοις
върху-небеса-
 
διὰ
чрез
 
τῆς
-та
 
ἐκκλησίας
общност-
 
-та
 
πολυποίκιλος
много-разна-
 
σοφία
мъдрост
 
τοῦ
 
θεοῦ
на Бог-
 
3.11
κατὰ
 
 
πρόθεσιν
 
 
τῶν
 
 
αἰώνων
 
 
ἣν
 
 
ἐποίησεν
 
 
ἐν
 
 
Χριστῷ
 
 
Ἰησοῦ
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
τῷ
 
 
κυρίῳ
 
 
ἡμῶν
 
 
3.12
ἐν
 
 
 
 
ἔχομεν
 
"държа"
τὴν
 
 
παρρησίαν
 
"все-рицание"
καὶ
 
 
τὴν
 
 
προσαγωγὴν
 
 
ἐν
 
 
πεποιθήσει
 
 
διὰ
 
 
τῆς
 
 
πίστεως
 
 
αὐτοῦ
 
 
3.13
διὸ
 
 
αἰτοῦμαι
 
 
μὴ
 
 
ἐκκακεῖν
 
 
ἐν
 
 
ταῖς
 
 
θλίψεσίν
 
 
μου
 
 
ὑπὲρ
 
 
ὑμῶν
 
 
ἥτις
 
 
ἐστὶν
 
 
δόξα
 
"показване"
ὑμῶν
 
 
3.14
Τούτου
на това
 
χάριν
ради
 
κάμπτω
подгъвам
 
τὰ
-те
 
γόνατά
колене-
 
μου
мои
 
πρὸς
пред
 
τὸν
-та
 
πατέρα
баща-
 
τοῦ
 
Κυρίου
на господар-
 
ἡμῶν
наш
 
Ἰησοῦ
Йесус
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Χριστοῦ,
помазаник
 
3.15
ἐξ
из
 
οὗ
на когото
 
πᾶσα
всяко
 
πατριὰ
отечество
 
ἐν
в
 
οὐρανοῖς
спр. небеса
 
καὶ
и
 
ἐπὶ
на
 
γῆς
земя
 
ὀνομάζεται
наименува се
 
3.16
ἵνα
та
 
δῴη
да даде
 
ὑμῖν
на вас
 
κατὰ
надолу=според
 
τὸν
-то
 
πλοῦτον
богатство-
 
τῆς
-та
 
δόξης
на слава-
"показване"
αὐτοῦ
негова
 
δυνάμει
спр. сила
 
κραταιωθῆναι
да бъдете усилени
 
διὰ
през=чрез
 
τοῦ
 
πνεύματος
на дух-
 
αὐτοῦ
негов
 
εἰς
към
 
τὸν
 
ἔσω
вътрешен
 
ἄνθρωπον
човек-
 
3.17
κατοικῆσαι
да заобитава
 
τὸν
 
Χριστὸν
помазаник-
 
διὰ
през=чрез
 
τῆς
-та
 
πίστεως
на вяра-
 
ἐν
в
 
ταῖς
-та
 
καρδίαις
сърце-
 
ὑμῶν
ваши
 
ἐν
в
__ETYM__7____
ἀγάπῃ
любов
 
ἐρριζωμένοι
вкоренени
 
καὶ
и
 
τεθεμελιωμένοι
основа-ни
 
3.18
ἵνα
та
 
ἐξισχύσητε
да станете способни::из-силвам
 
καταλαβέσθαι
да схванете
 
σὺν
с
 
πᾶσιν
всички
 
τοῖς
-те
 
ἁγίοις
свети-
 
τί
каква [е]
 
τὸ
-та
 
πλάτος
широчина-
 
καὶ
и
 
μῆκος
дължина-
 
καὶ
и
 
βάθος
дълбочина-
 
καὶ
и
 
ὕψος
височина-
 
3.19
γνῶναί
да узнаете
 
τε
и
 
τὴν
-та
 
ὑπερβάλλουσαν
надхвърляща-
 
τῆς
-то
 
γνώσεως
познание-
 
ἀγάπην
любов-
 
τοῦ
 
Χριστοῦ
на помазаник-
 
ἵνα
та
 
πληρωθῆτε
да бъдете изпълнени
"изпъл(ня)вам"
εἰς
към
 
πᾶν
всичка
 
τὸ
-та
 
πλήρωμα
пълнота-
 
τοῦ
 
θεοῦ
на Бог-
 
3.20
Τῷ
 
δὲ
а
 
δυναμένῳ
спр. можещ-
 
ὑπὲρ
над
 
πάντα
всички
 
ποιῆσαι
да направи
 
ὑπὲρ
над
 
ἐκ
из
 
περισσοῦ
изобилие
 
ὧν
бидейки
 
αἰτούμεθα
 
 
 
 
νοοῦμεν
 
 
κατὰ
 
 
τὴν
 
 
δύναμιν
 
 
τὴν
 
 
ἐνεργουμένην
 
 
ἐν
 
 
ἡμῖν
 
__ETYM__7____
3.21
αὐτῷ
 
 
 
 
δόξα
 
"показване"
ἐν
 
 
τῇ
 
 
ἐκκλησίᾳ
 
 
ἐν
 
 
Χριστῷ
 
 
Ἰησοῦ
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
εἰς
 
 
πάσας
 
 
τὰς
 
 
γενεὰς
 
 
τοῦ
 
 
αἰῶνος
 
 
τῶν
 
 
αἰώνων
 
 
ἀμήν