<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
8.1
Οὐδὲν
никаква
 
ἄρα
затова
 
νῦν
сега
 
κατάκριμα
присъда
 
τοῖς
за тези
 
ἐν
в
 
Χριστῷ
помазаник
 
Ἰησοῦ·
Йесус
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
μὴ
да не
 
κατὰ
според
 
σάρκα
плът
 
περιπατοῦσιν,
ходещи
 
ἀλλὰ
а
"други [неща]"
κατὰ
според
 
πνεῦμα
дух
 

 

1 Затова вече няма никаква присъда за онези, които чрез помазаника-цар Йесу̀с постъпват не според плътта1, а според Духа. 2 Защото чрез помазаника Йесу̀с, законът на Духа на живота2 ме освободи от закона на греха и смъртта. 3 Защото3 — нещо невъзможно за закона, като бе обезсилен чрез плътта — Бог, изпращайки сина си в подобие на греховна плът и заради греха, осъди греха в4 плътта, 4 така че в нас, които5 постъпваме не според плътта, а според Духа, да се изпълнят справедливите изисквания на закона6. 5 Защото тези, които са според плътта, желаят нещата на плътта7, а онези, които са според Духа — нещата на Духа8. 6 Защото плътта желае смърт9, а Духът — живот и душевен мир. 7 Защото желанието на плътта е враг на Бога, защото не се подчинява на Божия закон, защото и не може, 8 и тези, които са в плътта не могат да са такива, от които Бог е доволен. 9 Но вие не сте в плътта, а в Духа10, ако Божият Дух живее във вас. Но ако Духът на помазаника не е в някого, то такъв човек не принадлежи на помазаника. 10 Но ако помазаникът е във вас, тогава тялото [наистина] е мъртво поради греха, но Духът [е (или: означава) за вас] живот, поради праведността11. 11 И ако Духът на онзи, който е съживил Йесу̀с от мъртвите, живее във вас, то този, който е съживил помазаника, от мъртвите ще оживотвори12 и вашите смъртни тела чрез своя Дух, който живее във вас.

         12 И така, братя, затова имаме длъжност не към плътта, да живеем според плътта, 13 защото ако живеете според плътта ще умрете, но ако чрез Духа13 умъртвявате делата на тялото, ще живеете. 14 Защото Божиите синове са [само] онези, които са водени от Божия Дух14. 15 Защото не сте приели робски дух, така че отново да се страхувате, а сте приели Духа на осиновяването, чрез когото викаме: “Абба̀!"15, т.е. “Татко!"16 - 16 сам Духът съ-свидетелства на нашия дух, че сме деца на Бога. 17 А щом сме деца, то сме и наследници — наследници спрямо Бога, а съ-наследници заедно с помазаника, щом страдаме заедно с него, да бъдем и прославени заедно с него.

         18 Защото разсъждавам, че страданията в сегашното време не са достойни за сравнение със славата, която предстои да се открие в нас. 19 Защото настойчивото очакване на създанието очаква разкриването на Божиите синове. 20 Защото създанието бе подчинено на безполезност. Не драговолно, а заради онзи, който го е подчинил в надежда, 21 че и самото създание ще бъде освободено от робството на тлението в свободата на славата на Божиите деца17.

 

22 Защото знаем, че цялото създание съ-стене и съ-страда18 в родилни19 болки и досега 23 и не само, а и самите онези, които имат светия Дух като “първи плодове”, и самите ние стенем в себе си, очаквайки осиновяване20, т.е. откупване на тялото ни. 24 Защото с надежда бяхме спасени.
[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]1 т.е. за онези, които постъпват според плътта (т.е. вършат греха, който плътта желае), има присъда. Т.е. в случая е определящо и какво върши човек — праведност или грях, а не само — дали вярва в помазаника. Божието спасение се изразява и в това, приелият го даром човек да бъде изведен от греха с Божията милост и сила, за Божия слава. Ако продължи в греха, остава присъда за него, както пише тук.
2 освобождението от робството на греха и смъртта могат да го имат само онези, на които Бог е дал Духа си да живее в тях
3 обяснение на това освобождение, за което се говори в предното изречение
4 или: чрез
5 чрез помазаника Йесу̀[с], вж 8:1 и изборът, който той ни предоставя, давайки ни своя свят Дух
6 т.е. само в онези, които постъпват не според плътта
7 т.е. желаят греха
8 т.е. желаят Божията праведност
9 чрез греха
10 става дума за Божия дух, понеже не всички духовни неща са добри, а — само онези, които са свързани с Божия дух. Понеже има и други духове
11 подарена от Бога на вярващите в сина му, вж 8:3,4
12 т.е. ще прави така, че въпреки, че тялото ви е греховно, все пак чрез Божия Дух ще вършите праведност, а не греховните желания на тялото ви
13 това е единственият начин да стоим в Божията праведност, а не в греха
14 а не от плътта. Водени от Божия Дух, те вършат съответно праведност, а не грях
15 евр. “татко, баща"
16 Напр. “Татко наш, който си в небесата, да се освещава името ти! Да дойде царството ти! ...”
17 т.е. когато дойде това време Бог да даде нетление на своите деца. А дотогава тлението остава.
18 съ-стене на нас, които също стенем и страдаме
19 т.е. един вид родилни болки, след които Божиите деца ще бъдат “родени” в нетление. Първородният син сред Божиите деца (в контекста на съживяването от мъртвите) е самият Йесу̀[с] от Назарѐт, Божият помазаник, а след него ще получат нетление всички останали негови братя и сестри — те ще бъдат “родени” (в този смисъл) след него, а той е първородният сред тях, първият-роден от мъртвите
20 в този синовнически контекст Йесу̀[с] от Назарѐт е първородният (т.е. първи-роденият) син на Бога (от мъртвите), а вярващите в Него са останалите, след-него-родените, синове на Бога — братя на Йесу̀[с] от Назарѐт и сънаследници на Бога заедно с него, който е първи-роден сред всички тези Божии синове. Има и друг контекст — там Той е единственият("единородният") Божий син и съответно там той няма никакви братя или сестри
8.2
-ът
 
γὰρ
защото
 
νόμος
закон-
 
τοῦ
на -а
 
πνεύματος
дух-
 
τῆς
 
ζωῆς
на живот-
 
ἐν
в(=чрез)
 
Χριστῷ
помазаник
 
Ἰησοῦ
Йесус
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ἠλευθέρωσέν
освободи
 
με
ме
 
ἀπὸ
от
 
τοῦ
 
νόμου
закон-
 
τῆς
на -та
 
ἁμαρτίας
плът-
 
καὶ
и
 
τοῦ
на -та
 
θανάτου
смърт-
 
8.3
τὸ
-то
 
γὰρ
защото
 
ἀδύνατον
невъзможно-
 
τοῦ
 
νόμου
на(=за) закон
 
ἐν
в
 
което
 
ἠσθένει
беше безсилен
 
διὰ
чрез
 
τῆς
-та
 
σαρκός
плът-
 
-ът
 
θεὸς
Бог-
 
τὸν
 
ἑαυτοῦ
свой-
 
υἱὸν
син
 
πέμψας
пратил
 
ἐν
в
 
ὁμοιώματι
подобие
 
σαρκὸς
на плът
 
ἁμαρτίας
на грях
 
καὶ
и
 
περὶ
относно
 
ἁμαρτίας
грях
 
κατέκρινεν
осъди
 
τὴν
 
ἁμαρτίαν
грях-
 
ἐν
в(=чрез(?))
 
τῇ
-та
 
σαρκί
плът-
 
8.4
ἵνα
та
 
τὸ
-та
 
δικαίωμα
справедливост-
 
τοῦ
на -а
 
νόμου
закон-
 
πληρωθῇ
да бъде изпълнена
"изпъл(ня)вам"
ἐν
в
 
ἡμῖν
нас
 
τοῖς
-те
 
μὴ
не
 
κατὰ
според
 
σάρκα
плът
 
περιπατοῦσιν
наоколо стъпващи-
 
ἀλλὰ
а
"други [неща]"
κατὰ
според
 
πνεῦμα
дух
 
8.5
οἱ
тези
 
γὰρ
защото
 
κατὰ
според
 
σάρκα
плът
 
ὄντες
бидещите
 
τὰ
[за] тези [неща]
 
τῆς
на -та
 
σαρκὸς
плът-
 
φρονοῦσιν
мислят
 
οἱ
тези
 
δὲ
а
 
κατὰ
според
 
πνεῦμα
дух
 
τὰ
тези
 
τοῦ
на -а
 
πνεύματος
дух-
 
8.6
τὸ
 
 
γὰρ
 
 
φρόνημα
 
 
τῆς
 
 
σαρκὸς
 
 
θάνατος
 
 
τὸ
 
 
δὲ
 
 
φρόνημα
 
 
τοῦ
 
 
πνεύματος
 
 
ζωὴ
 
 
καὶ
 
 
εἰρήνη·
 
 
8.7
διότι
 
 
τὸ
 
 
φρόνημα
 
 
τῆς
 
 
σαρκὸς
 
 
ἔχθρα
 
 
εἰς
 
 
θεόν
 
 
τῷ
 
 
γὰρ
 
 
νόμῳ
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
οὐχ
 
 
ὑποτάσσεται
 
 
οὐδὲ
 
"не-а"
γὰρ
 
 
δύναται·
 
 
8.8
οἱ
 
 
δὲ
 
 
ἐν
 
 
σαρκὶ
 
 
ὄντες
 
 
θεῷ
 
 
ἀρέσαι
 
 
οὐ
 
 
δύνανται
 
 
8.9
ὑμεῖς
 
 
δὲ
 
 
οὐκ
 
 
ἐστὲ
 
 
ἐν
 
 
σαρκὶ
 
 
ἀλλ'
 
"други [неща]"
ἐν
 
 
πνεύματι
 
 
εἴπερ
 
 
πνεῦμα
 
 
θεοῦ
 
 
οἰκεῖ
 
 
ἐν
 
 
ὑμῖν
 
 
εἰ
 
 
δέ
 
 
τις
 
 
πνεῦμα
 
 
Χριστοῦ
 
 
οὐκ
 
 
ἔχει
 
"държа"
οὗτος
 
 
οὐκ
 
 
ἔστιν
 
 
αὐτοῦ
 
 
8.10
εἰ
 
 
δὲ
 
 
Χριστὸς
 
 
ἐν
 
 
ὑμῖν
 
 
τὸ
 
 
μὲν
 
 
σῶμα
 
 
νεκρὸν
 
 
δι'
 
 
ἁμαρτίαν
 
 
τὸ
 
 
δὲ
 
 
πνεῦμα
 
 
ζωὴ
 
 
διὰ
 
 
δικαιοσύνην
 
 
8.11
εἰ
 
 
δὲ
 
 
τὸ
 
 
πνεῦμα
 
 
τοῦ
 
 
ἐγείραντος
 
 
Ἰησοῦν
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ἐκ
 
 
νεκρῶν
 
 
οἰκεῖ
 
 
ἐν
 
 
ὑμῖν
 
 
 
 
ἐγείρας
 
 
τὸν
 
 
Χριστὸν
 
 
ἐκ
 
 
νεκρῶν
 
 
ζῳοποιήσει
 
 
καὶ
 
 
τὰ
 
 
θνητὰ
 
 
σώματα
 
 
ὑμῶν
 
 
διὰ
 
 
τὸ
 
 
ἐνοικοῦν
 
 
αὐτοῦ
 
 
Πνεῦμα
 
 
ἐν
 
 
ὑμῖν
 
 
8.12
Ἄρα
 
 
οὖν
 
 
ἀδελφοί
 
 
ὀφειλέται
 
 
ἐσμέν
 
 
οὐ
 
 
τῇ
 
 
σαρκὶ
 
 
τοῦ
 
 
κατὰ
 
 
σάρκα
 
 
ζῆν
 
 
8.13
εἰ
 
 
γὰρ
 
 
κατὰ
 
 
σάρκα
 
 
ζῆτε
 
 
μέλλετε
 
 
ἀποθνῄσκειν·
 
 
εἰ
 
 
δὲ
 
 
πνεύματι
 
 
τὰς
 
 
πράξεις
 
 
τοῦ
 
 
σώματος
 
 
θανατοῦτε
 
 
ζήσεσθε
 
 
8.14
ὅσοι
 
 
γὰρ
 
 
πνεύματι
 
 
θεοῦ
 
 
ἄγονται
 
 
οὗτοι
 
 
εἰσιν
 
 
υἱοὶ
 
 
θεοῦ
 
 
8.15
οὐ
 
 
γὰρ
 
 
ἐλάβετε
 
 
πνεῦμα
 
 
δουλείας
 
 
πάλιν
 
 
εἰς
 
 
φόβον
 
 
ἀλλ'
 
"други [неща]"
ἐλάβετε
 
 
πνεῦμα
 
 
υἱοθεσίας
 
 
ἐν
 
 
 
 
κράζομεν
 
 
Αββα
 
"от евр: татко"
 
 
πατήρ
 
 
8.16
αὐτὸ
 
 
τὸ
 
 
πνεῦμα
 
 
συμμαρτυρεῖ
 
 
τῷ
 
 
πνεύματι
 
 
ἡμῶν
 
 
ὅτι
 
 
ἐσμὲν
 
 
τέκνα
 
 
θεοῦ
 
 
8.17
εἰ
 
 
δὲ
 
 
τέκνα
 
 
καὶ
 
 
κληρονόμοι·
 
 
κληρονόμοι
 
 
μὲν
 
 
θεοῦ
 
 
συγκληρονόμοι
 
 
δὲ
 
 
Χριστοῦ
 
 
εἴπερ
 
 
συμπάσχομεν
 
 
ἵνα
 
 
καὶ
 
 
συνδοξασθῶμεν
 
 
8.18
Λογίζομαι
разсъждавам
 
γὰρ
защото
 
ὅτι
че
 
οὐκ
не
 
ἄξια
достойни
 
τὰ
-та
 
παθήματα
страдания-
 
τοῦ
на -то
 
νῦν
сега
 
καιροῦ
време-
 
πρὸς
при/към=спрямо
 
τὴν
-та
 
μέλλουσαν
предстояща-
 
δόξαν
слава
"показване"
ἀποκαλυφθῆναι
да се открие
 
εἰς
към/в
 
ἡμᾶς
нас
 
8.19
-то
 
γὰρ
защото
 
ἀποκαραδοκία
настойчиво- очакване
 
τῆς
на -то
 
κτίσεως
създание-
 
τὴν
-то
 
ἀποκάλυψιν
разкриване-
 
τῶν
на -те
 
υἱῶν
синове-
 
τοῦ
на -а
 
θεοῦ
Бог-
 
ἀπεκδέχεται
очаква
 
8.20
τῇ
на -та
 
γὰρ
защото
 
ματαιότητι
безполезност-
 
-то
 
κτίσις
създание-
 
ὑπετάγη
бе подчинено
 
οὐχ
не
 
ἑκοῦσα
по желание
 
ἀλλὰ
но
"други [неща]"
διὰ
през=заради
 
τὸν
-ия
 
ὑποτάξαντα
подчинил- [го]
 
ἐπ'
върху/на
 
ἑλπίδι
надежда
 
8.21
ὅτι
защото
 
καὶ
и
 
αὐτὴ
само
 
-то
 
κτίσις
създание-
 
ἐλευθερωθήσεται
ще бъде освободено
 
ἀπὸ
от
 
τῆς
-то
 
δουλείας
робството-
 
τῆς
на -то
 
φθορᾶς
тление-
 
εἰς
към
 
τὴν
-та
 
ἐλευθερίαν
свобода-
 
τῆς
на -та
 
δόξης
слава-
"показване"
τῶν
на -та
 
τέκνων
деца-
 
τοῦ
на -а
 
θεοῦ
Бог-
 
8.22
οἴδαμεν
видели сме=знаем
"видял съм"
γὰρ
защото
 
ὅτι
че
 
πᾶσα
всяко=цяло
 
-то
 
κτίσις
създание-
 
συστενάζει
съ-стене
 
καὶ
и
 
συνωδίνει
съ-изпитва-родилни-болки
 
ἄχρι
до
 
τοῦ
на -то
 
νῦν·
сега-
 
8.23
οὐ
не
 
μόνον
само
 
δέ
а
 
ἀλλὰ
но
"други [неща]"
καὶ
и
 
αὐτοὶ
сами
 
τὴν
-те
 
ἀπαρχὴν
капаро
 
τοῦ
на -а
 
πνεύματος
Дух-
 
ἔχοντες
имащи-
"държа"
καὶ
и
 
ἡμεῖς
ние
 
αὐτοὶ
сами
 
ἐν
в
 
ἑαυτοῖς
себе си
 
στενάζομεν
стенем
 
υἱοθεσίαν
осиновяване
 
ἀπεκδεχόμενοι
очакващи
 
τὴν
-то
 
ἀπολύτρωσιν
изкупване-
 
τοῦ
на -то
 
σώματος
тяло-
 
ἡμῶν
наше
 
8.24
τῇ
в/чрез -та
 
γὰρ
защото
 
ἐλπίδι
надежда-
 
ἐσώθημεν·
бяхме спасени
 
ἐλπὶς
надежда
 
δὲ
а
 
βλεπομένη
виждане
 
οὐκ
не
 
ἔστιν
е
 
ἐλπίς·
надежда
 
 
 
γὰρ
 
 
βλέπει
 
 
τίς
 
 
τί
 
 
καί
 
 
ἐλπίζει
 
 
8.25
εἰ
 
 
δὲ
 
 
 
 
οὐ
 
 
βλέπομεν
 
 
ἐλπίζομεν
 
 
δι'
 
 
ὑπομονῆς
 
 
ἀπεκδεχόμεθα
 
 
8.26
Ὡσαύτως
 
 
δὲ
 
 
καὶ
 
 
τὸ
 
 
πνεῦμα
 
 
συναντιλαμβάνεται
 
 
ταῖς
 
 
ἀσθενείαις
 
 
ἡμῶν·
 
 
τὸ
 
 
γὰρ
 
 
τί
 
 
προσευξώμεθα
 
 
καθὸ
 
 
δεῖ
 
 
οὐκ
 
 
οἴδαμεν
 
"видял съм"
ἀλλ'
 
"други [неща]"
αὐτὸ
 
 
τὸ
 
 
πνεῦμα
 
 
ὑπερεντυγχάνει
 
 
ὑπὲρ
 
 
ἡμῶν
 
 
στεναγμοῖς
 
 
ἀλαλήτοις·
 
 
8.27
 
 
δὲ
 
 
ἐρευνῶν
 
 
τὰς
 
 
καρδίας
 
 
οἶδεν
 
"видял съм"
τί
 
 
τὸ
 
 
φρόνημα
 
 
τοῦ
 
 
πνεύματος
 
 
ὅτι
 
 
κατὰ
 
 
θεὸν
 
 
ἐντυγχάνει
 
 
ὑπὲρ
 
 
ἁγίων
 
 
8.28
οἴδαμεν
 
"видял съм"
δὲ
 
 
ὅτι
 
 
τοῖς
 
 
ἀγαπῶσιν
 
 
τὸν
 
 
θεὸν
 
 
πάντα
 
 
συνεργεῖ
 
"съ-работя"
εἰς
 
 
ἀγαθόν
 
 
τοῖς
 
 
κατὰ
 
 
πρόθεσιν
 
 
κλητοῖς
 
 
οὖσιν
 
 
8.29
ὅτι
защото
 
οὓς
които
 
προέγνω
пред-узна
 
καὶ
и
 
προώρισεν
пред-предели [да са]
 
συμμόρφους
съ-образни
 
τῆς
-a
 
εἰκόνος
на образ-
 
τοῦ
 
υἱοῦ
на син-
 
αὐτοῦ
негов
 
εἰς
към
 
τὸ
-то
 
εἶναι
бъдене-
 
αὐτὸν
него
 
πρωτότοκον
първо-роден
 
ἐν
в
 
πολλοῖς
много
 
ἀδελφοῖς·
братя
 
8.30
οὓς
които
 
δὲ
а
 
προώρισεν
пред-предели
 
τούτους
тези
 
καὶ
и
 
ἐκάλεσεν·
извика
 
καὶ
и
 
οὓς
които
 
ἐκάλεσεν
извика
 
τούτους
тези
 
καὶ
и
 
ἐδικαίωσεν·
направи праведни
 
οὓς
които
 
δὲ
а
 
ἐδικαίωσεν
направи праведни
 
τούτους
тези
 
καὶ
и
 
ἐδόξασεν
прослави
 
8.31
Τί
 
 
οὖν
 
 
ἐροῦμεν
 
 
πρὸς
 
 
ταῦτα
 
 
εἰ
 
 
 
 
θεὸς
 
 
ὑπὲρ
 
 
ἡμῶν
 
 
τίς
 
 
καθ'
 
 
ἡμῶν
 
 
8.32
ὅς
 
 
γε
 
 
τοῦ
 
 
ἰδίου
 
 
υἱοῦ
 
 
οὐκ
 
 
ἐφείσατο
 
 
ἀλλ'
 
"други [неща]"
ὑπὲρ
 
 
ἡμῶν
 
 
πάντων
 
 
παρέδωκεν
 
 
αὐτόν
 
 
πῶς
 
 
οὐχὶ
 
 
καὶ
 
 
σὺν
 
 
αὐτῷ
 
 
τὰ
 
 
πάντα
 
 
ἡμῖν
 
 
χαρίσεται
 
 
8.33
τίς
 
 
ἐγκαλέσει
 
 
κατὰ
 
 
ἐκλεκτῶν
 
 
θεοῦ
 
 
θεὸς
 
 
 
 
δικαιῶν·
 
 
8.34
τίς
 
 
 
 
κατακρινῶν
 
 
Χριστὸς
 
 
 
 
ἀποθανών
 
 
μᾶλλον
 
 
δὲ
 
 
καί
 
 
ἐγερθείς
 
 
ὃς
 
 
καὶ
 
 
ἐστιν
 
 
ἐν
 
 
δεξιᾷ
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
ὃς
 
 
καὶ
 
 
ἐντυγχάνει
 
 
ὑπὲρ
 
 
ἡμῶν
 
 
8.35
τίς
 
 
ἡμᾶς
 
 
χωρίσει
 
 
ἀπὸ
 
 
τῆς
 
 
ἀγάπης
 
 
τοῦ
 
 
Χριστοῦ
 
 
θλῖψις
 
 
 
 
στενοχωρία
 
 
 
 
διωγμὸς
 
 
 
 
λιμὸς
 
 
 
 
γυμνότης
 
 
 
 
κίνδυνος
 
 
 
 
μάχαιρα
 
 
8.36
καθὼς
 
 
γέγραπται
 
"гравирам,пиша"
ὅτι
 
 
Ἕνεκά
 
 
σοῦ
 
 
θανατούμεθα
 
 
ὅλην
 
 
τὴν
 
 
ἡμέραν
 
 
ἐλογίσθημεν
 
 
ὡς
 
 
πρόβατα
 
 
σφαγῆς
 
 
8.37
ἀλλ'
 
"други [неща]"
ἐν
 
 
τούτοις
 
 
πᾶσιν
 
 
ὑπερνικῶμεν
 
 
διὰ
 
 
τοῦ
 
 
ἀγαπήσαντος
 
 
ἡμᾶς
 
 
8.38
πέπεισμαι
 
 
γὰρ
 
 
ὅτι
 
 
οὔτε
 
 
θάνατος
 
 
οὔτε
 
 
ζωὴ
 
 
οὔτε
 
 
ἄγγελοι
 
 
οὔτε
 
 
ἀρχαὶ
 
 
οὔτε
 
 
δυνάμεις
 
 
οὔτε
 
 
ἐνεστῶτα
 
 
οὔτε
 
 
μέλλοντα
 
 
8.39
οὔτε
 
 
ὕψωμα
 
 
οὔτε
 
 
βάθος
 
 
οὔτε
 
 
τις
 
 
κτίσις
 
 
ἑτέρα
 
 
δυνήσεται
 
 
ἡμᾶς
 
 
χωρίσαι
 
 
ἀπὸ
 
 
τῆς
 
 
ἀγάπης
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
τῆς
 
 
ἐν
 
 
Χριστῷ
 
 
Ἰησοῦ
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
τῷ
 
 
κυρίῳ
 
 
ἡμῶν