<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
10.1
Ἀδελφοί
 
 
 
 
μὲν
 
 
εὐδοκία
 
 
τῆς
 
 
ἐμῆς
 
 
καρδίας
 
 
καὶ
 
 
 
 
δέησις
 
 
 
 
πρὸς
 
 
τὸν
 
 
θεὸν
 
 
ὑπὲρ
 
 
τοῦ
 
 
Ἰσραήλ
 
 
ἐστιν
 
 
εἰς
 
 
σωτηρίαν
 
 


         1 Братя, желанието на сърцето ми и молбата ми към Бога за израелците е да бъдат спасени. 2 Защото, свидетелствам им, че те имат ревност за Бога, но не според знанието. 3 Понеже, не познавайки1 Божията праведност и търсейки да поставят своя праведност, те не се покориха на Божията праведност. 4 Защото смисълът2 на закона е помазаникът, с цел праведността на всеки, който вярва3. 5 Мосѐс описва праведността, която е чрез закона:
5 ”...който ги върши [т.е. заповедите], ще живее чрез тях...”.

 

5 6 А праведността, която е поради вярата говори така:
6 "Да не си кажеш в сърцето: Че кой ще се качи на небето! — τ.е. да доведе долу [т.е. на земята] помазаника? 7 или: Кой ще слезе в бездната! — τ.е. да изведе помазаника от мъртвите?“ 8 Но какво казва?
8 "Словото е близо до теб, в устата ти и в сърцето ти, т.е. словото на вярата, което разгласяваме.“ 9 Защото ако признаеш с устата си господаря Йесу̀с и повярваш със сърцето си, че Бог го е съживил от мъртвите, ще бъдеш спасен. 10 Защото със сърце се вярва, за [да се придобие] праведност и с уста се декларира, за [да се придобие] спасение. 11 Защото Писанието казва:
11 "никой, който вярва в него, няма да се посрами”. 12 Няма разлика между израелец и грък, защото на всички [тях] господарят е един и същ, богат към всички, които го призовават. 13 Защото „...Всеки, който призове името на господаря, ще се спаси...“.

         14 Но как ще призоват онзи, в когото не са повярвали?

 

Как пък ще повярват в онзи, за когото не са чули?

 

А как ще чуят без глашатай?

 

15 И как ще разгласят вестта, ако не бъдат пратени? Както пише:

 

15 "колко прекрасни са краката на онези, които носят добра вест за мир, които носят добра вест за [Божиите] добрини!”

 

16 Но не всички послушаха радостната новина. Защото Еса̀яс казва:

 

16 "Господарю, кой е повярвал на нашата вест!”.

 

17 Така че вярата е4 от тази вест5, а тази вест – чрез Божието слово. 18 Но казвам: Нима те6 не чуха? Напротив,

 

18 ”...Гласът им7 се разнесе по цяла земя, и думите им — до краищата на света”. 19 Пак казвам: Нима Израел не разбра? Първи Мосѐс казва:

 

19 ”...Аз ще възбудя у вас ревност чрез тези, които не са народ, ще ви раздразня чрез неразбран народ”. 20 А Еса̀яс смело казва8:

 

20 ”...Намериха ме онези, които не ме търсеха, открих се на онези, които не питаха за мен”. 21 За Израел пък казва:

 

21 ”...Цял ден простирах ръцете си към народ непокорен и упорит”.


1 или: не признавайки
2 или: целта
3 или: така, че всеки, който вярва да получи/има праведност
4 т.е. вярата се основава на Божията вест. Понеже ако няма вест, тогава няма какво да се вярва. Но Бог е дал вест и то — прекрасна вест!
5 Т.е. добрата вест (която и Исая споменава в цитата), която съдържа конкретни Божии обещания, които човек може да ги повярва и получи или да ги отхвърли и да не ги получи
6 т.е. плътският Израел
7 т.е. гласът на Божиите глашатаи
8 т.е. каквото Бог му е казал да каже, а не от само-себе си
10.2
μαρτυρῶ
 
 
γὰρ
 
 
αὐτοῖς
 
 
ὅτι
 
 
ζῆλον
 
 
θεοῦ
 
 
ἔχουσιν
 
"държа"
ἀλλ'
 
"други [неща]"
οὐ
 
 
κατ'
 
 
ἐπίγνωσιν·
 
 
10.3
ἀγνοοῦντες
 
 
γὰρ
 
 
τὴν
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
δικαιοσύνην
 
 
καὶ
 
 
τὴν
 
 
ἰδίαν
 
 
δικαιοσύνην
 
 
ζητοῦντες
 
 
στῆσαι
 
 
τῇ
 
 
δικαιοσύνῃ
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
οὐχ
 
 
ὑπετάγησαν·
 
 
10.4
τέλος
 
 
γὰρ
 
 
νόμου
 
 
Χριστὸς
 
 
εἰς
 
 
δικαιοσύνην
 
 
παντὶ
 
 
τῷ
 
 
πιστεύοντι
 
 
10.5
Μωσῆς
 
 
γὰρ
 
 
γράφει
 
"гравирам,пиша"
τὴν
 
 
δικαιοσύνην
 
 
τὴν
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
νόμου
 
 
ὅτι
 
 
 
 
ποιήσας
 
 
αὐτὰ
 
 
ἄνθρωπος
 
 
ζήσεται
 
 
ἐν
 
 
αὐτοῖς
 
 
10.6
 
 
δὲ
 
 
ἐκ
 
 
πίστεως
 
 
δικαιοσύνη
 
 
οὕτως
 
 
λέγει
 
"излагам"
Μὴ
 
 
εἴπῃς
 
 
ἐν
 
 
τῇ
 
 
καρδίᾳ
 
 
σου
 
 
Τίς
 
 
ἀναβήσεται
 
"въз-стъпвам"
εἰς
 
 
τὸν
 
 
οὐρανόν
 
 
τοῦτ'
 
 
ἔστιν
 
 
Χριστὸν
 
 
καταγαγεῖν·
 
 
10.7
 
 
Τίς
 
 
καταβήσεται
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
ἄβυσσον
 
 
τοῦτ'
 
 
ἔστιν
 
 
Χριστὸν
 
 
ἐκ
 
 
νεκρῶν
 
 
ἀναγαγεῖν
 
 
10.8
ἀλλὰ
 
"други [неща]"
τί
 
 
λέγει
 
"излагам"
Ἐγγύς
 
"свито"
σου
 
 
τὸ
 
 
ῥῆμά
 
 
ἐστιν
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
στόματί
 
 
σου
 
 
καὶ
 
 
ἐν
 
 
τῇ
 
 
καρδίᾳ
 
 
σου
 
 
τοῦτ'
 
 
ἔστιν
 
 
τὸ
 
 
ῥῆμα
 
 
τῆς
 
 
πίστεως
 
 
 
 
κηρύσσομεν
 
 
10.9
ὅτι
 
 
ἐὰν
 
 
ὁμολογήσῃς
 
"също-излагам/-говоря"
ἐν
 
 
τῷ
 
 
στόματί
 
 
σου
 
 
κύριον
 
 
Ἰησοῦν
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
καὶ
 
 
πιστεύσῃς
 
 
ἐν
 
 
τῇ
 
 
καρδίᾳ
 
 
σου
 
 
ὅτι
 
 
 
 
θεὸς
 
 
αὐτὸν
 
 
ἤγειρεν
 
 
ἐκ
 
 
νεκρῶν
 
 
σωθήσῃ·
 
 
10.10
καρδίᾳ
 
 
γὰρ
 
 
πιστεύεται
 
 
εἰς
 
 
δικαιοσύνην
 
 
στόματι
 
 
δὲ
 
 
ὁμολογεῖται
 
"също-излагам/-говоря"
εἰς
 
 
σωτηρίαν
 
 
10.11
λέγει
 
"излагам"
γὰρ
 
 
 
 
γραφή
 
 
Πᾶς
 
 
 
 
πιστεύων
 
 
ἐπ'
 
 
αὐτῷ
 
 
οὐ
 
 
καταισχυνθήσεται
 
 
10.12
οὐ
 
 
γάρ
 
 
ἐστιν
 
 
διαστολὴ
 
 
Ἰουδαίου
 
 
τε
 
 
καὶ
 
 
Ἕλληνος
 
 
 
 
γὰρ
 
 
αὐτὸς
 
 
κύριος
 
 
πάντων
 
 
πλουτῶν
 
 
εἰς
 
 
πάντας
 
 
τοὺς
 
 
ἐπικαλουμένους
 
 
αὐτόν·
 
 
10.13
Πᾶς
 
 
γὰρ
 
 
ὃς
 
 
ἂν
 
 
ἐπικαλέσηται
 
 
τὸ
 
 
ὄνομα
 
 
κυρίου
 
 
σωθήσεται
 
 
10.14
Πῶς
 
 
οὖν
 
 
ἐπικαλέσονται
 
 
εἰς
 
 
ὃν
 
 
οὐκ
 
 
ἐπίστευσαν
 
 
πῶς
 
 
δὲ
 
 
πιστεύσουσιν
 
 
οὗ
 
 
οὐκ
 
 
ἤκουσαν
 
 
πῶς
 
 
δὲ
 
 
ἀκούσουσιν
 
 
χωρὶς
 
"на разстояние"
κηρύσσοντος
 
 
10.15
πῶς
 
 
δὲ
 
 
κηρύξουσιν
 
 
ἐὰν
 
 
μὴ
 
 
ἀποσταλῶσιν
 
 
καθὼς
 
 
γέγραπται
 
"гравирам,пиша"
Ὡς
 
 
ὡραῖοι
 
 
οἱ
 
 
πόδες
 
 
τῶν
 
 
εὐαγγελιζομένων
 
 
εἰρήνην,
 
 
τῶν
 
 
εὐαγγελιζομένων
 
 
τὰ
 
 
ἀγαθά
 
 
10.16
Ἀλλ
 
"други [неща]"
οὐ
 
 
πάντες
 
 
ὑπήκουσαν
 
 
τῷ
 
 
εὐαγγελίῳ
 
 
Ἠσαΐας
 
 
γὰρ
 
 
λέγει
 
"излагам"
Κύριε
 
 
τίς
 
 
ἐπίστευσεν
 
 
τῇ
 
 
ἀκοῇ
 
 
ἡμῶν
 
 
10.17
ἄρα
 
 
 
 
πίστις
 
 
ἐξ
 
 
ἀκοῆς
 
 
 
 
δὲ
 
 
ἀκοὴ
 
 
διὰ
 
 
ῥήματος
 
 
Θεοῦ
 
 
10.18
ἀλλὰ
 
"други [неща]"
λέγω
 
"излагам"
μὴ
 
 
οὐκ
 
 
ἤκουσαν
 
 
μενοῦνγε·
 
 
Εἰς
 
 
πᾶσαν
 
 
τὴν
 
 
γῆν
 
 
ἐξῆλθεν
 
 
 
 
φθόγγος
 
 
αὐτῶν
 
 
καὶ
 
 
εἰς
 
 
τὰ
 
 
πέρατα
 
 
τῆς
 
 
οἰκουμένης
 
"обитавана [земя]"
τὰ
 
 
ῥήματα
 
 
αὐτῶν
 
 
10.19
ἀλλὰ
 
"други [неща]"
λέγω
 
"излагам"
μὴ
 
 
οὐκ
 
 
ἔγνω
 
 
Ἰσραὴλ
 
 
πρῶτος
 
 
Μωσῆς
 
 
λέγει
 
"излагам"
Ἐγὼ
 
 
παραζηλώσω
 
 
ὑμᾶς
 
 
ἐπ'
 
 
οὐκ
 
 
ἔθνει
 
 
ἐπὶ
 
 
ἔθνει
 
 
ἀσυνέτῳ
 
 
παροργιῶ
 
"до-гневя"
ὑμᾶς
 
 
10.20
Ἠσαΐας
 
 
δὲ
 
 
ἀποτολμᾷ
 
"от-смелявам се"
καὶ
 
 
λέγει
 
"излагам"
Εὑρέθην
 
 
τοῖς
 
 
ἐμὲ
 
 
μὴ
 
 
ζητοῦσιν
 
 
ἐμφανὴς
 
 
ἐγενόμην
 
 
τοῖς
 
 
ἐμὲ
 
 
μὴ
 
 
ἐπερωτῶσιν
 
 
10.21
πρὸς
 
 
δὲ
 
 
τὸν
 
 
Ἰσραὴλ
 
 
λέγει
 
"излагам"
Ὅλην
 
 
τὴν
 
 
ἡμέραν
 
 
ἐξεπέτασα
 
 
τὰς
 
 
χεῖράς
 
 
μου
 
 
πρὸς
 
 
λαὸν
 
 
ἀπειθοῦντα
 
 
καὶ
 
 
ἀντιλέγοντα