<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
2.1
Καὶ
и
 
ἐν
в
 
τῷ
-то
 
συμπληροῦσθαι
съ-изпълване-
 
τὴν
 
ἡμέραν
ден-
 
τῆς
 
πεντηκοστῆς
петдесети-
 
ἦσαν
бяха
 
ἅπαντες
всички
 
ὁμοθυμαδὸν
единодушно
"също-страстно"
ἐπὶ
на
 
τὸ
-то
 
αὐτό
само-=също-
 


         1 И като дойде петдесетият ден, всички единодушно бяха събрани. 2 И изведнъж от небето се чу шум, като от силен фучащ вятър и изпълни цялата къща, в която бяха. 3 И видяха да се появяват разделящи се езици1, като че огнени, и слезе [по един] на всеки един от тях. 4 И всички се изпълниха със светия Дух и започнаха да говорят на други езици, както Духът им даваше да изговарят.

         5 А в Йерусалем бяха отседнали благочестиви иудеи от всички народи, които са под небето. 6 И като се чу този шум, множеството се събра и бяха объркани, защото всеки един чуваше на своята реч2, когато те говореха.

 

7 И всички слисани се чудеха, казвайки един на друг: Ето, нали всички тези хора, които говорят, са от Галила̀я! 8 Тогава как ние разбираме3?! Всеки [от нас] – на собствената си реч4, в която сме родени!
[...]

[...]
11 критяни и араби — когато те говорят, чуваме на нашите езици великите Божии дела! 12 И всички те не бяха на себе си и в недоумение, казвайки един на друг: Какво ще да е това? 13
[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]
22 Израелци, чуйте тези думи: Исус от Назарѐт, мъж посочен от Бога сред вас чрез сила, чудеса и знамения, които той направи чрез него сред вас, както и сами знаете, 23 като го хванахте — предаден чрез обявената воля и предузнанието на Бога — приковахте го чрез ръцете на беззаконници и го убихте, 24 когото Бог съживи, сваляйки веригите на смъртта, защото не бе възможно той да бъде държан от нея.
[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]
36 и така, нека твърдо е знайно на целия дом на Израел, че този Йесу̀с, когото вие приковахте на [мъченически] стълб, него Бог го е направил и господар, и помазаник-цар.
[...]
38 А Канарата им каза: Променете си мисленето и всеки от вас нека бъде потопен в5 името на Йесу̀с, помазаника, за опрощаване на греховете. И ще получите този дар [от Бога], светия [Божий] Дух.
[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]
47 възхваляващи Бога и имащи благоволението на целия народ. А господарят ежедневно прибавяше към общността [си] спасените.


1 γλῶσσα - гр. анат. “език". Oт там също: език в “лингвистичен” смисъл
2 или: говор, език.
Гр. дума тук (διάλεκτος), използвана основно за чужди (земни) езици в док. на новото Божие завещание, е различна от
думата (γλῶσσα), използвана основно за езици от Божия Дух, както и за тел. орган “език” в док. на новото Божие завещание:
- διάλεκτος озн. нещо като “през-/раз-говор", използвайки корена за “говор, реч, изложение", докато
- γλῶσσα е телесният орган “език” и, от там, език в “лингвистичен” смисъл

3 букв. “чуваме” [нещо разбираемо], т.е. “разбираме". вж. 1до кор.14:2; Де.9:7; 22:9
4 вж.2:6
5 или: “с името”, или: “по името”, или: “за името"
2.2
καὶ
и
 
ἐγένετο
породи се
 
ἄφνω
неявно
 
ἐκ
из
 
τοῦ
-то
 
οὐρανοῦ
на небе-
 
ἦχος
шум
 
ὥσπερ
съвсем като
"доста-както"
φερομένης
на ( носещ се
 
πνοῆς
вятър
 
βιαίας
силен )
 
καὶ
и
 
ἐπλήρωσεν
изпълни
"изпъл(ня)вам"
ὅλον
цяла
 
τὸν
-та
 
οἶκον
къща-
 
οὗ
където
"на който"
ἦσαν
бяха
 
καθήμενοι·
седящи
 
2.3
καὶ
и
 
ὤφθησαν
явиха се
 
αὐτοῖς
на тях
 
διαμεριζόμεναι
разделящи се
 
γλῶσσαι
езици
 
ὡσεὶ
както ако
"като-ако"
πυρός
огън
 
ἐκάθισεν
седна
 
τε
та
 
ἐφ'
на
 
ἕνα
един
 
ἕκαστον
всеки
 
αὐτῶν
от тях
 
2.4
καὶ
и
 
ἐπλήσθησαν
изпълниха се
"пълня"
ἅπαντες
всички
 
πνεύματος
от дух
 
ἁγίου
свят
 
καὶ
и
 
ἤρξαντο
започнаха
 
λαλεῖν
да говорят
 
ἑτέραις
други
 
γλώσσαις
езици
 
καθὼς
според както
 
τὸ
-ът
 
πνεῦμα
дух-
 
ἐδίδου
даваше
 
αὐτοῖς
на тях
 
ἀποφθέγγεσθαι
да изговарят
 
2.5
Ἦσαν
бяха
 
δὲ
а
 
ἐν
в
 
Ἰερουσαλὴμ
Йерусалем
 
κατοικοῦντες
пребиваващи
 
Ἰουδαῖοι
иудаи
 
ἄνδρες
хора
 
εὐλαβεῖς
благочестиви
 
ἀπὸ
от
 
παντὸς
на ( всички
 
ἔθνους
нации
 
τῶν
тези
 
ὑπὸ
под
 
τὸν
-то
 
οὐρανόν
небе- )
 
2.6
γενομένης
на ( станал
 
δὲ
а
 
τῆς
 
φωνῆς
шум-
 
ταύτης
този )
 
συνῆλθεν
събра се
"съ-идвам"
τὸ
-то
 
πλῆθος
множество-
 
καὶ
и
 
συνεχύθη
бяха объркани
 
ὅτι
защото
 
ἤκουον
чуваха
 
εἷς
един
 
ἕκαστος
всеки
 
τῇ
-ия
 
ἰδίᾳ
в собствен-
 
διαλέκτῳ
разговор
 
λαλούντων
на говорещи
 
αὐτῶν
на тях
 
2.7
ἐξίσταντο
не бяха на себе си
 
δὲ
а
 
πάντες
всички
 
καὶ
и
 
ἐθαύμαζον
чудеха се
 
λέγοντες
казващи
"излагам"
πρὸς
при/към
 
ἀλλήλους
друг-други
 
Οὐκ
не ли
 
ἰδού,
виж
 
πάντες
всички
 
οὗτοί
тези
 
εἰσιν
са
 
οἱ
-те
 
λαλοῦντες
говорещи-
 
Γαλιλαῖοι
галилайци
 
2.8
καὶ
и
 
πῶς
как
 
ἡμεῖς
ние
 
ἀκούομεν
чуваме
 
ἕκαστος
всеки
 
τῇ
 
ἰδίᾳ
на свой-
 
διαλέκτῳ
разговор
 
ἡμῶν
наш
 
ἐν
в
 
който
 
ἐγεννήθημεν
сме родени
"правя да стане"
2.9
Πάρθοι
 
 
καὶ
 
 
Μῆδοι
 
 
καὶ
 
 
Ἐλαμῖται
 
 
καὶ
 
 
οἱ
 
 
κατοικοῦντες
 
 
τὴν
 
 
Μεσοποταμίαν
 
 
Ἰουδαίαν
 
 
τε
 
 
καὶ
 
 
Καππαδοκίαν
 
 
Πόντον
 
 
καὶ
 
 
τὴν
 
 
Ἀσίαν
 
 
2.10
Φρυγίαν
 
 
τε
 
 
καὶ
 
 
Παμφυλίαν
 
 
Αἴγυπτον
 
 
καὶ
 
 
τὰ
 
 
μέρη
 
 
τῆς
 
 
Λιβύης
 
 
τῆς
 
 
κατὰ
 
 
Κυρήνην
 
 
καὶ
 
 
οἱ
 
 
ἐπιδημοῦντες
 
 
Ῥωμαῖοι
 
 
Ἰουδαῖοί
 
 
τε
 
 
καὶ
 
 
προσήλυτοι
 
 
2.11
Κρῆτες
кретяни
 
καὶ
и
 
Ἄραβες
араби
 
ἀκούομεν
чуваме
 
λαλούντων
на говорещи
 
αὐτῶν
на тях
 
ταῖς
-те
 
ἡμετέραις
на наши-
 
γλώσσαις
езици
 
τὰ
-те
 
μεγαλεῖα
велики- [неща]
 
τοῦ
 
θεοῦ
на Бог-
 
2.12
ἐξίσταντο
 
 
δὲ
 
 
πάντες
 
 
καὶ
 
 
διηπόρουν
 
 
ἄλλος
 
 
πρὸς
 
 
ἄλλον
 
 
λέγοντες
 
"излагам"
Τί
 
 
ἄν
 
 
θέλοι
 
 
τοῦτο
 
 
εἶναι
 
 
2.13
ἕτεροι
 
 
δὲ
 
 
χλευάζοντες
 
 
ἔλεγον
 
"излагам"
ὅτι
 
 
Γλεύκους
 
 
μεμεστωμένοι
 
 
εἰσίν
 
 
2.14
Σταθεὶς
 
 
δὲ
 
 
Πέτρος
 
 
σὺν
 
 
τοῖς
 
 
ἕνδεκα
 
 
ἐπῆρεν
 
 
τὴν
 
 
φωνὴν
 
 
αὐτοῦ
 
 
καὶ
 
 
ἀπεφθέγξατο
 
 
αὐτοῖς
 
 
Ἄνδρες
 
 
Ἰουδαῖοι
 
 
καὶ
 
 
οἱ
 
 
κατοικοῦντες
 
 
Ἰερουσαλὴμ
 
 
ἅπαντες,
 
 
τοῦτο
 
 
ὑμῖν
 
 
γνωστὸν
 
 
ἔστω
 
 
καὶ
 
 
ἐνωτίσασθε
 
 
τὰ
 
 
ῥήματά
 
 
μου
 
 
2.15
οὐ
 
 
γὰρ
 
 
ὡς
 
 
ὑμεῖς
 
 
ὑπολαμβάνετε
 
 
οὗτοι
 
 
μεθύουσιν
 
 
ἔστιν
 
 
γὰρ
 
 
ὥρα
 
 
τρίτη
 
 
τῆς
 
 
ἡμέρας
 
 
2.16
ἀλλὰ
 
"други [неща]"
τοῦτό
 
 
ἐστιν
 
 
τὸ
 
 
εἰρημένον
 
 
διὰ
 
 
τοῦ
 
 
προφήτου
 
 
Ἰωήλ·
 
 
2.17
Καὶ
 
 
ἔσται
 
 
ἐν
 
 
ταῖς
 
 
ἐσχάταις
 
 
ἡμέραις
 
 
λέγει
 
"излагам"
 
 
θεός
 
 
ἐκχεῶ
 
 
ἀπὸ
 
 
τοῦ
 
 
πνεύματός
 
 
μου
 
 
ἐπὶ
 
 
πᾶσαν
 
 
σάρκα
 
 
καὶ
 
 
προφητεύσουσιν
 
 
οἱ
 
 
υἱοὶ
 
 
ὑμῶν
 
 
καὶ
 
 
αἱ
 
 
θυγατέρες
 
 
ὑμῶν
 
 
καὶ
 
 
οἱ
 
 
νεανίσκοι
 
 
ὑμῶν
 
 
ὁράσεις
 
 
ὄψονται
 
 
καὶ
 
 
οἱ
 
 
πρεσβύτεροι
 
 
ὑμῶν
 
 
ἐνυπνία
 
 
ἐνυπνιασθήσονται·
 
 
2.18
καί
 
 
γε
 
 
ἐπὶ
 
 
τοὺς
 
 
δούλους
 
 
μου
 
 
καὶ
 
 
ἐπὶ
 
 
τὰς
 
 
δούλας
 
 
μου
 
 
ἐν
 
 
ταῖς
 
 
ἡμέραις
 
 
ἐκείναις
 
 
ἐκχεῶ
 
 
ἀπὸ
 
 
τοῦ
 
 
πνεύματός
 
 
μου
 
 
καὶ
 
 
προφητεύσουσιν
 
 
2.19
καὶ
 
 
δώσω
 
 
τέρατα
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
οὐρανῷ
 
 
ἄνω
 
"въз,горе"
καὶ
 
 
σημεῖα
 
 
ἐπὶ
 
 
τῆς
 
 
γῆς
 
 
κάτω
 
 
αἷμα
 
 
καὶ
 
 
πῦρ
 
 
καὶ
 
 
ἀτμίδα
 
 
καπνοῦ·
 
 
2.20
 
 
ἥλιος
 
 
μεταστραφήσεται
 
 
εἰς
 
 
σκότος
 
 
καὶ
 
 
 
 
σελήνη
 
 
εἰς
 
 
αἷμα
 
 
πρὶν
 
 
 
 
ἐλθεῖν
 
 
τὴν
 
 
ἡμέραν
 
 
κυρίου
 
 
τὴν
 
 
μεγάλην
 
 
καὶ
 
 
ἐπιφανῆ
 
 
2.21
καὶ
 
 
ἔσται
 
 
πᾶς
 
 
ὃς
 
 
ἂν
 
 
ἐπικαλέσηται
 
 
τὸ
 
 
ὄνομα
 
 
κυρίου
 
 
σωθήσεται
 
 
2.22
Ἄνδρες
 
 
Ἰσραηλῖται
 
 
ἀκούσατε
 
 
τοὺς
 
 
λόγους
 
 
τούτους·
 
 
Ἰησοῦν
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
τὸν
 
 
Ναζωραῖον
 
 
ἄνδρα
 
 
ἀπὸ
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
ἀποδεδειγμένον
 
 
εἰς
 
 
ὑμᾶς
 
 
δυνάμεσιν
 
 
καὶ
 
 
τέρασιν
 
 
καὶ
 
 
σημείοις
 
 
οἷς
 
 
ἐποίησεν
 
 
δι'
 
 
αὐτοῦ
 
 
 
 
θεὸς
 
 
ἐν
 
 
μέσῳ
 
 
ὑμῶν
 
 
καθὼς
 
 
καὶ
 
 
αὐτοὶ
 
 
οἴδατε
 
"видял съм"
2.23
τοῦτον
 
 
τῇ
 
 
ὡρισμένῃ
 
 
βουλῇ
 
 
καὶ
 
 
προγνώσει
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
ἔκδοτον
 
 
λαβόντες
 
 
διὰ
 
 
χειρῶν
 
 
ἀνόμων
 
 
προσπήξαντες
 
 
ἀνείλετε
 
 
2.24
ὃν
 
 
 
 
θεὸς
 
 
ἀνέστησεν
 
 
λύσας
 
 
τὰς
 
 
ὠδῖνας
 
 
τοῦ
 
 
θανάτου
 
 
καθότι
 
 
οὐκ
 
 
ἦν
 
 
δυνατὸν
 
 
κρατεῖσθαι
 
 
αὐτὸν
 
 
ὑπ'
 
 
αὐτοῦ·
 
 
2.25
Δαβὶδ
 
 
γὰρ
 
 
λέγει
 
"излагам"
εἰς
 
 
αὐτόν
 
 
Προωρώμην
 
 
τὸν
 
 
κύριον
 
 
ἐνώπιόν
 
"във-визирам се"
μου
 
 
διὰ
 
 
παντός
 
 
ὅτι
 
 
ἐκ
 
 
δεξιῶν
 
 
μού
 
 
ἐστιν
 
 
ἵνα
 
 
μὴ
 
 
σαλευθῶ
 
 
2.26
διὰ
през=заради
 
τοῦτο
това
 
εὐφράνθη
се зарадва
 
-то
 
καρδία
сърце-
 
μου
мое
 
καὶ
и
 
ἠγαλλιάσατο
развесели се
 
-ът
 
γλῶσσά
език-
 
μου
мой
 
ἔτι
още
 
δὲ
а
 
καὶ
и
 
-та
 
σάρξ
плът-
 
μου
моя
 
κατασκηνώσει
ще обитава
 
ἐπ'
в
 
ἐλπίδι
надежда
 
2.27
ὅτι
защото
 
οὐκ
не ще
 
ἐγκαταλείψεις
оставиш
 
τὴν
-та
 
ψυχήν
душа-
 
μου
моя
 
εἰς
в
 
ᾅδου,
подземно място
 
οὐδὲ
нито
"не-а"
δώσεις
ще дадеш
 
τὸν
-ият
 
ὅσιόν
свят-
 
σου
твой
 
ἰδεῖν
да види
"видял съм"
διαφθοράν
тление
 
2.28
ἐγνώρισάς
 
 
μοι
 
 
ὁδοὺς
 
 
ζωῆς
 
 
πληρώσεις
 
"изпъл(ня)вам"
με
 
 
εὐφροσύνης
 
 
μετὰ
 
 
τοῦ
 
 
προσώπου
 
 
σου
 
 
2.29
Ἄνδρες
 
 
ἀδελφοί
 
 
ἐξὸν
 
 
εἰπεῖν
 
 
μετὰ
 
 
παρρησίας
 
"все-рицание"
πρὸς
 
 
ὑμᾶς
 
 
περὶ
 
 
τοῦ
 
 
πατριάρχου
 
 
Δαβίδ
 
 
ὅτι
 
 
καὶ
 
 
ἐτελεύτησεν
 
 
καὶ
 
 
ἐτάφη
 
 
καὶ
 
 
τὸ
 
 
μνῆμα
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἔστιν
 
 
ἐν
 
 
ἡμῖν
 
 
ἄχρι
 
 
τῆς
 
 
ἡμέρας
 
 
ταύτης
 
 
2.30
προφήτης
про-рицател
 
οὖν
прочее
 
ὑπάρχων
бидейки
 
καὶ
и
 
εἰδὼς
видял
"видял съм"
ὅτι
че
 
ὅρκῳ
 
 
ὤμοσεν
 
 
αὐτῷ
 
 
 
 
θεὸς
 
 
ἐκ
 
 
καρποῦ
 
 
τῆς
 
 
ὀσφύος
 
 
αὐτοῦ
 
 
τὸ
 
 
κατὰ
 
 
σάρκα
 
 
ἀναστήσειν
 
 
τὸν
 
 
Χριστὸν,
 
 
καθίσαι
 
 
ἐπὶ
 
 
τοῦ
 
 
θρόνου
 
 
αὐτοῦ
 
 
2.31
προϊδὼν
...
 
ἐλάλησεν
говорече
 
περὶ
 
 
τῆς
 
 
ἀναστάσεως
 
 
τοῦ
 
 
Χριστοῦ
 
 
ὅτι
 
 
οὐ
 
 
κατελείφθη
 
 
 
 
ψυχὴ
 
 
αὐτοῦ
 
 
εἰς
 
 
ᾅδου,
 
 
οὔδε
 
"не-а"
 
 
σὰρξ
 
 
αὐτοῦ
 
 
εἶδεν
 
"видял съм"
διαφθοράν
 
 
2.32
τοῦτον
 
 
τὸν
 
 
Ἰησοῦν
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ἀνέστησεν
 
 
 
 
θεός
 
 
οὗ
 
 
πάντες
 
 
ἡμεῖς
 
 
ἐσμεν
 
 
μάρτυρες·
 
 
2.33
τῇ
 
 
δεξιᾷ
 
 
οὖν
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
ὑψωθεὶς
 
 
τήν
 
 
τε
 
 
ἐπαγγελίαν
 
 
τοῦ
 
 
ἁγίου
 
 
πνεύματος
 
 
λαβὼν
 
 
παρὰ
 
 
τοῦ
 
 
πατρὸς
 
 
ἐξέχεεν
 
 
τοῦτο
 
 
 
 
νὺν
 
 
ὑμεῖς
 
 
βλέπετε
 
 
καὶ
 
 
ἀκούετε
 
 
2.34
οὐ
 
 
γὰρ
 
 
Δαβὶδ
 
 
ἀνέβη
 
"въз-стъпвам"
εἰς
 
 
τοὺς
 
 
οὐρανούς
 
 
λέγει
 
"излагам"
δὲ
 
 
αὐτός
 
 
Εἶπεν
 
 
 
 
κύριος
 
 
τῷ
 
 
κυρίῳ
 
 
μου
 
 
Κάθου
 
 
ἐκ
 
 
δεξιῶν
 
 
μου
 
 
2.35
ἕως
 
 
ἂν
 
 
θῶ
 
 
τοὺς
 
 
ἐχθρούς
 
 
σου
 
 
ὑποπόδιον
 
 
τῶν
 
 
ποδῶν
 
 
σου
 
 
2.36
ἀσφαλῶς
 
"не-провалимо"
οὖν
 
 
γινωσκέτω
 
 
πᾶς
 
 
οἶκος
 
 
Ἰσραὴλ
 
 
ὅτι
 
 
καὶ
 
 
κύριον
 
 
καὶ
 
 
Χριστὸν
 
 
αὐτὸν
 
 
 
 
θεός
 
 
ἐποίησεν
 
 
τοῦτον
 
 
τὸν
 
 
Ἰησοῦν
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ὃν
 
 
ὑμεῖς
 
 
ἐσταυρώσατε
 
 
2.37
Ἀκούσαντες
 
 
δὲ
 
 
κατενύγησαν
 
 
τῇ
 
 
καρδίᾳ
 
 
εἶπόν
 
 
τε
 
 
πρὸς
 
 
τὸν
 
 
Πέτρον
 
 
καὶ
 
 
τοὺς
 
 
λοιποὺς
 
 
ἀποστόλους
 
 
Τί
 
 
ποιήσομεν,
 
 
ἄνδρες
 
 
ἀδελφοί
 
 
2.38
Πέτρος
Скален отломък
 
δὲ
а
 
ἔφη
каза
 
πρὸς
към
 
αὐτούς
тях
 
Μετανοήσατε
променете мисленето си
 
καὶ
и
 
βαπτισθήτω
бъдете потопени/накиснати [във водата]
 
ἕκαστος
всеки
 
ὑμῶν
от вас
 
ἐπὶ
на/върху
 
τῷ
името
 
ὀνόματι
на Йесус
 
Ἰησοῦ
помазаник
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Χριστοῦ
с цел
 
εἰς
освобождаване
 
ἄφεσιν
на/от грехове
 
ἁμαρτιῶν
и
 
καὶ
ще
 
λήψεσθε
получите
 
τὴν
 
δωρεὰν
подарък-
 
τοῦ
-ия
 
ἁγίου
на свят-
 
πνεύματος
дух
 
2.39
ὑμῖν
 
 
γάρ
 
 
ἐστιν
 
 
 
 
ἐπαγγελία
 
 
καὶ
 
 
τοῖς
 
 
τέκνοις
 
 
ὑμῶν
 
 
καὶ
 
 
πᾶσιν
 
 
τοῖς
 
 
εἰς
 
 
μακρὰν
 
 
ὅσους
 
 
ἂν
 
 
προσκαλέσηται
 
 
κύριος
 
 
 
 
θεὸς
 
 
ἡμῶν
 
 
2.40
ἑτέροις
 
 
τε
 
 
λόγοις
 
 
πλείοσιν
 
 
διεμαρτύρετο
 
 
καὶ
 
 
παρεκάλει
 
 
λέγων,
 
"излагам"
Σώθητε
 
 
ἀπὸ
 
 
τῆς
 
 
γενεᾶς
 
 
τῆς
 
 
σκολιᾶς
 
 
ταύτης
 
 
2.41
οἱ
 
 
μὲν
 
 
οὖν
 
 
ἀσμένως
 
 
ἀποδεξάμενοι
 
 
τὸν
 
 
λόγον
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἐβαπτίσθησαν
 
 
καὶ
 
 
προσετέθησαν
 
 
τῇ
 
 
ἡμέρᾳ
 
 
ἐκείνῃ
 
 
ψυχαὶ
 
 
ὡσεὶ
 
"като-ако"
τρισχίλιαι
 
 
2.42
ἦσαν
 
 
δὲ
 
 
προσκαρτεροῦντες
 
 
τῇ
 
 
διδαχῇ
 
 
τῶν
 
 
ἀποστόλων
 
 
καὶ
 
 
τῇ
 
 
κοινωνίᾳ
 
 
καὶ
 
 
τῇ
 
 
κλάσει
 
 
τοῦ
 
 
ἄρτου
 
 
καὶ
 
 
ταῖς
 
 
προσευχαῖς
 
 
2.43
ἐγένετο
 
 
δὲ
 
 
πάσῃ
 
 
ψυχῇ
 
 
φόβος
 
 
πολλά
 
 
τε
 
 
τέρατα
 
 
καὶ
 
 
σημεῖα
 
 
διὰ
 
 
τῶν
 
 
ἀποστόλων
 
 
Ἐγίνετο
 
 
2.44
πάντες
 
 
δὲ
 
 
οἱ
 
 
πιστεύοντες
 
 
ἦσαν
 
 
ἐπὶ
 
 
τὸ
 
 
αὐτὸ
 
 
καὶ
 
 
εἶχον
 
"държа"
ἅπαντα
 
 
κοινά
 
 
2.45
καὶ
 
 
τὰ
 
 
κτήματα
 
 
καὶ
 
 
τὰς
 
 
ὑπάρξεις
 
 
ἐπίπρασκον
 
 
καὶ
 
 
διεμέριζον
 
 
αὐτὰ
 
 
πᾶσιν
 
 
καθότι
 
 
ἄν
 
 
τις
 
 
χρείαν
 
 
εἶχεν·
 
"държа"
2.46
καθ'
 
 
ἡμέραν
 
 
τε
 
 
προσκαρτεροῦντες
 
 
ὁμοθυμαδὸν
 
"също-страстно"
ἐν
 
 
τῷ
 
 
ἱερῷ
 
 
κλῶντές
 
 
τε
 
 
κατ'
 
 
οἶκον
 
 
ἄρτον
 
 
μετελάμβανον
 
 
τροφῆς
 
 
ἐν
 
 
ἀγαλλιάσει
 
 
καὶ
 
 
ἀφελότητι
 
 
καρδίας
 
 
2.47
αἰνοῦντες
възхваляващи
 
τὸν
 
θεὸν
Бог-
 
καὶ
и
 
ἔχοντες
имащи
"държа"
χάριν
благоволение
 
πρὸς
при
 
ὅλον
цял
 
τὸν
 
λαόν
народ-
 
-ят
 
δὲ
а
 
κύριος
господар-
 
προσετίθει
прибавяше
 
τοὺς
-те
 
σῳζομένους
спасени-
 
καθ'
надолу-до
 
ἡμέραν
ден
 
τῇ
-та
 
ἐκκλησία
спрямо общност-