<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
6.1
Μετὰ
 
 
ταῦτα
 
 
ἀπῆλθεν
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
πέραν
 
 
τῆς
 
 
θαλάσσης
 
 
τῆς
 
 
Γαλιλαίας
 
 
τῆς
 
 
Τιβεριάδος
 
 


         1 След това Йесу̀с премина оттатък морето на Галила̀я, т.е. морето на Тибериас. 2 И след него вървеше много народ, защото гледаха знаменията, които вършеше на болните. 3 И Йесу̀с се изкачи в планината и стоеше там с учениците си. 4 А наближаваше “Пасха”, празника на иудеите. 5 И така Йесу̀с повдигна очи и като видя, че при него идват много хора казва на Фѝлипос : “От къде да купим хляб, за да има какво да ядат?”

 

6 А това го каза, за да го изпита, защото той си знаеше какво ще направи.

 

7 Фѝлипос му отговори: “И за двеста денариоса хляб няма да им е достатъчен, за да вземе всеки от тях по малко.”

 

8 Един от учениците му, Андрѐас, братът на Симо̀н Скалата, му казва: 9 “Тук има едно дете, което има пет ечемични хляба и две рибки. Но какво е това за толкова много хора?”

 

10 И Йесу̀с каза: “Нека хората да насядат.”

 

10 А на това място имаше много трева. И така, насядаха около пет хиляди мъже.

 

11 А Йесу̀с взе хлябовете и като благодари раздаде на учениците си, а учениците на насядалите. По същия начин и от рибите — колкото искаха. 12 И като се наядоха казва на учениците си: “Съберете останалите къшеи, за да не се хвърли нищо.”

 

13 И така, от петте ечемични хляба събраха дванадесет кошници къшеи, които бяха дошли в повече на тези, които ядоха.

 

14 Тогава хората като видяха знамението, което Йесу̀с направи казаха: “Наистина, този е пророкът, който трябва да дойде на света.”

 

15 Тогава Йесу̀с като разбра, че ще дойдат и ще го хванат, за да го направят цар, отново отиде в планината.

         16 А когато се свечери учениците му слязоха до морето, 17 влязоха в лодката, и плаваха през морето към Капернаум. И вече ставаше тъмно, а Йесу̀с не беше дошъл с тях. 18 И понеже духаше силен вятър морето се вълнуваше. 19 И така, като бяха преплавали около двадесет и пет — тридесет стадиуса1 виждат Йесу̀с — ходи по водата и се приближава към лодката. И се уплашиха.

 

20 А той им каза: “Аз съм! Не се страхувайте!”

 

21 Тогава се престрашиха да го вземат в лодката. И веднага лодката се озова на мястото към което плаваха.

         22 На сутринта множеството хора, които бяха останали от другата страна на морето, понеже бяха видели, че там няма друга лодка освен тази, в която влязоха учениците му, и че Йесу̀с не влезе в лодката заедно с учениците си, а учениците му заминаха сами 23 (при все, че близо до мястото, където ядоха хляба, за който господаря беше благодарил дойдоха други лодки от Тибериас ) - 24 и така, когато хората видяха, че Йесу̀с го нямаше там, нито пък учениците му, тогава те също взеха лодки и дойдоха в Капернаум да търсят Йесу̀с. 25 И когато го намериха оттатък морето му казаха: “Рабѝ, кога се появи тук?”

 

26 Йесу̀с в отговор им каза: “Амѐн, амѐн, казвам ви, търсите ме не защото видяхте знамения, а защото ядохте хляб и се наситихте. 27 Работете не за храна, която изгнива, а за храна, която остава за вечен живот, която човешкият син ще ви даде, защото бащата, Бог, него е определил.”

 

28 Тогава му казаха: “Какво да правим за да вършим Божието дело.”

 

29 Йесу̀с в отговор им каза: “Това е Божието дело: Да повярвате в този, когото той е пратил.”

 

30 Тогава му казаха: “Че ти какво знамение правиш, за да видим и да ти повярваме? Какво вършиш? 31 Бащите ни са яли манната в пустинята, — както пише: Даде им да ядат небесен хляб.”

 

32 Тогава Йесу̀с им каза: “Амѐн, амѐн, казвам ви, не Мосѐс ви даде небесния хляб, а баща ми ви дава истинския небесен хляб. 33 Защото онзи, който слиза от небето и дава живот на света, той е Божият хляб.”

 

34 Тогава му казаха: “Господарю, давай ни винаги този хляб.”

 

35 А Йесу̀с им каза: “Аз съм хлябът на живота. Който идва при мен изобщо няма да огладнее и който вярва в мен никога няма да ожаднее. 36 Но ви казах, че макар и да сте ме видели, пак не вярвате. 37 Всичко, което ми дава баща ми ще дойде при мен. И който идва при мен в никакъв случай няма да го изгоня вън. 38 Защото слязох от небето не за да изпълнявам моята воля, а волята на онзи, който ме прати. 39 А това е волята на баща ми, който ме е пратил — да не загубя нищо от това, което ми е дал, а да го съживя в последния ден. 40 И това също е волята на този, който ме прати — всеки който види сина и вярва в него да има вечен живот и да го съживя в последния ден.” 41 Тогава иудеите започнаха да недоволстват по негов адрес, понеже каза “Аз съм хлябът, който е слязъл от небето”. 42 И казваха: “Нали този е Йесу̀с, сина на Йосѐф, чиито баща и майка познаваме? Тогава той защо казва: Слязох от небето?”

 

43 Тогава Йесу̀с в отговор им каза: “Не роптайте помежду си. 44 Никой не може да дойде при мен, освен ако баща ми, който ме прати, не го привлече, и аз ще го съживя в последния ден. 45 В пророците пише: “И всички ще бъдат научени от Бога”. Всеки който е чул от баща ми и е научил идва при мен. 46 Не че някой е видял бащата, освен онзи, който е от Бога — той е видял Бога. 47 Амѐн, амѐн, казвам ви, който вярва в мен има вечен живот. 48 Аз съм хлябът на живота. 49 Бащите ви ядоха манната в пустинята, но умряха. 50 Този е хлябът, който слиза от небето, за да яде някой от него и да не умре. 51 Аз съм живият хляб, който слезе от небето. Който яде от този хляб ще живее вечно. И хляба, който ще дам е моята плът, която ще дам за живота на света.”

 

52 Тогава иудеите се караха помежду си, и казваха: “Как може този да ни даде да му ядем плътта?”

 

53 Тогава Йесу̀с им каза: “Амѐн, амѐн, казвам ви, ако не ядете плътта на човешкия син и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си. 54 Който яде плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот и аз ще го съживя в последния ден. 55 Защото моята плът наистина е храна и моята кръв наистина е питие. 56 Който яде плътта ми и пие кръвта ми стои в мен и аз - в него. 57 Както живият баща ме изпрати и аз живея чрез баща си, така и който ме яде ще живее чрез мен. 58 Това е хлябът, който е слязъл от небето. Не както вашите бащи ядоха манната и умряха. Който яде този хляб ще живее вечно.”

 

59 Това каза той в сградата за събрания, като учеше в Капернаум.

 

60 Тогава много от учениците му, като чуха това, казаха: “Това слово е тежко. Кой може да го слуша?”

 

61 А Йесу̀с като узна в себе си, че учениците му недоволстват относно това им каза: “Това ли ви препъва? 62 Тогава ако видите как човешкия син се възкачва там, където е бил отначало? 63 Духът оживотворява. От плътта няма никаква полза. Думите, които ви говоря са дух и живот, 64 но има някои от вас, които не вярват.” Защото Йесу̀с още отначало знаеше кои са тези, които не вярват и кой е онзи, който щеше да го предаде. 65 И каза: “Затова ви казах, че никой не може да дойде при мен, освен ако не му е дадено от баща ми.”

 

66 От тогава много от учениците му се върнаха назад и не се движеха повече с него.

 

67 И така, Йесу̀с каза на дванадесетте: “Да не би и вие да искате да си отидете?”

 

68 Тогава Симо̀н Скалата му отговори: “Господарю, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот. 69 И ние повярвахме и знаем, че ти си помазаникът, синът на живия Бог.”

 

70 Йесу̀с им отговори: “Нали аз ви избрах вас дванадесетте? И един от вас е клеветник!” 71 Говореше за Иуда̀ Симоновия син, Ис-Кариотес, защото той щеше да го предаде и беше един от дванадесетте.


1 около 5км
6.2
καὶ
 
 
ἠκολούθει
 
 
αὐτῷ
 
 
ὄχλος
 
 
πολύς
 
 
ὅτι
 
 
ἑώρων
 
 
αὐτοῦ
 
 
τὰ
 
 
σημεῖα
 
 
 
 
ἐποίει
 
 
ἐπὶ
 
 
τῶν
 
 
ἀσθενούντων
 
 
6.3
ἀνῆλθεν
 
 
δὲ
 
 
εἰς
 
 
τὸ
 
 
ὄρος
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
καὶ
 
 
ἐκεῖ
 
 
ἐκάθητο
 
 
μετὰ
 
 
τῶν
 
 
μαθητῶν
 
 
αὐτοῦ
 
 
6.4
ἦν
 
 
δὲ
 
 
ἐγγὺς
 
"свито"
τὸ
 
 
πάσχα
 
 
 
 
ἑορτὴ
 
 
τῶν
 
 
Ἰουδαίων
 
 
6.5
ἐπάρας
 
 
οὖν
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
τοὺς
 
 
ὀφθαλμοὺς
 
 
καὶ
 
 
θεασάμενος
 
 
ὅτι
 
 
πολὺς
 
 
ὄχλος
 
 
ἔρχεται
 
 
πρὸς
 
 
αὐτὸν
 
 
λέγει
 
"излагам"
πρὸς
 
 
τὸν
 
 
Φίλιππον
 
 
Πόθεν
 
 
ἀγοράσομεν
 
 
ἄρτους
 
 
ἵνα
 
 
φάγωσιν
 
 
οὗτοι
 
 
6.6
τοῦτο
 
 
δὲ
 
 
ἔλεγεν
 
"излагам"
πειράζων
 
 
αὐτόν·
 
 
αὐτὸς
 
 
γὰρ
 
 
ᾔδει
 
"видял съм"
τί
 
 
ἔμελλεν
 
 
ποιεῖν
 
 
6.7
ἀπεκρίθη
 
 
αὐτῷ
 
 
Φίλιππος
 
 
Διακοσίων
 
 
δηναρίων
 
 
ἄρτοι
 
 
οὐκ
 
 
ἀρκοῦσιν
 
 
αὐτοῖς
 
 
ἵνα
 
 
ἕκαστος
 
 
αὐτῶν
 
 
βραχύ
 
 
τι
 
 
λάβῃ
 
 
6.8
λέγει
 
"излагам"
αὐτῷ
 
 
εἷς
 
 
ἐκ
 
 
τῶν
 
 
μαθητῶν
 
 
αὐτοῦ
 
 
Ἀνδρέας
 
 
 
 
ἀδελφὸς
 
 
Σίμωνος
 
 
Πέτρου
 
 
6.9
Ἔστιν
 
 
παιδάριον
 
 
ἓν
 
 
ὧδε
 
"това-а"
 
 
ἔχει
 
"държа"
πέντε
 
 
ἄρτους
 
 
κριθίνους
 
 
καὶ
 
 
δύο
 
 
ὀψάρια·
 
 
ἀλλὰ
 
"други [неща]"
ταῦτα
 
 
τί
 
 
ἐστιν
 
 
εἰς
 
 
τοσούτους
 
 
6.10
εἶπεν
 
 
δὲ
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Ποιήσατε
 
 
τοὺς
 
 
ἀνθρώπους
 
 
ἀναπεσεῖν
 
 
ἦν
 
 
δὲ
 
 
χόρτος
 
 
πολὺς
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
τόπῳ
 
 
ἀνέπεσον
 
 
οὖν
 
 
οἱ
 
 
ἄνδρες
 
 
τὸν
 
 
ἀριθμὸν
 
 
ὡσεὶ
 
"като-ако"
πεντακισχίλιοι
 
 
6.11
ἔλαβεν
 
 
δὲ
 
 
τοὺς
 
 
ἄρτους
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
καὶ
 
 
εὐχαριστήσας
 
 
διέδωκεν
 
 
τοῖς
 
 
μαθηταῖς,
 
 
οἱ
 
 
δέ
 
 
μαθηταὶ
 
 
τοῖς
 
 
ἀνακειμένοις
 
 
ὁμοίως
 
 
καὶ
 
 
ἐκ
 
 
τῶν
 
 
ὀψαρίων
 
 
ὅσον
 
 
ἤθελον
 
 
6.12
ὡς
 
 
δὲ
 
 
ἐνεπλήσθησαν
 
 
λέγει
 
"излагам"
τοῖς
 
 
μαθηταῖς
 
 
αὐτοῦ
 
 
Συναγάγετε
 
 
τὰ
 
 
περισσεύσαντα
 
 
κλάσματα
 
 
ἵνα
 
 
μή
 
 
τι
 
 
ἀπόληται
 
 
6.13
συνήγαγον
 
 
οὖν
 
 
καὶ
 
 
ἐγέμισαν
 
 
δώδεκα
 
 
κοφίνους
 
 
κλασμάτων
 
 
ἐκ
 
 
τῶν
 
 
πέντε
 
 
ἄρτων
 
 
τῶν
 
 
κριθίνων
 
 
 
 
ἐπερίσσευσεν
 
 
τοῖς
 
 
βεβρωκόσιν
 
 
6.14
Οἱ
 
 
οὖν
 
 
ἄνθρωποι
 
 
ἰδόντες
 
"видял съм"
 
 
ἐποίησεν
 
 
σημεῖον
 
 
 
 
Ἰησοῦς,
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ἔλεγον
 
"излагам"
ὅτι
 
 
Οὗτός
 
 
ἐστιν
 
 
ἀληθῶς
 
"истинно"
 
 
προφήτης
 
 
 
 
ἐρχόμενος
 
 
εἰς
 
 
τὸν
 
 
κόσμον
 
 
6.15
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
οὖν
 
 
γνοὺς
 
 
ὅτι
 
 
μέλλουσιν
 
 
ἔρχεσθαι
 
 
καὶ
 
 
ἁρπάζειν
 
 
αὐτὸν
 
 
ἵνα
 
 
ποιήσωσιν
 
 
αὐτὸν,
 
 
βασιλέα
 
 
ἀνεχώρησεν
 
 
πάλιν
 
 
εἰς
 
 
τὸ
 
 
ὄρος
 
 
αὐτὸς
 
 
μόνος
 
 
6.16
Ὡς
 
 
δὲ
 
 
ὀψία
 
 
ἐγένετο
 
 
κατέβησαν
 
 
οἱ
 
 
μαθηταὶ
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἐπὶ
 
 
τὴν
 
 
θάλασσαν
 
 
6.17
καὶ
 
 
ἐμβάντες
 
 
εἰς
 
 
τὸ
 
 
πλοῖον
 
 
ἤρχοντο
 
 
πέραν
 
 
τῆς
 
 
θαλάσσης
 
 
εἰς
 
 
Καπερναούμ
 
 
καὶ
 
 
σκοτία
 
 
ἤδη
 
 
ἐγεγόνει
 
 
καὶ
 
 
οὐκ
 
 
ἐληλύθει
 
 
πρὸς
 
 
αὐτοὺς
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
6.18
 
 
τε
 
 
θάλασσα
 
 
ἀνέμου
 
 
μεγάλου
 
 
πνέοντος
 
 
διηγείρετο
 
 
6.19
ἐληλακότες
 
 
οὖν
 
 
ὡς
 
 
σταδίους
 
 
εἰκοσιπέντε
 
 
 
 
τριάκοντα
 
 
θεωροῦσιν
 
 
τὸν
 
 
Ἰησοῦν
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
περιπατοῦντα
 
 
ἐπὶ
 
 
τῆς
 
 
θαλάσσης
 
 
καὶ
 
 
ἐγγὺς
 
"свито"
τοῦ
 
 
πλοίου
 
 
γινόμενον
 
 
καὶ
 
 
ἐφοβήθησαν
 
 
6.20
 
 
δὲ
 
 
λέγει
 
"излагам"
αὐτοῖς
 
 
Ἐγώ
 
 
εἰμι
 
 
μὴ
 
 
φοβεῖσθε
 
 
6.21
ἤθελον
 
 
οὖν
 
 
λαβεῖν
 
 
αὐτὸν
 
 
εἰς
 
 
τὸ
 
 
πλοῖον
 
 
καὶ
 
 
εὐθέως
 
"направо"
τὸ
 
 
πλοῖον
 
 
ἐγένετο
 
 
ἐπὶ
 
 
τῆς
 
 
γῆς
 
 
εἰς
 
 
ἣν
 
 
ὑπῆγον
 
 
6.22
Τῇ
 
 
ἐπαύριον
 
 
 
 
ὄχλος
 
 
 
 
ἑστηκὼς
 
 
πέραν
 
 
τῆς
 
 
θαλάσσης
 
 
ἰδὼν
 
"видял съм"
ὅτι
 
 
πλοιάριον
 
 
ἄλλο
 
 
οὐκ
 
 
ἦν
 
 
ἐκεῖ
 
 
εἰ
 
 
μὴ
 
 
ἕν
 
 
ἐκεῖνο
 
 
εἰς
 
 
 
 
ἐνέβησαν
 
 
οἱ
 
 
μαθηταὶ
 
 
αὐτοῦ
 
 
καὶ
 
 
ὅτι
 
 
οὐ
 
 
συνεισῆλθεν
 
 
τοῖς
 
 
μαθηταῖς
 
 
αὐτοῦ
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
εἰς
 
 
τὸ
 
 
πλοιάριον
 
 
ἀλλὰ
 
"други [неща]"
μόνοι
 
 
οἱ
 
 
μαθηταὶ
 
 
αὐτοῦ,
 
 
ἀπῆλθον·
 
 
6.23
ἄλλα
 
 
δὲ
 
 
ἦλθεν
 
 
πλοιάρια
 
 
ἐκ
 
 
Τιβεριάδος
 
 
ἐγγὺς
 
"свито"
τοῦ
 
 
τόπου
 
 
ὅπου
 
"както-къде"
ἔφαγον
 
 
τὸν
 
 
ἄρτον
 
 
εὐχαριστήσαντος
 
 
τοῦ
 
 
κυρίου
 
 
6.24
ὅτε
 
 
οὖν
 
 
εἶδεν
 
"видял съм"
 
 
ὄχλος
 
 
ὅτι
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
οὐκ
 
 
ἔστιν
 
 
ἐκεῖ
 
 
οὐδὲ
 
"не-а"
οἱ
 
 
μαθηταὶ
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἐνέβησαν
 
 
καὶ
 
 
αὐτοὶ
 
 
εἰς
 
 
τὰ
 
 
πλοῖα,
 
 
καὶ
 
 
ἦλθον
 
 
εἰς
 
 
Καπερναούμ
 
 
ζητοῦντες
 
 
τὸν
 
 
Ἰησοῦν
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
6.25
καὶ
 
 
εὑρόντες
 
 
αὐτὸν
 
 
πέραν
 
 
τῆς
 
 
θαλάσσης
 
 
εἶπον
 
 
αὐτῷ
 
 
Ῥαββί
 
 
πότε
 
 
ὧδε
 
"това-а"
γέγονας
 
 
6.26
ἀπεκρίθη
 
 
αὐτοῖς
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
καὶ
 
 
εἶπεν
 
 
Ἀμὴν
 
 
ἀμὴν
 
 
λέγω
 
"излагам"
ὑμῖν
 
 
ζητεῖτέ
 
 
με
 
 
οὐχ
 
 
ὅτι
 
 
εἴδετε
 
"видял съм"
σημεῖα
 
 
ἀλλ'
 
"други [неща]"
ὅτι
 
 
ἐφάγετε
 
 
ἐκ
 
 
τῶν
 
 
ἄρτων
 
 
καὶ
 
 
ἐχορτάσθητε
 
 
6.27
ἐργάζεσθε
 
 
μὴ
 
 
τὴν
 
 
βρῶσιν
 
 
τὴν
 
 
ἀπολλυμένην
 
 
ἀλλὰ
 
"други [неща]"
τὴν
 
 
βρῶσιν
 
 
τὴν
 
 
μένουσαν
 
 
εἰς
 
 
ζωὴν
 
 
αἰώνιον
 
 
ἣν
 
 
 
 
υἱὸς
 
 
τοῦ
 
 
ἀνθρώπου
 
 
ὑμῖν
 
 
δώσει·
 
 
τοῦτον
 
 
γὰρ
 
 
 
 
πατὴρ
 
 
ἐσφράγισεν
 
 
 
 
θεός
 
 
6.28
εἶπον
 
 
οὖν
 
 
πρὸς
 
 
αὐτόν
 
 
Τί
 
 
ποιοῦμεν
 
 
ἵνα
 
 
ἐργαζώμεθα
 
 
τὰ
 
 
ἔργα
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
6.29
ἀπεκρίθη
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
καὶ
 
 
εἶπεν
 
 
αὐτοῖς
 
 
Τοῦτό
 
 
ἐστιν
 
 
τὸ
 
 
ἔργον
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
ἵνα
 
 
πιστεύσητε
 
 
εἰς
 
 
ὃν
 
 
ἀπέστειλεν
 
 
ἐκεῖνος
 
 
6.30
εἶπον
 
 
οὖν
 
 
αὐτῷ
 
 
Τί
 
 
οὖν
 
 
ποιεῖς
 
 
σὺ
 
 
σημεῖον
 
 
ἵνα
 
 
ἴδωμεν
 
"видял съм"
καὶ
 
 
πιστεύσωμέν
 
 
σοι
 
 
τί
 
 
ἐργάζῃ
 
 
6.31
οἱ
 
 
πατέρες
 
 
ἡμῶν
 
 
τὸ
 
 
μάννα
 
 
ἔφαγον
 
 
ἐν
 
 
τῇ
 
 
ἐρήμῳ
 
 
καθώς
 
 
ἐστιν
 
 
γεγραμμένον
 
"гравирам,пиша"
Ἄρτον
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
οὐρανοῦ
 
 
ἔδωκεν
 
 
αὐτοῖς
 
 
φαγεῖν
 
 
6.32
εἶπεν
 
 
οὖν
 
 
αὐτοῖς
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Ἀμὴν
 
 
ἀμὴν
 
 
λέγω
 
"излагам"
ὑμῖν
 
 
οὐ
 
 
Μωσῆς
 
 
δέδωκεν
 
 
ὑμῖν
 
 
τὸν
 
 
ἄρτον
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
οὐρανοῦ
 
 
ἀλλ'
 
"други [неща]"
 
 
πατήρ
 
 
μου
 
 
δίδωσιν
 
 
ὑμῖν
 
 
τὸν
 
 
ἄρτον
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
οὐρανοῦ
 
 
τὸν
 
 
ἀληθινόν·
 
 
6.33
 
 
γὰρ
 
 
ἄρτος
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
ἐστιν
 
 
 
 
καταβαίνων
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
οὐρανοῦ
 
 
καὶ
 
 
ζωὴν
 
 
διδοὺς
 
 
τῷ
 
 
κόσμῳ
 
 
6.34
Εἶπον
 
 
οὖν
 
 
πρὸς
 
 
αὐτόν
 
 
Κύριε
 
 
πάντοτε
 
 
δὸς
 
 
ἡμῖν
 
 
τὸν
 
 
ἄρτον
 
 
τοῦτον
 
 
6.35
εἶπεν
 
 
δὲ
 
 
αὐτοῖς
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Ἐγώ
 
 
εἰμι
 
 
 
 
ἄρτος
 
 
τῆς
 
 
ζωῆς·
 
 
 
 
ἐρχόμενος
 
 
πρός
 
 
μὲ,
 
 
οὐ
 
 
μὴ
 
 
πεινάσῃ
 
 
καὶ
 
 
 
 
πιστεύων
 
 
εἰς
 
 
ἐμὲ
 
 
οὐ
 
 
μὴ
 
 
διψήσῃ
 
 
πώποτε
 
"още-някога"
6.36
ἀλλ'
 
"други [неща]"
εἶπον
 
 
ὑμῖν
 
 
ὅτι
 
 
καὶ
 
 
ἑωράκατέ
 
 
με
 
 
καὶ
 
 
οὐ
 
 
πιστεύετε
 
 
6.37
Πᾶν
 
 
 
 
δίδωσίν
 
 
μοι
 
 
 
 
πατὴρ
 
 
πρὸς
 
 
ἐμὲ
 
 
ἥξει
 
 
καὶ
 
 
τὸν
 
 
ἐρχόμενον
 
 
πρὸς
 
 
με
 
 
οὐ
 
 
μὴ
 
 
ἐκβάλω
 
 
ἔξω
 
 
6.38
ὅτι
 
 
καταβέβηκα
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
οὐρανοῦ
 
 
οὐχ
 
 
ἵνα
 
 
ποιῶ
 
 
τὸ
 
 
θέλημα
 
 
τὸ
 
 
ἐμὸν
 
 
ἀλλὰ
 
"други [неща]"
τὸ
 
 
θέλημα
 
 
τοῦ
 
 
πέμψαντός
 
 
με
 
 
6.39
τοῦτο
 
 
δέ
 
 
ἐστιν
 
 
τὸ
 
 
θέλημα
 
 
τοῦ
 
 
πέμψαντός
 
 
με
 
 
πατρός,
 
 
ἵνα
 
 
πᾶν
 
 
 
 
δέδωκέν
 
 
μοι
 
 
μὴ
 
 
ἀπολέσω
 
 
ἐξ
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἀλλὰ
 
"други [неща]"
ἀναστήσω
 
 
αὐτὸ
 
 
ἐν
 
 
τῇ
 
 
ἐσχάτῃ
 
 
ἡμέρᾳ
 
 
6.40
τοῦτο
 
 
δὲ
 
 
ἐστιν
 
 
τὸ
 
 
θέλημα
 
 
τοῦ
 
 
πέμψαντος
 
 
με,
 
 
ἵνα
 
 
πᾶς
 
 
 
 
θεωρῶν
 
 
τὸν
 
 
υἱὸν
 
 
καὶ
 
 
πιστεύων
 
 
εἰς
 
 
αὐτὸν
 
 
ἔχῃ
 
"държа"
ζωὴν
 
 
αἰώνιον
 
 
καὶ
 
 
ἀναστήσω
 
 
αὐτὸν
 
 
ἐγὼ
 
 
τῇ
 
 
ἐσχάτῃ
 
 
ἡμέρᾳ
 
 
6.41
Ἐγόγγυζον
 
 
οὖν
 
 
οἱ
 
 
Ἰουδαῖοι
 
 
περὶ
 
 
αὐτοῦ
 
 
ὅτι
 
 
εἶπεν
 
 
Ἐγώ
 
 
εἰμι
 
 
 
 
ἄρτος
 
 
 
 
καταβὰς
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
οὐρανοῦ
 
 
6.42
καὶ
 
 
ἔλεγον
 
"излагам"
Οὐχ
 
 
οὗτός
 
 
ἐστιν
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
 
 
υἱὸς
 
 
Ἰωσήφ
 
 
οὗ
 
 
ἡμεῖς
 
 
οἴδαμεν
 
"видял съм"
τὸν
 
 
πατέρα
 
 
καὶ
 
 
τὴν
 
 
μητέρα
 
 
πῶς
 
 
οὖν
 
 
λέγει
 
"излагам"
οὗτός
 
 
ὅτι
 
 
Ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
οὐρανοῦ
 
 
καταβέβηκα
 
 
6.43
ἀπεκρίθη
 
 
οὖν
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
καὶ
 
 
εἶπεν
 
 
αὐτοῖς
 
 
Μὴ
 
 
γογγύζετε
 
 
μετ'
 
 
ἀλλήλων
 
 
6.44
οὐδεὶς
 
 
δύναται
 
 
ἐλθεῖν
 
 
πρός
 
 
με
 
 
ἐὰν
 
 
μὴ
 
 
 
 
πατὴρ
 
 
 
 
πέμψας
 
 
με
 
 
ἑλκύσῃ
 
 
αὐτόν
 
 
καὶ
 
 
ἐγὼ
 
 
ἀναστήσω
 
 
αὐτὸν
 
 
τῇ
 
 
ἐσχάτῃ
 
 
ἡμέρᾳ
 
 
6.45
ἔστιν
 
 
γεγραμμένον
 
"гравирам,пиша"
ἐν
 
 
τοῖς
 
 
προφήταις
 
 
Καὶ
 
 
ἔσονται
 
 
πάντες
 
 
διδακτοὶ
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ·
 
 
πᾶς
 
 
οὖν
 
 
 
 
ἀκούσας
 
 
παρὰ
 
 
τοῦ
 
 
πατρὸς
 
 
καὶ
 
 
μαθὼν
 
 
ἔρχεται
 
 
πρὸς
 
 
με
 
 
6.46
οὐχ
 
 
ὅτι
 
 
τὸν
 
 
πατέρα
 
 
τις
 
 
ἑώρακέν
 
 
εἰ
 
 
μὴ
 
 
 
 
ὢν
 
 
παρὰ
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
οὗτος
 
 
ἑώρακεν
 
 
τὸν
 
 
πατέρα
 
 
6.47
ἀμὴν
 
 
ἀμὴν
 
 
λέγω
 
"излагам"
ὑμῖν
 
 
 
 
πιστεύων
 
 
εἰς
 
 
ἐμὲ,
 
 
ἔχει
 
"държа"
ζωὴν
 
 
αἰώνιον
 
 
6.48
ἐγώ
 
 
εἰμι
 
 
 
 
ἄρτος
 
 
τῆς
 
 
ζωῆς
 
 
6.49
οἱ
 
 
πατέρες
 
 
ὑμῶν
 
 
ἔφαγον
 
 
τὸ
 
 
μάννα
 
 
ἐν
 
 
τῇ
 
 
ἐρήμῳ
 
 
καὶ
 
 
ἀπέθανον·
 
 
6.50
οὗτός
 
 
ἐστιν
 
 
 
 
ἄρτος
 
 
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
οὐρανοῦ
 
 
καταβαίνων
 
 
ἵνα
 
 
τις
 
 
ἐξ
 
 
αὐτοῦ
 
 
φάγῃ
 
 
καὶ
 
 
μὴ
 
 
ἀποθάνῃ
 
 
6.51
ἐγώ
 
 
εἰμι
 
 
 
 
ἄρτος
 
 
 
 
ζῶν
 
 
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
οὐρανοῦ
 
 
καταβάς·
 
 
ἐάν
 
 
τις
 
 
φάγῃ
 
 
ἐκ
 
 
τούτου
 
 
τοῦ
 
 
ἄρτου
 
 
ζήσεται
 
 
εἰς
 
 
τὸν
 
 
αἰῶνα
 
 
καὶ
 
 
 
 
ἄρτος
 
 
δὲ
 
 
ὃν
 
 
ἐγὼ
 
 
δώσω
 
 
 
 
σάρξ
 
 
μού
 
 
ἐστιν
 
 
ἣν
 
 
ἐγώ
 
 
δώσω,
 
 
ὑπὲρ
 
 
τῆς
 
 
τοῦ
 
 
κόσμου
 
 
ζωῆς
 
 
6.52
Ἐμάχοντο
 
 
οὖν
 
 
πρὸς
 
 
ἀλλήλους
 
 
οἱ
 
 
Ἰουδαῖοι
 
 
λέγοντες
 
"излагам"
Πῶς
 
 
δύναται
 
 
οὗτος
 
 
ἡμῖν
 
 
δοῦναι
 
 
τὴν
 
 
σάρκα
 
 
φαγεῖν
 
 
6.53
εἶπεν
 
 
οὖν
 
 
αὐτοῖς
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Ἀμὴν
 
 
ἀμὴν
 
 
λέγω
 
"излагам"
ὑμῖν
 
 
ἐὰν
 
 
μὴ
 
 
φάγητε
 
 
τὴν
 
 
σάρκα
 
 
τοῦ
 
 
υἱοῦ
 
 
τοῦ
 
 
ἀνθρώπου
 
 
καὶ
 
 
πίητε
 
 
αὐτοῦ
 
 
τὸ
 
 
αἷμα
 
 
οὐκ
 
 
ἔχετε
 
"държа"
ζωὴν
 
 
ἐν
 
 
ἑαυτοῖς
 
 
6.54
 
 
τρώγων
 
 
μου
 
 
τὴν
 
 
σάρκα
 
 
καὶ
 
 
πίνων
 
 
μου
 
 
τὸ
 
 
αἷμα
 
 
ἔχει
 
"държа"
ζωὴν
 
 
αἰώνιον
 
 
καὶ
 
 
ἐγὼ
 
 
ἀναστήσω
 
 
αὐτὸν
 
 
τῇ
 
 
ἐσχάτῃ
 
 
ἡμέρᾳ
 
 
6.55
 
 
γὰρ
 
 
σάρξ
 
 
μου
 
 
ἀληθῶς
 
"истинно"
ἐστιν
 
 
βρῶσις
 
 
καὶ
 
 
τὸ
 
 
αἷμά
 
 
μου
 
 
ἀληθῶς
 
"истинно"
ἐστιν
 
 
πόσις
 
 
6.56
 
 
τρώγων
 
 
μου
 
 
τὴν
 
 
σάρκα
 
 
καὶ
 
 
πίνων
 
 
μου
 
 
τὸ
 
 
αἷμα
 
 
ἐν
 
 
ἐμοὶ
 
 
μένει
 
 
κἀγὼ
 
 
ἐν
 
 
αὐτῷ
 
 
6.57
καθὼς
 
 
ἀπέστειλέν
 
 
με
 
 
 
 
ζῶν
 
 
πατὴρ
 
 
κἀγὼ
 
 
ζῶ
 
 
διὰ
 
 
τὸν
 
 
πατέρα
 
 
καὶ
 
 
 
 
τρώγων
 
 
με
 
 
κἀκεῖνος
 
 
ζήσεται
 
 
δι'
 
 
ἐμέ
 
 
6.58
οὗτός
 
 
ἐστιν
 
 
 
 
ἄρτος
 
 
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
οὐρανοῦ
 
 
καταβάς
 
 
οὐ
 
 
καθὼς
 
 
ἔφαγον
 
 
οἱ
 
 
πατέρες
 
 
ὑμῶν
 
 
τὸ
 
 
μάννα,
 
 
καὶ
 
 
ἀπέθανον·
 
 
 
 
τρώγων
 
 
τοῦτον
 
 
τὸν
 
 
ἄρτον
 
 
ζήσεται
 
 
εἰς
 
 
τὸν
 
 
αἰῶνα
 
 
6.59
Ταῦτα
 
 
εἶπεν
 
 
ἐν
 
 
συναγωγῇ
 
 
διδάσκων
 
 
ἐν
 
 
Καπερναούμ
 
 
6.60
Πολλοὶ
 
 
οὖν
 
 
ἀκούσαντες
 
 
ἐκ
 
 
τῶν
 
 
μαθητῶν
 
 
αὐτοῦ
 
 
εἶπον,
 
 
Σκληρός
 
 
ἐστιν
 
 
οὗτος·
 
 
 
 
λόγος
 
 
τίς
 
 
δύναται
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἀκούειν
 
 
6.61
εἰδὼς
 
"видял съм"
δὲ
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ἐν
 
 
ἑαυτῷ
 
 
ὅτι
 
 
γογγύζουσιν
 
 
περὶ
 
 
τούτου
 
 
οἱ
 
 
μαθηταὶ
 
 
αὐτοῦ
 
 
εἶπεν
 
 
αὐτοῖς
 
 
Τοῦτο
 
 
ὑμᾶς
 
 
σκανδαλίζει
 
 
6.62
ἐὰν
 
 
οὖν
 
 
θεωρῆτε
 
 
τὸν
 
 
υἱὸν
 
 
τοῦ
 
 
ἀνθρώπου
 
 
ἀναβαίνοντα
 
"въз-стъпвам"
ὅπου
 
"както-къде"
ἦν
 
 
τὸ
 
 
πρότερον
 
 
6.63
τὸ
 
 
πνεῦμά
 
 
ἐστιν
 
 
τὸ
 
 
ζῳοποιοῦν
 
 
 
 
σὰρξ
 
 
οὐκ
 
 
ὠφελεῖ
 
 
οὐδέν·
 
 
τὰ
 
 
ῥήματα
 
 
 
 
ἐγὼ
 
 
λαλῶ
 
 
ὑμῖν
 
 
πνεῦμά
 
 
ἐστιν
 
 
καὶ
 
 
ζωή
 
 
ἐστιν
 
 
6.64
ἀλλ'
 
"други [неща]"
εἰσὶν
 
 
ἐξ
 
 
ὑμῶν
 
 
τινες
 
 
οἳ
 
 
οὐ
 
 
πιστεύουσιν
 
 
ᾔδει
 
"видял съм"
γὰρ
 
 
ἐξ
 
 
ἀρχῆς
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
τίνες
 
 
εἰσὶν
 
 
οἱ
 
 
μὴ
 
 
πιστεύοντες
 
 
καὶ
 
 
τίς
 
 
ἐστιν
 
 
 
 
παραδώσων
 
 
αὐτόν
 
 
6.65
καὶ
 
 
ἔλεγεν
 
"излагам"
Διὰ
 
 
τοῦτο
 
 
εἴρηκα
 
 
ὑμῖν
 
 
ὅτι
 
 
οὐδεὶς
 
 
δύναται
 
 
ἐλθεῖν
 
 
πρός
 
 
με
 
 
ἐὰν
 
 
μὴ
 
 
 
 
δεδομένον
 
 
αὐτῷ
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
πατρός
 
 
μου
 
 
6.66
Ἐκ
 
 
τούτου
 
 
πολλοὶ
 
 
ἀπῆλθον
 
 
τῶν
 
 
μαθητῶν
 
 
αὐτοῦ
 
 
εἰς
 
 
τὰ
 
 
ὀπίσω
 
 
καὶ
 
 
οὐκέτι
 
 
μετ'
 
 
αὐτοῦ
 
 
περιεπάτουν
 
 
6.67
εἶπεν
 
 
οὖν
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
τοῖς
 
 
δώδεκα
 
 
Μὴ
 
 
καὶ
 
 
ὑμεῖς
 
 
θέλετε
 
 
ὑπάγειν
 
 
6.68
ἀπεκρίθη
 
 
οὖν
 
 
αὐτῷ
 
 
Σίμων
 
 
Πέτρος
 
 
Κύριε
 
 
πρὸς
 
 
τίνα
 
 
ἀπελευσόμεθα
 
 
ῥήματα
 
 
ζωῆς
 
 
αἰωνίου
 
 
ἔχεις
 
"държа"
6.69
καὶ
 
 
ἡμεῖς
 
 
πεπιστεύκαμεν
 
 
καὶ
 
 
ἐγνώκαμεν
 
 
ὅτι
 
 
σὺ
 
 
εἶ
 
 
 
 
Χριστὸς
 
 
 
 
υἱὸς
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
τοῦ
 
 
ζῶντος
 
 
6.70
ἀπεκρίθη
 
 
αὐτοῖς
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Οὐκ
 
 
ἐγὼ
 
 
ὑμᾶς
 
 
τοὺς
 
 
δώδεκα
 
 
ἐξελεξάμην
 
 
καὶ
 
 
ἐξ
 
 
ὑμῶν
 
 
εἷς
 
 
διάβολός
 
 
ἐστιν
 
 
6.71
ἔλεγεν
 
"излагам"
δὲ
 
 
τὸν
 
 
Ἰούδαν
 
 
Σίμωνος
 
 
Ἰσκαριώτην·
 
 
οὗτος
 
 
γὰρ
 
 
ἤμελλεν
 
 
αὐτόν
 
 
παραδιδόναι
 
 
εἷς
 
 
ὢν
 
 
ἐκ
 
 
τῶν
 
 
δώδεκα