<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
4.1
Ὡς
 
 
οὖν
 
 
ἔγνω
 
 
 
 
Κύριος
 
 
ὅτι
 
 
ἤκουσαν
 
 
οἱ
 
 
φαρισαῖοι
 
 
ὅτι
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
πλείονας
 
 
μαθητὰς
 
 
ποιεῖ
 
 
καὶ
 
 
βαπτίζει
 
 
 
 
Ἰωάννης
 
 


         1 И така, господарят като научи, че фарисеите чули, че той, Йесу̀с, придобива и потапя повече ученици от Йоа̀нес 2 - макар че сам Йесу̀с не потапяше, а учениците му - 3 напусна Иуда̀я и отиде в Галила̀я.

         4 И трябваше да премине през Самариа. 5 И така, идва до един град в Самариа, наречен Сихар, близо до мястото, което Якоб дал на сина си Йосeф. 6 А там беше кладенецът на Якоб. И така, Йесу̀с, изморен от пътя, седеше така на кладенеца.

         7 Идва една жена от Сама̀рея да си извади вода. Йесу̀с и казва: “Дай ми да пия.” 8 Понеже учениците му бяха отишли в града, за да купят храна.

 

9 Тогава жената от Сама̀рея му казва: “Как така ти, който си иудеин, искаш вода за пиене от мен, която съм самарианка?”

 

9 Понеже иудеите не общуват със самарийците.

 

10 Йесу̀с в отговор ѝ каза: “Ако знаеше какъв е Божият подарък и кой е този, който ти казва: Дай ми да пия, ти би му поискала и той би ти дал “жива” вода1.”

 

11 Жената му казва: “Господарю, нито съд имаш да извадиш вода, нито пък кладенецът е плитък. Тогава откъде имаш “жива” вода? 12 Нима си по-голям от нашия баща Якоб, който ни е дал кладенеца и сам е пил от него, и синовете му, и животните му [също са пили]?”

 

13 Йесу̀с в отговор и каза: “Всеки, който пие от тази вода отново ще ожаднее. 14 А който пийне от водата, която аз ще му дам, изобщо няма да ожаднява. Вечно. Водата, която аз ще му дам ще стане в него воден извор, бликащ за вечен живот.”

 

15 Жената му казва: “Господарю, дай ми тази вода, за да не ожаднявам и да не идвам тук да наливам.”

 

16 Йесу̀с и казва: “Отиди, извикай мъжа си и ела тук.”

 

17 Жената в отговор му каза: “Нямам мъж.”

 

17 Йесу̀с и казва: “Хубаво каза: Нямам мъж. 18 Защото си имала петима мъже, а този, когото сега имаш не ти е мъж. Вярно е това, което каза.”

 

19 Жената му казва: “Господарю, виждам, че ти си пророк. 20 Нашите деди са се покланяли в тази планина, а вие казвате, че Йерусалим е мястото, където човек трябва да се покланя.”

 

21 Йесу̀с и казва: “Жено, повярвай ми, че идва времето, когато нито в тази планина, нито в Йерусалeм ще се покланяте на бащата - 22 вие се покланяте на това, което не познавате, ние се покланяме на това, което познаваме. Защото спасението е от иудеите. 23 Но идва времето и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на бащата в дух и истина. Защото и бащата иска такива да са тези, които му се покланят. 24 Бог е дух и тези, които му се покланят трябва да се покланят в дух и истина.” 25 Жената му казва: “Зная, че трябва да дойде месѝас2 — така нареченият “помазаник” — когато той дойде ще ни възвести всичко.

 

26 Йесу̀с ѝ казва: “Аз, който говоря с теб, съм този помазаник.”

 

27 В това време учениците му дойдоха и се учудиха, че говореше с жената. Въпреки това никой не каза “Какво искаш?” или “За какво говориш с нея?”.

         28 И така, жената остави стомната си и отиде в града. И казва на хората: 29 Елате да видите един човек, който ми каза всичко, което съм направила. Дали не е той помазаникът?

 

30 И така, те излязоха от града и тръгнаха към него.

         31 През това време учениците го приканваха и казваха: “Рабѝ, яж!”

 

32 А той им каза: “Аз имам за ядене храна, за която вие не знаете.”

 

33 Тогава учениците казваха помежду си: “Да не би някой да му е донесъл да яде?”

 

34 Йесу̀с им казва: “Моята храна е да изпълнявам волята на онзи, който ме е пратил и да извърша делото му. 35 Нали вие казвате: Още един един сезон и жътвата идва? Ето, казвам ви, вдигнете очите си и вижте нивите, че вече са позлатели за жътва3. 36 И който жъне получава заплата и събира реколта за вечен живот, за да се радват заедно и сеяча, и жътваря. 37 Защото в този случай е вярна думата “Един е сеячът, друг е жътварят”. 38 Аз ви пратих да жънете жито, за което не сте се трудили – други се трудиха, а вие наследихте труда им.”

         39 И мнозина от самарийците от онзи град повярваха в него, заради думите на жената, която свидетелстваше: “Каза ми всичко, което съм направила”. 40 И така, когато самарийците дойдоха при него молеха го да остане с тях. И той остана там два дни. 41 И още много хора повярваха заради словото му, 42 и казваха на жената: “Вече не поради това, което ти казваш вярваме, понеже и сами чухме и знаем, че наистина, този е спасителят на света, помазаникът.”

 

43 А след тези два дни си тръгна оттам и отиде в Галила̀я.

 

44 Защото сам Йесу̀с засвидетелства: “В родното му място пророкът не е почитан.”4

         45 И така, когато дойде в Галила̀я галилеяните го приеха, понеже бяха видели всичко, което направи в Йерусалим на празника, защото те също бяха отишли на празника. 46 И така, Йесу̀с отново дойде в Кана̀, в Галила̀я, където беше превърнал водата във вино.

 

46 И имаше един придворен, чийто син беше болен в Капернаум. 47 Той като чу, че Йесу̀с дошъл от Иуда̀я в Галила̀я дойде при него и го молеше да отиде и да излекува сина му, защото умираше.

 

48 Тогава Йесу̀с му каза: “Ако не видите знамения и чудеса изобщо няма да повярвате.”

 

49 Придворният му казва: “Господарю, ела преди да е умряло детето ми!”

 

50 Йесу̀с му казва: “Иди си, синът ти е жив.”

 

50 И човека повярва думите, които Йесу̀с му каза и си отиваше.

 

51 И като вече си идваше слугите му го пресрещнаха и му съобщиха: “Детето ти е живо.”

 

52 Тогава ги попита за часа в който се е подобрило състоянието му.

 

52 И му казаха: “Вчера в седем часа треската му премина.”

 

53 Тогава бащата разбра, че е станало в онзи момент, когато Йесу̀с му каза: “Синът ти е жив”. И той повярва, заедно с целия си дом.

 

54 Правейки още едно знамение, Йесу̀с направи това второ знамение, като дойде от Иуда̀я в Галила̀я.


1 т.е. течаща вода, река — идиом от еврейския език, вж.Лев14:5,14:6, 14:50-52, 15:13, Чис19:17 — която е нещо повече от статична вода от кладенец, но най-вече така Божият син започва да говори за вечния живот, който той дарява.
2 μεσσίας[меси́ас] е гр. транслит. на евр. מָשִׁיחַ [маши́ах] - “помазан (да бъде цар), помазаник"
3 вероятно има предвид хората идващи от града, които са готови да повярват в Него
4 т.е. както показава и случилото се в Сама̀рея, която не е родното място на Йесу, и нещата, които са се случили в Иуда̀я, където той е бил роден, или в Галила̀я, където той е бил отгледан.
4.2
καίτοιγε
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
αὐτὸς
 
 
οὐκ
 
 
ἐβάπτιζεν
 
 
ἀλλ'
 
"други [неща]"
οἱ
 
 
μαθηταὶ
 
 
αὐτοῦ
 
 
4.3
ἀφῆκεν
 
 
τὴν
 
 
Ἰουδαίαν
 
 
καὶ
 
 
ἀπῆλθεν
 
 
πάλιν
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
Γαλιλαίαν
 
 
4.4
ἔδει
 
 
δὲ
 
 
αὐτὸν
 
 
διέρχεσθαι
 
 
διὰ
 
 
τῆς
 
 
Σαμαρείας
 
 
4.5
ἔρχεται
 
 
οὖν
 
 
εἰς
 
 
πόλιν
 
 
τῆς
 
 
Σαμαρείας
 
 
λεγομένην
 
"излагам"
Συχὰρ
 
 
πλησίον
 
 
τοῦ
 
 
χωρίου
 
 
 
 
ἔδωκεν
 
 
Ἰακὼβ
 
 
Ἰωσὴφ
 
 
τῷ
 
 
υἱῷ
 
 
αὐτοῦ·
 
 
4.6
ἦν
 
 
δὲ
 
 
ἐκεῖ
 
 
πηγὴ
 
 
τοῦ
 
 
Ἰακώβ
 
 
 
 
οὖν
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
κεκοπιακὼς
 
 
ἐκ
 
 
τῆς
 
 
ὁδοιπορίας
 
 
ἐκαθέζετο
 
 
οὕτως
 
 
ἐπὶ
 
 
τῇ
 
 
πηγῇ·
 
 
ὥρα
 
 
ἦν
 
 
ὡσεὶ
 
"като-ако"
ἕκτη
 
 
4.7
Ἔρχεται
 
 
γυνὴ
 
 
ἐκ
 
 
τῆς
 
 
Σαμαρείας
 
 
ἀντλῆσαι
 
 
ὕδωρ
 
 
λέγει
 
"излагам"
αὐτῇ
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Δός
 
 
μοι
 
 
πιεῖν·
 
 
4.8
οἱ
 
 
γὰρ
 
 
μαθηταὶ
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἀπεληλύθεισαν
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
πόλιν
 
 
ἵνα
 
 
τροφὰς
 
 
ἀγοράσωσιν
 
 
4.9
λέγει
 
"излагам"
οὖν
 
 
αὐτῷ
 
 
 
 
γυνὴ
 
 
 
 
Σαμαρεῖτις,
 
 
Πῶς
 
 
σὺ
 
 
Ἰουδαῖος
 
 
ὢν
 
 
παρ'
 
 
ἐμοῦ
 
 
πιεῖν
 
 
αἰτεῖς
 
 
οὔσης
 
 
γυναικὸς
 
 
Σαμαρείτιδος
 
 
οὐ
 
 
γὰρ
 
 
συγχρῶνται
 
 
Ἰουδαῖοι
 
 
Σαμαρείταις
 
 
4.10
ἀπεκρίθη
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
καὶ
 
 
εἶπεν
 
 
αὐτῇ
 
 
Εἰ
 
 
ᾔδεις
 
"видял съм"
τὴν
 
 
δωρεὰν
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
καὶ
 
 
τίς
 
 
ἐστιν
 
 
 
 
λέγων
 
"излагам"
σοι,
 
 
Δός
 
 
μοι
 
 
πιεῖν,
 
 
σὺ
 
 
ἂν
 
 
ᾔτησας
 
 
αὐτὸν
 
 
καὶ
 
 
ἔδωκεν
 
 
ἄν
 
 
σοι
 
 
ὕδωρ
 
 
ζῶν
 
 
4.11
λέγει
 
"излагам"
αὐτῷ
 
 
 
 
γυνή
 
 
Κύριε
 
 
οὔτε
 
 
ἄντλημα
 
 
ἔχεις
 
"държа"
καὶ
 
 
τὸ
 
 
φρέαρ
 
 
ἐστὶν
 
 
βαθύ·
 
 
πόθεν
 
 
οὖν
 
 
ἔχεις
 
"държа"
τὸ
 
 
ὕδωρ
 
 
τὸ
 
 
ζῶν
 
 
4.12
μὴ
 
 
σὺ
 
 
μείζων
 
 
εἶ
 
 
τοῦ
 
 
πατρὸς
 
 
ἡμῶν
 
 
Ἰακώβ
 
 
ὃς
 
 
ἔδωκεν
 
 
ἡμῖν
 
 
τὸ
 
 
φρέαρ
 
 
καὶ
 
 
αὐτὸς
 
 
ἐξ
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἔπιεν
 
 
καὶ
 
 
οἱ
 
 
υἱοὶ
 
 
αὐτοῦ
 
 
καὶ
 
 
τὰ
 
 
θρέμματα
 
 
αὐτοῦ
 
 
4.13
ἀπεκρίθη
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
καὶ
 
 
εἶπεν
 
 
αὐτῇ
 
 
Πᾶς
 
 
 
 
πίνων
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
ὕδατος
 
 
τούτου
 
 
διψήσει
 
 
πάλιν·
 
 
4.14
ὃς
 
 
δ'
 
 
ἂν
 
 
πίῃ
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
ὕδατος
 
 
οὗ
 
 
ἐγὼ
 
 
δώσω
 
 
αὐτῷ
 
 
οὐ
 
 
μὴ
 
 
διψήσῃ
 
 
εἰς
 
 
τὸν
 
 
αἰῶνα
 
 
ἀλλὰ
 
"други [неща]"
τὸ
 
 
ὕδωρ
 
 
 
 
δώσω
 
 
αὐτῷ
 
 
γενήσεται
 
 
ἐν
 
 
αὐτῷ
 
 
πηγὴ
 
 
ὕδατος
 
 
ἁλλομένου
 
 
εἰς
 
 
ζωὴν
 
 
αἰώνιον
 
 
4.15
λέγει
 
"излагам"
πρὸς
 
 
αὐτὸν
 
 
 
 
γυνή
 
 
Κύριε
 
 
δός
 
 
μοι
 
 
τοῦτο
 
 
τὸ
 
 
ὕδωρ
 
 
ἵνα
 
 
μὴ
 
 
διψῶ
 
 
μηδὲ
 
 
έρχωμαι
 
 
ἐνθάδε
 
 
ἀντλεῖν
 
 
4.16
Λέγει
 
"излагам"
αὐτῇ
 
 
 
 
Ἰησοῦς,
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Ὕπαγε
 
 
φώνησον
 
 
τὸν
 
 
ἄνδρα
 
 
σου
 
 
καὶ
 
 
ἐλθὲ
 
 
ἐνθάδε
 
 
4.17
ἀπεκρίθη
 
 
 
 
γυνὴ
 
 
καὶ
 
 
εἶπεν
 
 
Οὐκ
 
 
ἔχω
 
"държа"
ἄνδρα
 
 
λέγει
 
"излагам"
αὐτῇ
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Καλῶς
 
 
εἶπας
 
 
ὅτι
 
 
Ἄνδρα
 
 
οὐκ
 
 
ἔχω·
 
"държа"
4.18
πέντε
 
 
γὰρ
 
 
ἄνδρας
 
 
ἔσχες
 
"държа"
καὶ
 
 
νῦν
 
 
ὃν
 
 
ἔχεις
 
"държа"
οὐκ
 
 
ἔστιν
 
 
σου
 
 
ἀνήρ·
 
 
τοῦτο
 
 
ἀληθὲς
 
 
εἴρηκας
 
 
4.19
λέγει
 
"излагам"
αὐτῷ
 
 
 
 
γυνή
 
 
Κύριε
 
 
θεωρῶ
 
 
ὅτι
 
 
προφήτης
 
 
εἶ
 
 
σύ
 
 
4.20
οἱ
 
 
πατέρες
 
 
ἡμῶν
 
 
ἐν
 
 
τούτῳ
 
 
τῷ
 
 
ὄρει
 
 
προσεκύνησαν·
 
"при-кучвам(-близвам,-целувам)"
καὶ
 
 
ὑμεῖς
 
 
λέγετε
 
"излагам"
ὅτι
 
 
ἐν
 
 
Ἱεροσολύμοις
 
 
ἐστὶν
 
 
 
 
τόπος
 
 
ὅπου
 
"както-къде"
δεῖ
 
 
προσκυνεῖν
 
"при-кучвам(-близвам,-целувам)"
4.21
λέγει
 
"излагам"
αὐτῇ
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
γύναι
 
 
πίστευσον
 
 
μοι
 
 
ὅτι
 
 
ἔρχεται
 
 
ὥρα
 
 
ὅτε
 
 
οὔτε
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
ὄρει
 
 
τούτῳ
 
 
οὔτε
 
 
ἐν
 
 
Ἱεροσολύμοις
 
 
προσκυνήσετε
 
"при-кучвам(-близвам,-целувам)"
τῷ
 
 
πατρί
 
 
4.22
ὑμεῖς
 
 
προσκυνεῖτε
 
"при-кучвам(-близвам,-целувам)"
 
 
οὐκ
 
 
οἴδατε·
 
"видял съм"
ἡμεῖς
 
 
προσκυνοῦμεν
 
"при-кучвам(-близвам,-целувам)"
 
 
οἴδαμεν
 
"видял съм"
ὅτι
 
 
 
 
σωτηρία
 
 
ἐκ
 
 
τῶν
 
 
Ἰουδαίων
 
 
ἐστίν
 
 
4.23
ἀλλ'
 
"други [неща]"
ἔρχεται
 
 
ὥρα
 
 
καὶ
 
 
νῦν
 
 
ἐστιν
 
 
ὅτε
 
 
οἱ
 
 
ἀληθινοὶ
 
 
προσκυνηταὶ
 
 
προσκυνήσουσιν
 
"при-кучвам(-близвам,-целувам)"
τῷ
 
 
πατρὶ
 
 
ἐν
 
 
πνεύματι
 
 
καὶ
 
 
ἀληθείᾳ·
 
 
καὶ
 
 
γὰρ
 
 
 
 
πατὴρ
 
 
τοιούτους
 
 
ζητεῖ
 
 
τοὺς
 
 
προσκυνοῦντας
 
"при-кучвам(-близвам,-целувам)"
αὐτόν
 
 
4.24
πνεῦμα
 
 
 
 
θεός
 
 
καὶ
 
 
τοὺς
 
 
προσκυνοῦντας
 
"при-кучвам(-близвам,-целувам)"
αὐτὸν
 
 
ἐν
 
 
πνεύματι
 
 
καὶ
 
 
ἀληθείᾳ
 
 
δεῖ
 
 
προσκυνεῖν
 
"при-кучвам(-близвам,-целувам)"
4.25
λέγει
 
"излагам"
αὐτῷ
 
 
 
 
γυνή
 
 
Οἶδα
 
"видял съм"
ὅτι
 
 
Μεσσίας
 
 
ἔρχεται
 
 
 
 
λεγόμενος
 
"излагам"
Χριστός·
 
 
ὅταν
 
 
ἔλθῃ
 
 
ἐκεῖνος
 
 
ἀναγγελεῖ
 
 
ἡμῖν
 
 
πάντα
 
 
4.26
λέγει
 
"излагам"
αὐτῇ
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Ἐγώ
 
 
εἰμι
 
 
 
 
λαλῶν
 
 
σοι
 
 
4.27
Καὶ
 
 
ἐπὶ
 
 
τούτῳ
 
 
ἦλθον
 
 
οἱ
 
 
μαθηταὶ
 
 
αὐτοῦ
 
 
καὶ
 
 
ἐθαύμασαν
 
 
ὅτι
 
 
μετὰ
 
 
γυναικὸς
 
 
ἐλάλει·
 
 
οὐδεὶς
 
 
μέντοι
 
 
εἶπεν
 
 
Τί
 
 
ζητεῖς
 
 
 
 
Τί
 
 
λαλεῖς
 
 
μετ'
 
 
αὐτῆς
 
 
4.28
ἀφῆκεν
 
 
οὖν
 
 
τὴν
 
 
ὑδρίαν
 
 
αὐτῆς
 
 
 
 
γυνὴ
 
 
καὶ
 
 
ἀπῆλθεν
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
πόλιν
 
 
καὶ
 
 
λέγει
 
"излагам"
τοῖς
 
 
ἀνθρώποις
 
 
4.29
Δεῦτε
 
 
ἴδετε
 
"видял съм"
ἄνθρωπον
 
 
ὃς
 
 
εἶπέν
 
 
μοι
 
 
πάντα
 
 
ὅσα
 
 
ἐποίησα
 
 
μήτι
 
 
οὗτός
 
 
ἐστιν
 
 
 
 
Χριστός
 
 
4.30
ἐξῆλθον
 
 
οὖν
 
 
ἐκ
 
 
τῆς
 
 
πόλεως
 
 
καὶ
 
 
ἤρχοντο
 
 
πρὸς
 
 
αὐτόν
 
 
4.31
Ἐν
 
 
δὲ
 
 
τῷ
 
 
μεταξὺ
 
 
ἠρώτων
 
 
αὐτὸν
 
 
οἱ
 
 
μαθηταὶ
 
 
λέγοντες
 
"излагам"
Ῥαββί
 
 
φάγε
 
 
4.32
 
 
δὲ
 
 
εἶπεν
 
 
αὐτοῖς
 
 
Ἐγὼ
 
 
βρῶσιν
 
 
ἔχω
 
"държа"
φαγεῖν
 
 
ἣν
 
 
ὑμεῖς
 
 
οὐκ
 
 
οἴδατε
 
"видял съм"
4.33
ἔλεγον
 
"излагам"
οὖν
 
 
οἱ
 
 
μαθηταὶ
 
 
πρὸς
 
 
ἀλλήλους
 
 
Μή
 
 
τις
 
 
ἤνεγκεν
 
 
αὐτῷ
 
 
φαγεῖν
 
 
4.34
λέγει
 
"излагам"
αὐτοῖς
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Ἐμὸν
 
 
βρῶμά
 
 
ἐστιν
 
 
ἵνα
 
 
ποιῶ
 
 
τὸ
 
 
θέλημα
 
 
τοῦ
 
 
πέμψαντός
 
 
με
 
 
καὶ
 
 
τελειώσω
 
 
αὐτοῦ
 
 
τὸ
 
 
ἔργον
 
 
4.35
οὐχ
 
 
ὑμεῖς
 
 
λέγετε
 
"излагам"
ὅτι
 
 
Ἔτι
 
 
τετράμηνόν
 
 
ἐστιν
 
 
καὶ
 
 
 
 
θερισμὸς
 
 
ἔρχεται
 
 
ἰδού,
 
 
λέγω
 
"излагам"
ὑμῖν
 
 
ἐπάρατε
 
 
τοὺς
 
 
ὀφθαλμοὺς
 
 
ὑμῶν
 
 
καὶ
 
 
θεάσασθε
 
 
τὰς
 
 
χώρας
 
 
ὅτι
 
 
λευκαί
 
 
εἰσιν
 
 
πρὸς
 
 
θερισμόν
 
 
ἤδη
 
 
4.36
καὶ
 
 
 
 
θερίζων
 
 
μισθὸν
 
 
λαμβάνει
 
 
καὶ
 
 
συνάγει
 
 
καρπὸν
 
 
εἰς
 
 
ζωὴν
 
 
αἰώνιον
 
 
ἵνα
 
 
καὶ
 
 
 
 
σπείρων
 
 
ὁμοῦ
 
 
χαίρῃ
 
 
καὶ
 
 
 
 
θερίζων
 
 
4.37
ἐν
 
 
γὰρ
 
 
τούτῳ
 
 
 
 
λόγος
 
 
ἐστὶν
 
 
 
 
ἀληθινὸς
 
 
ὅτι
 
 
Ἄλλος
 
 
ἐστὶν
 
 
 
 
σπείρων
 
 
καὶ
 
 
ἄλλος
 
 
 
 
θερίζων
 
__ETYM__7____
4.38
ἐγὼ
 
 
ἀπέστειλα
 
 
ὑμᾶς
 
 
θερίζειν
 
 
 
 
οὐχ
 
 
ὑμεῖς
 
 
κεκοπιάκατε·
 
 
ἄλλοι
 
 
κεκοπιάκασιν
 
 
καὶ
 
 
ὑμεῖς
 
 
εἰς
 
 
τὸν
 
 
κόπον
 
 
αὐτῶν
 
 
εἰσεληλύθατε
 
 
4.39
Ἐκ
 
 
δὲ
 
 
τῆς
 
 
πόλεως
 
 
ἐκείνης
 
 
πολλοὶ
 
 
ἐπίστευσαν
 
 
εἰς
 
 
αὐτὸν
 
 
τῶν
 
 
Σαμαρειτῶν,
 
 
διὰ
 
 
τὸν
 
 
λόγον
 
 
τῆς
 
 
γυναικὸς
 
 
μαρτυρούσης
 
 
ὅτι
 
 
Εἶπέν
 
 
μοι
 
 
πάντα
 
 
ὅσα
 
 
ἐποίησα
 
 
4.40
ὡς
 
 
οὖν
 
 
ἦλθον
 
 
πρὸς
 
 
αὐτὸν
 
 
οἱ
 
 
Σαμαρεῖται,
 
 
ἠρώτων
 
 
αὐτὸν
 
 
μεῖναι
 
 
παρ'
 
 
αὐτοῖς·
 
 
καὶ
 
 
ἔμεινεν
 
 
ἐκεῖ
 
 
δύο
 
 
ἡμέρας
 
 
4.41
καὶ
 
 
πολλῷ
 
 
πλείους
 
 
ἐπίστευσαν
 
 
διὰ
 
 
τὸν
 
 
λόγον
 
 
αὐτοῦ
 
 
4.42
τῇ
 
 
τε
 
 
γυναικὶ
 
 
ἔλεγον
 
"излагам"
ὅτι
 
 
Οὐκέτι
 
 
διὰ
 
 
τὴν
 
 
σὴν
 
 
λαλιὰν
 
 
πιστεύομεν·
 
 
αὐτοὶ
 
 
γὰρ
 
 
ἀκηκόαμεν
 
 
καὶ
 
 
οἴδαμεν
 
"видял съм"
ὅτι
 
 
οὗτός
 
 
ἐστιν
 
 
ἀληθῶς
 
"истинно"
 
 
σωτὴρ
 
 
τοῦ
 
 
κόσμου
 
 
 
 
Χριστός
 
 
4.43
Μετὰ
 
 
δὲ
 
 
τὰς
 
 
δύο
 
 
ἡμέρας
 
 
ἐξῆλθεν
 
 
ἐκεῖθεν
 
 
καὶ
 
 
ἀπῆλθεν
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
Γαλιλαίαν·
 
 
4.44
αὐτὸς
 
 
γὰρ
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ἐμαρτύρησεν
 
 
ὅτι
 
 
προφήτης
 
 
ἐν
 
 
τῇ
 
 
ἰδίᾳ
 
 
πατρίδι
 
 
τιμὴν
 
 
οὐκ
 
 
ἔχει
 
"държа"
4.45
ὅτε
 
 
οὖν
 
 
ἦλθεν
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
Γαλιλαίαν
 
 
ἐδέξαντο
 
 
αὐτὸν
 
 
οἱ
 
 
Γαλιλαῖοι
 
 
πάντα
 
 
ἑωρακότες
 
 
 
 
ἐποίησεν
 
 
ἐν
 
 
Ἱεροσολύμοις
 
 
ἐν
 
 
τῇ
 
 
ἑορτῇ
 
 
καὶ
 
 
αὐτοὶ
 
 
γὰρ
 
 
ἦλθον
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
ἑορτήν
 
 
4.46
Ἦλθεν
 
 
οὖν
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
πάλιν
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
Κανὰ
 
 
τῆς
 
 
Γαλιλαίας
 
 
ὅπου
 
"както-къде"
ἐποίησεν
 
 
τὸ
 
 
ὕδωρ
 
 
οἶνον
 
 
καὶ
 
 
ἦν
 
 
τις
 
 
βασιλικὸς
 
 
οὗ
 
 
 
 
υἱὸς
 
 
ἠσθένει
 
 
ἐν
 
 
Καπερναούμ·
 
 
4.47
οὗτος
 
 
ἀκούσας
 
 
ὅτι
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ἥκει
 
 
ἐκ
 
 
τῆς
 
 
Ἰουδαίας
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
Γαλιλαίαν
 
 
ἀπῆλθεν
 
 
πρὸς
 
 
αὐτὸν
 
 
καὶ
 
 
ἠρώτα
 
 
αὐτὸν,
 
 
ἵνα
 
 
καταβῇ
 
 
καὶ
 
 
ἰάσηται
 
 
αὐτοῦ
 
 
τὸν
 
 
υἱόν
 
 
ἤμελλεν
 
 
γὰρ
 
 
ἀποθνῄσκειν
 
 
4.48
εἶπεν
 
 
οὖν
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
πρὸς
 
 
αὐτόν
 
 
Ἐὰν
 
 
μὴ
 
 
σημεῖα
 
 
καὶ
 
 
τέρατα
 
 
ἴδητε
 
"видял съм"
οὐ
 
 
μὴ
 
 
πιστεύσητε
 
 
4.49
λέγει
 
"излагам"
πρὸς
 
 
αὐτὸν
 
 
 
 
βασιλικός
 
 
Κύριε
 
 
κατάβηθι
 
 
πρὶν
 
 
ἀποθανεῖν
 
 
τὸ
 
 
παιδίον
 
 
μου
 
 
4.50
λέγει
 
"излагам"
αὐτῷ
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Πορεύου
 
 
 
 
υἱός
 
 
σου
 
 
ζῇ
 
 
καὶ
 
 
ἐπίστευσεν
 
 
 
 
ἄνθρωπος
 
 
τῷ
 
 
λόγῳ
 
 
 
 
εἶπεν
 
 
αὐτῷ
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
καὶ
 
 
ἐπορεύετο
 
 
4.51
ἤδη
 
 
δὲ
 
 
αὐτοῦ
 
 
καταβαίνοντος
 
 
οἱ
 
 
δοῦλοι
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἀπήντησαν
 
 
αὐτῷ
 
 
καὶ
 
 
ἀπήγγειλαν
 
 
λέγοντες
 
"излагам"
ὅτι
 
 
 
 
παῖς
 
 
σου
 
 
ζῇ
 
 
4.52
ἐπύθετο
 
 
οὖν
 
 
παρ'
 
 
αὐτῶν
 
 
τὴν
 
 
ὥραν
 
 
ἐν
 
 
 
 
κομψότερον
 
 
ἔσχεν·
 
"държа"
καὶ
 
 
εἶπον
 
 
αὐτῷ
 
 
ὅτι
 
 
Χθὲς
 
 
ὥραν
 
 
ἑβδόμην
 
 
ἀφῆκεν
 
 
αὐτὸν
 
 
 
 
πυρετός
 
 
4.53
ἔγνω
 
 
οὖν
 
 
 
 
πατὴρ
 
 
ὅτι
 
 
ἐν
 
 
ἐκείνῃ
 
 
τῇ
 
 
ὥρᾳ
 
 
ἐν
 
 
 
 
εἶπεν
 
 
αὐτῷ
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ὅτι
 
 
 
 
υἱός
 
 
σου
 
 
ζῇ
 
 
καὶ
 
 
ἐπίστευσεν
 
 
αὐτὸς
 
 
καὶ
 
 
 
 
οἰκία
 
 
αὐτοῦ
 
 
ὅλη
 
 
4.54
Τοῦτο
 
 
πάλιν
 
 
δεύτερον
 
 
σημεῖον
 
 
ἐποίησεν
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ἐλθὼν
 
 
ἐκ
 
 
τῆς
 
 
Ἰουδαίας
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
Γαλιλαίαν