<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
3.1
Ἦν
беше
 
δὲ
а
 
ἄνθρωπος
човек
 
ἐκ
из
 
τῶν
-те
 
Φαρισαίων
фарисаи-
 
Νικόδημος
Никодемос
 
ὄνομα
име
 
αὐτῷ
нему
 
ἄρχων
началстващ
 
τῶν
-те
 
Ἰουδαίων·
на иудаи-
 


         1 А от фарисеите имаше един човек на име Нико̀демос, от иудейските управници. 2 Той дойде през нощта при Йесу̀с и му каза: “Рабѝ, знаем, че си учител, дошъл от Бога, защото никой не може да прави такива знамения, каквито ти правиш ако Бог не е с него.”

 

3 Йесу̀с му отговори: “Амѐн1, амѐн, казвам ти, ако някой не бъде роден повторно не може да види Божието царство.”

 

4 Нико̀демос му казва: “Как може един стар човек да бъде роден?! Нима може да влезе за втори път в утробата на майка си и да се роди?”

 

5 Йесу̀с му отговори: “Амѐн, амѐн, казвам ти, ако някой не бъде роден от вода и Духа, не може да влезе в Божието царство. 6 Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух. 7 Не се чуди, че ти казах: Трябва отново да бъдете родени. 8 Вятърът2 духа където си иска и чуваш шума му, но не знаеш от къде идва и къде отива — по същия начин е всеки, който е роден от Духа3 4.”

 

9 Нико̀демос му отговори: “Как може да стане това?”

 

10 Йесу̀с му отговори: “Ти си учител на Израел и не разбираш тези неща? 11 Амѐн, амѐн, казвам ти, каквото знаем говорим го, и каквото сме видели — свидетелстваме за него, но не приемате свидетелството ни. 12 Ако ви говорих за земни неща и не вярвате, как ще повярвате ако ви говоря за небесните? 13 И никой не се е възкачил в небето, освен онзи, който е слязъл от небето — човешкият син, който е на небето5.

 

14 И както Мосѐс издигна змията в пустинята така трябва човешкият син да бъде издигнат, 15 за да не се погуби никой, който вярва в него, а да има вечен живот.”

         16 Защото Бог толкова обикна света, че даде единствения си син, за да не се погуби никой, който вярва в него, а да има вечен живот. 17 Защото Бог не е изпратил сина си да съди света, а чрез него светът да бъде спасен. 18 Който вярва в него няма да бъде осъден, а който не вярва, вече е осъден. Защото не е повярвал в името на единствения Божий син.

 

19 И това е присъдата — че светлината дойде в света, а хората обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. 20 Защото всеки, който прави лоши неща мрази светлината и не отива при светлината, за да не бъдат изобличени делата му. 21 А който постъпва според истината отива при светлината, за да се види, че делата му са извършени в съгласие с Бога.

         22 След това Йесу̀с отиде с учениците си в земите на Иуда̀я и там стоеше с тях и потапяше. 23 А и Йоа̀нес потапяше в Айнон близо до Салеим, защото там имаше много вода, и идваха и ги потапяше - 24 защото Йоа̀нес още не беше хвърлен в затвора.

 

25 И така, между учениците на Йоа̀нес и иудеите възникна спор относно това очистване6. 26 И дойдоха при Йоа̀нес и му казаха: “Рабѝ, онзи, който беше с теб оттатък Йордан, за когото ти свидетелства, ето, той потапя и всички отиват при него.”

 

27 Йоа̀нес в отговор каза: “Човек не може да придобие нищо, освен ако не му е дадено от небето. 28 Самите вие ми свидетелствате, че казах: Не съм аз помазаника, а съм изпратен пред него. 29 Младоженецът е този, на когото принадлежи булката. А приятелят на младоженеца, който е застанал и го слуша, се радва заради гласа на младоженеца. И така, тази моя радост се сбъдна. 30 Той трябва да се разраства, а аз да се смалявам.

 

31 Този, който идва отгоре е над всички. Който е от земята земен е и говори за земните неща. Който идва от небето, той е над всички. 32 И каквото е чул и видял, това свидетелства, но никой не приема свидетелството му. 33 Който е приел свидетелството му е декларирал, че Бог е истинен. 34 Защото този, когото Бог е изпратил говори Божиите думи, защото Бог му дава Духа без мярка.

 

35 Бащата обича сина и е предал всичко в ръката му. 36 Който вярва в сина има вечен живот, а който не слуша сина няма да види живот, а Божият гняв остава върху него.”


1 гр. трансл. на евр. אָמֵן [амѐн] — “твърдо, със сигурност, действително, наистина”
2 πνευμα — гр. вятър, дух
3 πνευμα — гр. вятър, дух
4 т.е. въпреки, че човек не вижда Божия Дух (както и вятъра), то раждането от Бога е напълно реално и Бог може да го извърши у човека чрез Духа си
5 по принцип, но не задължително и в онзи конкретен момент
6 очевидно става дума за потапянето във вода — извършвано първо от Йоан, а след това — и от Йесу и учениците му
3.2
οὗτος
този
 
ἦλθεν
дойде
 
πρὸς
при
 
τὸν
 
Ἰησοῦν
Йесус-
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
νυκτὸς
на нощ
 
καὶ
и
 
εἶπεν
каза
 
αὐτῷ
му
 
Ῥαββί
рабби
 
οἴδαμεν
знаем
"видял съм"
ὅτι
че
 
ἀπὸ
от
 
θεοῦ
Бог
 
ἐλήλυθας
дошъл си
 
διδάσκαλος·
учител
 
οὐδεὶς
никой
 
γὰρ
защото
 
ταῦτα
тези
 
τὰ
-те
 
σημεῖα
знаци-
 
δύναται
може
 
ποιεῖν
прави
 
които
 
σὺ
ти
 
ποιεῖς
правиш
 
ἐὰν
ако
 
μὴ
не
 
да е
 
-ът
 
θεὸς
Бог-
 
μετ'
с
 
αὐτοῦ
него
 
3.3
ἀπεκρίθη
отсъди си
 
-ът
 
Ἰησοῦς
Йесус-
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
καὶ
и
 
εἶπεν
каза
 
αὐτῷ
му
 
Ἀμὴν
амен
 
ἀμὴν
амен
 
λέγω
казвам
"излагам"
σοι
ти
 
ἐὰν
ако
 
μή
да не
 
τις
някой
 
γεννηθῇ
-роден е
"правя да стане"
ἄνωθεν
въз- [=отново]
 
οὐ
не
 
δύναται
може
 
ἰδεῖν
види
"видял съм"
τὴν
-то
 
βασιλείαν
царство-
 
τοῦ
 
θεοῦ
на Бог-
 
3.4
λέγει
казва
"излагам"
πρὸς
към
 
αὐτὸν
него
 
-ът
 
Νικόδημος
Никодемос-
 
Πῶς
как
 
δύναται
може
 
ἄνθρωπος
човек
 
γεννηθῆναι
да бъде роден
"правя да стане"
γέρων
стар
 
ὤν
бидейки
 
μὴ
да не
 
δύναται
може
 
εἰς
в
 
τὴν
 
κοιλίαν
корем-
 
τῆς
-та
 
μητρὸς
на майка-
 
αὐτοῦ
негова
 
δεύτερον
повторно
 
εἰσελθεῖν
да влезе
 
καὶ
и
 
γεννηθῆναι
да е роден
"правя да стане"
3.5
ἀπεκρίθη
отдсъди си
 
-ът
 
Ἰησοῦς
Йесус-
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Ἀμὴν
амен
 
ἀμὴν
амен
 
λέγω
казвам
"излагам"
σοι
ти
 
ἐὰν
ако
 
μή
да не
 
τις
някой
 
γεννηθῇ
да е роден
"правя да стане"
ἐξ
из
 
ὕδατος
вода
 
καὶ
и
 
πνεύματος
дух
 
οὐ
не
 
δύναται
може
 
εἰσελθεῖν
влезе
 
εἰς
в
 
τὴν
-то
 
βασιλείαν
царство-
 
τοῦ
 
θεοῦ
на Бог-
 
3.6
τὸ
-то
 
γεγεννημένον
родено-
"правя да стане"
ἐκ
из
 
τῆς
-та
 
σαρκὸς
плът-
 
σάρξ
плът
 
ἐστιν
е
 
καὶ
и
 
τὸ
-то
 
γεγεννημένον
родено-
"правя да стане"
ἐκ
из
 
τοῦ
 
πνεύματος
дух-
 
πνεῦμά
дух
 
ἐστιν
е
 
3.7
μὴ
да не
 
θαυμάσῃς
да се чудиш
 
ὅτι
че
 
εἶπόν
казах
 
σοι
ти
 
Δεῖ
трябва
 
ὑμᾶς
вас
 
γεννηθῆναι
да бъдете
"правя да стане"
ἄνωθεν
-родени
 
3.8
τὸ
-ът
 
πνεῦμα
дух-
 
ὅπου
където
"както-къде"
θέλει
иска
 
πνεῖ
духа
 
καὶ
и
 
τὴν
 
φωνὴν
шум-
 
αὐτοῦ
негов
 
ἀκούεις
чуваш
 
ἀλλ'
но
"други [неща]"
οὐκ
не
 
οἶδας
знаеш
"видял съм"
πόθεν
откъде
 
ἔρχεται
идва
 
καὶ
и
 
ποῦ
къде
 
ὑπάγει·
отива
 
οὕτως
така
 
ἐστὶν
е
 
πᾶς
всеки
 
-ият
 
γεγεννημένος
роден-
"правя да стане"
ἐκ
из
 
τοῦ
-ът
 
πνεύματος
дух-
 
3.9
ἀπεκρίθη
отсъди си
 
Νικόδημος
Никодемос
 
καὶ
и
 
εἶπεν
каза
 
αὐτῷ
му
 
Πῶς
как
 
δύναται
може
 
ταῦτα
да
 
γενέσθαι
тези
 
3.10
ἀπεκρίθη
отсъди си
 
-ът
 
Ἰησοῦς
Йесус-
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
καὶ
и
 
εἶπεν
каза
 
αὐτῷ
му
 
Σὺ
ти
 
εἶ
си
 
-ят
 
διδάσκαλος
учител-
 
τοῦ
 
Ἰσραὴλ
на Израел-
 
καὶ
и
 
ταῦτα
тези
 
οὐ
не
 
γινώσκεις
знаеш
 
3.11
ἀμὴν
амен
 
ἀμὴν
амен
 
λέγω
казвам
"излагам"
σοι
ти
 
ὅτι
че
 
което
 
οἴδαμεν
знаем
"видял съм"
λαλοῦμεν
[го] говорим
 
καὶ
и
 
което
 
ἑωράκαμεν
сме видели
 
μαρτυροῦμεν
[го] свидетелстваме
 
καὶ
и
 
τὴν
-то
 
μαρτυρίαν
свидетелство-
 
ἡμῶν
наше
 
οὐ
не
 
λαμβάνετε
приемате
 
3.12
εἰ
ако
 
τὰ
-те
 
ἐπίγεια
на-земни-
 
εἶπον
казах
 
ὑμῖν
ви
 
καὶ
и
 
οὐ
не
 
πιστεύετε
вярвате
 
πῶς
как
 
ἐὰν
ако
 
εἴπω
да кажа
 
ὑμῖν
ви
 
τὰ
-те
 
ἐπουράνια
на-небесни-
 
πιστεύσετε
ще повярвате
 
3.13
καὶ
и
 
οὐδεὶς
никой
 
ἀναβέβηκεν
 
"въз-стъпвам"
εἰς
 
 
τὸν
 
 
οὐρανὸν
 
 
εἰ
 
 
μὴ
 
 
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
οὐρανοῦ
 
 
καταβάς
 
 
 
 
υἱὸς
 
 
τοῦ
 
 
ἀνθρώπου
 
 
 
 
ὤν
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
οὐρανῷ
 
 
3.14
καὶ
 
 
καθὼς
 
 
Μωσῆς
 
 
ὕψωσεν
 
 
τὸν
 
 
ὄφιν
 
 
ἐν
 
 
τῇ
 
 
ἐρήμῳ
 
 
οὕτως
 
 
ὑψωθῆναι
 
 
δεῖ
 
 
τὸν
 
 
υἱὸν
 
 
τοῦ
 
 
ἀνθρώπου
 
 
3.15
ἵνα
 
 
πᾶς
 
 
 
 
πιστεύων
 
 
εἰς
 
 
αὐτὸν
 
 
μὴ
 
 
ἀπόληται,
 
 
ἀλλ'
 
"други [неща]"
ἔχῃ
 
"държа"
ζωὴν
 
 
αἰώνιον
 
 
3.16
Οὕτως
 
 
γὰρ
 
 
ἠγάπησεν
 
 
 
 
θεὸς
 
 
τὸν
 
 
κόσμον
 
 
ὥστε
 
 
τὸν
 
 
υἱὸν
 
 
αὐτοῦ
 
 
τὸν
 
 
μονογενῆ
 
 
ἔδωκεν
 
 
ἵνα
 
 
πᾶς
 
 
 
 
πιστεύων
 
 
εἰς
 
 
αὐτὸν
 
 
μὴ
 
 
ἀπόληται
 
 
ἀλλ'
 
"други [неща]"
ἔχῃ
 
"държа"
ζωὴν
 
 
αἰώνιον
 
 
3.17
οὐ
 
 
γὰρ
 
 
ἀπέστειλεν
 
 
 
 
θεὸς
 
 
τὸν
 
 
υἱὸν
 
 
αὐτοῦ
 
 
εἰς
 
 
τὸν
 
 
κόσμον
 
 
ἵνα
 
 
κρίνῃ
 
 
τὸν
 
 
κόσμον
 
 
ἀλλ'
 
"други [неща]"
ἵνα
 
 
σωθῇ
 
 
 
 
κόσμος
 
 
δι'
 
 
αὐτοῦ
 
 
3.18
 
 
πιστεύων
 
 
εἰς
 
 
αὐτὸν
 
 
οὐ
 
 
κρίνεται·
 
 
 
 
δὲ
 
 
μὴ
 
 
πιστεύων
 
 
ἤδη
 
 
κέκριται
 
 
ὅτι
 
 
μὴ
 
 
πεπίστευκεν
 
 
εἰς
 
 
τὸ
 
 
ὄνομα
 
 
τοῦ
 
 
μονογενοῦς
 
 
υἱοῦ
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
3.19
αὕτη
 
 
δέ
 
 
ἐστιν
 
 
 
 
κρίσις
 
 
ὅτι
 
 
τὸ
 
 
φῶς
 
 
ἐλήλυθεν
 
 
εἰς
 
 
τὸν
 
 
κόσμον
 
 
καὶ
 
 
ἠγάπησαν
 
 
οἱ
 
 
ἄνθρωποι
 
 
μᾶλλον
 
 
τὸ
 
 
σκότος
 
 
 
 
τὸ
 
 
φῶς·
 
 
ἦν
 
 
γὰρ
 
 
πονηρὰ
 
 
αὐτῶν
 
 
τὰ
 
 
ἔργα
 
 
3.20
πᾶς
 
 
γὰρ
 
 
 
 
φαῦλα
 
 
πράσσων
 
 
μισεῖ
 
 
τὸ
 
 
φῶς
 
 
καὶ
 
 
οὐκ
 
 
ἔρχεται
 
 
πρὸς
 
 
τὸ
 
 
φῶς
 
 
ἵνα
 
 
μὴ
 
 
ἐλεγχθῇ
 
 
τὰ
 
 
ἔργα
 
 
αὐτοῦ·
 
 
3.21
 
 
δὲ
 
 
ποιῶν
 
 
τὴν
 
 
ἀλήθειαν
 
 
ἔρχεται
 
 
πρὸς
 
 
τὸ
 
 
φῶς
 
 
ἵνα
 
 
φανερωθῇ
 
 
αὐτοῦ
 
 
τὰ
 
 
ἔργα
 
 
ὅτι
 
 
ἐν
 
 
θεῷ
 
 
ἐστιν
 
 
εἰργασμένα
 
 
3.22
Μετὰ
 
 
ταῦτα
 
 
ἦλθεν
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
καὶ
 
 
οἱ
 
 
μαθηταὶ
 
 
αὐτοῦ
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
Ἰουδαίαν
 
 
γῆν
 
 
καὶ
 
 
ἐκεῖ
 
 
διέτριβεν
 
 
μετ'
 
 
αὐτῶν
 
 
καὶ
 
 
ἐβάπτιζεν
 
 
3.23
ἦν
 
 
δὲ
 
 
καὶ
 
 
Ἰωάννης
 
 
βαπτίζων
 
 
ἐν
 
 
Αἰνὼν
 
 
ἐγγὺς
 
"свито"
τοῦ
 
 
Σαλείμ
 
 
ὅτι
 
 
ὕδατα
 
 
πολλὰ
 
 
ἦν
 
 
ἐκεῖ
 
 
καὶ
 
 
παρεγίνοντο
 
 
καὶ
 
 
ἐβαπτίζοντο·
 
 
3.24
οὔπω
 
 
γὰρ
 
 
ἦν
 
 
βεβλημένος
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
φυλακὴν
 
 
 
 
Ἰωάννης
 
 
3.25
Ἐγένετο
 
 
οὖν
 
 
ζήτησις
 
 
ἐκ
 
 
τῶν
 
 
μαθητῶν
 
 
Ἰωάννου
 
 
μετὰ
 
 
Ἰουδαίων
 
 
περὶ
 
 
καθαρισμοῦ
 
 
3.26
καὶ
 
 
ἦλθον
 
 
πρὸς
 
 
τὸν
 
 
Ἰωάννην
 
 
καὶ
 
 
εἶπον
 
 
αὐτῷ
 
 
Ῥαββί
 
 
ὃς
 
 
ἦν
 
 
μετὰ
 
 
σοῦ
 
 
πέραν
 
 
τοῦ
 
 
Ἰορδάνου
 
 
 
 
σὺ
 
 
μεμαρτύρηκας
 
 
ἴδε
 
"видял съм"
οὗτος
 
 
βαπτίζει
 
 
καὶ
 
 
πάντες
 
 
ἔρχονται
 
 
πρὸς
 
 
αὐτόν
 
 
3.27
ἀπεκρίθη
 
 
Ἰωάννης
 
 
καὶ
 
 
εἶπεν
 
 
Οὐ
 
 
δύναται
 
 
ἄνθρωπος
 
 
λαμβάνειν
 
 
οὐδὲν
 
 
ἐὰν
 
 
μὴ
 
 
 
 
δεδομένον
 
 
αὐτῷ
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
οὐρανοῦ
 
 
3.28
αὐτοὶ
 
 
ὑμεῖς
 
 
μοι
 
 
μαρτυρεῖτε
 
 
ὅτι
 
 
εἶπον
 
 
Οὐκ
 
 
εἰμὶ
 
 
ἐγὼ
 
 
 
 
Χριστός
 
 
ἀλλ'
 
"други [неща]"
ὅτι
 
 
Ἀπεσταλμένος
 
 
εἰμὶ
 
 
ἔμπροσθεν
 
 
ἐκείνου
 
 
3.29
 
 
ἔχων
 
"държа"
τὴν
 
 
νύμφην
 
 
νυμφίος
 
 
ἐστίν·
 
 
 
 
δὲ
 
 
φίλος
 
 
τοῦ
 
 
νυμφίου
 
 
 
 
ἑστηκὼς
 
 
καὶ
 
 
ἀκούων
 
 
αὐτοῦ
 
 
χαρᾷ
 
 
χαίρει
 
 
διὰ
 
 
τὴν
 
 
φωνὴν
 
 
τοῦ
 
 
νυμφίου
 
 
αὕτη
 
 
οὖν
 
 
 
 
χαρὰ
 
 
 
 
ἐμὴ
 
 
πεπλήρωται
 
"изпъл(ня)вам"
3.30
ἐκεῖνον
 
 
δεῖ
 
 
αὐξάνειν
 
 
ἐμὲ
 
 
δὲ
 
 
ἐλαττοῦσθαι
 
 
3.31
 
 
ἄνωθεν
 
 
ἐρχόμενος
 
 
ἐπάνω
 
"върху/на горе"
πάντων
 
 
ἐστίν·
 
 
 
 
ὢν
 
 
ἐκ
 
 
τῆς
 
 
γῆς
 
 
ἐκ
 
 
τῆς
 
 
γῆς
 
 
ἐστιν
 
 
καὶ
 
 
ἐκ
 
 
τῆς
 
 
γῆς
 
 
λαλεῖ
 
 
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
οὐρανοῦ
 
 
ἐρχόμενος
 
 
ἐπάνω
 
"върху/на горе"
πάντων
 
 
ἐστίν·
 
 
3.32
καὶ
 
 
 
 
ἑώρακεν
 
 
καὶ
 
 
ἤκουσεν
 
 
τοῦτο
 
 
μαρτυρεῖ
 
 
καὶ
 
 
τὴν
 
 
μαρτυρίαν
 
 
αὐτοῦ
 
 
οὐδεὶς
 
 
λαμβάνει
 
 
3.33
 
 
λαβὼν
 
 
αὐτοῦ
 
 
τὴν
 
 
μαρτυρίαν
 
 
ἐσφράγισεν
 
 
ὅτι
 
 
 
 
θεὸς
 
 
ἀληθής
 
 
ἐστιν
 
 
3.34
ὃν
 
 
γὰρ
 
 
ἀπέστειλεν
 
 
 
 
θεὸς
 
 
τὰ
 
 
ῥήματα
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
λαλεῖ
 
 
οὐ
 
 
γὰρ
 
 
ἐκ
 
 
μέτρου
 
 
δίδωσιν
 
 
 
 
Θεὸς,
 
 
τὸ
 
 
πνεῦμα
 
 
3.35
 
 
πατὴρ
 
 
ἀγαπᾷ
 
 
τὸν
 
 
υἱόν
 
 
καὶ
 
 
πάντα
 
 
δέδωκεν
 
 
ἐν
 
 
τῇ
 
 
χειρὶ
 
 
αὐτοῦ
 
 
3.36
 
 
πιστεύων
 
 
εἰς
 
 
τὸν
 
 
υἱὸν
 
 
ἔχει
 
"държа"
ζωὴν
 
 
αἰώνιον·
 
 
 
 
δὲ
 
 
ἀπειθῶν
 
 
τῷ
 
 
υἱῷ
 
 
οὐκ
 
 
ὄψεται
 
 
ζωήν
 
 
ἀλλ'
 
"други [неща]"
 
 
ὀργὴ
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
μένει
 
 
ἐπ'
 
 
αὐτόν