<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
10.1
Ἀμὴν
 
 
ἀμὴν
 
 
λέγω
 
"излагам"
ὑμῖν
 
 
 
 
μὴ
 
 
εἰσερχόμενος
 
 
διὰ
 
 
τῆς
 
 
θύρας
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
αὐλὴν
 
 
τῶν
 
 
προβάτων
 
 
ἀλλὰ
 
"други [неща]"
ἀναβαίνων
 
"въз-стъпвам"
ἀλλαχόθεν
 
 
ἐκεῖνος
 
 
κλέπτης
 
 
ἐστὶν
 
 
καὶ
 
 
λῃστής·
 
 


         1 Амѐн, амѐн, казвам ви, който не влиза през вратата в овчата кошара, а минава от друго място, такъв е крадец и грабител. 2 А който влиза през вратата, той е овчарят на овцете. 3 На него слугата при вратата му отваря и овцете са послушни на гласа му. И вика овцете си по име, и ги извежда. 4 И когато изкара овцете си, върви пред тях и овцете вървят след него, защото познават гласа му. 5 След чужд никога няма да тръгнат, а ще побягнат от него, защото не познават гласа на чуждия.” 6 Такова сравнение им направи Йесу̀с, но те не разбраха това, което им казваше.

 

7 Тогава Йесу̀с отново им говори: “Амѐн, амѐн, аз съм вратата на овцете. 8 Всички, които дойдоха преди мен, са крадци и грабители, но тях овцете не ги послушаха. 9 Аз съм вратата. Ако някой влезе през мен, ще се спаси. И ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира. 10 Крадецът не идва за друго, освен за да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и то да го имат в изобилие. 11 Аз съм добрият овчар. Добрият овчар дава душата си за овцете. 12 А който е наемник, а не овчар и овцете не са негови, вижда, че вълкът идва, оставя овцете и бяга. И вълкът погва овцете и ги разпръсва. 13 Наемникът бяга, защото е наемник и не го е грижа за овцете. 14 Аз съм добрият овчар и познавам моите, и моите ме познават - 15 както баща ми ме познава и както аз познавам баща си. И давам душата си за овцете. 16 Имам и други овце, които не са от тази кошара. И тях трябва да доведа. И те ще чуят гласа ми. И ще има едно стадо, един овчар.

 

17 Заради това ме обича баща ми, понеже давам душата си, за да я получа отново. 18 Не ми я взема някой, а аз сам я давам. Имам право да я дам и имам право отново да я взема — тази заповед получих от баща си.”

         19 Тогава, поради тези думи, отново настъпи разделение между иудеите.

 

20 Много от тях казваха: “Има демон и беснее. Защо го слушате?” 21 Други казваха: “Това не са думи на човек, обсебен от демон. Нима демон може да отваря очите на слепите?”

         22 А в Йерусалим настъпи празникът по случай възстановяването на светилището1 и беше зима. 23 И Йесу̀с вървеше в светилището, под Соломоновата колонада. 24 И иудеите го наобиколиха и му казват: “Докога ще безпокоиш душите ни? Ако ти си помазаникът-цар, кажи ни го ясно!”

 

25 Йесу̀с им каза: “Казах ви, но не вярвате. Делата, които върша от името на баща си, свидетелстват за мен, 26 но вие не вярвате, защото не сте от моите овце, както и ви казах. 27 Моите овце слушат гласа ми и аз ги познавам. И вървят след мен, 28 и аз им давам вечен живот. И никак няма да загинат, за вечността. И никой няма да ги грабне от ръката ми. 29 Баща ми, който ми ги даде, е по-голям от когото и да било и никой не може да граби от ръката на баща ми. 30 Аз и баща ми сме едно.”

 

31 Тогава иудеите отново взеха камъни, за да хвърлят по него.

 

32 Йесу̀с им отговори: “Показах ви много добри дела от баща ми. Заради кое от тези дела хвърляте камъни по мен?”

 

33 Иудеите в отговор му казаха: “Не заради добро дело хвърляме по теб камъни, а заради оскърбление! И защото ти, който си човек, правиш себе си Бог!”

 

34 Йесу̀с им отговори: “Нали в закона ви пише:
34 “Аз казах: Богове сте”. 35 Ако той нарича “Богове” тези, към които беше изговорено словото на Бога и написаното не може да се отмени, 36 то на този ли, когото Бащата освети и изпрати в света, казвате “Оскърбяваш!”, понеже казах “Аз съм Божият син”?

 

37 Ако не върша делата на баща си, не ми вярвайте. 38 Но ако ги върша, то дори на мен да не вярвате, повярвайте на делата, за да разберете и да повярвате, че баща ми е в мен и аз съм в него.”

         39 Тогава отново поискаха да го хванат, но той се измъкна от ръцете им. 40 И отново отиде оттатък Йордан, на мястото, където Йоа̀нес отначало потапяше. И пребиваваше там.

 

41 И мнозина дойдоха там, където беше той и казваха: “Наистина, Йоа̀нес не направи никакво знамение, но всичко, което Йоа̀нес каза за този човек беше вярно.” 42 И там мнозина повярваха в него.


1 което Антиох, който се е наричал “[Божие] проявление”, го е омърсил и това е продължило 2600 дни, вж кн. на Дан.
10.2
 
 
δὲ
 
 
εἰσερχόμενος
 
 
διὰ
 
 
τῆς
 
 
θύρας
 
 
ποιμήν
 
"стадар/пасач"
ἐστιν
 
 
τῶν
 
 
προβάτων
 
 
10.3
τούτῳ
 
 
 
 
θυρωρὸς
 
 
ἀνοίγει
 
 
καὶ
 
 
τὰ
 
 
πρόβατα
 
 
τῆς
 
 
φωνῆς
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἀκούει
 
 
καὶ
 
 
τὰ
 
 
ἴδια
 
 
πρόβατα
 
 
καλεῖ
 
 
κατ'
 
 
ὄνομα
 
 
καὶ
 
 
ἐξάγει
 
 
αὐτά
 
 
10.4
καὶ
 
 
ὅταν
 
 
τὰ
 
 
ἴδια
 
 
πρόβατα
 
 
ἐκβάλῃ
 
 
ἔμπροσθεν
 
 
αὐτῶν
 
 
πορεύεται
 
 
καὶ
 
 
τὰ
 
 
πρόβατα
 
 
αὐτῷ
 
 
ἀκολουθεῖ
 
 
ὅτι
 
 
οἴδασιν
 
"видял съм"
τὴν
 
 
φωνὴν
 
 
αὐτοῦ·
 
 
10.5
ἀλλοτρίῳ
 
 
δὲ
 
 
οὐ
 
 
μὴ
 
 
ἀκολουθήσωσιν,
 
 
ἀλλὰ
 
"други [неща]"
φεύξονται
 
 
ἀπ'
 
 
αὐτοῦ
 
 
ὅτι
 
 
οὐκ
 
 
οἴδασιν
 
"видял съм"
τῶν
 
 
ἀλλοτρίων
 
 
τὴν
 
 
φωνήν
 
 
10.6
Ταύτην
 
 
τὴν
 
 
παροιμίαν
 
 
εἶπεν
 
 
αὐτοῖς
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ἐκεῖνοι
 
 
δὲ
 
 
οὐκ
 
 
ἔγνωσαν
 
 
τίνα
 
 
ἦν
 
 
 
 
ἐλάλει
 
 
αὐτοῖς
 
 
10.7
Εἶπεν
 
 
οὖν
 
 
πάλιν
 
 
αὐτοῖς
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Ἀμὴν
 
 
ἀμὴν
 
 
λέγω
 
"излагам"
ὑμῖν
 
 
ὅτι
 
 
ἐγώ
 
 
εἰμι
 
 
 
 
θύρα
 
 
τῶν
 
 
προβάτων
 
 
10.8
πάντες
 
 
ὅσοι
 
 
πρὸ
 
 
ἐμοῦ
 
 
ἦλθον
 
 
κλέπται
 
 
εἰσὶν
 
 
καὶ
 
 
λῃσταί
 
 
ἀλλ'
 
"други [неща]"
οὐκ
 
 
ἤκουσαν
 
 
αὐτῶν
 
 
τὰ
 
 
πρόβατα
 
 
10.9
ἐγώ
 
 
εἰμι
 
 
 
 
θύρα·
 
 
δι'
 
 
ἐμοῦ
 
 
ἐάν
 
 
τις
 
 
εἰσέλθῃ
 
 
σωθήσεται
 
 
καὶ
 
 
εἰσελεύσεται
 
 
καὶ
 
 
ἐξελεύσεται
 
 
καὶ
 
 
νομὴν
 
 
εὑρήσει
 
 
10.10
 
 
κλέπτης
 
 
οὐκ
 
 
ἔρχεται
 
 
εἰ
 
 
μὴ
 
 
ἵνα
 
 
κλέψῃ
 
 
καὶ
 
 
θύσῃ
 
 
καὶ
 
 
ἀπολέσῃ·
 
 
ἐγὼ
 
 
ἦλθον
 
 
ἵνα
 
 
ζωὴν
 
 
ἔχωσιν
 
"държа"
καὶ
 
 
περισσὸν
 
 
ἔχωσιν
 
"държа"
10.11
Ἐγώ
 
 
εἰμι
 
 
 
 
ποιμὴν
 
"стадар/пасач"
 
 
καλός·
 
 
 
 
ποιμὴν
 
"стадар/пасач"
 
 
καλὸς
 
 
τὴν
 
 
ψυχὴν
 
 
αὐτοῦ
 
 
τίθησιν
 
 
ὑπὲρ
 
 
τῶν
 
 
προβάτων·
 
 
10.12
 
 
μισθωτὸς
 
 
δὲ,
 
 
καὶ
 
 
οὐκ
 
 
ὢν
 
 
ποιμήν
 
"стадар/пасач"
οὗ
 
 
οὐκ
 
 
εἰσιν
 
 
τὰ
 
 
πρόβατα
 
 
ἴδια
 
 
θεωρεῖ
 
 
τὸν
 
 
λύκον
 
 
ἐρχόμενον
 
 
καὶ
 
 
ἀφίησιν
 
 
τὰ
 
 
πρόβατα
 
 
καὶ
 
 
φεύγει
 
 
καὶ
 
 
 
 
λύκος
 
 
ἁρπάζει
 
 
αὐτὰ
 
 
καὶ
 
 
σκορπίζει
 
 
τὰ
 
 
πρόβατα
 
 
10.13
 
 
δὲ
 
 
μισθωτός
 
 
φεύγει,
 
 
ὅτι
 
 
μισθωτὸς
 
 
ἐστιν
 
 
καὶ
 
 
οὐ
 
 
μέλει
 
 
αὐτῷ
 
 
περὶ
 
 
τῶν
 
 
προβάτων
 
 
10.14
Ἐγώ
 
 
εἰμι
 
 
 
 
ποιμὴν
 
"стадар/пасач"
 
 
καλός
 
 
καὶ
 
 
γινώσκω
 
 
τὰ
 
 
ἐμὰ
 
 
καὶ
 
 
γινώσκομαι
 
 
ὑπὸ
 
 
τῶν
 
 
ἐμῶν
 
 
10.15
καθὼς
 
 
γινώσκει
 
 
με
 
 
 
 
πατὴρ
 
 
κἀγὼ
 
 
γινώσκω
 
 
τὸν
 
 
πατέρα
 
 
καὶ
 
 
τὴν
 
 
ψυχήν
 
 
μου
 
 
τίθημι
 
 
ὑπὲρ
 
 
τῶν
 
 
προβάτων
 
 
10.16
καὶ
 
 
ἄλλα
 
 
πρόβατα
 
 
ἔχω
 
"държа"
 
 
οὐκ
 
 
ἔστιν
 
 
ἐκ
 
 
τῆς
 
 
αὐλῆς
 
 
ταύτης·
 
 
κἀκεῖνα
 
 
με
 
 
δεῖ
 
 
ἀγαγεῖν
 
 
καὶ
 
 
τῆς
 
 
φωνῆς
 
 
μου
 
 
ἀκούσουσιν
 
 
καὶ
 
 
γενήσεται
 
 
μία
 
 
ποίμνη
 
 
εἷς
 
 
ποιμήν
 
"стадар/пасач"
10.17
διὰ
 
 
τοῦτό
 
 
 
 
πατὴρ
 
 
με
 
 
ἀγαπᾷ
 
 
ὅτι
 
 
ἐγὼ
 
 
τίθημι
 
 
τὴν
 
 
ψυχήν
 
 
μου
 
 
ἵνα
 
 
πάλιν
 
 
λάβω
 
 
αὐτήν
 
 
10.18
οὐδεὶς
 
 
αἴρει
 
 
αὐτὴν
 
 
ἀπ'
 
 
ἐμοῦ
 
 
ἀλλ'
 
"други [неща]"
ἐγὼ
 
 
τίθημι
 
 
αὐτὴν
 
 
ἀπ'
 
 
ἐμαυτοῦ
 
 
ἐξουσίαν
 
 
ἔχω
 
"държа"
θεῖναι
 
 
αὐτήν
 
 
καὶ
 
 
ἐξουσίαν
 
 
ἔχω
 
"държа"
πάλιν
 
 
λαβεῖν
 
 
αὐτήν·
 
 
ταύτην
 
 
τὴν
 
 
ἐντολὴν
 
 
ἔλαβον
 
 
παρὰ
 
 
τοῦ
 
 
πατρός
 
 
μου
 
 
10.19
Σχίσμα
 
 
οὖν
 
 
πάλιν
 
 
ἐγένετο
 
 
ἐν
 
 
τοῖς
 
 
Ἰουδαίοις
 
 
διὰ
 
 
τοὺς
 
 
λόγους
 
 
τούτους
 
 
10.20
ἔλεγον
 
"излагам"
δὲ
 
 
πολλοὶ
 
 
ἐξ
 
 
αὐτῶν
 
 
Δαιμόνιον
 
 
ἔχει
 
"държа"
καὶ
 
 
μαίνεται·
 
 
τί
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἀκούετε
 
 
10.21
ἄλλοι
 
 
ἔλεγον
 
"излагам"
Ταῦτα
 
 
τὰ
 
 
ῥήματα
 
 
οὐκ
 
 
ἔστιν
 
 
δαιμονιζομένου·
 
 
μὴ
 
 
δαιμόνιον
 
 
δύναται
 
 
τυφλῶν
 
 
ὀφθαλμοὺς
 
 
ἀνοίγειν
 
 
10.22
Ἐγένετο
 
 
δὲ
 
 
τὰ
 
 
ἐγκαίνια
 
 
ἐν
 
 
τοῖς
 
 
Ἱεροσολύμοις
 
 
καὶ
 
 
χειμὼν
 
 
ἦν
 
 
10.23
καὶ
 
 
περιεπάτει
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ἐν
 
 
τῷ
 
 
ἱερῷ
 
 
ἐν
 
 
τῇ
 
 
στοᾷ
 
 
τοῦ
 
 
Σολομῶντος
 
 
10.24
ἐκύκλωσαν
 
 
οὖν
 
 
αὐτὸν
 
 
οἱ
 
 
Ἰουδαῖοι
 
 
καὶ
 
 
ἔλεγον
 
"излагам"
αὐτῷ
 
 
Ἕως
 
 
πότε
 
 
τὴν
 
 
ψυχὴν
 
 
ἡμῶν
 
 
αἴρεις
 
 
εἰ
 
 
σὺ
 
 
εἶ
 
 
 
 
Χριστός
 
 
εἰπὲ
 
 
ἡμῖν
 
 
παρρησίᾳ
 
"все-рицание"
10.25
ἀπεκρίθη
 
 
αὐτοῖς
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Εἶπον
 
 
ὑμῖν
 
 
καὶ
 
 
οὐ
 
 
πιστεύετε·
 
 
τὰ
 
 
ἔργα
 
 
 
 
ἐγὼ
 
 
ποιῶ
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
ὀνόματι
 
 
τοῦ
 
 
πατρός
 
 
μου
 
 
ταῦτα
 
 
μαρτυρεῖ
 
 
περὶ
 
 
ἐμοῦ·
 
 
10.26
ἀλλ'
 
"други [неща]"
ὑμεῖς
 
 
οὐ
 
 
πιστεύετε
 
 
οὐ
 
 
γὰρ
 
 
ἐστὲ
 
 
ἐκ
 
 
τῶν
 
 
προβάτων
 
 
τῶν
 
 
ἐμῶν
 
 
καθὼς
 
 
εἶπον
 
 
ὑμῖν
 
 
10.27
τὰ
 
 
πρόβατα
 
 
τὰ
 
 
ἐμὰ
 
 
τῆς
 
 
φωνῆς
 
 
μου
 
 
ἀκούει,
 
 
κἀγὼ
 
 
γινώσκω
 
 
αὐτά
 
 
καὶ
 
 
ἀκολουθοῦσίν
 
 
μοι
 
 
10.28
κἀγὼ
 
 
ζωὴν
 
 
αἰώνιον
 
 
δίδωμι
 
 
αὐτοῖς
 
 
καὶ
 
 
οὐ
 
 
μὴ
 
 
ἀπόλωνται
 
 
εἰς
 
 
τὸν
 
 
αἰῶνα
 
 
καὶ
 
 
οὐχ
 
 
ἁρπάσει
 
 
τις
 
 
αὐτὰ
 
 
ἐκ
 
 
τῆς
 
 
χειρός
 
 
μου
 
 
10.29
 
 
πατήρ
 
 
μου
 
 
ὃς
 
 
δέδωκέν
 
 
μοι
 
 
μεῖζών
 
 
πάντων
 
 
ἐστιν
 
 
καὶ
 
 
οὐδεὶς
 
 
δύναται
 
 
ἁρπάζειν
 
 
ἐκ
 
 
τῆς
 
 
χειρὸς
 
 
τοῦ
 
 
πατρός
 
 
μου
 
 
10.30
ἐγὼ
 
 
καὶ
 
 
 
 
πατὴρ
 
 
ἕν
 
 
ἐσμεν
 
 
10.31
Ἐβάστασαν
 
 
οὖν
 
 
πάλιν
 
 
λίθους
 
 
οἱ
 
 
Ἰουδαῖοι
 
 
ἵνα
 
 
λιθάσωσιν
 
 
αὐτόν
 
 
10.32
ἀπεκρίθη
 
 
αὐτοῖς
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Πολλὰ
 
 
καλὰ
 
 
ἔργα
 
 
ἔδειξα
 
 
ὑμῖν
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
πατρός
 
 
μου·
 
 
διὰ
 
 
ποῖον
 
 
αὐτῶν
 
 
ἔργον
 
 
λιθάζετε
 
 
μὲ
 
 
10.33
ἀπεκρίθησαν
 
 
αὐτῷ
 
 
οἱ
 
 
Ἰουδαῖοι
 
 
λέγοντες,
 
"излагам"
Περὶ
 
 
καλοῦ
 
 
ἔργου
 
 
οὐ
 
 
λιθάζομέν
 
 
σε
 
 
ἀλλὰ
 
"други [неща]"
περὶ
 
 
βλασφημίας
 
 
καὶ
 
 
ὅτι
 
 
σὺ
 
 
ἄνθρωπος
 
 
ὢν
 
 
ποιεῖς
 
 
σεαυτὸν
 
 
θεόν
 
 
10.34
ἀπεκρίθη
 
 
αὐτοῖς
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Οὐκ
 
 
ἔστιν
 
 
γεγραμμένον
 
"гравирам,пиша"
ἐν
 
 
τῷ
 
 
νόμῳ
 
 
ὑμῶν
 
 
Ἐγὼ
 
 
εἶπα
 
 
Θεοί
 
 
ἐστε
 
 
10.35
εἰ
 
 
ἐκείνους
 
 
εἶπεν
 
 
θεοὺς
 
 
πρὸς
 
 
οὓς
 
 
 
 
λόγος
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
ἐγένετο
 
 
καὶ
 
 
οὐ
 
 
δύναται
 
 
λυθῆναι
 
 
 
 
γραφή
 
 
10.36
ὃν
 
 
 
 
πατὴρ
 
 
ἡγίασεν
 
 
καὶ
 
 
ἀπέστειλεν
 
 
εἰς
 
 
τὸν
 
 
κόσμον
 
 
ὑμεῖς
 
 
λέγετε
 
"излагам"
ὅτι
 
 
Βλασφημεῖς
 
 
ὅτι
 
 
εἶπον
 
 
Υἱὸς
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
εἰμι
 
 
10.37
εἰ
 
 
οὐ
 
 
ποιῶ
 
 
τὰ
 
 
ἔργα
 
 
τοῦ
 
 
πατρός
 
 
μου
 
 
μὴ
 
 
πιστεύετέ
 
 
μοι·
 
 
10.38
εἰ
 
 
δὲ
 
 
ποιῶ
 
 
κἂν
 
 
ἐμοὶ
 
 
μὴ
 
 
πιστεύητε
 
 
τοῖς
 
 
ἔργοις
 
 
πιστεύσατε·
 
 
ἵνα
 
 
γνῶτε
 
 
καὶ
 
 
πιστεύσητε
 
 
ὅτι
 
 
ἐν
 
 
ἐμοὶ
 
 
 
 
πατὴρ
 
 
κἀγὼ
 
 
ἐν
 
 
αὐτῷ
 
 
10.39
Ἐζήτουν
 
 
οὖν
 
 
πάλιν
 
 
αὐτὸν
 
 
πιάσαι
 
 
καὶ
 
 
ἐξῆλθεν
 
 
ἐκ
 
 
τῆς
 
 
χειρὸς
 
 
αὐτῶν
 
 
10.40
Καὶ
 
 
ἀπῆλθεν
 
 
πάλιν
 
 
πέραν
 
 
τοῦ
 
 
Ἰορδάνου
 
 
εἰς
 
 
τὸν
 
 
τόπον
 
 
ὅπου
 
"както-къде"
ἦν
 
 
Ἰωάννης
 
 
τὸ
 
 
πρῶτον
 
 
βαπτίζων
 
 
καὶ
 
 
ἔμεινεν
 
 
ἐκεῖ
 
 
10.41
καὶ
 
 
πολλοὶ
 
 
ἦλθον
 
 
πρὸς
 
 
αὐτὸν
 
 
καὶ
 
 
ἔλεγον
 
"излагам"
ὅτι
 
 
Ἰωάννης
 
 
μὲν
 
 
σημεῖον
 
 
ἐποίησεν
 
 
οὐδέν
 
 
πάντα
 
 
δὲ
 
 
ὅσα
 
 
εἶπεν
 
 
Ἰωάννης
 
 
περὶ
 
 
τούτου
 
 
ἀληθῆ
 
 
ἦν
 
 
10.42
καὶ
 
 
ἐπίστευσαν
 
 
πολλοὶ
 
 
ἐκεῖ
 
 
εἰς
 
 
αὐτὸν