<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
10.1
Καὶ
εἶδον
ἄλλον
ἄγγελον
ἰσχυρὸν
καταβαίνοντα
ἐκ
τοῦ
οὐρανοῦ
περιβεβλημένον
νεφέλην
καὶ
ἶρις
ἐπὶ
τῆς
κεφαλῆς
καὶ
τὸ
πρόσωπον
αὐτοῦ
ὡς
ἥλιος
καὶ
οἱ
πόδες
αὐτοῦ
ὡς
στῦλοι
πυρός


         1 И видях друг, силен вестоносец да слиза от небето, обгърнат от облак, над главата му дъга, и лицето му като слънце, а краката му като огнени стълбове; 2 в ръката си държеше разгърната книжка; и сложи десния си крак на морето, а левия — на земята; 3 и извика с висок глас, както лъв реве, а когато извика, седемте гърма проговориха със своите гласове. 4 И когато седемте гърма проговориха с гласовете си, наканих се да пиша; но чух глас от небето да ми казва: запечатай това, което говориха седемте гърма, и недей го писа. 5 И вестоносецът, когото видях да стои на морето и на земята, вдигна ръка към небето 6 и се закле в онзи, който живее за вечни векове и който сътвори небето и каквото е на него, земята и каквото е върху нея, и морето и каквото е в него, — че не ще вече да има време; 7 но в дните, когато седмият вестоносец възгласи и затръби, ще се извърши тайната на Бога, както бе благовестил той на своите слуги — пророците.

         8 И гласът, какво бях чул от небето, отново заговори с мен и каза: иди и вземи разгърнатата книжка в ръцете на вестоносеца, който стои на морето и на земята. 9 И отидох при вестоносеца и му казах: Дай ми книжката. той ми отвърна: вземи и я изяж; в корема ти ще бъде горчива, но в устата ти ще бъде сладка като мед. 10 И взех книжката от ръката на вестоносеца и я изядох; и в устата ми беше сладка като мед; а когато я изядох, стана ми горчиво в корема. 11 И ми каза: трябва пак да пророкуваш между много народи и племена, езици и царе.

10.2
καὶ
εἴχεν
ἐν
τῇ
χειρὶ
αὐτοῦ
βιβλαρίδιον
ἀνεῳγμένον·
καὶ
ἔθηκεν
τὸν
πόδα
αὐτοῦ
τὸν
δεξιὸν
ἐπὶ
τὴν
θάλασσαν,
τὸν
δὲ
εὐώνυμον
ἐπὶ
τὴν
γῆν,
10.3
καὶ
ἔκραξεν
φωνῇ
μεγάλῃ
ὥσπερ
λέων
μυκᾶται
καὶ
ὅτε
ἔκραξεν
ἐλάλησαν
αἱ
ἑπτὰ
βρονταὶ
τὰς
ἑαυτῶν
φωνάς
10.4
καὶ
ὅτε
ἐλάλησαν
αἱ
ἑπτὰ
βρονταί
τὰς
φωνὰς
ἑαυτῶν,
ἔμελλον
γράφειν
καὶ
ἤκουσα
φωνὴν
ἐκ
τοῦ
οὐρανοῦ
λέγουσαν
μοι,
Σφράγισον
ἐλάλησαν
αἱ
ἑπτὰ
βρονταί
καὶ
μὴ
ταὐτὰ
γράψῃς
10.5
Καὶ
ἄγγελος
ὃν
εἶδον
ἑστῶτα
ἐπὶ
τῆς
θαλάσσης
καὶ
ἐπὶ
τῆς
γῆς
ἦρεν
τὴν
χεῖρα
αὐτοῦ
εἰς
τὸν
οὐρανὸν
10.6
καὶ
ὤμοσεν
ἐν
τῷ
ζῶντι
εἰς
τοὺς
αἰῶνας
τῶν
αἰώνων
ὃς
ἔκτισεν
τὸν
οὐρανὸν
καὶ
τὰ
ἐν
αὐτῷ
καὶ
τὴν
γῆν
καὶ
τὰ
ἐν
αὐτῇ
καὶ
τὴν
θάλασσαν
καὶ
τὰ
ἐν
αὐτῇ
ὅτι
χρόνος
οὐκ
ἔσται
έτι·
10.7
ἀλλὰ
ἐν
ταῖς
ἡμέραις
τῆς
φωνῆς
τοῦ
ἑβδόμου
ἀγγέλου
ὅταν
μέλλῃ
σαλπίζειν
καὶ
τελεσθῇ
τὸ
μυστήριον
τοῦ
θεοῦ
ὡς
εὐηγγέλισεν
τοῖς
ἑαυτοῦ
δούλοις
τοῖς
προφήταις
10.8
Καὶ
φωνὴ
ἣν
ἤκουσα
ἐκ
τοῦ
οὐρανοῦ
πάλιν
λαλοῦσα
μετ'
ἐμοῦ
καὶ
λέγουσα,
Ὕπαγε
λάβε
τὸ
βιβλαρίδιον
τὸ
ἠνεῳγμένον
ἐν
τῇ
χειρὶ
ἀγγέλου
τοῦ
ἑστῶτος
ἐπὶ
τῆς
θαλάσσης
καὶ
ἐπὶ
τῆς
γῆς
10.9
καὶ
ἀπῆλθον
πρὸς
τὸν
ἄγγελον
λέγων
αὐτῷ,
Δός
μοι
τὸ
βιβλαρίδιον
καὶ
λέγει
μοι
Λάβε
καὶ
κατάφαγε
αὐτό
καὶ
πικρανεῖ
σου
τὴν
κοιλίαν
ἀλλ'
ἐν
τῷ
στόματί
σου
ἔσται
γλυκὺ
ὡς
μέλι
10.10
καὶ
ἔλαβον
τὸ
βιβλαρίδιον
ἐκ
τῆς
χειρὸς
τοῦ
ἀγγέλου
καὶ
κατέφαγον
αὐτό
καὶ
ἦν
ἐν
τῷ
στόματί
μου
ὡς
μέλι
γλυκύ
καὶ
ὅτε
ἔφαγον
αὐτό
ἐπικράνθη
κοιλία
μου
10.11
καὶ
λέγει
μοι
Δεῖ
σε
πάλιν
προφητεῦσαι
ἐπὶ
λαοῖς
καὶ
ἔθνεσιν
καὶ
γλώσσαις
καὶ
βασιλεῦσιν
πολλοῖς