<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
21.1
Μετὰ
 
 
ταῦτα
 
 
ἐφανέρωσεν
 
 
ἑαυτὸν
 
 
πάλιν
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
τοῖς
 
 
μαθηταῖς
 
 
ἐπὶ
 
 
τῆς
 
 
θαλάσσης
 
 
τῆς
 
 
Τιβεριάδος·
 
 
ἐφανέρωσεν
 
 
δὲ
 
 
οὕτως
 
 


         1 След това Йесу̀с отново се яви на учениците си, при Тибериадското море. И ето как се се яви: 2 Там бяха заедно Симо̀н Скалата, Тома̀с, когото наричаха Близнака, Натанаѐл от Кана̀, в Галиая, синовете на Зебедаиос и други двама от учениците му. 3 Симо̀н Скалата им казва: Отивам да наловя риба.

 

3 Казват му: И ние идваме с теб.

 

3 Излязоха и веднага се качиха в лодката, но онази нощ не хванаха нищо. 4 И когато вече се зазори, Йесу̀с застана на брега. Учениците му, разбира се, не знаеха, че това е Йесу̀с. 5 И така, Йесу̀с им казва: Момчета, дали нямате нещо за ядене?

 

5 Отговориха му: Не.

 

6 А той им каза: Хвърлете мрежата от дясната страна на лодката и ще намерите.

 

6 И така, хвърлиха и вече не можеха да я изтеглят поради многото риба. 7 Тогава онзи ученик, когото Йесу̀с обичаше казва на Скалата: Това е господарят.
7 Тогава Симо̀н, като чу, че това е господарят, препаса си дрехата — защото беше се съблякъл — и скочи в морето, понеже не бяха далеч от брега — на около двеста лакътя1.

 

8 А другите ученици дойдоха с лодката, като теглеха и мрежата с рибата. 9 И така, когато слязоха на сушата, гледат разстлана жарава и върху нея — риба и хляб.

 

10 Йесу̀с им казва: Донесете от рибата, която сега уловихте. 11 Симо̀н Скалата се качи и довлече мрежата на сушата, пълна със сто петдесет и три големи риби. И, въпреки че бяха толкова много, мрежата не се скъса.

 

12 Йесу̀с им казва: Елате, закусете.

 

12 А никой от учениците не смееше да го попита “Кой си ти?”, понеже знаеха, че е господарят. 13 Тогава Йесу̀с идва, взема хляба и им го дава, а също — и рибата. 14 Това беше вече третият път, когато Йесу̀с се яви на учениците си, след като бе съживен от мъртвите.

 

15 И така, като закусиха, Йесу̀с казва на Симо̀н Скалата: Симоне, син на Йонас, обичаш ли ме повече от тези, които са тук?

 

15 Казва му: Да, господарю. Ти знаеш, че те обичам.

 

15 Казва му: Храни агънцата ми. 16 Отново, втори път, му казва: Симоне, син на Йонас, обичаш ли ме?

 

16 Казва му: Да, господарю. Ти знаеш, че те обичам.

 

16 Казва му: Паси овцете ми.

 

17 Казва му трети път: Симоне, сине на Йонас, обичаш ли ме?

 

17 Скалата се натъжи, понеже трети път му каза „Обичаш ли ме?” и му каза: Господарю, ти знаеш всичко, ти знаеш, че те обичам.

 

17 Йесу̀с му казва: Храни овцете ми. 18 Амѐн, амѐн, казвам ти, когато беше по-млад препасваше се и отиваше, където искаше. Но когато остарееш, ще протегнеш ръцете си и друг ще те препасва, и ще те заведе, където не искаш. 19 А казвайки това, посочваше с каква смърт щеше да прослави Бога. И като каза това, му казва: Следвай ме.

 

20 А Скалата, като се обърна вижда, че отзад вървеше ученикът, когото Йесу̀с обичаше — онзи, който на вечерята лежеше на гърдите му и каза “Господарю, кой е онзи, който ще те предаде?”. 21 Като го видя, Скалата казва на Йесу̀с: Господарю, а с този какво ще стане?

 

22 Йесу̀с му казва: Ако искам той да остане докато дойда, на тебе какво ти е? Ти ме следвай.

 

23 И така, сред братята започна да се говори, че онзи ученик няма да умре. Но Йесу̀с не му каза, че няма да умре, а: “Ако искам той да остане докато дойда, на тебе какво ти е?"

 

24 Този е ученикът, който свидетелства за тези неща и ги записа. И знаем, че свидетелството му е достоверно. 25 А има и много други неща, които Йесу̀с извърши, които, ако се напишат поотделно, светът, струва ми се, няма да побере написаните свитъци. Амѐн.1 около 100 м.
21.2
ἦσαν
 
 
ὁμοῦ
 
 
Σίμων
 
 
Πέτρος
 
 
καὶ
 
 
Θωμᾶς
 
 
 
 
λεγόμενος
 
"излагам"
Δίδυμος
 
 
καὶ
 
 
Ναθαναὴλ
 
 
 
 
ἀπὸ
 
 
Κανὰ
 
 
τῆς
 
 
Γαλιλαίας
 
 
καὶ
 
 
οἱ
 
 
τοῦ
 
 
Ζεβεδαίου
 
 
καὶ
 
 
ἄλλοι
 
 
ἐκ
 
 
τῶν
 
 
μαθητῶν
 
 
αὐτοῦ
 
 
δύο
 
 
21.3
λέγει
 
"излагам"
αὐτοῖς
 
 
Σίμων
 
 
Πέτρος
 
 
Ὑπάγω
 
 
ἁλιεύειν
 
 
λέγουσιν
 
"излагам"
αὐτῷ
 
 
Ἐρχόμεθα
 
 
καὶ
 
 
ἡμεῖς
 
 
σὺν
 
 
σοί
 
 
ἐξῆλθον
 
 
καὶ
 
 
ἀνέβησαν
 
"въз-стъпвам"
εἰς
 
 
τὸ
 
 
πλοῖον
 
 
εὐθὺς,
 
"добре-сложено"
καὶ
 
 
ἐν
 
 
ἐκείνῃ
 
 
τῇ
 
 
νυκτὶ
 
 
ἐπίασαν
 
 
οὐδέν
 
 
21.4
πρωΐας
 
 
δὲ
 
 
ἤδη
 
 
γενομένης
 
 
ἔστη
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
εἰς
 
 
τὸν
 
 
αἰγιαλόν
 
 
οὐ
 
 
μέντοι
 
 
ᾔδεισαν
 
"видял съм"
οἱ
 
 
μαθηταὶ
 
 
ὅτι
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ἐστιν
 
 
21.5
λέγει
 
"излагам"
οὖν
 
 
αὐτοῖς
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Παιδία
 
 
μή
 
 
τι
 
 
προσφάγιον
 
 
ἔχετε
 
"държа"
ἀπεκρίθησαν
 
 
αὐτῷ
 
 
Οὔ
 
 
21.6
 
 
δὲ
 
 
εἶπεν
 
 
αὐτοῖς
 
 
Βάλετε
 
 
εἰς
 
 
τὰ
 
 
δεξιὰ
 
 
μέρη
 
 
τοῦ
 
 
πλοίου
 
 
τὸ
 
 
δίκτυον
 
 
καὶ
 
 
εὑρήσετε
 
 
ἔβαλον
 
 
οὖν
 
 
καὶ
 
 
οὐκ
 
 
ἔτι
 
 
αὐτὸ
 
 
ἑλκύσαι
 
 
ἴσχυσαν
 
 
ἀπὸ
 
 
τοῦ
 
 
πλήθους
 
 
τῶν
 
 
ἰχθύων
 
 
21.7
λέγει
 
"излагам"
οὖν
 
 
 
 
μαθητὴς
 
 
ἐκεῖνος
 
 
ὃν
 
 
ἠγάπα
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
τῷ
 
 
Πέτρῳ
 
 
 
 
κύριός
 
 
ἐστιν
 
 
Σίμων
 
 
οὖν
 
 
Πέτρος
 
 
ἀκούσας
 
 
ὅτι
 
 
 
 
κύριός
 
 
ἐστιν
 
 
τὸν
 
 
ἐπενδύτην
 
 
διεζώσατο
 
 
ἦν
 
 
γὰρ
 
 
γυμνός
 
 
καὶ
 
 
ἔβαλεν
 
 
ἑαυτὸν
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
θάλασσαν
 
 
21.8
οἱ
 
 
δὲ
 
 
ἄλλοι
 
 
μαθηταὶ
 
 
τῷ
 
 
πλοιαρίῳ
 
 
ἦλθον
 
 
οὐ
 
 
γὰρ
 
 
ἦσαν
 
 
μακρὰν
 
 
ἀπὸ
 
 
τῆς
 
 
γῆς
 
 
ἀλλ'
 
"други [неща]"
ὡς
 
 
ἀπὸ
 
 
πηχῶν
 
 
διακοσίων
 
 
σύροντες
 
 
τὸ
 
 
δίκτυον
 
 
τῶν
 
 
ἰχθύων
 
 
21.9
ὡς
 
 
οὖν
 
 
ἀπέβησαν
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
γῆν
 
 
βλέπουσιν
 
 
ἀνθρακιὰν
 
 
κειμένην
 
"лежа разпрострян"
καὶ
 
 
ὀψάριον
 
 
ἐπικείμενον
 
 
καὶ
 
 
ἄρτον
 
 
21.10
λέγει
 
"излагам"
αὐτοῖς
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Ἐνέγκατε
 
 
ἀπὸ
 
 
τῶν
 
 
ὀψαρίων
 
 
ὧν
 
 
ἐπιάσατε
 
 
νῦν
 
 
21.11
ἀνέβη
 
"въз-стъпвам"
Σίμων
 
 
Πέτρος
 
 
καὶ
 
 
εἵλκυσεν
 
 
τὸ
 
 
δίκτυον
 
 
ἐπὶ
 
 
τῆς
 
 
γῆς,
 
 
μεστὸν
 
 
ἰχθύων
 
 
μεγάλων
 
 
ἑκατὸν
 
 
πεντηκοντατριῶν·
 
 
καὶ
 
 
τοσούτων
 
 
ὄντων
 
 
οὐκ
 
 
ἐσχίσθη
 
 
τὸ
 
 
δίκτυον
 
 
21.12
λέγει
 
"излагам"
αὐτοῖς
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Δεῦτε
 
 
ἀριστήσατε
 
 
οὐδεὶς
 
 
δὲ
 
 
ἐτόλμα
 
 
τῶν
 
 
μαθητῶν
 
 
ἐξετάσαι
 
 
αὐτόν
 
 
Σὺ
 
 
τίς
 
 
εἶ
 
 
εἰδότες
 
"видял съм"
ὅτι
 
 
 
 
κύριός
 
 
ἐστιν
 
 
21.13
ἔρχεται
 
 
οὖν
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
καὶ
 
 
λαμβάνει
 
 
τὸν
 
 
ἄρτον
 
 
καὶ
 
 
δίδωσιν
 
 
αὐτοῖς
 
 
καὶ
 
 
τὸ
 
 
ὀψάριον
 
 
ὁμοίως
 
 
21.14
τοῦτο
 
 
ἤδη
 
 
τρίτον
 
 
ἐφανερώθη
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
τοῖς
 
 
μαθηταῖς
 
 
αὐτοῦ,
 
 
ἐγερθεὶς
 
 
ἐκ
 
 
νεκρῶν
 
 
21.15
Ὅτε
 
 
οὖν
 
 
ἠρίστησαν
 
 
λέγει
 
"излагам"
τῷ
 
 
Σίμωνι
 
 
Πέτρῳ
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Σίμων
 
 
Ἰωνᾶ,
 
 
ἀγαπᾷς
 
 
με
 
 
πλεῖόν
 
 
τούτων
 
 
λέγει
 
"излагам"
αὐτῷ
 
 
Ναί
 
 
κύριε
 
 
σὺ
 
 
οἶδας
 
"видял съм"
ὅτι
 
 
φιλῶ
 
 
σε
 
 
λέγει
 
"излагам"
αὐτῷ
 
 
Βόσκε
 
 
τὰ
 
 
ἀρνία
 
 
μου
 
 
21.16
λέγει
 
"излагам"
αὐτῷ
 
 
πάλιν
 
 
δεύτερον
 
 
Σίμων
 
 
Ἰωνᾶ
 
 
ἀγαπᾷς
 
 
με
 
 
λέγει
 
"излагам"
αὐτῷ
 
 
Ναί
 
 
κύριε
 
 
σὺ
 
 
οἶδας
 
"видял съм"
ὅτι
 
 
φιλῶ
 
 
σε
 
 
λέγει
 
"излагам"
αὐτῷ
 
 
Ποίμαινε
 
 
τὰ
 
 
πρόβατά
 
 
μου
 
 
21.17
λέγει
 
"излагам"
αὐτῷ
 
 
τὸ
 
 
τρίτον
 
 
Σίμων
 
 
Ἰωνᾶ,
 
 
φιλεῖς
 
 
με
 
 
ἐλυπήθη
 
 
 
 
Πέτρος
 
 
ὅτι
 
 
εἶπεν
 
 
αὐτῷ
 
 
τὸ
 
 
τρίτον
 
 
Φιλεῖς
 
 
με
 
 
καὶ
 
 
εἶπεν
 
 
αὐτῷ
 
 
Κύριε
 
 
σὺ
 
 
πάντα
 
 
οἶδας
 
"видял съм"
σὺ
 
 
γινώσκεις
 
 
ὅτι
 
 
φιλῶ
 
 
σε
 
 
λέγει
 
"излагам"
αὐτῷ
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Βόσκε
 
 
τὰ
 
 
πρόβατά
 
 
μου
 
 
21.18
ἀμὴν
 
 
ἀμὴν
 
 
λέγω
 
"излагам"
σοι
 
 
ὅτε
 
 
ἦς
 
 
νεώτερος
 
 
ἐζώννυες
 
 
σεαυτὸν
 
 
καὶ
 
 
περιεπάτεις
 
 
ὅπου
 
"както-къде"
ἤθελες·
 
 
ὅταν
 
 
δὲ
 
 
γηράσῃς
 
 
ἐκτενεῖς
 
 
τὰς
 
 
χεῖράς
 
 
σου
 
 
καὶ
 
 
ἄλλος
 
 
σε
 
 
ζώσει
 
 
καὶ
 
 
οἴσει
 
 
ὅπου
 
"както-къде"
οὐ
 
 
θέλεις
 
 
21.19
τοῦτο
 
 
δὲ
 
 
εἶπεν
 
 
σημαίνων
 
 
ποίῳ
 
 
θανάτῳ
 
 
δοξάσει
 
 
τὸν
 
 
θεόν
 
 
καὶ
 
 
τοῦτο
 
 
εἰπὼν
 
 
λέγει
 
"излагам"
αὐτῷ
 
 
Ἀκολούθει
 
 
μοι
 
 
21.20
Ἐπιστραφεὶς
 
 
δέ
 
 
 
 
Πέτρος
 
 
βλέπει
 
 
τὸν
 
 
μαθητὴν
 
 
ὃν
 
 
ἠγάπα
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ἀκολουθοῦντα
 
 
ὃς
 
 
καὶ
 
 
ἀνέπεσεν
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
δείπνῳ
 
 
ἐπὶ
 
 
τὸ
 
 
στῆθος
 
 
αὐτοῦ
 
 
καὶ
 
 
εἶπεν
 
 
Κύριε
 
 
τίς
 
 
ἐστιν
 
 
 
 
παραδιδούς
 
 
σε
 
 
21.21
τοῦτον
 
 
ἰδὼν
 
"видял съм"
 
 
Πέτρος
 
 
λέγει
 
"излагам"
τῷ
 
 
Ἰησοῦ
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Κύριε
 
 
οὗτος
 
 
δὲ
 
 
τί
 
 
21.22
λέγει
 
"излагам"
αὐτῷ
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Ἐὰν
 
 
αὐτὸν
 
 
θέλω
 
 
μένειν
 
 
ἕως
 
 
ἔρχομαι
 
 
τί
 
 
πρὸς
 
 
σέ
 
 
σύ
 
 
ἀκολούθει
 
 
μοι
 
 
21.23
ἐξῆλθεν
 
 
οὖν
 
 
 
 
λόγος
 
 
οὗτος
 
 
εἰς
 
 
τοὺς
 
 
ἀδελφοὺς
 
 
ὅτι
 
 
 
 
μαθητὴς
 
 
ἐκεῖνος
 
 
οὐκ
 
 
ἀποθνῄσκει
 
 
καὶ
 
 
οὐκ
 
 
εἶπεν
 
 
αὐτῷ
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ὅτι
 
 
οὐκ
 
 
ἀποθνῄσκει·
 
 
ἀλλ'
 
"други [неща]"
Ἐὰν
 
 
αὐτὸν
 
 
θέλω
 
 
μένειν
 
 
ἕως
 
 
ἔρχομαι
 
 
τί
 
 
πρὸς
 
 
σέ
 
 
21.24
Οὗτός
 
 
ἐστιν
 
 
 
 
μαθητὴς
 
 
 
 
μαρτυρῶν
 
 
περὶ
 
 
τούτων
 
 
καὶ
 
 
γράψας
 
"гравирам,пиша"
ταῦτα
 
 
καὶ
 
 
οἴδαμεν
 
"видял съм"
ὅτι
 
 
ἀληθὴς
 
 
ἐστίν
 
 
 
 
μαρτυρία
 
 
αὐτοῦ
 
 
21.25
Ἔστιν
 
 
δὲ
 
 
καὶ
 
 
ἄλλα
 
 
πολλὰ
 
 
ὃσα
 
 
ἐποίησεν
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ἅτινα
 
 
ἐὰν
 
 
γράφηται
 
"гравирам,пиша"
καθ'
 
 
ἕν
 
 
οὐδὲ
 
"не-а"
αὐτὸν
 
 
οἶμαι
 
 
τὸν
 
 
κόσμον
 
 
χωρῆσαι
 
 
τὰ
 
 
γραφόμενα
 
"гравирам,пиша"
βιβλία
 
 
ἀμήν