<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
2.1
Καὶ
и
ὑμᾶς
вас
ὄντας
бидейки
νεκροὺς
мъртви
τοῖς
-та
παραπτώμασιν
чрез престъпления-
καὶ
и
ταῖς
-те
ἁμαρτίαις
чрез грехове-
1
[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]
11 Поради това помнете, че вие – бидейки някога “народите” [погледнато] по плът, наричани ” [необрязано] краекожие” от т.нар. “обрязване"1 (направено в плътта от [човешка] ръка ) – 12 [та помнете, ] че по онова време вие бяхте без помазаника, отчуждени на гражданството на Израел2 и чужди на завещанията на обещанието, нямащи надежда и без Бога в света.

 

13 Но сега вече, чрез помазаника Йесу̀с, вие, които някога бяхте далеч3, сте направени да сте близо4, чрез кръвта на помазаника. 14 Защото той5 е нашият мир, той, който направи двете [страни] 6 еднo7 и премахна средната стена на преградата8 [в бившото Божие каменно светилище в Йерусалим], 15 като елиминира враждата9 чрез [страданието и смъртта на] плътта си – т.е. [враждата, която бе поради греха, поради нарушаването на] закона от заповеди [изразен] в наредби – така, че (и) двете [страни]10 да ги сътвори в един нов човек11 чрез себе си, установявайки мир12 16 и да примири спрямо Бога и двете [страни] в едно тяло13, чрез [смъртта си на мъченическия си] стълб, убивайки враждата чрез него. 17 И като дойде, той оповести (като добра вест) мир на вас далечните14, а и на близките15, 18 защото чрез него и двете [страни] сме приведени чрез един Дух при Бащата16.

         19 И тъй, следователно, вече не сте чужденци и емигранти17, а сте съграждани на светите хора и сте от Божия род18, 20 надстроени на основата на пратениците и пророците, като главен камък на постройката е самият Йесу̀с, помазаникът, 21 чрез когото цялата постройка, съгласувана, расте за свято жилище чрез господаря, 22 в когото и вие бивате вграждани заедно, за [да съставлявате] Божие жилище чрез Духа.


1 т.е. от иудеите, понеже т.е се обрязват, според Божията заповед към Моисей
2 т.е. не са били част от онзи създаден от Бога народ (създаден по обещание, чрез Божията сила — вж. Ицхак/Исаак — и раждането му, и “съживяването му от мъртвите”, когато е бил пренесен в жертва по Божия заповед),
в който народ, обаче, не влизат онези, които не са по обещание, а са по плът (напр. онези евреи-антихристи от Израел, които са убили Божия син и не са се отказали от греха и са се погубили в греховете си), ако и по плът да са деца на Авраам.
Понеже не всички, които са от Иа̀коб[ос]/Израел по плът са Божият народ по обещание, Израел, а от този народ са само онези хора, които са по Божие обещание и вярват на обещаното от Бога и се уповават на казаното от Бога и на Божията сила, милост и величие (напр. такъв е Авраам и Ицхак/Исаак), както и пратеникът на помазания цар Йесу̀[с] учи: /п-мо до римл. 9.6/.

3 т.е. далеч от Бога и неговите деца, дом и народ
4 т.е. ако чрез вярата в Божия син принадлежите на Божия син, Йесу от Назарѐт, тогава вие вече сте част от Божия род, дом и народ, и вече имате Израелско гражданство — понеже в помазаника Йесу̀[с] няма разлика, няма евреин или грък, а има ново създание за слава на Бога. Не всеки, който е по плът от Иа̀коб[ос]/Израел е част от Божия народ, Израел.
5 помазаният цар Йесу
6 т.е. Израел и другите народи
7 или: “един [народ]"
8 образно отнасяне до каменното Божие светилище в Йерусалим, където споменатата стена/преграда, преди да се пролее кръвта на Божието “агне” Йесу, по Божия наредба служела като преграда за не-израелците (хората от другите народи, нямащи завещание от Бога), така че те да не могат да се приближат по-близо до Бога, чието присъствие е било в най-вътрешното, най-святото, място на каменното светилище в Йерусалим. Т.е. вече я няма тази преграда пред другите народи, поради любовта и страданията, и смъртта на Божия син, и поради неговото съживяване от мъртвите.
9 т.е. враждата между Бога и неговите заветни свети хора по обещание – от една страна,
и вече направените праведни бивши не-Божии народи – от друга страна.

10 т.е. само вярващите в Исус от израелците по плът и от не-израелците по плът
11 т.е. независимо от плътта си, родените от Бога са Божии и няма ДВА различни вида родени от Бога, а само ЕДИН
12 между Бога и народа му, който е по обещание — от едната страна, и бившите Божии врагове ((от) другите народи) — от другата страна
13 т.е. има само ЕДНА Божия общност, само ЕДИН Божий народ, а не ДВА!
14 т.е. народите, които са били без Божие завещание и (съответно) са били “далеко” от Бога
15 т.е. народа създаден по обещание, чрез вяра (чрез вярата на Авраам и т.н.), за Божия слава, част от който не са всички, които са от Иа̀коб[ос]/Израел, а само някои от тях /п-мо до римл., 9.6/
16 както плътските не-израелци така и плътските израелци са имали нужда от Посредник и Спасител да бъдат приведени при Бога, понеже плътта (дали си по плът от Авраам или - не) нищо не определя в този случай
17 спрямо Божия народ по обещание, част от който е Авраам, но не и онези от Иа̀коб[ос]/Израел, които не са по обещание, а са само по плът
18 т.е. Бог вече е ваш баща и вие вече сте от Божия род, дом и народ, и пълноправни граждани на Божия (не плътския) народ Израел.
2.2
ἐν
в
αἷς
които
ποτε
някога
περιεπατήσατε
около-стъпвахте=ходехте
κατὰ
според
τὸν
αἰῶνα
век-
τοῦ
κόσμου
на свят-
τούτου
този
κατὰ
според
τὸν
ἄρχοντα
началник-
τῆς
-та
ἐξουσίας
на власт-
τοῦ
ἀέρος
на въздух-
τοῦ
πνεύματος
на дух-
τοῦ
νῦν
сега
ἐνεργοῦντος
на действащ-
ἐν
в
τοῖς
-те
υἱοῖς
синове-
τῆς
-та
ἀπειθείας·
на непокорност-
2.3
ἐν
в
οἷς
които
καὶ
и
ἡμεῖς
ние
πάντες
всички
ἀνεστράφημέν
бяхме въз-обърнати=имахме поведение
ποτε
някога
ἐν
в
ταῖς
-те
ἐπιθυμίαις
копнежи-
τῆς
-та
σαρκὸς
на плът-
ἡμῶν
наша
ποιοῦντες
правейки
τὰ
-та
θελήματα
желания-
τῆς
-та
σαρκὸς
на плът-
καὶ
и
τῶν
-те
διανοιῶν
на пре-мисли-
καὶ
и
ἤμεν
бяхме
τέκνα
деца
φύσει
спрямо естество
ὀργῆς
ὡς
на гняв-
καὶ
както
οἱ
и
λοιποί·
-те
2.4
-ът
δὲ
а
θεὸς
Бог-
πλούσιος
богат
ὢν
бидещ
ἐν
в
ἐλέει
състрадание
διὰ
през=заради
τὴν
-то
πολλὴν
много-
ἀγάπην
любов
αὐτοῦ
негова
ἣν
която
ἠγάπησεν
обикна
ἡμᾶς
нас
2.5
καὶ
и
ὄντας
бидещи
ἡμᾶς
нас
νεκροὺς
мъртви
τοῖς
-та
παραπτώμασιν
чрез престъпления-
συνεζωοποίησεν
съ-оживотвори
τῷ
Χριστῷ
с помазаник-
χάριτί
чрез благосклонност
ἐστε
сте
σεσῳσμένοι
спасени
2.6
καὶ
и
συνήγειρεν
направи да станете заедно
καὶ
и
συνεκάθισεν
направи да седнете заедно
ἐν
в
τοῖς
-та
ἐπουρανίοις
спрямо небеса-
ἐν
в=чрез
Χριστῷ
помазаника
Ἰησοῦ
Йесус
2.7
ἵνα
та
ἐνδείξηται
да показва
ἐν
в
τοῖς
-те
αἰῶσιν
спрямо векове-
τοῖς
-та
ἐπερχομένοις
спрямо на-идващите
τὸν
-то
ὑπερβάλλοντα
преизобилно
πλοῦτον
богатство-
τῆς
-та
χάριτος
на благосклонност-
αὐτοῦ
негова
ἐν
в
χρηστότητι
доброта
ἐφ'
на/върху
ἡμᾶς
нас
ἐν
в=чрею
Χριστῷ
помазаник
Ἰησοῦ
Йесус
2.8
τῇ
-та
γὰρ
защото
χάριτί
чрез благосклонност-
ἐστε
бяхте спасени
σεσῳσμένοι
чрез
διὰ
-та
τῆς
вяра-
πίστεως·
и
καὶ
това [е]
τοῦτο
не
οὐκ
от
ἐξ
вас
ὑμῶν
Божой
θεοῦ
[е]
τὸ
δῶρον·
дар-
2.9
οὐκ
не
ἐξ
из
ἔργων
дела
ἵνα
та
μή
да не
τις
някой
καυχήσηται
се хвали
2.10
αὐτοῦ
негова
γάρ
защото
ἐσμεν
сме
ποίημα
направа
κτισθέντες
създадена
ἐν
в=чрез
Χριστῷ
помазаник
Ἰησοῦ
Йесус
ἐπὶ
на/върху
ἔργοις
дела
ἀγαθοῖς
добри
οἷς
които
προητοίμασεν
приготви
-ът
θεὸς
Бог-
ἵνα
та
ἐν
в
αὐτοῖς
тях
περιπατήσωμεν
2.11
Διὸ
поради това
μνημονεύετε
помнете
ὅτι
че
ὑμεῖς
вие
ποτὲ
някога
τὰ
-те
ἔθνη
народи-
ἐν
в
σαρκί
плът
οἱ
-те
λεγόμενοι
наричани-
ἀκροβυστία
крае-пенис-ие
ὑπὸ
под=от
τῆς
на -то
λεγομένης
наричано-
περιτομῆς
обрязване
ἐν
в
σαρκὶ
плът
χειροποιήτου
ръко-направено
2.12
ὅτι
защото
ἦτε
бивахте
ἐν
в
τῷ
-то
καιρῷ
време-
ἐκείνῳ
онова
χωρὶς
без
Χριστοῦ
помазаник
ἀπηλλοτριωμένοι
отчуждени
τῆς
на -то
πολιτείας
гражданство-
τοῦ
на -а
Ἰσραὴλ
Исраел-
καὶ
и
ξένοι
чужди
τῶν
на -та
διαθηκῶν
завещания-
τῆς
на -то
ἐπαγγελίας
обещание-
ἐλπίδα
надежда
μὴ
да не
ἔχοντες
имащи
καὶ
и
ἄθεοι
безбожни
ἐν
в
τῷ
κόσμῳ
свят-
2.13
νυνὶ
точно сега
δὲ
а
ἐν
в
Χριστῷ
помазаник
Ἰησοῦ
Йесус
ὑμεῖς
вие
οἵ
-те
ποτε
някога
ὄντες
бидещи-
μακρὰν
далеч
ἐγγὺς
близо
ἐγενήθητε
бяхте станати/направени
ἐν
в=посредством
τῷ
-та
αἵματι
кръв-
τοῦ
на -а
Χριστοῦ
помазаник-
2.14
Αὐτὸς
същият
γάρ
защото
ἐστιν
е
-ът
εἰρήνη
мир-
ἡμῶν
наш
-ият
ποιήσας
направил-
τὰ
-те
ἀμφότερα
и две-
ἓν
едно
καὶ
и
τὸ
-та
μεσότοιχον
средо-стена-
τοῦ
на
φραγμοῦ
оградата
λύσας
освободил
2.15
τήν
-та
ἔχθραν
вражда-
ἐν
в
τῇ
-та
σαρκί
плът-
αὐτοῦ
негова
τὸν
νόμον
закон-
τῶν
на -те
ἐντολῶν
заповеди-
ἐν
в
δόγμασιν
наредби
καταργήσας
о-без-действил
ἵνα
та
τοὺς
-те
δύο
две-
κτίσῃ
да сътвори
ἐν
в
ἑαὐτῷ
него
εἰς
към/в
ἕνα
един
καινὸν
нов
ἄνθρωπον
човек
ποιῶν
правещ
εἰρήνην
мир
2.16
καὶ
и
ἀποκαταλλάξῃ
да примири
τοὺς
-те
ἀμφοτέρους
и две-
ἐν
в
ἑνὶ
едно
σώματι
тяло
τῷ
спрямо -а
θεῷ
Бог-
διὰ
през=чрез
τοῦ
σταυροῦ
кол-
ἀποκτείνας
от-убивайки
τὴν
-та
ἔχθραν
вражда-
ἐν
в=посредством
αὐτῷ
него
2.17
καὶ
и
ἐλθὼν
дошъл
εὐηγγελίσατο
добро-вести
εἰρήνην
мир
ὑμῖν
на вас
τοῖς
на -те
μακρὰν
далечни-
καὶ
и
τοῖς
на -те
ἐγγύς·
близки-
2.18
ὅτι
защото
δι'
чрез
αὐτοῦ
него
ἔχομεν
имаме
τὴν
-то
προσαγωγὴν
привеждане-
οἱ
-те
ἀμφότεροι
и две-
ἐν
в=посредством
ἑνὶ
един
πνεύματι
дух
πρὸς
при
τὸν
-та
πατέρα
баща-
2.19
ἄρα
следователно
οὖν
прочее
οὐκέτι
не вече
ἐστὲ
сте
ξένοι
чужди
καὶ
и
πάροικοι
пришълци
ἀλλὰ
а
συμπολῖται
съ-граждани
τῶν
на -те
ἁγίων
свети- [хора]
καὶ
и
οἰκεῖοι
домашни(от дома)
τοῦ
на -а
θεοῦ
Бог-
2.20
ἐποικοδομηθέντες
над-построени
ἐπὶ
над
τῷ
-та
θεμελίῳ
основа-
τῶν
на -те
ἀποστόλων
пратеници-
καὶ
и
προφητῶν
предсказватели-
ὄντος
бидещ
ἀκρογωνιαίου
крайъгълен [камък]
αὐτοῦ
самият
Ἰησοῦ
Йесус
Χριστοῦ
помазаник
2.21
ἐν
в=посредством
когото
πᾶσα
всичко
-то
οἰκοδομὴ
домостроене-=постройка
συναρμολογουμένη
съ-ставо/връзко-словено
αὔξει
расте
εἰς
към
ναὸν
жилище
ἅγιον
святo
ἐν
в=посредством
κυρίῳ
господаря
2.22
ἐν
в
когото
καὶ
и
ὑμεῖς
вие
συνοικοδομεῖσθε
бивате съ-домостроени
εἰς
към
κατοικητήριον
место-пребивалище
τοῦ
на
θεοῦ
Бога
ἐν
в=посредством
πνεύματι
Духа