<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
14.1
Καὶ
 
 
εἶδον
 
"видял съм"
καὶ
 
 
ἰδού,
 
 
ἀρνίον
 
 
ἑστηκὸς
 
 
ἐπὶ
 
 
τὸ
 
 
ὄρος
 
 
Σιών
 
 
καὶ
 
 
μετ'
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἑκατὸν
 
 
τεσσαράκοντα
 
 
τέσσαρες
 
 
χιλιάδες
 
 
ἔχουσαι
 
"държа"
τὸ
 
 
ὄνομα
 
 
τοῦ
 
 
πατρὸς
 
 
αὐτοῦ
 
 
γεγραμμένον
 
"гравирам,пиша"
ἐπὶ
 
 
τῶν
 
 
μετώπων
 
 
αὐτῶν
 
 


         1 След това видях: ето, Агнецът стои на планина Сион, и с него сто четиридесет и четири хиляди, които имаха на челата си написано името на неговия баща. 2 И чух глас от небето като шум от много води и като звук от силен гръм; чух глас на гуслари, които свирят на гуслите си 3 и пеят като че ли нова песен пред престола и пред четирите животни и старейшините; и никой не можеше да научи тази песен, освен онези сто четиридесет и четири хиляди, които бяха откупени от земята. 4 Тези са, които не се оскверниха с жени, защото са девствени; тези са, които вървят след агнето, където и да отиде. Тези са откупени сред хората, начатъци на Бога и агнето, 5 и в устата им измама не се намери: те са непорочни пред престола Божий.

 

6 И видях друг вестоносец да лети посред небето, който имаше вечно добра новина, за да благовести на жителите земни, на всяко племе и коляно, език и народ; 7 той говореше с висок глас: Страхувайте се от Бога и му въздайте слава, защото настъпи часът на неговия съд, и поклонете се на онзи, който е сътворил небето и земята, морето и водните извори.

         8 И друг вестоносец последва и казваше: падна, падна Вавилон, великият град, защото опи всички народи с яростното вино на разврата си. 9 И трети вестоносец ги последва, като говореше с висок глас: Ако някой се поклони на животното и на образа му, и приеме белег на челото си или на ръката си, 10 той ще пие от виното на яростта Божия, вино неразводнено, налято в чашата на гнева му, и ще бъде измъчен с огън и сяра пред светите вестоносци и пред агнето. 11 И димът от мъчението им се издига за вечни векове. И нямат почивка нито денем, нито нощем онези, които се покланят на животното и на подобието му, и които приемат белега на името му. 12 Тук е търпението на светите [хора]; тук са тези, които пазят заповедите Божии и вярата в Йесу̀с.

         13 И чух глас от небето да ми казва: напиши: щастливци са мъртвите, които умират в господаря отсега. Да, казва Духът, нека починат от трудовете си: делата им вървят заедно с тях.

         14 И видях: ето, светъл облак, и на облака седеше Някой, подобен на човешкия син; на главата си той имаше златен корона, а в ръката — остър сърп. 15 И друг вестоносец излезе от храма и извика с висок глас на онзи, който седеше на облака: прати сърпа си и пожъни, защото дойде ти часът за жетва: жетвата на земята е узряла. 16 И Седналият на облака хвърли сърпа си на земята, и земята беше пожъната.

         17 И друг вестоносец, също така с остър сърп, излезе от храма, който се намираше на небето. 18 И друг вестоносец, който имаше власт над огъня, излезе от жертвеника и със силен вик извика към онзи, който имаше острия сърп, казвайки: прати острия си сърп и обери гроздовете на земното лозе, защото гроздето му узря. 19 И вестоносецът хвърли сърпа си на земята, обра земното лозе и хвърли гроздето в големия лин на Божия гняв. 20 И стъпкан беше линът вън от града, и потече кръв от жлеба дори до юздите на конете, на хиляда и шестстотин стадии.

14.2
καὶ
 
 
ἤκουσα
 
 
φωνὴν
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
οὐρανοῦ
 
 
ὡς
 
 
φωνὴν
 
 
ὑδάτων
 
 
πολλῶν
 
 
καὶ
 
 
ὡς
 
 
φωνὴν
 
 
βροντῆς
 
 
μεγάλης
 
 
καὶ
 
 
φωνὴν
 
 
ἤκουσα
 
 
κιθαρῳδῶν
 
 
κιθαριζόντων
 
 
ἐν
 
 
ταῖς
 
 
κιθάραις
 
 
αὐτῶν
 
 
14.3
καὶ
 
 
ᾄδουσιν
 
 
ὡς
 
 
ᾠδὴν
 
 
καινὴν
 
 
ἐνώπιον
 
"във-визирам се"
τοῦ
 
 
θρόνου
 
 
καὶ
 
 
ἐνώπιον
 
"във-визирам се"
τῶν
 
 
τεσσάρων
 
 
ζῴων
 
 
καὶ
 
 
τῶν
 
 
πρεσβυτέρων
 
 
καὶ
 
 
οὐδεὶς
 
 
ἠδύνατο
 
 
μαθεῖν
 
 
τὴν
 
 
ᾠδὴν
 
 
εἰ
 
 
μὴ
 
 
αἱ
 
 
ἑκατὸν
 
 
τεσσαράκοντα
 
 
τέσσαρες
 
 
χιλιάδες
 
 
οἱ
 
 
ἠγορασμένοι
 
 
ἀπὸ
 
 
τῆς
 
 
γῆς
 
 
14.4
οὗτοί
 
 
εἰσιν
 
 
οἳ
 
 
μετὰ
 
 
γυναικῶν
 
 
οὐκ
 
 
ἐμολύνθησαν
 
 
παρθένοι
 
 
γάρ
 
 
εἰσιν
 
 
οὗτοι
 
 
εἰσιν
 
 
οἱ
 
 
ἀκολουθοῦντες
 
 
τῷ
 
 
ἀρνίῳ
 
 
ὅπου
 
"както-къде"
ἂν
 
 
ὑπάγῃ
 
 
οὗτοι
 
 
ἠγοράσθησαν
 
 
ἀπὸ
 
 
τῶν
 
 
ἀνθρώπων
 
 
ἀπαρχὴ
 
 
τῷ
 
 
θεῷ
 
 
καὶ
 
 
τῷ
 
 
ἀρνίῳ
 
 
14.5
καὶ
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
στόματι
 
 
αὐτῶν
 
 
οὐχ
 
 
εὑρέθη
 
 
δόλος·
 
 
ἄμωμοί
 
 
γάρ
 
 
εἰσιν
 
 
ἐνώπιον
 
"във-визирам се"
τοῦ
 
 
θρόνου
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
14.6
Καὶ
 
 
εἶδον
 
"видял съм"
ἄλλον
 
 
ἄγγελον
 
 
πετώμενον
 
 
ἐν
 
 
μεσουρανήματι
 
 
ἔχοντα
 
"държа"
εὐαγγέλιον
 
 
αἰώνιον
 
 
εὐαγγελίσαι
 
 
τοὺς
 
 
κατοικοῦντας
 
 
ἐπὶ
 
 
τῆς
 
 
γῆς
 
 
καὶ
 
 
πᾶν
 
 
ἔθνος
 
 
καὶ
 
 
φυλὴν
 
 
καὶ
 
 
γλῶσσαν
 
 
καὶ
 
 
λαόν
 
 
14.7
λέγοντα
 
"излагам"
ἐν
 
 
φωνῇ
 
 
μεγάλῃ,
 
 
Φοβήθητε
 
 
τὸν
 
 
θεὸν
 
 
καὶ
 
 
δότε
 
 
αὐτῷ
 
 
δόξαν
 
"показване"
ὅτι
 
 
ἦλθεν
 
 
 
 
ὥρα
 
 
τῆς
 
 
κρίσεως
 
 
αὐτοῦ
 
 
καὶ
 
 
προσκυνήσατε
 
"при-кучвам(-близвам,-целувам)"
τῷ
 
 
ποιήσαντι
 
 
τὸν
 
 
οὐρανὸν
 
 
καὶ
 
 
τὴν
 
 
γῆν
 
 
καὶ
 
 
θάλασσαν
 
 
καὶ
 
 
πηγὰς
 
 
ὑδάτων
 
 
14.8
Καὶ
 
 
ἄλλος
 
 
ἄγγελος
 
 
ἠκολούθησεν
 
 
λέγων,
 
"излагам"
Ἔπεσεν·
 
 
ἔπεσεν
 
 
Βαβυλὼν
 
 
 
 
πόλις
 
 
 
 
μεγάλη
 
 
ὅτι
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
οἴνου
 
 
τοῦ
 
 
θυμοῦ
 
 
τῆς
 
 
πορνείας
 
 
αὐτῆς
 
 
πεπότικεν
 
 
πάντα
 
 
ἔθνη
 
 
14.9
Καὶ
 
 
τρίτος
 
 
ἄγγελος
 
 
ἠκολούθησεν
 
 
αὐτοῖς
 
 
λέγων
 
"излагам"
ἐν
 
 
φωνῇ
 
 
μεγάλῃ,
 
 
Εἴ
 
 
τις
 
 
τὸ
 
 
θηρίον
 
 
προσκυνεῖ
 
"при-кучвам(-близвам,-целувам)"
καὶ
 
 
τὴν
 
 
εἰκόνα
 
 
αὐτοῦ
 
 
καὶ
 
 
λαμβάνει
 
 
χάραγμα
 
 
ἐπὶ
 
 
τοῦ
 
 
μετώπου
 
 
αὐτοῦ
 
 
 
 
ἐπὶ
 
 
τὴν
 
 
χεῖρα
 
 
αὐτοῦ
 
 
14.10
καὶ
 
 
αὐτὸς
 
 
πίεται
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
οἴνου
 
 
τοῦ
 
 
θυμοῦ
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
τοῦ
 
 
κεκερασμένου
 
 
ἀκράτου
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
ποτηρίῳ
 
 
τῆς
 
 
ὀργῆς
 
 
αὐτοῦ
 
 
καὶ
 
 
βασανισθήσεται
 
 
ἐν
 
 
πυρὶ
 
 
καὶ
 
 
θείῳ
 
 
ἐνώπιον
 
"във-визирам се"
τῶν
 
 
ἁγίων
 
 
ἀγγέλων
 
 
καὶ
 
 
ἐνώπιον
 
"във-визирам се"
τοῦ
 
 
ἀρνίου
 
 
14.11
καὶ
и
 
-ът
 
καπνὸς
дим-
 
τοῦ
-то
 
βασανισμοῦ
на мъчение-
 
αὐτῶν
им
 
ἀναβαίνει
възлиза
"въз-стъпвам"
εἰς
към/в
 
αἰῶνας
векове
 
αἰώνων
на векове
 
καὶ
и
 
οὐκ
не
 
ἔχουσιν
имат
"държа"
ἀνάπαυσιν
почивка
 
ἡμέρας
денем
 
καὶ
и
 
νυκτός
нощем
 
οἱ
-те
 
προσκυνοῦντες
покланящи- се
"при-кучвам(-близвам,-целувам)"
τὸ
-то
 
θηρίον
на животно-
 
καὶ
и
 
τὴν
-то
 
εἰκόνα
на подобие-
 
αὐτοῦ
му
 
καὶ
и
 
εἴ
ако
 
τις
някой
 
λαμβάνει
приеме
 
τὸ
 
χάραγμα
белег-
 
τοῦ
-то
 
ὀνόματος
на име-
 
αὐτοῦ
му
 
14.12
Ὧδε
 
"това-а"
ὑπομονὴ
 
 
τῶν
 
 
ἁγίων
 
 
ἐστίν·
 
 
ὧδε
 
"това-а"
οἱ
 
 
τηροῦντες
 
 
τὰς
 
 
ἐντολὰς
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
καὶ
 
 
τὴν
 
 
πίστιν
 
 
Ἰησοῦ
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
14.13
Καὶ
 
 
ἤκουσα
 
 
φωνῆς
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
οὐρανοῦ
 
 
λεγούσης
 
"излагам"
μοι,
 
 
Γράψον·
 
"гравирам,пиша"
Μακάριοι
 
 
οἱ
 
 
νεκροὶ
 
 
οἱ
 
 
ἐν
 
 
κυρίῳ
 
 
ἀποθνῄσκοντες
 
 
ἀπαρτί
 
 
ναί
 
 
λέγει
 
"излагам"
τὸ
 
 
πνεῦμα
 
 
ἵνα
 
 
ἀναπαύσωνται
 
 
ἐκ
 
 
τῶν
 
 
κόπων
 
 
αὐτῶν
 
 
τὰ
 
 
δὲ
 
 
ἔργα
 
 
αὐτῶν
 
 
ἀκολουθεῖ
 
 
μετ'
 
 
αὐτῶν
 
 
14.14
Καὶ
 
 
εἶδον
 
"видял съм"
καὶ
 
 
ἰδού,
 
 
νεφέλη
 
 
λευκή
 
 
καὶ
 
 
ἐπὶ
 
 
τὴν
 
 
νεφέλην
 
 
καθήμενος
 
 
ὅμοιος
 
 
υιῷ
 
 
ἀνθρώπου
 
 
ἔχων
 
"държа"
ἐπὶ
 
 
τῆς
 
 
κεφαλῆς
 
 
αὐτοῦ
 
 
στέφανον
 
 
χρυσοῦν
 
 
καὶ
 
 
ἐν
 
 
τῇ
 
 
χειρὶ
 
 
αὐτοῦ
 
 
δρέπανον
 
 
ὀξύ
 
 
14.15
καὶ
 
 
ἄλλος
 
 
ἄγγελος
 
 
ἐξῆλθεν
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
ναοῦ
 
 
κράζων
 
 
ἐν
 
 
μεγάλῃ
 
 
φωνῇ
 
 
τῷ
 
 
καθημένῳ
 
 
ἐπὶ
 
 
τῆς
 
 
νεφέλης,
 
 
Πέμψον
 
 
τὸ
 
 
δρέπανόν
 
 
σου
 
 
καὶ
 
 
θέρισον
 
 
ὅτι
 
 
ἦλθεν
 
 
σοι
 
 
 
 
ὥρα
 
 
τοῦ
 
 
θερίσαι
 
 
ὅτι
 
 
ἐξηράνθη
 
 
 
 
θερισμὸς
 
 
τῆς
 
 
γῆς
 
 
14.16
καὶ
 
 
ἔβαλεν
 
 
 
 
καθήμενος
 
 
ἐπὶ
 
 
τὴν
 
 
νεφέλην
 
 
τὸ
 
 
δρέπανον
 
 
αὐτοῦ
 
 
ἐπὶ
 
 
τὴν
 
 
γῆν
 
 
καὶ
 
 
ἐθερίσθη
 
 
 
 
γῆ
 
 
14.17
Καὶ
 
 
ἄλλος
 
 
ἄγγελος
 
 
ἐξῆλθεν
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
ναοῦ
 
 
τοῦ
 
 
ἐν
 
 
τῷ
 
 
οὐρανῷ
 
 
ἔχων
 
"държа"
καὶ
 
 
αὐτὸς
 
 
δρέπανον
 
 
ὀξύ
 
 
14.18
Καὶ
 
 
ἄλλος
 
 
ἄγγελος
 
 
ἐξῆλθεν
 
 
ἐκ
 
 
τοῦ
 
 
θυσιαστηρίου
 
 
ἔχων
 
"държа"
ἐξουσίαν
 
 
ἐπὶ
 
 
τοῦ
 
 
πυρός
 
 
καὶ
 
 
ἐφώνησεν
 
 
κραυγῇ
 
 
μεγάλῃ
 
 
τῷ
 
 
ἔχοντι
 
"държа"
τὸ
 
 
δρέπανον
 
 
τὸ
 
 
ὀξὺ
 
 
λέγων,
 
"излагам"
Πέμψον
 
 
σου
 
 
τὸ
 
 
δρέπανον
 
 
τὸ
 
 
ὀξὺ
 
 
καὶ
 
 
τρύγησον
 
 
τοὺς
 
 
βότρυας
 
 
τῆς
 
 
γῆς
 
 
ὅτι
 
 
ἤκμασαν
 
 
αἱ
 
 
σταφυλαὶ
 
 
αὐτῆς
 
 
14.19
καὶ
 
 
ἔβαλεν
 
 
 
 
ἄγγελος
 
 
τὸ
 
 
δρέπανον
 
 
αὐτοῦ
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
γῆν
 
 
καὶ
 
 
ἐτρύγησεν
 
 
τὴν
 
 
ἄμπελον
 
 
τῆς
 
 
γῆς
 
 
καὶ
 
 
ἔβαλεν
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
ληνὸν
 
 
τοῦ
 
 
θυμοῦ
 
 
τοῦ
 
 
θεοῦ
 
 
τὴν
 
 
μέγαλην
 
 
14.20
καὶ
 
 
ἐπατήθη
 
 
 
 
ληνὸς
 
 
ἔξω
 
 
τῆς
 
 
πόλεως
 
 
καὶ
 
 
ἐξῆλθεν
 
 
αἷμα
 
 
ἐκ
 
 
τῆς
 
 
ληνοῦ
 
 
ἄχρι
 
 
τῶν
 
 
χαλινῶν
 
 
τῶν
 
 
ἵππων
 
 
ἀπὸ
 
 
σταδίων
 
 
χιλίων
 
 
ἑξακοσίων