<      >

Упътване

Секция Превод от Edinni.com предоставя на регистриралите се потребители възможността да създават нови преводи на оригиналните текстове на светите Божии книги, а на всички посетители - да четат всички налични текстове от секцията, както и да правят справки в оригиналните текстове с помощта на речници (заб.: в момента системата разполага само с речника на Стронг, на англ. език). Системата позволява и работа в екип за всеки отделен текст.

Създаваните и разработвани текстове са собственост на техните създатели и не са представителни за Edinni.com. Условията за ползване на съответните разработвани текстове са частни за съответните преводи и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони и който и да е правилник или условие за ползване на Edinni.com, не Edinni.com определя или контролира тези условия за ползване, а само техните създатели/разработчици.

Въпреки, че целта на секция Превод е само полза за Божия народ, както и за невярващите в Божия син, то Edinni.com не носи никаква отговорност във връзка с правилността или полезността на тези създавани текстове.


Следва описание на начина на работа:

Създаване на превод - Трябва да се щракне на 'Създаване'. След това трябва да се посочи име, вид на превода, и евентуално описание/предговор.
По-късно името и предговора могат да се променят от 'Промяна', както и да се променя екипа от участници за съответния текст.

Избор на текстове за показване - Трябва да се щракне на 'Текстове' и да се посочи кои текстове да се показват, и в какъв вид - в колони, дума под дума или в съчетание от двете.

Място за показване - За да се покаже дадена глава трябва да се избере книга и глава, и да се натисне 'Покажи'.

Информация за ориг. думи - Когато се щракне върху дума от гръцкия текст Textus Receptus, се показва подробна информация за тази дума.

Въвеждане на текст и промени - Даден потребител може да въвежда или променя само текстове (преводи), които той е създал, или в които е бил включен като участник в работния екип.
След като се изберат съответните текстове и място за показване и текста се покаже трябва само да се щракне върху даден 'стих' и след това да се въведе текст или да се направят промени. След напускане на променения 'стих' промените ще се запишат автоматично и съответния текст ще се покаже отново в оформен вид.

Въвеждане на коментар - Трябва веднага след дадена дума да се отвори фигурна скоба, да се напише коментара и отново да се затвори скобата.
Например: На третия ден имаше сватба в Кана{гр. Кана} в Галилея. След напускане на 'стиха' коментар ще се оформи автоматично, като текстът му ще бъде поставен под 'стиха'.

Оцветяване в сиво - За да се оцвети в сиво част от дума (напр. завършека) трябва тази част да се постава в квадратни скоби.
Напр. Йоан[ес]

Думи по подразбиране - За да се отбележи (в даден 'стандартен' превод), че дадени думи се подразбират и не присъстват в ориг. текст те могат да бъдат поставени в квадратни скоби, но без скобите да се допират до други думи
Напр. Името му [беше] Йоанес.
След напускане на 'стиха' думите по подразбиране ще се оцветят в сиво и ще бъдат с наклонен шрифт.

Параграфи - За да се отбележи нов параграф в текста, трябва просто да се натисне клавиша [Enter] за да се въведе нов ред. След напускане на 'стиха' в началото на новия ред ще се появи знак обозначаващ нов параграф.

Гореописаните способи могат да се видят приложени например в създадения превод, Йоан 1гл.

Чрез 'Обсъждане' се отива във форумите, в раздел 'Превод', където може дискутира всичко свързано с превода.

     Коментари  Номерация


Избор на текстове за показване

 
  

 
Преписи и издания на ориг. езици
Textus Receptus - Stephanos
Textus Receptus - Elzevir
 
Буквални преводи
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos  (eureth)
etien  (etien)
Kutsal kitab  (derek)
 
Преводи
Документите на новото Божие завещание - превод  (eureth)
Превод  (etien)

  
Заб.: Ако не бъдат избрани никакви текстове, ще се покажат текстове настроени по подразбиране
Промяна на

Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


Име
Предговор
Екип
Добави нов:
Изтрий:
   
   


За да ползвате тази функционалност е необходимо да се идентифицирате с потребителско име и парола (на първа страница)

Textus Receptus - Stephanos

Издание на оригиналния гръцки текст на документите на новото Божие завещание. ...Traditional Received Text (Textus Receptus), also called the Byzantine Text or the Majority Text because it is based on the vast majority of manuscripts still in existence. These extant manuscripts (MSS) were brought together by various editors such as Lucian (AD 250-312), Erasmus, Stephanus, Beza and the Elzevir brothers to form the text known as Textus Receptus, the name given to the Majority Text in the 17th century. The most notable editor of all was Desiderius Erasmus (1466-1536) one of the greatest scholars the world has ever known.

повече информация

Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos

Буквален превод на български език на книгите на новия Божий завет, Textus Receptus - Stephanos.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Документите на новото Божие завещание - превод

Превод на български език на книгите на новия Божий завет.

(Уточнение: Този разработван превод е създаден чрез секция Превод - функционалност достъпна за всички потребители, и не е представителен за Edinni.com. Условията за ползване на този текст са частни за този превод и не се асоциират с Edinni.com. Доколкото тези условия не нарушават приложимите държавни закони, тези условия не се определят или контролират от Edinni.com, а само от създателя/ите на този превод.)

Всякаква подкрепа за този превод би била оценена - не само във връзка със старогръцкия текст, а и с редакция и стилистични корекции, и подобрения в текущия български текст.

Целта относно този превод е ползата за Божия народ и също за невярващите в Божия син Исус.

Този текст е в разработка. Имате право да ползвате и разпространявате този текст при условие, че се спазват следните условия:

Нямате право да присвоявате авторството на този текст.

При копиране или разпечатване на този текст или част(и) от него на хартия или друг носител сте длъжни да посочите адреса на превода в секция Превод на този портал като източник на текста.

Нямате право да продавате този текст или част(и) от него, или носителя, на който е записан или напечатан този текст или части от него.

Нямате право да добавяте този текст към други текстове (например в обща книга) или към програмни продукти, включително и интернет приложения или страници.

Нямате право да разпространявате този текст чрез книжарници, религиозни организации (църкви) или други организации и фирми.

Textus Receptus - Stephanos i
Букв. превод на Textus Receptus - Stephanos i
Документите на новото Божие завещание - превод i
    
17.1
Καὶ
и
 
μεθ''
сле'д
 
ἡμέρας
дни
 
ἓξ
шест
 
παραλαμβάνει
взема
 
-ът
 
Ἰησοῦς
Йесус-
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
τὸν
-та
 
Πέτρον
Скала-
 
καὶ
и
 
Ἰάκωβον
Якобос
 
καὶ
и
 
Ἰωάννην
Йоаннес
 
τὸν
 
ἀδελφὸν
брат-
 
αὐτοῦ
на същ
 
καὶ
и
 
ἀναφέρει
въз-нася
"въз-насям"
αὐτοὺς
тях
 
εἰς
към
 
ὄρος
планина
 
ὑψηλὸν
висока
 
κατ'
надол'у=според
 
ἰδίαν
тяхна
 


         1 И след шест дни Йесу̀с взе със себе си Скалата, Якоб и Йоа̀нес, брат му, и заведе ги насаме на висока планина; 2 и се преобрази пред тях: и лицето му светна като слънце, а дрехите му станаха бели като светлина. 3 И ето, явиха им се Мосѐс и Елиас, разговарящи с него. 4 Тогава Скалата отговори на Йесу̀с и каза: Господарю, добре е, че сме тук; ако искаш, да направим тук три шатри. За теб една, за Мосѐс една, и една за Елиас. 5 Докато още той говореше, ето, светъл облак ги засени; и чу се от облака глас, който казваше: този е моят скъп син, в когото е моето благоволение; него слушайте. 6 И като чуха това последователите, наведоха се с лице до земята и твърде много се уплашиха. 7 Но Йесу̀с, като се приближи, допря се до тях и каза: Станете и не се страхувайте! 8 А те, като повдигнаха очи, не видяха никого, освен Йесу̀с.

 

9 И когато слизаха от планината, Йесу̀с им заповяда и каза: “На никого не казвайте за това видение, докато човешкият син не бъде съживен от мъртвите." 10 А последователите му го попитаха и казваха: “Защо тогава книжовниците казват, че първо1 Елиас трябва да дойде?" 11 Йесу̀с в отговор им каза: “Елиас [действително] трябва да дойде първо2 и да възстанови всичко. 12 Но казвам ви, че Елиас [всъщност] вече дойде!3 И не го признаха, а направиха с него каквото си искаха. Така и човешкият син ще пострада от тях." 13 Тогава последователите разбраха, че той им говори за Йоа̀нес, който потапяше.

         14 Когато дойдоха при народа, приближи се до него един човек, който падна на колене пред него 15 и каза: Господарю, смили се за сина ми; по новолуние го хваща демон, и зле страда, защото често пада в огън и често във вода; 16 водих го при последователите ти, но те не можаха да го излекуват. 17 А Йесу̀с отговори и каза: Невярващо и извратено поколение! Докога ще бъда с вас? Докога ще ви търпя? Доведете ми го тук. 18 И забрани Йесу̀с на демона, и той излезе от момчето; и то от онзи час оздравя. 19 Тогава последователите пристъпиха към Йесу̀с насаме и му казаха: Защо не можахме ние да го изгоним? 20 А Йесу̀с им каза: Поради вашето неверие. Защото, наистина, казвам ви, ако имате вяра колкото синапово зърно, ще кажете на тази планина: премести се от тук там, и тя ще се премести; и нищо няма да бъде за вас невъзможно. 21 този пък род не излиза, освен с молитва и неядене.

         22 А когато се намираха в Галила̀я, Йесу̀с им каза: Човешкият син ще бъде предаден в човешки ръце, 23 и ще го убият, и на третия ден ще възкръсне. И те се нажалиха твърде много. 24 А когато дойдоха в Капернаум, приближиха се до Скалата онези, които събираха дидрахмите, и казаха: вашият учител не плаща ли дидрахма *? 25 той отговаря: да. И когато влезе вкъщи, Йесу̀с го изпревари и каза: Как ти се струва, Симоне? земните царе от кого взимат мито, или данък? от своите ли синове, или от чуждите? 26 Скалата му казва: от чуждите. Йесу̀с му каза: И така, синовете са свободни; 27 но, за да не ги подмамим [към грях], иди на морето, хвърли въдица, и първата риба, която се улови, вземи; и, като ѝ разтвориш устата, ще намериш статир 4 *, вземи го и дай им за мен и за себе си.


1 "първо” - т.е. преди възцаряването на помазаника
2 "първо” - т.е. преди денят на господаря и царуването на светите с помазаника, на тази земя
3 т.е. пророчеството на Малахия се е изпълнило, чрез Йоан, но книжовниците и фарсеите не са схванали това
4 монета от 4 драхми
17.2
καὶ
и
 
μετεμορφώθη
бе преобразен
 
ἔμπροσθεν
пред
 
αὐτῶν
тях
 
καὶ
и
 
ἔλαμψεν
светна
 
τὸ
-то
 
πρόσωπον
лицето-
 
αὐτοῦ
на същ
 
ὡς
като
 
-то
 
ἥλιος
слънце-
 
τὰ
-те
 
δὲ
а
 
ἱμάτια
дрехи-
 
αὐτοῦ
на същ
 
ἐγένετο
стана
 
λευκὰ
бели
 
ὡς
като
 
τὸ
-та
 
φῶς
светлина-
 
17.3
καὶ
и
 
ἰδού,
виж
 
ὤφθησαν
станаха видими
 
αὐτοῖς
им
 
Μωσῆς
Мосес
 
καὶ
и
 
Ἠλίας
Елиас
 
μετ'
сле'д
 
αὐτοῦ
на същ
 
συλλαλοῦντες
с-говарящи
 
17.4
ἀποκριθεὶς
отсъдил
 
δὲ
а
 
-та
 
Πέτρος
Скала-
 
εἰπεν
каза
 
τῷ
спрямо -а
 
Ἰησοῦ
спрямо Йесус-
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Κύριε
господарю
 
καλόν
хубаво
 
ἐστιν
е
 
ἡμᾶς
нас
 
ὧδε
тук
"това-а"
εἶναι·
да сме
 
εἰ
ако
 
θέλεις
искаш
 
ποιήσωμεν
ще направим
 
ὧδε
тук
"това-а"
τρεῖς
три
 
σκηνάς,
шатри
 
σοὶ
за теб
 
μίαν
една
 
καὶ
и
 
Μωσῇ
за Мосес
 
μίαν
една
 
καὶ
и
 
μίαν
една
 
Ἠλίᾳ
за
 
17.5
ἔτι
още
 
αὐτοῦ
на същ
 
λαλοῦντος
на говорещ-
 
ἰδού,
виж
 
νεφέλη
облак
 
φωτεινὴ
светещ
 
ἐπεσκίασεν
засенчи
 
αὐτούς,
тях
 
καὶ
и
 
ἰδού,
виж
 
φωνὴ
глас
 
ἐκ
из
 
τῆς
на -а
 
νεφέλης
на облак-
 
λέγουσα
казващ
"излагам"
Οὗτός
този
 
ἐστιν
е
 
-ът
 
υἱός
син-
 
μου
мой
 
-ият
 
ἀγαπητός,
обичан-
 
ἐν
в
 
когото
 
εὐδόκησα·
благоволя
 
αὐτοῦ
на същ
 
ἀκούετε
слушайте
 
17.6
καὶ
и
 
ἀκούσαντες
чули
 
οἱ
-те
 
μαθηταὶ
ученици-
 
ἔπεσον
падна
 
ἐπὶ
на
 
πρόσωπον
лице
 
αὐτῶν
на същи
 
καὶ
и
 
ἐφοβήθησαν
уплашиха
 
σφόδρα
страшно
 
17.7
καὶ
и
 
προσελθὼν
при-дошъл
 
-ът
 
Ἰησοῦς
Йесус-
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ἥψατο
вдигна
 
αὐτῶν
на тях
 
καὶ
и
 
εἶπεν
каза
 
Ἐγέρθητε
станете
 
καὶ
и
 
μὴ
да не
 
φοβεῖσθε
страхувайте
 
17.8
ἐπάραντες
на-вдигнали
 
δὲ
а
 
τοὺς
-те
 
ὀφθαλμοὺς
очи-
 
αὐτῶν
техни
 
οὐδένα
никого
 
εἶδον
видяха
"видял съм"
εἰ
ако
 
μὴ
не
 
τὸν
 
Ἰησοῦν
Йесус-
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
μόνον
само
 
17.9
Καὶ
и
 
καταβαινόντων
на слизащи
 
αὐτῶν
те
 
ἀπὸ
от
 
τοῦ
-та
 
ὄρους
планина-
 
ἐνετείλατο
нареди
 
αὐτοῖς
им
 
-ът
 
Ἰησοῦς
Йесус-
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
λέγων,
казващ
"излагам"
Μηδενὶ
на никого
 
εἴπητε
кажете
 
τὸ
-то
 
ὅραμα
видение-
 
ἕως
докато
 
οὗ
не
 
 
υἱὸς
син-
 
τοῦ
 
ἀνθρώπου
на човек-
 
ἐκ
от
 
νεκρῶν
мъртви
 
ἀναστῇ
да стане
 
17.10
καὶ
и
 
ἐπηρώτησαν
запитаха
 
αὐτὸν
го
 
οἱ
-те
 
μαθηταὶ
ученици-
 
αὐτοῦ
му
 
λέγοντες
казващи
"излагам"
Τί
защо
 
οὖν
прочее
 
οἱ
-те
 
γραμματεῖς
книжовници-
 
λέγουσιν
говорят
"излагам"
ὅτι
че
 
Ἠλίαν
Елѝас
 
δεῖ
трябва
 
ἐλθεῖν
да дойде
 
πρῶτον
първо
 
17.11
 
δὲ
а
 
Ἰησοῦς
Йесус-
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
ἀποκριθεὶς
отговарящ
 
εἶπεν
каза
 
αὐτοῖς,
им
 
Ἠλίας
Елиас
 
μὲν
действително
 
ἔρχεται
идва
 
πρῶτον
първо
 
καὶ
и
 
ἀποκαταστήσει
възстановява
 
πάντα·
всички [неща]
 
17.12
λέγω
казвам
"излагам"
δὲ
а
 
ὑμῖν
ви
 
ὅτι
че
 
Ἠλίας
Елиас
 
ἤδη
вече
 
ἦλθεν
дойде
 
καὶ
и
 
οὐκ
не
 
ἐπέγνωσαν
признаха
 
αὐτὸν
го
 
ἀλλ'
н'о
"други [неща]"
ἐποίησαν
направиха
 
ἐν
в
 
αὐτῷ
него
 
ὅσα
които [неща]
 
ἠθέλησαν·
поискаха
 
οὕτως
така
 
καὶ
и
 
 
υἱὸς
син-
 
τοῦ
 
ἀνθρώπου
на човек-
 
μέλλει
предстои
 
πάσχειν
да страда
 
ὑπ'
по'д
 
αὐτῶν
тях
 
17.13
τότε
тогава
 
συνῆκαν
схванаха
 
οἱ
-те
 
μαθηταὶ
ученици-
 
ὅτι
че
 
περὶ
относно
 
Ἰωάννου
Йоаннес
 
τοῦ
 
βαπτιστοῦ
потопител-
 
εἶπεν
каза
 
αὐτοῖς
им
 
17.14
Καὶ
 
 
ἐλθόντων
 
 
αὐτῶν
 
 
πρὸς
 
 
τὸν
 
 
ὄχλον
 
 
προσῆλθεν
 
 
αὐτῷ
 
 
ἄνθρωπος
 
 
γονυπετῶν
 
 
αὐτῷ
 
 
Καὶ
 
__ETYM__7____
λέγων
 
 
17.15
Κύριε
господарю
 
ἐλέησόν
смили се за
"смилявам се за"
μου
 
 
τὸν
 
 
υἱόν,
 
 
ὅτι
 
 
σεληνιάζεται
 
 
καὶ
 
 
κακῶς
 
 
πάσχει·
 
 
πολλάκις
 
 
γὰρ
 
 
πίπτει
 
 
εἰς
 
 
τὸ
 
 
πῦρ
 
 
καὶ
 
 
πολλάκις
 
 
εἰς
 
 
τὸ
 
 
ὕδωρ
 
 
17.16
καὶ
 
 
προσήνεγκα
 
 
αὐτὸν
 
 
τοῖς
 
 
μαθηταῖς
 
 
σου
 
 
καὶ
 
 
οὐκ
 
 
ἠδυνήθησαν
 
 
αὐτὸν
 
 
θεραπεῦσαι
 
 
17.17
ἀποκριθεὶς
 
 
δὲ
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
εἶπεν
 
 
 
 
γενεὰ
 
 
ἄπιστος
 
 
καὶ
 
 
διεστραμμένη
 
 
ἕως
 
 
πότε
 
 
ἔσομαι
 
 
μεθ''
 
 
ὑμῶν
 
 
ἕως
 
 
πότε
 
 
ἀνέξομαι
 
 
ὑμῶν
 
 
φέρετέ
 
 
μοι
 
 
αὐτὸν
 
 
ὧδε
 
"това-а"
17.18
καὶ
 
 
ἐπετίμησεν
 
 
αὐτῷ
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
καὶ
 
 
ἐξῆλθεν
 
 
ἀπ'
 
 
αὐτοῦ
 
 
τὸ
 
 
δαιμόνιον
 
 
καὶ
 
 
ἐθεραπεύθη
 
 
 
 
παῖς
 
 
ἀπὸ
 
 
τῆς
 
 
ὥρας
 
 
ἐκείνης
 
 
17.19
Τότε
 
 
προσελθόντες
 
 
οἱ
 
 
μαθηταὶ
 
 
τῷ
 
 
Ἰησοῦ
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
κατ'
 
 
ἰδίαν
 
 
εἶπον
 
 
Διατί
 
 
ἡμεῖς
 
 
οὐκ
 
 
ἠδυνήθημεν
 
 
ἐκβαλεῖν
 
 
αὐτό
 
 
17.20
 
 
δὲ
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
εἶπεν
 
 
αὐτοῖς
 
 
Διὰ
 
 
τὴν
 
 
ἀπιστίαν
 
 
ὑμῶν·
 
 
ἀμὴν
 
 
γὰρ
 
 
λέγω
 
"излагам"
ὑμῖν
 
 
ἐὰν
 
 
ἔχητε
 
"държа"
πίστιν
 
 
ὡς
 
 
κόκκον
 
 
σινάπεως
 
 
ἐρεῖτε
 
 
τῷ
 
 
ὄρει
 
 
τούτῳ
 
 
Μετάβηθι
 
 
ἔντεῦθεν
 
 
ἐκεῖ
 
 
καὶ
 
 
μεταβήσεται·
 
 
καὶ
 
 
οὐδὲν
 
 
ἀδυνατήσει
 
 
ὑμῖν
 
 
17.21
τοῦτο
 
 
δὲ
 
 
τὸ
 
 
γένος
 
 
οὐκ
 
 
ἐκπορεύεται
 
 
εἰ
 
 
μὴ
 
 
ἐν
 
 
προσευχῇ
 
 
καὶ
 
 
νηστείᾳ
 
 
17.22
ἀναστρεφομένων
 
 
δὲ
 
 
αὐτῶν
 
 
ἐν
 
 
τῇ
 
 
Γαλιλαίᾳ
 
 
εἶπεν
 
 
αὐτοῖς
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Μέλλει
 
 
 
 
υἱὸς
 
 
τοῦ
 
 
ἀνθρώπου
 
 
παραδίδοσθαι
 
 
εἰς
 
 
χεῖρας
 
 
ἀνθρώπων
 
 
17.23
καὶ
 
 
ἀποκτενοῦσιν
 
 
αὐτόν,
 
 
καὶ
 
 
τῇ
 
 
τρίτῃ
 
 
ἡμέρᾳ
 
 
ἐγερθήσεται
 
 
καὶ
 
 
ἐλυπήθησαν
 
 
σφόδρα
 
 
17.24
Ἐλθόντων
 
 
δὲ
 
 
αὐτῶν
 
 
εἰς
 
 
Καπερναούμ,
 
 
προσῆλθον
 
 
οἱ
 
 
τὰ
 
 
δίδραχμα
 
 
λαμβάνοντες
 
 
τῷ
 
 
Πέτρῳ
 
 
καὶ
 
 
εἶπον,
 
 
 
 
διδάσκαλος
 
 
ὑμῶν
 
 
οὐ
 
 
τελεῖ
 
 
τὰ
 
 
δίδραχμα
 
 
17.25
λέγει
 
"излагам"
Ναί
 
 
καὶ
 
 
ὅτε
 
 
εἰσῆλθεν
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
οἰκίαν
 
 
προέφθασεν
 
 
αὐτὸν
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
λέγων,
 
"излагам"
Τί
 
 
σοι
 
 
δοκεῖ
 
 
Σίμων
 
 
οἱ
 
 
βασιλεῖς
 
 
τῆς
 
 
γῆς
 
 
ἀπὸ
 
 
τίνων
 
 
λαμβάνουσιν
 
 
τέλη
 
 
 
 
κῆνσον
 
 
ἀπὸ
 
 
τῶν
 
 
υἱῶν
 
 
αὐτῶν
 
 
 
 
ἀπὸ
 
 
τῶν
 
 
ἀλλοτρίων
 
 
17.26
λέγει
 
"излагам"
αὐτῷ
 
 
 
 
Πέτρος,
 
 
Ἀπὸ
 
 
τῶν
 
 
ἀλλοτρίων
 
 
ἔφη
 
 
αὐτῷ
 
 
 
 
Ἰησοῦς
 
"евр/арам Йешу̀а/Йеhо̀шуа"
Ἄραγε
 
 
ἐλεύθεροί
 
 
εἰσιν
 
 
οἱ
 
 
υἱοί
 
 
17.27
ἵνα
 
 
δὲ
 
 
μὴ
 
 
σκανδαλίσωμεν
 
 
αὐτούς,
 
 
πορευθεὶς
 
 
εἰς
 
 
τὴν
 
 
θάλασσαν
 
 
βάλε
 
 
ἄγκιστρον
 
 
καὶ
 
 
τὸν
 
 
ἀναβάντα
 
"въз-стъпвам"
πρῶτον
 
 
ἰχθὺν
 
 
ἆρον
 
 
καὶ
 
 
ἀνοίξας
 
 
τὸ
 
 
στόμα
 
 
αὐτοῦ
 
 
εὑρήσεις
 
 
στατῆρα·
 
 
ἐκεῖνον
 
 
λαβὼν
 
 
δὸς
 
 
αὐτοῖς
 
 
ἀντὶ
 
 
ἐμοῦ
 
 
καὶ
 
 
σοῦ