Избор на текстове за показване

- Преводи
Превод на изд. Верен ,  бълг.
Синодален превод ,  бълг.
Цариградски превод (1912) ,  бълг.
Peshita ,  арам.
King James / Authorized version ,  англ.
Septuaginta/LXX ,  гр.
Septuaginta/LXX (+morph.) ,  гр.
E Lashi Viasta ,  циг.
Kotora anθar o Devlikano Lil ,  циг.
Е Лаши Виаста ,  циг.
Vulgata Clementina ,  лат.
Синодальный перевод ,  рус.
Kutsal Kitap ,  тур.
+ Буквални преводи
- Оригинални текстове (преписи)
Textus Receptus - Elzevir ,  гр.
Textus Receptus - Stephanos (+dict., morph.) ,  гр.
Biblia Hebraica Stuttgartensia ,  евр.
Уестминстърски / ленинградски кодекс ,  евр.

Текстове в разработка:

+ Букв. преводи (паралелни)

       

             

Textus Receptus - Stephanos (+dict., morph.)
коментари  абзаци  номерация 
Цариградски превод (1912)
коментари  абзаци  номерация 
1
Οὐδὲν
ἄρα
νῦν
κατάκριμα
τοῖς
ἐν
Χριστῷ
Ἰησοῦ·
μὴ
κατὰ
σάρκα
περιπατοῦσιν,
ἀλλὰ
κατὰ
πνεῦμα
1Сега прочее нема никакво осъждане на тѣзи които сѫ въ Христа Иисуса, които ходятъ не по плътъ, но по Духъ.
2
γὰρ
νόμος
τοῦ
πνεύματος
τῆς
ζωῆς
ἐν
Χριστῷ
Ἰησοῦ
ἠλευθέρωσέν
με
ἀπὸ
τοῦ
νόμου
τῆς
ἁμαρτίας
καὶ
τοῦ
θανάτου
2Защото законътъ на Духа на живота въ Христа Иисуса освободи ме отъ закона на грѣхѫ и на смъртта.
3
τὸ
γὰρ
ἀδύνατον
τοῦ
νόμου
ἐν
ἠσθένει
διὰ
τῆς
σαρκός
θεὸς
τὸν
ἑαυτοῦ
υἱὸν
πέμψας
ἐν
ὁμοιώματι
σαρκὸς
ἁμαρτίας
καὶ
περὶ
ἁμαρτίας
κατέκρινεν
τὴν
ἁμαρτίαν
ἐν
τῇ
σαρκί
3Понеже невъзможното на закона, по това що бѣ ослабналь чрѣзъ плътта, Богъ, като проводи Сина си въ подобие на грѣховната плътъ и въ жертва за грѣхѫ, осъди грѣхѫ въ плътта.
4
ἵνα
τὸ
δικαίωμα
τοῦ
νόμου
πληρωθῇ
ἐν
ἡμῖν
τοῖς
μὴ
κατὰ
σάρκα
περιπατοῦσιν
ἀλλὰ
κατὰ
πνεῦμα
4за да се изпълни правдата на закона въ насъ които не ходимъ по плътъ, но по Духъ.
5
οἱ
γὰρ
κατὰ
σάρκα
ὄντες
τὰ
τῆς
σαρκὸς
φρονοῦσιν
οἱ
δὲ
κατὰ
πνεῦμα
τὰ
τοῦ
πνεύματος
5Защото които живеятъ по плътъ, плътското мъдруватъ, а които живеятъ по Духъ, духовното.
6
τὸ
γὰρ
φρόνημα
τῆς
σαρκὸς
θάνατος
τὸ
δὲ
φρόνημα
τοῦ
πνεύματος
ζωὴ
καὶ
εἰρήνη·
6Понеже мъдруването на плътта е смъртъ: а мъдруването на Духа е животъ и миръ.
7
διότι
τὸ
φρόνημα
τῆς
σαρκὸς
ἔχθρα
εἰς
θεόν
τῷ
γὰρ
νόμῳ
τοῦ
θεοῦ
οὐχ
ὑποτάσσεται
οὐδὲ
γὰρ
δύναται·
7Защото мъдруването на плътта е вражда противъ Бога; понеже се не покорява на Божия законъ, нито пакъ може.
8
οἱ
δὲ
ἐν
σαρκὶ
ὄντες
θεῷ
ἀρέσαι
οὐ
δύνανται
8И които сѫ на плътта не могатъ да угодятъ Богу.
9
ὑμεῖς
δὲ
οὐκ
ἐστὲ
ἐν
σαρκὶ
ἀλλ'
ἐν
πνεύματι
εἴπερ
πνεῦμα
θεοῦ
οἰκεῖ
ἐν
ὑμῖν
εἰ
δέ
τις
πνεῦμα
Χριστοῦ
οὐκ
ἔχει
οὗτος
οὐκ
ἔστιν
αὐτοῦ
9Вие обаче не сте на плътта, но на Духа, ако живее въ васъ Духътъ Божий. Но ако некой нема Духъ Христовъ, той не е неговъ.
10
εἰ
δὲ
Χριστὸς
ἐν
ὑμῖν
τὸ
μὲν
σῶμα
νεκρὸν
δι'
ἁμαρτίαν
τὸ
δὲ
πνεῦμα
ζωὴ
διὰ
δικαιοσύνην
10Ако ли е Христосъ въ васъ, телото е мъртво поради грѣхѫ, а духътъ е живъ поради правдата.
11
εἰ
δὲ
τὸ
πνεῦμα
τοῦ
ἐγείραντος
Ἰησοῦν
ἐκ
νεκρῶν
οἰκεῖ
ἐν
ὑμῖν
ἐγείρας
τὸν
Χριστὸν
ἐκ
νεκρῶν
ζῳοποιήσει
καὶ
τὰ
θνητὰ
σώματα
ὑμῶν
διὰ
τὸ
ἐνοικοῦν
αὐτοῦ
Πνεῦμα
ἐν
ὑμῖν
11Ако ли живее въ васъ Духътъ на тогози който е възкръсиль Иисуса отъ мъртвите; то този който възкръси Христа отъ мъртвите ще оживи и смъртните ваши телеса чрѣзъ неговия Духъ който обитава въ васъ.
12
Ἄρα
οὖν
ἀδελφοί
ὀφειλέται
ἐσμέν
οὐ
τῇ
σαρκὶ
τοῦ
κατὰ
σάρκα
ζῆν
12И тъй, братие, ние сме длъжни, не на плътта да живеемъ по плътъ.
13
εἰ
γὰρ
κατὰ
σάρκα
ζῆτε
μέλλετε
ἀποθνῄσκειν·
εἰ
δὲ
πνεύματι
τὰς
πράξεις
τοῦ
σώματος
θανατοῦτε
ζήσεσθε
13Защото по плътъ ако живеете ще умрете; но ако умъртвявате Духомъ телесните дела ще живеете.
14
ὅσοι
γὰρ
πνεύματι
θεοῦ
ἄγονται
οὗτοι
εἰσιν
υἱοὶ
θεοῦ
14Понеже които се управляватъ отъ Духа Божия, те сѫ синове Божии.
15
οὐ
γὰρ
ἐλάβετε
πνεῦμα
δουλείας
πάλιν
εἰς
φόβον
ἀλλ'
ἐλάβετε
πνεῦμα
υἱοθεσίας
ἐν
κράζομεν
Αββα
πατήρ
15Защото не сте приели духъ на рабство та да бъдете пакъ на страхъ, но приели сте духъ на усиновение, чрѣзъ когото и викаме: Ава, Отче.
16
αὐτὸ
τὸ
πνεῦμα
συμμαρτυρεῖ
τῷ
πνεύματι
ἡμῶν
ὅτι
ἐσμὲν
τέκνα
θεοῦ
16Самъ Духътъ свидетелствува наедно съ нашийтъ духъ че ние сме чада Божии.
17
εἰ
δὲ
τέκνα
καὶ
κληρονόμοι·
κληρονόμοι
μὲν
θεοῦ
συγκληρονόμοι
δὲ
Χριστοῦ
εἴπερ
συμπάσχομεν
ἵνα
καὶ
συνδοξασθῶμεν
17Ако ли сме чада, то сме и наследници; наследници на Бога, а сънаследници на Христа; ако страдаме съ него наедно, за да станемъ и съпричастници на неговата слава.
18
Λογίζομαι
γὰρ
ὅτι
οὐκ
ἄξια
τὰ
παθήματα
τοῦ
νῦν
καιροῦ
πρὸς
τὴν
μέλλουσαν
δόξαν
ἀποκαλυφθῆναι
εἰς
ἡμᾶς
18Понеже сметамъ че нинешните врѣменни страдания не сѫ достойни да се сравнятъ съсъ славата която има да се открие въ насъ.
19
γὰρ
ἀποκαραδοκία
τῆς
κτίσεως
τὴν
ἀποκάλυψιν
τῶν
υἱῶν
τοῦ
θεοῦ
ἀπεκδέχεται
19Защото усърдното чакане на всичкото създание ожида откриването на синовете Божии.
20
τῇ
γὰρ
ματαιότητι
κτίσις
ὑπετάγη
οὐχ
ἑκοῦσα
ἀλλὰ
διὰ
τὸν
ὑποτάξαντα
ἐπ'
ἑλπίδι
20Понеже създанието се подчини на суетността, не своеволно, но чрѣзъ тогози който го подчини,
21
ὅτι
καὶ
αὐτὴ
κτίσις
ἐλευθερωθήσεται
ἀπὸ
τῆς
δουλείας
τῆς
φθορᾶς
εἰς
τὴν
ἐλευθερίαν
τῆς
δόξης
τῶν
τέκνων
τοῦ
θεοῦ
21съ надежда че и самото създание ще се освободи отъ робството на тлението, и ще премине въ свободата на славата на чадата Божии.
22
οἴδαμεν
γὰρ
ὅτι
πᾶσα
κτίσις
συστενάζει
καὶ
συνωδίνει
ἄχρι
τοῦ
νῦν·
22Понеже знаемъ че всичкото създание съвокупно въздиша и на мъки е даже до нине.
23
οὐ
μόνον
δέ
ἀλλὰ
καὶ
αὐτοὶ
τὴν
ἀπαρχὴν
τοῦ
πνεύματος
ἔχοντες
καὶ
ἡμεῖς
αὐτοὶ
ἐν
ἑαυτοῖς
στενάζομεν
υἱοθεσίαν
ἀπεκδεχόμενοι
τὴν
ἀπολύτρωσιν
τοῦ
σώματος
ἡμῶν
23И не то само, но и ние които имаме начатъка на Духа, и ние сами въздишаме въ себе си и ожидаме усиновението, сиречъ, изкупуването на нашето тело.
24
τῇ
γὰρ
ἐλπίδι
ἐσώθημεν·
ἐλπὶς
δὲ
βλεπομένη
οὐκ
ἔστιν
ἐλπίς·
γὰρ
βλέπει
τίς
τί
καί
ἐλπίζει
24Защото съ надеждата се избавихме; а надежда която се види не е надежда; защото това което види некой, какъ ще се надее за него?
25
εἰ
δὲ
οὐ
βλέπομεν
ἐλπίζομεν
δι'
ὑπομονῆς
ἀπεκδεχόμεθα
25Ако ли се надеемъ за онова което не видимъ, то съ търпение го очакваме.
26
Ὡσαύτως
δὲ
καὶ
τὸ
πνεῦμα
συναντιλαμβάνεται
ταῖς
ἀσθενείαις
ἡμῶν·
τὸ
γὰρ
τί
προσευξώμεθα
καθὸ
δεῖ
οὐκ
οἴδαμεν
ἀλλ'
αὐτὸ
τὸ
πνεῦμα
ὑπερεντυγχάνει
ὑπὲρ
ἡμῶν
στεναγμοῖς
ἀλαλήτοις·
26Така също и Духътъ ни помага въ нашите немощи; понеже не знаемъ за какво да се молимъ както подобава; но Духътъ самъ ходатайствува за насъ съ неизказани въздишания.
27
δὲ
ἐρευνῶν
τὰς
καρδίας
οἶδεν
τί
τὸ
φρόνημα
τοῦ
πνεύματος
ὅτι
κατὰ
θεὸν
ἐντυγχάνει
ὑπὲρ
ἁγίων
27А този който испитва сърдцата знае какво е мъдруването на Духа, че по волята Божия ходатайствува за светиите.
28
οἴδαμεν
δὲ
ὅτι
τοῖς
ἀγαπῶσιν
τὸν
θεὸν
πάντα
συνεργεῖ
εἰς
ἀγαθόν
τοῖς
κατὰ
πρόθεσιν
κλητοῖς
οὖσιν
28Знаемъ пакъ че на тѣзи които любятъ Бога, които сѫ призвани споредъ неговото предопределение, всичкото на добро имъ съдействува.
29
ὅτι
οὓς
προέγνω
καὶ
προώρισεν
συμμόρφους
τῆς
εἰκόνος
τοῦ
υἱοῦ
αὐτοῦ
εἰς
τὸ
εἶναι
αὐτὸν
πρωτότοκον
ἐν
πολλοῖς
ἀδελφοῖς·
29Защото които предузна, тѣхъ и предо прѣдѣли да бъдатъ съобразни въ образа на Сина му, за да е той прьвороденъ между много братия;
30
οὓς
δὲ
προώρισεν
τούτους
καὶ
ἐκάλεσεν·
καὶ
οὓς
ἐκάλεσεν
τούτους
καὶ
ἐδικαίωσεν·
οὓς
δὲ
ἐδικαίωσεν
τούτους
καὶ
ἐδόξασεν
30а които предо прѣдѣли, тѣхъ и призва; а които призва, тѣхъ и оправда; а които оправда, тѣхъ и прослави.
31
Τί
οὖν
ἐροῦμεν
πρὸς
ταῦτα
εἰ
θεὸς
ὑπὲρ
ἡμῶν
τίς
καθ'
ἡμῶν
31И тъй, на това какво има да речемъ? Ако Богъ е отъ къмъ насъ, кой ще бъде противъ насъ?
32
ὅς
γε
τοῦ
ἰδίου
υἱοῦ
οὐκ
ἐφείσατο
ἀλλ'
ὑπὲρ
ἡμῶν
πάντων
παρέδωκεν
αὐτόν
πῶς
οὐχὶ
καὶ
σὺν
αὐτῷ
τὰ
πάντα
ἡμῖν
χαρίσεται
32Понеже той който и Сина своего не пожали, но прѣдаде го за всинца ни, какъ не ще ни подари съ него наедно и всичко?
33
τίς
ἐγκαλέσει
κατὰ
ἐκλεκτῶν
θεοῦ
θεὸς
δικαιῶν·
33Кой ще обвини избраните Божии? Богъ е който ги оправдава.
34
τίς
κατακρινῶν
Χριστὸς
ἀποθανών
μᾶλλον
δὲ
καί
ἐγερθείς
ὃς
καὶ
ἐστιν
ἐν
δεξιᾷ
τοῦ
θεοῦ
ὃς
καὶ
ἐντυγχάνει
ὑπὲρ
ἡμῶν
34Кой ще е този който ще ги осъжда? Христосъ е който умре а найпаче и възкръсна, който е и отъ десната страна на Бога, който и ходатайствува за насъ;
35
τίς
ἡμᾶς
χωρίσει
ἀπὸ
τῆς
ἀγάπης
τοῦ
Χριστοῦ
θλῖψις
στενοχωρία
διωγμὸς
λιμὸς
γυμνότης
κίνδυνος
μάχαιρα
35Кой ще ни отлъчи отъ любовта Христова? скръбъ ли, или утеснение, или гонение, или гладъ, или голота, или беда, или ножъ?
36
καθὼς
γέγραπται
ὅτι
Ἕνεκά
σοῦ
θανατούμεθα
ὅλην
τὴν
ἡμέραν
ἐλογίσθημεν
ὡς
πρόβατα
σφαγῆς
(36както е писано: "За тебе всеки денъ сме убивани: вменявани сме като овци за клане,")
37
ἀλλ'
ἐν
τούτοις
πᾶσιν
ὑπερνικῶμεν
διὰ
τοῦ
ἀγαπήσαντος
ἡμᾶς
37но въ всичко това препобеждаваме чрѣзъ тогози който ни е възлюбиль.
38
πέπεισμαι
γὰρ
ὅτι
οὔτε
θάνατος
οὔτε
ζωὴ
οὔτε
ἄγγελοι
οὔτε
ἀρχαὶ
οὔτε
δυνάμεις
οὔτε
ἐνεστῶτα
οὔτε
μέλλοντα
38Понеже съмъ уверенъ че нито смъртъ, нито животъ, нито ангели, нито власти, нито сили, нито сегашното, нито бъдещото,
39
οὔτε
ὕψωμα
οὔτε
βάθος
οὔτε
τις
κτίσις
ἑτέρα
δυνήσεται
ἡμᾶς
χωρίσαι
ἀπὸ
τῆς
ἀγάπης
τοῦ
θεοῦ
τῆς
ἐν
Χριστῷ
Ἰησοῦ
τῷ
κυρίῳ
ἡμῶν
39нито височина, нито дълбочина, ни друго некое създание не ще може да ни отлъчи отъ любовта Божия която е въ Христа Иисуса Господа нашего.