Избор на текстове за показване

- Преводи
Превод на изд. Верен ,  бълг.
Синодален превод ,  бълг.
Цариградски превод (1912) ,  бълг.
Peshita ,  арам.
King James / Authorized version ,  англ.
Septuaginta/LXX ,  гр.
Septuaginta/LXX (+morph.) ,  гр.
E Lashi Viasta ,  циг.
Kotora anθar o Devlikano Lil ,  циг.
Е Лаши Виаста ,  циг.
Vulgata Clementina ,  лат.
Синодальный перевод ,  рус.
Kutsal Kitap ,  тур.
+ Буквални преводи
- Оригинални текстове (преписи)
Textus Receptus - Elzevir ,  гр.
Textus Receptus - Stephanos (+dict., morph.) ,  гр.
Biblia Hebraica Stuttgartensia ,  евр.
Уестминстърски / ленинградски кодекс ,  евр.

Текстове в разработка:

+ Букв. преводи (паралелни)

       

             

Textus Receptus - Stephanos (+dict., morph.)
коментари  абзаци  номерация 
Цариградски превод (1912)
коментари  абзаци  номерация 
1
Ὑπομίμνῃσκε
αὐτοὺς
ἀρχαῖς
καὶ
ἐξουσίαις
ὑποτάσσεσθαι
πειθαρχεῖν
πρὸς
πᾶν
ἔργον
ἀγαθὸν
ἑτοίμους
εἶναι
1Напомняй имъ да се покоряватъ на началствата и властите, да ги слушатъ, и да бъдатъ готови на всеко добро дело,
2
μηδένα
βλασφημεῖν
ἀμάχους
εἶναι
ἐπιεικεῖς
πᾶσαν
ἐνδεικνυμένους
πρᾳότητα
πρὸς
πάντας
ἀνθρώπους
2да не хулятъ никого, да не сѫ крамолници, да бъдатъ тихи, и да показватъ къмъ всичкитѣ человѣци всека кротостъ.
3
Ἦμεν
γάρ
ποτε
καὶ
ἡμεῖς
ἀνόητοι
ἀπειθεῖς
πλανώμενοι
δουλεύοντες
ἐπιθυμίαις
καὶ
ἡδοναῖς
ποικίλαις
ἐν
κακίᾳ
καὶ
φθόνῳ
διάγοντες
στυγητοί
μισοῦντες
ἀλλήλους
3Защото и ние некога си бехме несмислени, непокорливи, прелъщавани, и порабощени на различни похоти и сласти, живеехме въ злоба и завистъ, бехме омразни, и мразехме се единъ другъ.
4
ὅτε
δὲ
χρηστότης
καὶ
φιλανθρωπία
ἐπεφάνη
τοῦ
σωτῆρος
ἡμῶν
θεοῦ
4Но когато се яви благодатта и человеколюбието на Спаса нашего Бога,
5
οὐκ
ἐξ
ἔργων
τῶν
ἐν
δικαιοσύνῃ
ὧν
ἐποιήσαμεν
ἡμεῖς
ἀλλὰ
κατὰ
τὸν
αὐτοῦ
ἔλεον
ἔσωσεν
ἡμᾶς
διὰ
λουτροῦ
παλιγγενεσίας
καὶ
ἀνακαινώσεως
πνεύματος
ἁγίου
5не отъ праведните дела които сме сторили ние, но по своята си милостъ той ни спаси съ окъпването на възраждането, и съ подновението отъ Духа Светаго,
6
οὗ
ἐξέχεεν
ἐφ'
ἡμᾶς
πλουσίως
διὰ
Ἰησοῦ
Χριστοῦ
τοῦ
σωτῆρος
ἡμῶν
6когото изля обилно на насъ чрѣзъ Иисуса Христа Спасителя нашего,
7
ἵνα
δικαιωθέντες
τῇ
ἐκείνου
χάριτι
κληρονόμοι
γενώμεθα
κατ'
ἐλπίδα
ζωῆς
αἰωνίου
7да би, оправдани чрѣзъ неговата благодатъ, да станемъ споредъ надеждата наследници на вечния животъ.
8
Πιστὸς
λόγος·
καὶ
περὶ
τούτων
βούλομαί
σε
διαβεβαιοῦσθαι
ἵνα
φροντίζωσιν
καλῶν
ἔργων
προΐστασθαι
οἱ
πεπιστευκότες
τῷ
θεῷ·
ταῦτά
ἐστιν
τὰ
καλὰ
καὶ
ὠφέλιμα
τοῖς
ἀνθρώποις
8Верно е словото; и това искамъ да потвърдявашъ, за да се грижатъ тѣзи които сѫ повервали въ Бога да предстояватъ на добри дела. Това е добро и полезно за человеците.
9
μωρὰς
δὲ
ζητήσεις
καὶ
γενεαλογίας
καὶ
ἔρεις
καὶ
μάχας
νομικὰς
περιΐστασο·
εἰσὶν
γὰρ
ἀνωφελεῖς
καὶ
μάταιοι
9А отъ глупави предирвания, и родословия, и препирания, и карания върху закона отдалечавай се; защото сѫ безполезни и суетни.
10
αἱρετικὸν
ἄνθρωπον
μετὰ
μίαν
καὶ
δευτέραν
νουθεσίαν
παραιτοῦ
10Еретикъ человекъ като го съветвашъ еднъжъ и дваждъ остави го,
11
εἰδὼς
ὅτι
ἐξέστραπται
τοιοῦτος
καὶ
ἁμαρτάνει
ὢν
αὐτοκατάκριτος
11като знаешъ че единъ такъвъ се е развратиль, и съгрешава, и отъ самосебе си е осъденъ.
12
Ὅταν
πέμψω
Ἀρτεμᾶν
πρὸς
σὲ
Τυχικόν
σπούδασον
ἐλθεῖν
πρός
με
εἰς
Νικόπολιν
ἐκεῖ
γὰρ
κέκρικα
παραχειμάσαι
12Кога проводя до тебе Артема или Тихика, побързай да дойдешъ при мене въ Никополь; защото тамъ сторихъ намерение да презимувамъ.
13
Ζηνᾶν
τὸν
νομικὸν
καὶ
Ἀπολλῶ
σπουδαίως
πρόπεμψον
ἵνα
μηδὲν
αὐτοῖς
λείπῃ
13Предъ испрати тщателно законника Зина и Аполоса, и да не сѫ оскъдни за нищо.
14
μανθανέτωσαν
δὲ
καὶ
οἱ
ἡμέτεροι
καλῶν
ἔργων
προΐστασθαι
εἰς
τὰς
ἀναγκαίας
χρείας
ἵνα
μὴ
ὦσιν
ἄκαρποι
14Нека се учатъ и нашите да предстояватъ на добри дела въ нуждни потреби, за да не бъдатъ безплодни.
15
Ἀσπάζονταί
σε
οἱ
μετ'
ἐμοῦ
πάντες
Ἄσπασαι
τοὺς
φιλοῦντας
ἡμᾶς
ἐν
πίστει
χάρις
μετὰ
πάντων
ὑμῶν
πρός
Τίτον
τῆς
Κρητῶν
ἐκκλησίας
πρῶτον
ἐπίσκοπον
χειροτονηθέντα
ἐγράφη
ἀπό
Νικοπόλεως
τῆς
Μακεδονίας
15Поздравяватъ те всички които сѫ съ мене: поздрави тѣзи които ни любятъ въ верата. Благодатъ да бъде съ всички васъ. Аминъ.