Избор на текстове за показване

- Преводи
Превод на изд. Верен ,  бълг.
Синодален превод ,  бълг.
Цариградски превод (1912) ,  бълг.
Peshita ,  арам.
King James / Authorized version ,  англ.
Septuaginta/LXX ,  гр.
Septuaginta/LXX (+morph.) ,  гр.
E Lashi Viasta ,  циг.
Kotora anθar o Devlikano Lil ,  циг.
Е Лаши Виаста ,  циг.
Vulgata Clementina ,  лат.
Синодальный перевод ,  рус.
Kutsal Kitap ,  тур.
+ Буквални преводи
- Оригинални текстове (преписи)
Textus Receptus - Elzevir ,  гр.
Textus Receptus - Stephanos (+dict., morph.) ,  гр.
Biblia Hebraica Stuttgartensia ,  евр.
Уестминстърски / ленинградски кодекс ,  евр.

Текстове в разработка:

+ Букв. преводи (паралелни)

       

             

Textus Receptus - Stephanos (+dict., morph.)
коментари  абзаци  номерация 
Цариградски превод (1912)
коментари  абзаци  номерация 
1
Τί
οὖν
ἐροῦμεν
ἐπιμενοῦμεν
τῇ
ἁμαρτίᾳ
ἵνα
χάρις
πλεονάσῃ
1И тъй, що да речемъ? Да останемъ ли въ грѣхѫ за да се умножи благодатта?
2
μὴ
γένοιτο
οἵτινες
ἀπεθάνομεν
τῇ
ἁμαρτίᾳ
πῶς
ἔτι
ζήσομεν
ἐν
αὐτῇ
2Да не бъде! Ние които сме умрели къмъ грѣхѫ какъ ще живеемъ вече въ него?
3
ἀγνοεῖτε
ὅτι
ὅσοι
ἐβαπτίσθημεν
εἰς
Χριστὸν
Ἰησοῦν
εἰς
τὸν
θάνατον
αὐτοῦ
ἐβαπτίσθημεν
3Или не знаете че ние които сме се крьстили въ Иисуса Христа крьстихме се въ смъртта му?
4
συνετάφημεν
οὖν
αὐτῷ
διὰ
τοῦ
βαπτίσματος
εἰς
τὸν
θάνατον
ἵνα
ὥσπερ
ἠγέρθη
Χριστὸς
ἐκ
νεκρῶν
διὰ
τῆς
δόξης
τοῦ
πατρός
οὕτως
καὶ
ἡμεῖς
ἐν
καινότητι
ζωῆς
περιπατήσωμεν
4И тъй, чрѣзъ кръщението спогребохме се съ него въ смъртъ, да би, както Христосъ чрѣзъ славата на Отца възкръсна отъ мъртвите, така и ние да ходимъ въ новъ животъ.
5
εἰ
γὰρ
σύμφυτοι
γεγόναμεν
τῷ
ὁμοιώματι
τοῦ
θανάτου
αὐτοῦ
ἀλλὰ
καὶ
τῆς
ἀναστάσεως
ἐσόμεθα·
5Защото ако станахме еднакви съ него по подобието на смъртта му, би щемъ еднакви и по подобието на възкресението;
6
τοῦτο
γινώσκοντες
ὅτι
παλαιὸς
ἡμῶν
ἄνθρωπος
συνεσταυρώθη
ἵνα
καταργηθῇ
τὸ
σῶμα
τῆς
ἁμαρτίας
τοῦ
μηκέτι
δουλεύειν
ἡμᾶς
τῇ
ἁμαρτίᾳ·
6като знаемъ това, че ветхиятъ нашъ человекъ бѣ разпеть съ него за да изчезне телото на грѣхѫ, щото да не бъдемъ вече роби на грѣхѫ.
7
γὰρ
ἀποθανὼν
δεδικαίωται
ἀπὸ
τῆς
ἁμαρτίας
7Защото който е умрель свободенъ е отъ грѣхѫ.
8
εἰ
δὲ
ἀπεθάνομεν
σὺν
Χριστῷ
πιστεύομεν
ὅτι
καὶ
συζήσομεν
αὐτῷ
8Ако ли сме умрели съ Христа, верваме че ще и да живеемъ съ него;
9
εἰδότες
ὅτι
Χριστὸς
ἐγερθεὶς
ἐκ
νεκρῶν
οὐκέτι
ἀποθνῄσκει
θάνατος
αὐτοῦ
οὐκέτι
κυριεύει
9когато знаемъ че Христосъ като възкръсна отъ мъртвите не умира вече: смъртта вече нема властъ надъ него.
10
γὰρ
ἀπέθανεν
τῇ
ἁμαρτίᾳ
ἀπέθανεν
ἐφάπαξ·
δὲ
ζῇ
ζῇ
τῷ
θεῷ
10Защото, това дето умре той, умре веднъжь за грѣхѫ; а това дето живее, живее за Бога.
11
οὕτως
καὶ
ὑμεῖς
λογίζεσθε
ἑαυτοὺς
νεκροὺς
μὲν
εἶναι
τῇ
ἁμαρτίᾳ
ζῶντας
δὲ
τῷ
θεῷ
ἐν
Χριστῷ
Ἰησοῦ
τῷ
Κυρίῳ
ἡμῶν
11Така и вие считайте себе си че сте мъртви къмъ грѣхѫ, а живи къмъ Бога, чрѣзъ Христа Иисуса Господа нашего.
12
Μὴ
οὖν
βασιλευέτω
ἁμαρτία
ἐν
τῷ
θνητῷ
ὑμῶν
σώματι
εἰς
τὸ
ὑπακούειν
αὕτη
ἐν
ταῖς
ἐπιθυμίαις
αὐτοῦ
12И тъй, да не царува грѣхътъ въ смъртното ваше тело за да сте послушни на неговите похоти.
13
μηδὲ
παριστάνετε
τὰ
μέλη
ὑμῶν
ὅπλα
ἀδικίας
τῇ
ἁμαρτίᾳ
ἀλλὰ
παραστήσατε
ἑαυτοὺς
τῷ
θεῷ
ὡς
ἐκ
νεκρῶν
ζῶντας
καὶ
τὰ
μέλη
ὑμῶν
ὅπλα
δικαιοσύνης
τῷ
θεῷ
13Нето представяйте удовете ваши на грѣхѫ за оръдия на неправдата; но представете себе си на Бога като отъ мъртвите оживели, и удовете ваши на Бога за оръдия на правдата.
14
ἁμαρτία
γὰρ
ὑμῶν
οὐ
κυριεύσει·
οὐ
γάρ
ἐστε
ὑπὸ
νόμον
ἀλλ'
ὑπὸ
χάριν
14Защото грѣхътъ нема да ви обладае, понеже не сте подъ законъ, но подъ благодатъ.
15
Τί
οὖν
ἁμαρτήσομεν,
ὅτι
οὐκ
ἐσμὲν
ὑπὸ
νόμον
ἀλλ'
ὑπὸ
χάριν
μὴ
γένοιτο
15А що отъ това? Да съгрешимъ ли защото не сме подъ законъ, но подъ благодатъ?
16
οὐκ
οἴδατε
ὅτι
παριστάνετε
ἑαυτοὺς
δούλους
εἰς
ὑπακοήν
δοῦλοί
ἐστε
ὑπακούετε
ἤτοι
ἁμαρτίας
εἰς
θάνατον
ὑπακοῆς
εἰς
δικαιοσύνην
16Да не бъде! Не знаете ли че комуто представяте себе си раби за послушание, раби сте нему комуто се покорявате, или на грѣхѫ за смъртъ, или на послушанието за правда?
17
χάρις
δὲ
τῷ
θεῷ
ὅτι
ἦτε
δοῦλοι
τῆς
ἁμαρτίας
ὑπηκούσατε
δὲ
ἐκ
καρδίας
εἰς
ὃν
παρεδόθητε
τύπον
διδαχῆς
17Благодарение обаче Богу защото бехте раби на грѣхътъ, но послушахте отъ сърдце образа на учението което ви се прѣдаде.
18
ἐλευθερωθέντες
δὲ
ἀπὸ
τῆς
ἁμαρτίας
ἐδουλώθητε
τῇ
δικαιοσύνῃ
18А освободени отъ грѣхѫ вие станахте раби на правдата.
19
ἀνθρώπινον
λέγω
διὰ
τὴν
ἀσθένειαν
τῆς
σαρκὸς
ὑμῶν
ὥσπερ
γὰρ
παρεστήσατε
τὰ
μέλη
ὑμῶν
δοῦλα
τῇ
ἀκαθαρσίᾳ
καὶ
τῇ
ἀνομίᾳ
εἰς
τὴν
ἀνομίαν
οὕτως
νῦν
παραστήσατε
τὰ
μέλη
ὑμῶν
δοῦλα
τῇ
δικαιοσύνῃ
εἰς
ἁγιασμόν
19По человечески говоря зарадъ немощта на вашата плътъ. Защото както представихте удовете ваши за раби на нечистотата и на беззаконието за беззаконство, така сега представете вашите удове раби на правдата за светостъ.
20
ὅτε
γὰρ
δοῦλοι
ἦτε
τῆς
ἁμαρτίας
ἐλεύθεροι
ἦτε
τῇ
δικαιοσύνῃ
20Защото когато бехте раби на грѣхѫ свободни бехте отъ правдата.
21
τίνα
οὖν
καρπὸν
εἴχετε
τότε
ἐφ'
οἷς
νῦν
ἐπαισχύνεσθε
τὸ
γὰρ
τέλος
ἐκείνων
θάνατος
21Тогазь прочее какъвъ плодъ имахте отъ онези работи за които сега се срамувате? защото сетнината имъ е смъртъ.
22
νυνὶ
δέ
ἐλευθερωθέντες
ἀπὸ
τῆς
ἁμαρτίας
δουλωθέντες
δὲ
τῷ
θεῷ
ἔχετε
τὸν
καρπὸν
ὑμῶν
εἰς
ἁγιασμόν
τὸ
δὲ
τέλος
ζωὴν
αἰώνιον
22Но сега като се освободихте отъ грѣхѫ, и станахте раби Богу, имате плода си въ светостъ, а сетнината животъ веченъ.
23
τὰ
γὰρ
ὀψώνια
τῆς
ἁμαρτίας
θάνατος
τὸ
δὲ
χάρισμα
τοῦ
θεοῦ
ζωὴ
αἰώνιος
ἐν
Χριστῷ
Ἰησοῦ
τῷ
κυρίῳ
ἡμῶν
23Защото заплатата на грѣхѫ е смъртъ; а Божието дарование е животъ веченъ въ Христа Иисуса Господа нашего.