Избор на текстове за показване

- Преводи
Превод на изд. Верен ,  бълг.
Синодален превод ,  бълг.
Цариградски превод (1912) ,  бълг.
Peshita ,  арам.
King James / Authorized version ,  англ.
Septuaginta/LXX ,  гр.
Septuaginta/LXX (+morph.) ,  гр.
E Lashi Viasta ,  циг.
Kotora anθar o Devlikano Lil ,  циг.
Е Лаши Виаста ,  циг.
Vulgata Clementina ,  лат.
Синодальный перевод ,  рус.
Kutsal Kitap ,  тур.
+ Буквални преводи
- Оригинални текстове (преписи)
Textus Receptus - Elzevir ,  гр.
Textus Receptus - Stephanos (+dict., morph.) ,  гр.
Biblia Hebraica Stuttgartensia ,  евр.
Уестминстърски / ленинградски кодекс ,  евр.

Текстове в разработка:

+ Букв. преводи (паралелни)

       

             

Textus Receptus - Stephanos (+dict., morph.)
коментари  абзаци  номерация 
Цариградски превод (1912)
коментари  абзаци  номерация 
1
ἀγνοεῖτε
ἀδελφοί
γινώσκουσιν
γὰρ
νόμον
λαλῶ
ὅτι
νόμος
κυριεύει
τοῦ
ἀνθρώπου
ἐφ'
ὅσον
χρόνον
ζῇ
1Или не знаете, братие, (защото говоря на тѣзи които знаятъ закона,) че законътъ владее надъ человека до колкото врѣме живее?
2
γὰρ
ὕπανδρος
γυνὴ
τῷ
ζῶντι
ἀνδρὶ
δέδεται
νόμῳ·
ἐὰν
δὲ
ἀποθάνῃ
ἀνήρ
κατήργηται
ἀπὸ
τοῦ
νόμου
τοῦ
ἀνδρός
2Защото мъжатица жена чрѣзъ закона е привързана на мъжа додѣ е живъ; ако ли умре мъжътъ остава свободна отъ мъжевия законъ.
3
ἄρα
οὖν
ζῶντος
τοῦ
ἀνδρὸς
μοιχαλὶς
χρηματίσει
ἐὰν
γένηται
ἀνδρὶ
ἑτέρῳ·
ἐὰν
δὲ
ἀποθάνῃ
ἀνήρ
ἐλευθέρα
ἐστὶν
ἀπὸ
τοῦ
νόμου
τοῦ
μὴ
εἶναι
αὐτὴν
μοιχαλίδα
γενομένην
ἀνδρὶ
ἑτέρῳ
3И тъй, ако би при животътъ на мъжа си да отиде за другъ мъжъ, блудница става; но ако умре мъжъ й, свободна е отъ закона, да не е блудница ако отиде за другъ мъжъ.
4
ὥστε
ἀδελφοί
μου
καὶ
ὑμεῖς
ἐθανατώθητε
τῷ
νόμῳ
διὰ
τοῦ
σώματος
τοῦ
Χριστοῦ
εἰς
τὸ
γενέσθαι
ὑμᾶς
ἑτέρῳ
τῷ
ἐκ
νεκρῶν
ἐγερθέντι
ἵνα
καρποφορήσωμεν
τῷ
θεῷ
4И тъй, братие мои, колкото за закона и вие умрехте чрѣзъ телото Христово, за да се съчетаете съ другиго, който е възкръсналь отъ мъртвите, да принесемъ плодъ Богу.
5
ὅτε
γὰρ
ἦμεν
ἐν
τῇ
σαρκί
τὰ
παθήματα
τῶν
ἁμαρτιῶν
τὰ
διὰ
τοῦ
νόμου
ἐνηργεῖτο
ἐν
τοῖς
μέλεσιν
ἡμῶν
εἰς
τὸ
καρποφορῆσαι
τῷ
θανάτῳ·
5Защото когато бехме въ плътта, страстите на грѣховете които се показвахѫ чрѣзъ закона действувахѫ въ нашите удове за да принесемъ плодъ на смъртта.
6
νυνὶ
δὲ
κατηργήθημεν
ἀπὸ
τοῦ
νόμου
ἀποθανόντες
ἐν
κατειχόμεθα
ὥστε
δουλεύειν
ἡμᾶς
ἐν
καινότητι
πνεύματος
καὶ
οὐ
παλαιότητι
γράμματος
6Сега обаче, като умрехме къмъ оногози който ни държеше, освободихме се отъ закона; за да работимъ Богу по новия духъ, а не по ветхата буква.
7
Τί
οὖν
ἐροῦμεν
νόμος
ἁμαρτία
μὴ
γένοιτο·
ἀλλὰ
τὴν
ἁμαρτίαν
οὐκ
ἔγνων
εἰ
μὴ
διὰ
νόμου·
τήν
τε
γὰρ
ἐπιθυμίαν
οὐκ
ᾔδειν
εἰ
μὴ
νόμος
ἔλεγεν
Οὐκ
ἐπιθυμήσεις
7И има да речемъ? Законътъ ли е грѣхъ? Да не бъде! Но не познахъ грѣхѫ освенъ чрѣзъ закона; защото и пожеланието не бихъ позналь за грѣхъ, ако не би казваль законътъ: "Не пожелавай."
8
ἀφορμὴν
δὲ
λαβοῦσα
ἁμαρτία
διὰ
τῆς
ἐντολῆς
κατειργάσατο
ἐν
ἐμοὶ
πᾶσαν
ἐπιθυμίαν·
χωρὶς
γὰρ
νόμου
ἁμαρτία
νεκρά
8Но понеже грѣхътъ взѣ поводъ чрѣзъ заповедта, произведе въ мене всеко пожелание; защото безъ закона грѣхътъ е мъртъвъ;
9
ἐγὼ
δὲ
ἔζων
χωρὶς
νόμου
ποτέ·
ἐλθούσης
δὲ
τῆς
ἐντολῆς
ἁμαρτία
ἀνέζησεν
ἐγὼ
δὲ
ἀπέθανον
9и азъ живеехъ некога си безъ закона; но когато дойде заповедта, оживе грѣхътъ, а пакъ азъ умрехъ;
10
καὶ
εὑρέθη
μοι
ἐντολὴ
εἰς
ζωὴν
αὕτη
εἰς
θάνατον·
10И заповедта която се даде за животъ, тя ми се намѣри за смъртъ.
11
γὰρ
ἁμαρτία
ἀφορμὴν
λαβοῦσα
διὰ
τῆς
ἐντολῆς
ἐξηπάτησέν
με
καὶ
δι'
αὐτῆς
ἀπέκτεινεν
11Защото грѣхътъ, като взѣ поводъ чрѣзъ заповедта, прелъсти ме и умъртви ме чрѣзъ нея.
12
ὥστε
μὲν
νόμος
ἅγιος
καὶ
ἐντολὴ
ἁγία
καὶ
δικαία
καὶ
ἀγαθή
12Тъй щото законътъ е светь, и заповедта света и праведна и добра.
13
Τὸ
οὖν
ἀγαθὸν
ἐμοὶ
γέγονεν
θάνατος
μὴ
γένοιτο·
ἀλλὰ
ἁμαρτία
ἵνα
φανῇ
ἁμαρτία
διὰ
τοῦ
ἀγαθοῦ
μοι
κατεργαζομένη
θάνατον
ἵνα
γένηται
καθ'
ὑπερβολὴν
ἁμαρτωλὸς
ἁμαρτία
διὰ
τῆς
ἐντολῆς
13И тъй, доброто ли станѫ смъртъ на мене? Да не бъде! но грѣхътъ, да се яви грѣхъ, който ми причинява смъртъ чрѣзъ доброто, тъй щото чрѣзъ заповедта грѣхътъ да бъде много по- грѣховенъ.
14
οἴδαμεν
γὰρ
ὅτι
νόμος
πνευματικός
ἐστιν
ἐγὼ
δὲ
σάρκικός
εἰμι
πεπραμένος
ὑπὸ
τὴν
ἁμαρτίαν
14Защото знаемъ че законътъ е духовенъ; а пакъ азъ съмъ плътенъ, продаденъ подъ грѣхѫ.
15
γὰρ
κατεργάζομαι
οὐ
γινώσκω·
οὐ
γὰρ
θέλω
τοῦτο
πράσσω
ἀλλ'
μισῶ
τοῦτο
ποιῶ
15Защото не познавамъ онова което правя; понеже не правя това което искамъ; но онова което мразя, него правя.
16
εἰ
δὲ
οὐ
θέλω
τοῦτο
ποιῶ
σύμφημι
τῷ
νόμῳ
ὅτι
καλός
16Ако ли правя това което не ща, съгласенъ съмъ съсъ закона че е добъръ.
17
νυνὶ
δὲ
οὐκέτι
ἐγὼ
κατεργάζομαι
αὐτὸ
ἀλλ'
οἰκοῦσα
ἐν
ἐμοὶ
ἁμαρτία
17А сега вече това не го правя азъ, но грѣхътъ който живее въ мене.
18
οἶδα
γὰρ
ὅτι
οὐκ
οἰκεῖ
ἐν
ἐμοί
τοῦτ'
ἔστιν
ἐν
τῇ
σαρκί
μου
ἀγαθόν·
τὸ
γὰρ
θέλειν
παράκειταί
μοι
τὸ
δὲ
κατεργάζεσθαι
τὸ
καλὸν
οὐχ
εὑρίσκω
18Защото знамъ че въ мене (сиречъ въ плътта ми) не живее добро; понеже желание за доброто имамъ, но да правя доброто, това не намервамъ.
19
οὐ
γὰρ
θέλω
ποιῶ
ἀγαθόν
ἀλλ'
οὐ
θέλω
κακὸν
τοῦτο
πράσσω
19Защото не правя доброто което искамъ; но злото което не ща, него правя.
20
εἰ
δὲ
οὐ
θέλω
ἐγὼ
τοῦτο
ποιῶ
οὐκέτι
ἐγὼ
κατεργάζομαι
αὐτὸ
ἀλλ'
οἰκοῦσα
ἐν
ἐμοὶ
ἁμαρτία
20А кога правя азъ това което не ща, то вече го не правя азъ, но грѣхътъ който живее въ мене.
21
Εὑρίσκω
ἄρα
τὸν
νόμον
τῷ
θέλοντι
ἐμοὶ
ποιεῖν
τὸ
καλὸν
ὅτι
ἐμοὶ
τὸ
κακὸν
παράκειται·
21И тъй, намервамъ този законъ, че кога азъ искамъ да правя доброто, злото е готово при мене.
22
συνήδομαι
γὰρ
τῷ
νόμῳ
τοῦ
θεοῦ
κατὰ
τὸν
ἔσω
ἄνθρωπον
22Защото споредъ вътрешниятъ человекъ съуслаждавамъ се въ закона Божий;
23
βλέπω
δὲ
ἕτερον
νόμον
ἐν
τοῖς
μέλεσίν
μου
ἀντιστρατευόμενον
τῷ
νόμῳ
τοῦ
νοός
μου
καὶ
αἰχμαλωτίζοντά
με
τῷ
νόμῳ
τῆς
ἁμαρτίας
τῷ
ὄντι
ἐν
τοῖς
μέλεσίν
μου
23но въ удовете си виждамъ другъ законъ който воюва противъ закона на ума ми, и поробва ме на грѣховния законъ който е въ удовете ми.
24
ταλαίπωρος
ἐγὼ
ἄνθρωπος·
τίς
με
ῥύσεται
ἐκ
τοῦ
σώματος
τοῦ
θανάτου
τούτου
24Окаяненъ азъ человекъ! кой ще ме избави отъ това тело на смъртта?
25
ἐυχάριστῶ
τῷ
θεῷ
διὰ
Ἰησοῦ
Χριστοῦ
τοῦ
κυρίου
ἡμῶν
ἄρα
οὖν
αὐτὸς
ἐγὼ
τῷ
μὲν
νοῒ
δουλεύω
νόμῳ
θεοῦ
τῇ
δὲ
σαρκὶ
νόμῳ
ἁμαρτίας
25Благодаря Бога чрѣзъ Иисуса Христа Господа нашего. И тъй, самъ азъ съ ума си слугувамъ на Божиятъ законъ; а съ плътта на грѣховния законъ.