Избор на текстове за показване

- Преводи
Превод на изд. Верен ,  бълг.
Синодален превод ,  бълг.
Цариградски превод (1912) ,  бълг.
Peshita ,  арам.
King James / Authorized version ,  англ.
Septuaginta/LXX ,  гр.
Septuaginta/LXX (+morph.) ,  гр.
E Lashi Viasta ,  циг.
Kotora anθar o Devlikano Lil ,  циг.
Е Лаши Виаста ,  циг.
Vulgata Clementina ,  лат.
Синодальный перевод ,  рус.
Kutsal Kitap ,  тур.
+ Буквални преводи
- Оригинални текстове (преписи)
Textus Receptus - Elzevir ,  гр.
Textus Receptus - Stephanos (+dict., morph.) ,  гр.
Biblia Hebraica Stuttgartensia ,  евр.
Уестминстърски / ленинградски кодекс ,  евр.

Текстове в разработка:

+ Букв. преводи (паралелни)

       

             

Textus Receptus - Stephanos (+dict., morph.)
коментари  абзаци  номерация 
Цариградски превод (1912)
коментари  абзаци  номерация 
1
Ἐν
ἀρχῇ
ἦν
λόγος
καὶ
λόγος
ἦν
πρὸς
τὸν
θεόν
καὶ
θεὸς
ἦν
λόγος
1В начало бѣ Словото; и Словото бѣ у Бога, и Словото бѣ Богъ.
2
οὗτος
ἦν
ἐν
ἀρχῇ
πρὸς
τὸν
θεόν
2То въ начало бѣ у Бога.
3
πάντα
δι'
αὐτοῦ
ἐγένετο
καὶ
χωρὶς
αὐτοῦ
ἐγένετο
οὐδὲ
ἕν
γέγονεν
3Всичко чрѣзъ него станѫ; и което е станало, нищо безъ него не станѫ.
4
ἐν
αὐτῷ
ζωὴ
ἦν
καὶ
ζωὴ
ἦν
τὸ
φῶς
τῶν
ἀνθρώπων·
4В него бѣ животъ, и животътъ бѣ виделината на человеците.
5
καὶ
τὸ
φῶς
ἐν
τῇ
σκοτίᾳ
φαίνει
καὶ
σκοτία
αὐτὸ
οὐ
κατέλαβεν
5И виделината свети въ тъмнината; и тъмнината я не обзе.
6
Ἐγένετο
ἄνθρωπος
ἀπεσταλμένος
παρὰ
θεοῦ
ὄνομα
αὐτῷ
Ἰωάννης·
6Имаше человекъ проводенъ отъ Бога, името му Иоаннъ.
7
οὗτος
ἦλθεν
εἰς
μαρτυρίαν
ἵνα
μαρτυρήσῃ
περὶ
τοῦ
φωτός
ἵνα
πάντες
πιστεύσωσιν
δι'
αὐτοῦ
7Той дойде въ свидетелство да свидетелствува заради виделината, за да поверватъ всички чрѣзъ него.
8
οὐκ
ἦν
ἐκεῖνος
τὸ
φῶς
ἀλλ'
ἵνα
μαρτυρήσῃ
περὶ
τοῦ
φωτός
8Не бѣ той виделината, но да свидетелствува за виделината.
9
Ἦν
τὸ
φῶς
τὸ
ἀληθινόν
φωτίζει
πάντα
ἄνθρωπον
ἐρχόμενον
εἰς
τὸν
κόσμον
9Той беше истинната виделина, която осветлява всекиго человека що иде на света.
10
ἐν
τῷ
κόσμῳ
ἦν
καὶ
κόσμος
δι'
αὐτοῦ
ἐγένετο
καὶ
κόσμος
αὐτὸν
οὐκ
ἔγνω
10В света бѣ; и светътъ чрѣзъ него станѫ; и светътъ го не позна.
11
εἰς
τὰ
ἴδια
ἦλθεν
καὶ
οἱ
ἴδιοι
αὐτὸν
οὐ
παρέλαβον
11В своитѣ си дойде, и своитѣ му го не приехѫ;
12
ὅσοι
δὲ
ἔλαβον
αὐτόν
ἔδωκεν
αὐτοῖς
ἐξουσίαν
τέκνα
θεοῦ
γενέσθαι
τοῖς
πιστεύουσιν
εἰς
τὸ
ὄνομα
αὐτοῦ
12а които го приехѫ, даде имъ властъ да бъдатъ чада Божии, сиречъ, на тѣзи които верватъ въ неговото име;
13
οἳ
οὐκ
ἐξ
αἱμάτων
οὐδὲ
ἐκ
θελήματος
σαρκὸς
οὐδὲ
ἐκ
θελήματος
ἀνδρὸς
ἀλλ'
ἐκ
θεοῦ
ἐγεννήθησαν
13които не отъ кръвъ, нито отъ похотъ плътска, нито отъ похотъ мъжка, но отъ Бога се родихѫ.
14
Καὶ
λόγος
σὰρξ
ἐγένετο
καὶ
ἐσκήνωσεν
ἐν
ἡμῖν
καὶ
ἐθεασάμεθα
τὴν
δόξαν
αὐτοῦ
δόξαν
ὡς
μονογενοῦς
παρὰ
πατρός
πλήρης
χάριτος
καὶ
ἀληθείας
14И словото станѫ плътъ, и всели се между насъ, (и видѣхми славата негова, слава както на единороднаго отъ Отца,) пъленъ съ благодатъ и истина.
15
Ἰωάννης
μαρτυρεῖ
περὶ
αὐτοῦ
καὶ
κέκραγεν
λέγων,
Οὗτος
ἦν
ὃν
εἶπον
ὀπίσω
μου
ἐρχόμενος
ἔμπροσθέν
μου
γέγονεν
ὅτι
πρῶτός
μου
ἦν
15Иоаннъ свидетелствува за него, и извика та казваше: Този е за когото рекохъ: Който иде слѣдъ мене преденъ ми биде, защото отъ мене по-напредъ бѣ.
16
καὶ
ἐκ
τοῦ
πληρώματος
αὐτοῦ
ἡμεῖς
πάντες
ἐλάβομεν
καὶ
χάριν
ἀντὶ
χάριτος·
16И всинца ние отъ неговата пълнота приехме, и благодатъ за благодатъ;
17
ὅτι
νόμος
διὰ
Μωσέως
ἐδόθη
χάρις
καὶ
ἀλήθεια
διὰ
Ἰησοῦ
Χριστοῦ
ἐγένετο
17защото законътъ чрѣзъ Моисея бѣ даденъ, а благодатта и истината чрѣзъ Иисуса Христа биде.
18
θεὸν
οὐδεὶς
ἑώρακεν
πώποτε·
μονογενὴς
υἱός,
ὢν
εἰς
τὸν
κόλπον
τοῦ
πατρὸς
ἐκεῖνος
ἐξηγήσατο
18Никой никога не е видель Бога: единородниятъ Синъ който е въ пазухата на Отца, той го изяви.
19
Καὶ
αὕτη
ἐστὶν
μαρτυρία
τοῦ
Ἰωάννου
ὅτε
ἀπέστειλαν
οἱ
Ἰουδαῖοι
ἐξ
Ἱεροσολύμων
ἱερεῖς
καὶ
Λευίτας
ἵνα
ἐρωτήσωσιν
αὐτὸν
Σὺ
τίς
εἶ
19И това е Иоановото свидетелство, когато проводихѫ Юдеите отъ Ерусалимъ священници и Левити да го попитатъ: Ти кой си?
20
καὶ
ὡμολόγησεν
καὶ
οὐκ
ἠρνήσατο
καὶ
ὡμολόγησεν
ὅτι
οὐκ
εἰμὶ
Ἐγὼ
Χριστός
20И изповеда, и не се отрече; и изповеда: Не съмъ азъ Христосъ.
21
καὶ
ἠρώτησαν
αὐτόν
Τί
οὖν
Ἠλίας
εἶ
Σύ
καὶ
λέγει
Οὐκ
εἰμί
προφήτης
εἶ
σύ
καὶ
ἀπεκρίθη
Οὔ
21И попитахѫ го: А що си? Илия ли си ти? И казва: Не съмъ. Пророкътъ ли си ти? И отговори: Не.
22
εἶπον
οὖν
αὐτῷ
Τίς
εἶ
ἵνα
ἀπόκρισιν
δῶμεν
τοῖς
πέμψασιν
ἡμᾶς·
τί
λέγεις
περὶ
σεαυτοῦ
22И рекохѫ му: Кой си? за да дадемъ ответь на онези които сѫ ни проводили. Що казвашъ за себе си?
23
ἔφη
Ἐγὼ
φωνὴ
βοῶντος
ἐν
τῇ
ἐρήμῳ
Εὐθύνατε
τὴν
ὁδὸν
κυρίου
καθὼς
εἶπεν
Ἠσαΐας
προφήτης
23Рече: Азъ съмъ "гласъ на едного който вика въ пустинята: Оправете мѫтьтъ Господенъ," както рече пророкъ Исаия.
24
Καὶ
οἱ
ἀπεσταλμένοι
ἦσαν
ἐκ
τῶν
Φαρισαίων
24А проводените бѣхѫ отъ Фарисеите.
25
καὶ
ἠρώτησαν
αὐτὸν
καὶ
εἶπον
αὐτῷ
Τί
οὖν
βαπτίζεις
εἰ
σὺ
οὐκ
εἶ
Χριστὸς
οὔτε
Ἠλίας
οὔτε
προφήτης
25И попитахѫ го и рекохѫ му: А защо кръщавашъ, ако не си Христосъ нито Илия нито пророкътъ?
26
ἀπεκρίθη
αὐτοῖς
Ἰωάννης
λέγων,
Ἐγὼ
βαπτίζω
ἐν
ὕδατι·
μέσος
δὲ
ὑμῶν
ἕστηκεν
ὃν
ὑμεῖς
οὐκ
οἴδατε
26Отговори имъ Иоаннъ и рече: Азъ кръщавамъ съ вода; а посредъ васъ стои единъ когото вие не знаете.
27
αὐτός
ἐστιν
ὀπίσω
μου
ἐρχόμενος
ὃς
ἔμπροσθέν
μου
γέγονεν·
οὗ
ἐγὼ
οὐκ
εἰμὶ
ἄξιος
ἵνα
λύσω
αὐτοῦ
τὸν
ἱμάντα
τοῦ
ὑποδήματος
27Той е който иде слѣдъ мене, който преденъ ми биде, комуто азъ не съмъ достоенъ да развържа ремика на обущата му.
28
Ταῦτα
ἐν
Βηθαβαρᾶ
ἐγένετο
πέραν
τοῦ
Ἰορδάνου
ὅπου
ἦν
Ἰωάννης
βαπτίζων
28Това станѫ въ Витавара отвъдъ Иорданъ, дето беше Иоаннъ и кръщаваше.
29
Τῇ
ἐπαύριον
βλέπει
Ἰωάννης
τὸν
Ἰησοῦν
ἐρχόμενον
πρὸς
αὐτόν
καὶ
λέγει
Ἴδε
ἀμνὸς
τοῦ
θεοῦ
αἴρων
τὴν
ἁμαρτίαν
τοῦ
κόσμου
29На утринта гледа Иоаннъ Иисуса че иде при него, и казва: Ето Агнеца Божий който взема грѣховете на света.
30
οὗτός
ἐστιν
περὶ
οὗ
ἐγὼ
εἶπον
Ὀπίσω
μου
ἔρχεται
ἀνὴρ
ὃς
ἔμπροσθέν
μου
γέγονεν
ὅτι
πρῶτός
μου
ἦν
30Този е за когото азъ рекохъ: Слѣдъ мене иде человекъ, който биде преди мене, защото беше по-напредъ отъ мене.
31
κἀγὼ
οὐκ
ᾔδειν
αὐτόν
ἀλλ'
ἵνα
φανερωθῇ
τῷ
Ἰσραὴλ
διὰ
τοῦτο
ἦλθον
ἐγὼ
ἐν
τῷ
ὕδατι
βαπτίζων
31И азъ го не знаехъ; но за да се яви на Израиля, за това дойдохъ азъ и кръщавамъ съ вода.
32
Καὶ
ἐμαρτύρησεν
Ἰωάννης
λέγων
ὅτι
Τεθέαμαι
τὸ
πνεῦμα
καταβαῖνον
ὡσεὶ
περιστερὰν
ἐξ
οὐρανοῦ
καὶ
ἔμεινεν
ἐπ'
αὐτόν
32И свидетелствува Иоаннъ и рече: Видехъ Духа който слезваше като гълъбъ отъ небето и остана на него.
33
κἀγὼ
οὐκ
ᾔδειν
αὐτόν
ἀλλ'
πέμψας
με
βαπτίζειν
ἐν
ὕδατι
ἐκεῖνός
μοι
εἶπεν
Ἐφ
ὃν
ἂν
ἴδῃς
τὸ
πνεῦμα
καταβαῖνον
καὶ
μένον
ἐπ'
αὐτόν
οὗτός
ἐστιν
βαπτίζων
ἐν
πνεύματι
ἁγίῳ
33И азъ го не знаехъ; но този който ме проводи да кръщавамъ съ вода, той ми рече: На когото видишъ че слезва Духътъ и остава на него, той е който кръщава съ Духа Светаго.
34
κἀγὼ
ἑώρακα
καὶ
μεμαρτύρηκα
ὅτι
οὗτός
ἐστιν
υἱὸς
τοῦ
θεοῦ
34И азъ видехъ и свидетелствувамъ, че този е Синъ Божий.
35
Τῇ
ἐπαύριον
πάλιν
εἱστήκει
Ἰωάννης
καὶ
ἐκ
τῶν
μαθητῶν
αὐτοῦ
δύο
35На утринта пакъ стоеше Иоаннъ, и двама отъ учениците негови.
36
καὶ
ἐμβλέψας
τῷ
Ἰησοῦ
περιπατοῦντι
λέγει
Ἴδε
ἀμνὸς
τοῦ
θεοῦ
36И като съгледа Иисуса че минува, казва: Ето Агнеца Божий.
37
καὶ
ἤκουσαν
αὐτοῦ
οἱ
δύο
μαθηταὶ
λαλοῦντος
καὶ
ἠκολούθησαν
τῷ
Ἰησοῦ
37И чухѫ го двамата ученици да говори така, и отидохѫ слѣдъ Иисуса.
38
στραφεὶς
δὲ
Ἰησοῦς
καὶ
θεασάμενος
αὐτοὺς
ἀκολουθοῦντας
λέγει
αὐτοῖς
Τί
ζητεῖτε
οἱ
δὲ
εἶπον
αὐτῷ
Ῥαββί
λέγεται
ἑρμηνευόμενον,
Διδάσκαλε
ποῦ
μένεις
38И като се обърна Иисусъ и ги виде че идатъ подире му, казва имъ: Що търсите? А те му рекохѫ: Рави, (което тълкувано ще рече, Учителю,) дѣ живеешъ?
39
λέγει
αὐτοῖς
Ἔρχεσθε
καὶ
ἴδετε
ἦλθον
καὶ
εἶδον
ποῦ
μένει
καὶ
παρ'
αὐτῷ
ἔμειναν
τὴν
ἡμέραν
ἐκείνην·
ὥρα
δέ
ἦν
ὡς
δεκάτη
39Казва имъ: Елате и вижте. Дойдохѫ и видехѫ дѣ живее; и останахѫ при него прѣзъ този денъ, а часътъ беше около десеть.
40
Ἦν
Ἀνδρέας
ἀδελφὸς
Σίμωνος
Πέτρου
εἷς
ἐκ
τῶν
δύο
τῶν
ἀκουσάντων
παρὰ
Ἰωάννου
καὶ
ἀκολουθησάντων
αὐτῷ·
40Единътъ отъ тѣзи двамата, които чухѫ отъ Иоана за него и го последвахѫ беше Андрей, братътъ на Симона Петра.
41
εὑρίσκει
οὗτος
πρῶτος
τὸν
ἀδελφὸν
τὸν
ἴδιον
Σίμωνα
καὶ
λέγει
αὐτῷ
Εὑρήκαμεν
τὸν
Μεσσίαν
ἐστιν
μεθερμηνευόμενον
Χριστός·
41Той пръвъ намерва брата си Симона и казва му: Намерихме Месия, което се тълкува Христосъ.
42
καὶ
ἤγαγεν
αὐτὸν
πρὸς
τὸν
Ἰησοῦν
ἐμβλέψας
δὲ
αὐτῷ
Ἰησοῦς
εἶπεν
Σὺ
εἶ
Σίμων
υἱὸς
Ἰωνᾶ·
σὺ
κληθήσῃ
Κηφᾶς
ἑρμηνεύεται
Πέτρος
42И заведе го при Иисуса. И като погледна Иисусъ на него рече: Ти си Симонъ синъ Ионинъ; ти ще се наречешъ Кифа (което се тълкува Петръ, камик).
43
Τῇ
ἐπαύριον
ἠθέλησεν
Ἰησοῦς
ἐξελθεῖν
εἰς
τὴν
Γαλιλαίαν
καὶ
εὑρίσκει
Φίλιππον
καὶ
λέγει
αὐτῷ
Ἀκολούθει
μοι
43На утринта поиска Иисусъ да излезе въ Галилея: и намерва Филипа и казва му: Ела подире ми.
44
ἦν
δὲ
Φίλιππος
ἀπὸ
Βηθσαϊδά
ἐκ
τῆς
πόλεως
Ἀνδρέου
καὶ
Πέτρου
44А Филипъ беше отъ Витсаида, отъ града Андреевъ и Петровъ.
45
εὑρίσκει
Φίλιππος
τὸν
Ναθαναὴλ
καὶ
λέγει
αὐτῷ
Ὃν
ἔγραψεν
Μωσῆς
ἐν
τῷ
νόμῳ
καὶ
οἱ
προφῆται
εὑρήκαμεν
Ἰησοῦν
τὸν
υἱὸν
τοῦ
Ἰωσὴφ
τὸν
ἀπὸ
Ναζαρέτ
45Намерва Филипъ Натанаила и казва му: За когото писа Моисей въ закона и пророците, намерихме Иисуса сина Иосифова, който е отъ Назареть.
46
καὶ
εἶπεν
αὐτῷ
Ναθαναήλ
Ἐκ
Ναζαρὲτ
δύναταί
τι
ἀγαθὸν
εἶναι
λέγει
αὐτῷ
Φίλιππος
Ἔρχου
καὶ
ἴδε
46И рече му Натанаиль: Отъ Назареть може ли да произлезе нещо добро? Казва му Филипъ: Ела и виждь.
47
εἶδεν
Ἰησοῦς
τὸν
Ναθαναὴλ
ἐρχόμενον
πρὸς
αὐτὸν
καὶ
λέγει
περὶ
αὐτοῦ
Ἴδε
ἀληθῶς
Ἰσραηλίτης
ἐν
δόλος
οὐκ
ἔστιν
47Виде Иисусъ Натанаила че иде къмъ него, и казва за него: Ето истиненъ Израилянинъ въ когото лукавщина нема:
48
λέγει
αὐτῷ
Ναθαναήλ
Πόθεν
με
γινώσκεις
ἀπεκρίθη
Ἰησοῦς
καὶ
εἶπεν
αὐτῷ
Πρὸ
τοῦ
σε
Φίλιππον
φωνῆσαι
ὄντα
ὑπὸ
τὴν
συκῆν
εἶδόν
σε
48Казва му Натанаиль: Отъ дѣ ме познавашъ? Отговори Иисусъ и рече му: Преди Филипъ да те повика видехъ те като беше подъ смоковницата.
49
ἀπεκρίθη
Ναθαναήλ
καὶ
λέγει
αὐτῷ
Ῥαββί
σὺ
εἶ
υἱὸς
τοῦ
θεοῦ
σὺ
εἶ
βασιλεὺς
τοῦ
Ἰσραήλ
49Отговори Натанаиль и казва му: Учителю, ти си Синъ Божий: ти си царъ Израилевъ.
50
ἀπεκρίθη
Ἰησοῦς
καὶ
εἶπεν
αὐτῷ
Ὅτι
εἶπόν
σοι
εἶδόν
σε
ὑποκάτω
τῆς
συκῆς
πιστεύεις
μείζω
τούτων
ὄψει
50Отговори Иисусъ и рече му: Понеже ти рекохъ: Видехъ те подъ смоковницата, вервашъ ли? По-големи отъ тия неща ще видишъ.
51
καὶ
λέγει
αὐτῷ
Ἀμὴν
ἀμὴν
λέγω
ὑμῖν
ἀπ'
ἄρτι
ὄψεσθε
τὸν
οὐρανὸν
ἀνεῳγότα
καὶ
τοὺς
ἀγγέλους
τοῦ
θεοῦ
ἀναβαίνοντας
καὶ
καταβαίνοντας
ἐπὶ
τὸν
υἱὸν
τοῦ
ἀνθρώπου
51И казва му: Истина, истина ви говоря: Отъ нине ще видите небето отворено, и ангелите Божии да възлезватъ и слезватъ надъ Сина Человеческаго.