Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

helmut kentler   божието царство   глобус   даром   илюминати   нова апостолска реформация   празници   сродни материали   християнски you-name-it   юдеи  

виж всички тематики

Реплики

 
 
Владо   08.12.20 10:26
След като бе наказан за вярата си (10г. в щатски затвор), Д-р Кент Ховинд отново е на бойната линия в ю-туб: Dr. Kent Hovind - The Long War Against God.
 
Владо   29.11.20 15:57

Истината за 2СВ, а и не само, ще я разберем, да.

Четох веднъж за лагера на комунистите край Ловеч, от очевидец, комуто Бог спасява живота чудно: буквално се втресох от жестокостта и сатанизма на човеците, които са отговаряли за "затворените и подложени на изправителен труд граждани". Не спах, ужасен от безчовечността и липсата на страх, че ВЕРОЯТНО има Бог, пред който всеки ще отговаря. Безбожието е страшно и води доужасни извращения.

И досега, м-у другото, хората в Ловеч смятат, че в лагера са били затваряни "престъпници и лоши хора"...

 
Владо   29.11.20 15:57
Безспорно в деня, когато народите както водите се стичат в моретата, ще се стекат пред престола на Древния по дни и на Неговия Агнец, ИСТИНАТА ще се чуе из устата Божии и всяко сърце ще я разбере: комуто за съд- съда, комуто за оправдание - оправданието.

Злите империи на САЩ и СССР са вършили и вършат жестокости и несправедливи неща както със своите си граждани, така и с други, че е трудно да се повярва. От гладомора, през разстрели и зверски гаври с телата на хора, до днешните убийства и планирани "ваксини" .
 
eureth   29.11.20 14:13
Зная как изглеждат нещата, но имайки предвид, че дори някои плътски израелци не приемат фундаментални точки и догми от официалната проповед и катехизис на победителите-съюзници (болшевишкия СССР, Fed-ския ОАД(“САЩ”) и т.н.)) относно 2СВ, то за мен това е знак, че когато Божият син, помазаник-цар и съдия над всички, Исус от Назарет се върне тук за съд и 1000-год. царуване и в неговото царство насядат онези, които той е избрал, то дори и по тази тема най-вероятно ще има неочаквани Божии разкрития и съдебни решения.

Предпочитам да изчакам до Божия съд, за да науча само истината по различните точки по тези и подобни тежки и болни въпроси. Не пише напразно: "Затова не съдете нищо преждевременно, докато не дойде Господарят, който ще извади на светло скритото в тъмнината и ще изяви намеренията на сърцата."
(явно и Бог ще да се е "заблудил"... по тия "конспиративни теории" и "конспирации"... )
 
Владо   29.11.20 09:00
ПП: че то "лъжливи свидетели" винаги има - стига да има значимо събитие. Дори и до сега има хора, твърдящи, че са преживели "лична среща с Исус", които като ги слушам потъвам от срам...
 
Владо   29.11.20 08:58
Старици, лъжещи свой познат в личен разказ за живота си?! Смешно.
Видеата от Аушвиц, Аушвиц-Бернеау, Лайпциг, Бухенвалд и къде ли още не, са ясни. Спомени и разкази на очевидци, намерени тефтери с описания (дори и детски), свидетелстват. Е, то винаги има някаква вероятност едно събитие да е манипулирано, но това конкретно, е абсурдно: при живи свидетели, документация и спомени на очевидци...
 
eureth   29.11.20 00:21
Очевидно говоря за онова, относно което Пилат е попитал Исус. Защо ли не е получил отговор?...

Попадал съм на различни видеота, които нагледно разобличават разни т.нар. "свидетели" и "свидетелства" относно тези неща, както и популярни вярвания, стереотипи и "конспирации" по тези въпроси, така че засега предпочитам да изчакам докато истинският Божий помазаник-цар и съдия, Исус от Назарет, седне на престола си за съд и се произнесе с окончателно съдебно решение и по този въпрос, правейки както винаги истината да възтържествува. В този смисъл е хубаво, че Той има последната дума.

Не че тази тема е най-важната за мен, но все пак, понеже тогава са били убити гигантски маси от хора - скъпоценни Божии създания в очите на Бога - по цялата земя (казват - над 100 милиона души), предполагам, че тази и други подобни световни човешки трагедии ще бъдат разгледани със съответната тежест от Божия син, вкл. изваждайки на показ и всички скрити неща, както неслучайно пише ("конспирациите", така да се каже - както често манипулират овцете да не мислят, да не разсъждават и да не задават въпроси).
 
Владо   28.11.20 22:25
:) Не знам чия "истина" за 2СВ имаш в предвид, но съм провеждал разговори с хора, ПРЕКИ СВИДЕТЕЛИ на нацисткият режим и жестокости. Конспирациите са винаги интригуващи, но те падат в нозете на свидетелите. :)
 
eureth   26.05.20 20:57
Трудна и противоречива тема, понеже не е лесно да се намери надеждна и достоверна информация.

Чакам времето, когато Божият син - истинският и законен Божий помазаник-цар и съдия Исус от Назарет, ще седне на престола си за съд и ще извади на показ цялата истина за 2СВ, а и за всичко по тази греховна отиваща си земя.

Попаднах на следната връзка, където например оспорват това, което пропагандната машина на военните победители от 2СВ проповядва:

https://ww2truth.com/

 
Владо   11.05.20 01:34
ПП : филма на Ray има български субтитри! Трябва да се намерят в менюто!

Към страница       >>  
Започване на нова тема
    
27.07.10 14:12 Цитирай
изказвания: 118
(разкл. от: Пари и хвалебствени песни за Бога)

Реших да взема отношение по темата за заплащането на служителите в църквата, защото ми се срува, че има множество християни, които говорят неща, които нямат нищо общо с Истината, разкрита в Писанията.

1. Новият Завет не задължава християните да дават десятък. Те могат да дават или да не дават, според както решат и без да изпитват вина за това, колко са дали.


Kenneth Hagin разглежда този въпрос в своята книга "The Midas Touch". Ето и неговата позиция по въпроса за десятъка (в резюме):


1.
  
As a general principle, I believe people should tithe to their local church. I have always believed and taught that the local church is the primary means that God uses to bless people in the earth. The local church is where the saints are cared for, and it is to be the base for all other outreaches. 

2.
  
Although the majority of biblical references to the tithe are clearly part of the Old Covenant, the fact of the matter is that tithing was not introduced under the Law. It was merely regulated under the Law. Tithing originated as an act of faith, and faith transcends both the Old and New Covenants! And "by faith" is how we should tithe today—not as an act of legalism, but as an act of faith. 

3.  So should we pay tithes today? Absolutely! But we pay them like Abraham paid them—not by the Law, but by faith. And besides that, if the people of God paid ten percent before the Law and ten percent under the Law, should we, who live by grace, be doing any less when we have a better covenant? 

4.  We, then, by faith follow the example of Abraham in paying tithes. We pay our tithes unto Christ! The Bible says in Ephesians that when God raised Jesus from the dead, He gave Him to be the Head over all things to the Church, which is His Body (Eph.1:22, 23). So when we pay tithes to Christ, the Head, they flow to His Body, the Church. Do you see it? Through the Church, we have the great privilege of giving to Jesus to do His will and work. 

5.  I've also heard preachers try to hammer Christians by quoting from Malachi chapter 3 saying that they are cursed if they don't pay tithes and give offerings. Obviously, this is not correct. While the people of Malachi's day were under the Law of Moses, the New Testament plainly declares that Christ has redeemed us from the curse of the Law (Gal. 3:13). 

6.  But there is no curse today for not tithing. We are free from the legalistic requirements of the Mosaic Law. Is there any other consequence? Yes, if we don't tithe, we limit ourselves from receiving the blessings God has promised those who pay tithes and give offerings by faith. 

7.  I believe if every Christian would be faithful in tithing and giving, there would be more than enough funds for the Church to carry out its mission in the world. Researchers have found that amazingly few born-again Americans tithe regularly, and a surprisingly large number give nothing! Imagine what could be accomplished if all Christians were faithful in their tithing and giving!адм.бел.
разкл. в: Без тема
[

адм. бел.
Във връзка с позицията на maxim относно комуникацията на български в българоезичен форум,
както и т.нар. "лесно/трудно християнство" (вж. препратката по-горе към преместения диалог в "Без тема"), добавям автоматичен превод от Гугъл на горния пасаж, така че онези, които не ползват английски поне да имат някаква представа за насоката на твърденията/учението на Кенет Хегин.
eureth
---

1. По принцип, аз вярвам, хората трябва да десятък на местните църкви. Аз винаги са вярвали и научи, че местната църква е основното средство, което Бог използва, за да благослови хората на земята. Местната църква е мястото, където светът се грижи, и тя трябва да бъде основата за всички останали outreaches.

2. Въпреки че по-голямата част от библейски препратки към десятък са ясно част от стария пакт, фактът на въпроса е, че десятъка не е подадено на основание на закона. Тя е само, регулирани съгласно закона. Десятъкът произход като акт на доверие и вяра надхвърлят както на Стария и Новия Завет! И "чрез вяра" е как ние трябва да десятък днес-не като акт на легализъм, а като акт на вяра.

3. Така че трябва да плащат десятък днес? Абсолютно! Но ние ги плати като Авраам им изплатени не от закона, но чрез вяра. А освен това, че ако хората на Бога платени десет процента пред закона и десет процента по силата на Закона, трябва ние, които живеят по благодат, да се прави по-малко, когато имаме по-добър завет?

4. Ние, след това, чрез вяра да последват примера на Авраам, като отделят десятък. Ние плащаме десятък Христа! Библията казва в Ефесяни, че когато Бог възкреси Исус от мъртвите, Той му даде да бъде глава над всичко за църквата, която е Неговото тяло (Eph.1: 22, 23). Така че, когато плащат десятък на Христос, на ръководителя, за да се влеят в тялото му, на Църквата. Да го виждате? Чрез църква, ние имаме голяма привилегия да даде на Исус да върши волята Му и да работят.

5. Аз също чух проповедници се опитват да чука християни, цитирайки от глава Малахия 3 казва, че те са проклети, ако те не плащат десятък и да даде предложения. Очевидно е, че това не е правилно. Докато хората на ден Малахия са били под Моисеевия закон, в Новия завет ясно заявява, че Христос ни изкупи от проклятието на Закона (Галатяните 3:13).

6. Но не е проклятие за днес не десятък. Ние сме свободни от законодателните изисквания на Закона мозайка. Има ли някакъв друг резултат? Да, ако не десятък, ние се ограничаваме от получаване на благословии Бог е обещал тези, които плащат десятък и да даде предложения чрез вяра.

7. Вярвам, че ако всеки християнин да бъде верен на десятъка и даване, няма да има повече от достатъчно средства за Църквата да изпълнява своята мисия в света. Изследователите са установили, че удивително малко отново родения американците десятък редовно, изненадващо голям брой дават нищо! Представете си какво може да бъде осъществена, ако всички християни са верни в своите десятък и дава!


]

[ Редактирано 29.07.10 12:19 ]Води ме в истината Си и учи ме; Защото Ти си Бог на Спасението ми; Тебе чакам цял ден.
Псалми 25:5
Най-отгоре
десятък,   десятъкът,   кенет хегин,   кенет хейгън
    
27.07.10 14:56 Цитирай
изказвания: 4773
Относно т.нар. "десятък" аз също бях писал преди време:    ДесятъкЪТ


[ Редактирано 12.05.19 23:53 ]Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласувана хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре

Анонимен
    
10.06.11 20:04 Цитирай
Гост
izpadi klevetnika i she spre kavgata, mahni desiataka i shte se razpadnat strukturite (ili hristiianskite firmi narichani carkvi).

Най-отгоре

    
22.10.11 11:10 Цитирай
изказвания: 2104
http://propovedi.org/ - тук проповедта на човека Симено Кръстев, наричащ себе си "пастОр" (т.е.- пастИр, овчар, според записаното от авторите на Новият Завет на Господаря Йешуа) "Десятък без недостатък" в частта, в която разказва за една история с Р. У. Шамбак (преди -1.03.00), в която въпросният човек "събрал" дарения на стойност 15. 000 (петнадесет хиляди) долара от страната Хаити. Е, това наистина ме фрапира!

Самият "пастОр" Шамбак разказва за обира, който е направил на нещастните хора с нечувана надутост и явно за него това е "свидетелство за Бога" - каква изродска постъпка!

"Тези бедни хора по чуден начин отвориха сърцата си и дариха около петнадесет хиляди долара - по онова време това беше нечувано в историята на Хаити."


Това се нарича пладнешки обир!

Спомням си как аз и съпругата ми давахме последните си пари в десятъкът, как ни беше страх да не съгрешим на Бога, да не го крадем, ако не Му дадем 1/10 от своите финанси. Е, веднъж ми се наложи да поискам назаем от финансовият мениджър на църквата по онова време (преди 2006 - мисля, че беше 2004г.), К. Курдоманов, пари за да се приберем, защото в "ревността си" бяхме дали всичките си пари, а въпросният човек просто ми каза : - Абе, Владо, аз да не съм банка?

ПП : Поисканите пари бяха за билети, на стойност 4лв." Тогава змеят страшно се разгневи на жената и тръгна да воюва с останалите й потомци – онези, които спазват заповедите на Бога и се държат за истината, която Исус разкри. Змеят застана на морския бряг.
!!! Откр-е на Йоан 12
" http://vminev.blog.bg/drugi/2011/02/22/pesenta-na-viatyra.691513

Най-отгоре

    
22.10.11 12:39 Цитирай
изказвания: 4773

Това за Хаити е "впечатляващо" наистина и особено натъжаващо, ако е било по времето, когато онова земетресение разруши Хаити и хората там - традиционно страшно бедни - останаха съвсем без нищо и с разрушена инфраструктура. И в това им положение са били допълнително обрани от светската система "църква"?...


Ако и "десятъкЪТ" да е лъжеучение (Лъжеучението десятъкЪТ), те просто така са били научени хората и съответно са ги "остригали" "доброволно".

И все пак който от тях е правил това с вяра, че служи на Божия син, аз лично вярвам, че Бог ще го награди
(дори вярвам, че Бог използва и светската система "църква", за да върши волята си в спасениетео на мнозина,
както е използвал и онзи първосвещеник-антихрист от светските иудейски религиозни водачи да изкаже с устата си (ако и без да осъзнава) пророчество, за това, че Божият помазаник ще умре, за да спаси народа от греховете му).

Но това изобщо не променя факта, че ("дълбините на) десятъкЪТ" е обирджийско лъжеучение на лъжепосредниците/"клир"-а от светската система "църква" (конкр. в "евангелистката" й секта)
(както съответно не променя и крайно сериозните предупреждения на Божия цар към партията на фарисеите, от които е бил и съответният главен свещеник,
независимо, че чрез него (без той да осъзнава) Бог е изказал пророчество, като в момента на самото изказване на това пророчество първосвсещеникът дори е участвал в заговор за убийството на Божия помазаник, Божият син).


Между другото, по-горе Кенет Хейгън - ако и много умело и "меко" - вкарва хората на практика под същото лъжеучение. И не е за учудване - той си имаше огромна църковническа корпорация, каквато например царският пратеник Йоан, или пък Симон нито са имали, нито са опитвали да строят и имат, нито пък са учили някой да прави подобни неща (дори и да има възможност), а са учили съвсем друго.
ПП
Владо:

човека Симено Кръстев, наричащ себе си "пастОр" (т.е.- пастИр, овчар, според записаното от авторите на Новият Завет на Господаря Йешуа)


А нелепицата "пастОр" съвсем не означава "пастИр, овчар, според записаното от авторите на Новият Завет на Господаря Йешуа" - вж Лъжеучението "пастор", също Говедари и добитък

и според преводите на НЗ, които българите четат, хората нямат налично основание чрез документите на новото Божие завещание и другите Писания да очакват нещо свързано с вярата в Божия син от някой, който е решил да се нарича "пастор" или "пустор", или пък "пястор", "пестор", "пъстор", или пък "папа", "попа", "пипа" и прочее нелепици...

Така че, е по-скоро закономерно това, че някой, който е решил да се нарича "пастор", "пустор" или пък "пъстор" (неща нямащи връзка с казаното от Бога), да ограби бедните хора чрез лъжепосредническо лъжеучение на светската система "църква".


[ Редактирано 12.05.19 23:54 ]Краят на епохата: Времева диаграма,    Съгласувана хронологична таблица (актуализирани версии)

„...Но не е така, както че е пропаднало Божието слово. Защото не всички, които [по плът] са от Израел, са [Божият народ] Израел. Нито пък всички са деца [на Бога], само защото са [по плът] потомство на Авраам.
А [според както Бог декларира]: "по Исаак ще се нарича семето ти."
Т.е. не плътските деца са Божии деца, а само обещаните [от Бога] деца се считат за потомство [на Авраам, и съотв. - Божии деца]. ...“
   
/из п-мо до римл., 9/


Иначе, ако всички, които по плът са от Израел, бяха Божият народ Израел, то Божието слово би било пропаднало.
Вж: "Не е отпаднало Божието слово - до римл. 9:6


Най-отгоре
десятък
Анонимен
    
09.11.11 00:14 Цитирай
Гост
Еурет...никога не съм имал в предвид, че под ποιμήν
(поймен) трябва да се разбира : "shepherd (literally or figuratively): - shepherd, pastor." - овчар (литературно, или фигуративно, метафорично) - овчар, пастор), както обикновено се дава и приравнява.

Инак не бих публикувал труда си в личният дневник : "Лъжеучението "пастор".

Но така, или инак пояснението и думите нека внесат яснота.

Най-отгоре

    
09.11.11 00:16 Цитирай
изказвания: 2104
Опс, не съм бил логнат." Тогава змеят страшно се разгневи на жената и тръгна да воюва с останалите й потомци – онези, които спазват заповедите на Бога и се държат за истината, която Исус разкри. Змеят застана на морския бряг.
!!! Откр-е на Йоан 12
" http://vminev.blog.bg/drugi/2011/02/22/pesenta-na-viatyra.691513

Най-отгоре

Доксе
    
08.09.13 16:03 Цитирай
Гост
Според мен приятели мястото на тази тема е в раждел - "Заблуди и лъжливи учения сред вярващите в Исус"

[ Редактирано 08.09.13 19:57 ]

Най-отгоре

Анонимен
    
08.09.13 16:18 Цитирай
Гост

Според мен приятели мястото на тази тема е в раждел - "Заблуди и лъжливи учения сред вярващите в Исус"


Поддръниците на така нареченият "Десятък" се позовават на показаните тук аргументи от книгите 'Левит', 'Числа' и 'Второзаконие' от Стария Завет: http://edinni.com/p/blogs/?blog.307

САМО ЧЕ АП. ПАВЕЛ НИ КАЗВА В НОВИЯ - Посл;. до Гал. че "ВСЕКИ КОИТО СЕ ОБЛЯГА НА ЗАКОНА Е ПОД ПРОКЛЕТИЯ" - така че не е явно проклет тоя които НЕ дава Десятъка, а обратното - Тоя които го дава!

С това всички спорове се изчерпват!

[ Редактирано 08.09.13 19:56 ]

Най-отгоре

Доксе
    
08.09.13 17:17 Цитирай
Гост


Горното, от мене!
адм.бел.
разкл. в: Без тема...


Най-отгоре

 
Започване на нова тема
Към страница       >>  
 

Отговор (без HTML оформление):


 

Към форум:     Най-отгоре

Публикуване на темата: rss 0.92 Публикуване на темата: rss 2.0 Публикуване на темата: RDF