Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

edinni.com:лични дневници   windows   али дини   лихва   мария магдалина   мартин лутер   овчари и учители   писанията   хипократова клетва   ялъмови  

виж всички тематики

Всички записки / Записки на Christian
 
06.12.06 16:39Религиозното течение, наречено "Християнски реконструкционизъм" е малко познато в България, дори в САЩ - неговата родина има твърде малко последователи, но идеи от него все по-често се заимстват от либерални харизматични течения. По-подробната статия историко-аналитична статия за реконстукционизма може да се намери на адрес: http://www.beseecher.com/geta.php?a=1

Моята цел е по-скоро да засегна отклонението на това поредно ново течение от учението на писанията. 

IIПетр3:3,4 Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат подиграватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват: Где е обещаното Му пришествие? защото, откак са се поминали бащите ни всичко си стои така както от началото на създанието. 

Някои сравняват разнообразието от идеи в наричащите себе си християнски църкви с един огромен хипермаркет, в който има стоки за всеки вкус и предпочитание. Както във всеки бизнес, основен принцип тук е аксиомата, че търсенето определя предлагането. Най-добре се продават артикули като "здраве", "богатство" и "просперитет".

Преди време някой изглежда е забелязал, че голяма пречка за разпространението на християнството е песимизмът му по отношение на събитията, които се очаква да се случат на земята, по-специално възхода на Антихрист и великата скръб.
Едно от ученията, които са се заели да преодолеят този "ненужен песимизъм" е именно т. нар. християнски реконструкционизъм"(ХР), придобил разпространение от 60-те години насам. Според ХР църквата е приела пораженческа позиция, като се е примирила с идеята за отстъпление и възход на антихрист в последните времена. Те смятат, че на църквата принадлежи заветно обещание да властва над народите, а т.нар велико поръчение в Мт.28:19 : Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух е призив всички народи да бъдат покорени на властта на църквата. Образец на такава теономия (налагане на Божия закон в обществото) за тях e Женева по времето на Калвин. Поради това те обръщат сериозно внимание на "институтите" на Калвин и друга подобна литература от онова време, представяйки се за продължители на Реформацията. Цитирайки подбрани и извадени от контекста текстове от т.нар. отци на църквата, те се опитват да докажат, че църквата от самото начало се е стремяла да наложи теократична система на земята. Разбира се, те избягват пасажите, където отците говорят за антихрист, тъй като според ХР антихрист не е конкретна личност, а обобщено понятие. Също според ХР ние не бива да очакваме идване на Христос преди пълното възцаряване на Божия закон във всички области на икономика, култура, законодателство и политика. Обяснението им на текстове като Мт. 24 гл., например, където се говори за скорошно идване на Христос е, че там събитията са представени фигуративно и не става дума за буквално идване на Христос на облаци. Според тях свършекът на века (Мт.24:3) е просто край на една епоха за човешката цивилизация, и този свършек бил настъпил около 70-та година от н.е. при опустошаването на Ерусалим.

Разглеждам 10-та гл. от “Възстановеният рай” на Д. Чилтън, където се говори за пророчествата в Матея 24гл. Изглежда основният аргумент в ръцете на т. нар. реконструкционисти е:
Матей 24:34 “Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това.

Господин Чилтън опитва да докаже, че думата поколение тук е употребена със значение на хора на близка възраст, живеещи по едно и също време, с което да приключи въпроса с пророчествата в Мат.24 гл. – т.е.излиза, че събитията за които говори Исус вече трябва да са се случили, докато е било живо поколението, на които говори .
Думата генеа и производните и при К.Дж. версията е преведена почти винаги като “generation” докато в българския протестантски превод (и ревизиите му) се използват равностойно поколение и род според предположения от преводача смисъл, макар, че в Лутеровата немска версия, в руската, в българската синодална и др. предпочитания превод на генеа е род, а не поколение. Чилтън ни предлага да извадим с конкорданса всички места, където се среща поколение в евангелията. Разбира се, че с английския конкорданс излизат доста повече места, поради гореизложеното. Тъй като реконструкционистите вярват на Чилтън и на точния превод и не са си направили труда да проверят в библиите си дали в изредените стихове наистина се среща поколение. Но…хоп, ето ти изненада – още първия посочен стих: Мат.1:17 на български думата поколение отсъства, няма я и в 16:4, и в 17:17…, и в кажи-речи половината от изредените стихове. Това никой не го е забелязал, та да попита на какво се дължи това несъответствие, и да вземат да сложат едно “б.пр.”(ако са чували какво е това) . Истината е, че в посочените от Чилтън стихове в оригинала наистина се използва генеа или нейни производни. Обаче тази нека се състедоточим върху това в какво има предвид Исус, използвайки думата генеа (означаваща по-скоро род, отколкото поколение). За голямо съжаление българските протестантски преводи са повече съгласувани с Кинг Джеймс, отколкото с оригинала. Ако в английския език няма по-подходяща дума от generation, това не значи, че не трябва да се възползваме от по-богатия ни език, в който имаме по-близката до генеа дума “род”. Освен това както вече писах другаде от езикознанието е известно, че всеки човек говори “собствен” език – идиолект, като влага собствена семантика в думите, които използва. Например, аз не влагам в думата “любя” сексуален смисъл, но за много хора това е основното значение на тази дума. Така че, не е достатъчно да определим какво означава дадена дума в оригинал, а какво значение е влагал този, чиито думи разглеждаме, Следователно, предлагам да се съсредоточим само върху местата, където Исус употребява ГЕНЕА (род, поколение). За да не се разпростирам, само ще ги изредя: Мат.11:16; 12:39; 12:41; 12:42; 12:45; 16:4; 17:17; 23:36; 24:34; Марк 8:12; 8:38; 9:19; 13:30: Лука 7:31; 9:41; 11:29; 11:30; 11:31; 11:32; 11:50; 11:51; 16:8; 17:25; 21:32; Прави впечатление, че навсякъде Исус влага негативно съдържание в тази дума (гр. ГЕНЕА, на бълг. преведена род или поколение). Изреждам само епитетите към тази дума: блуден и грешен; невярващ; неверен и извратен, нечестиво и прелюбодейно и т.н. Оттам, понеже в 100% от случаите “генеа” е в негативен контекст, е явно че Той употребява думата като нарицателно за зъл и нечестив род, а не както твърди Чилтън за хора, живеещи по едно и също време(както днес употребяваме в разговорния език думата “племе” - например “мръсно племе”). Чилтън е станал жертва на ограничените изразни средства в английския език и на английския превод. В ясно противоречие с твърдението на Чилтън влиза Марк 8:38 “Защото ако се срамува някой поради Мене и поради думите Ми в тоя блуден и грешен род (генеа), то и Човешкият Син ще се срамува от него, когато дойде в славата на Отца Си със светите ангели.

Само хората живели по времето на Исус ли се отнася този стих? Защото ако генеа тук се превежда като поколение излиза, че ако тия хора вече ги няма, ние можем да продължим да се срамуваме. Нека сега разгледаме стиха, който е основен аргумент на Чилтън в контекст: 30 Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава. 31 Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия. 32 А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото. 33 Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата. 34 Истина ви казвам: Този род (в 1924г. е “това поколение”) няма да премине, докле не се сбъдне всичко това. 35 Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат. 36 А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец. 37 И като бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син. 38 Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ное влезе в ковчега, 39 и не усетиха, до като дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син.

Ясно е,че преди 34-ти стих и след него се говори за едно и също – пришествието на Господа, а не разрушението на Храма през 70-та г. Освен това, на какъв въпрос отговаря Исус в Мт.24:3:  “И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при Него насаме и рекоха: Кажи ни, кога ще бъде това? и какъв ще бъде белегът на Твоето пришествие и за свършека на века?” Чилтън твърди, че въпросният “свършек” вече се е състоял някъде около 70-та година и че вече ни очаква само светлото бъдеще.Свършекът на века обаче се свързва с Пришествието. Христос не ги разделя. Нека видим къде другаде Исус употребява израза “свършека на века”: Матей 13:40,41 И тъй, както събират плевелите и ги изгарят в огън, така ще бъде и при свършека на века. Човешкият Син ще изпрати ангелите Си, които ще съберат от царството Му всичко що съблазнява, и ония, които вършат беззаконие,

Матей 13:49,50 Така ще бъде и при свършека на века; ангелите ще излязат и ще отлъчат нечестивите измежду праведните, и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби,
 

Чилтън твърди, че не става дума за край на света, а за свършек на някаква епоха, случил се около 70-та година, което явно е погрешно.Нека завършим с още един стих, в който Исус употребява израза “свършека на века” Матей 28:20: “като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. [Амин].  Излиза, че Исус трябва да е бил с нас само до към 70-та година. А сега?

В заключение трябва да потвърдим, че реконструкционизмът е поредноното учение, гъделичкащо ушите, каквито в последните години се появиха немалко. На всеки би му се искало вместо да идва Антихрист, светът да капитулира пред църквата. За жалост, трябва да приложа стиховете от IIТим. 4гл. 3 ,4: Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти, и, като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните.

 Прави и впечатление и че явно никой не е проверил стиховете, които Чилтън изрежда, за да види, че на български в тях не винаги се употребява думата "поколение”. Това говори,че книгите му се четат безкритично и че последователите на реконструкционизма не възприемат с ума си а само с паметта си прочетеното. За съжаление в нашите евангелски среди критичното мислене се приема за грях, вместо да се поощрява. Само времето ще покаже дали с точно такива "теономични" претенции няма да се възкачи и идващия антихрист, налагайки някакъв свой "божествен" закон на земята, и дали ХР няма да бъде в първия му ешелон.

есхатология,   постмилениализъм,   реконструкционизъм,   чилтън
 
Коментари
от в 01.01.70 02:00
Отговори на това
Гост
от Tiger в 11.04.08 17:25
Отговори на това
Гост
Поредното американско лъжеучение. Не само, че е опасно, но ако се осъществи /да не дава Бог/ ще има талибанско християнско общество. Или нещо като християнско иранско общество. Абе все тая. Исус ясно заяви на Пилат, че Неговото царство не е от този свят! Целият Нов Завет говори ясно, ама кой да го чете? Дано не се довлекат с тази нова демонична доктрина в България, въпреки че има достатъчно самозвани "лидери", които отвсякъде са готови да бъдат ЦАРЕ.
от Tiger в 11.04.08 17:39
Отговори на това
Гост
Christian, щом си забелязал, че във вашите евангелски среди критичното мислене е грях, БЯГАЙ от там, браче! Бягай, щото няма да ги промениш, най-много те да те променят. Не че и Православната църква не бъка от бивши и настоящи ченгета, но поне нямат възможност да упражняват менталната преса, която вашите пастори упражняват. В нашта мила родина църквата, без значение от деноминация, отдавна се е продала на дявола. Отдавна е станала част от блудницата Вавилон, откъдето Господ заповядва на Неговите хора да излязат, за да не участват в греховете му и да не споделят язвите му. За да е ясна тезата ми: Вавилон е всяко нещо, наричащо себе си църква, където: има идолопоклонство /тайно или явно/, окултизъм /таен или явен/, където християните не са изграждани в пресвятата вяра на Господ Исус Христос, а са мачкани, унижавани и доведени до състояние на безмозъчна пихтиеста маса. Целта е да бъдат отвратени от вярата. Е да, ама не! Лошата новина за дяволските служители е, че НИЩО не може да ни отдели от ТОЗИ, който ни е възлюбил!
от eureth в 13.04.08 19:20
Отговори на това
Гост
Tiger, заповедта Божиите хора да излязат от онази „жена“ (Откр. 17/18), се отнася за времето, когато Бог ще разруши тази „жена“,
а не за сега или преди.

Освен, че Бог ще изведе своите си от онази „жена“, като им каже чрез свой слуга да излязат от там,

той ще каже и други неща по отношение на „жената“, които са също много важни и които също трябва да се казват заедно с "Излезте из нея, люде мои..."(вж откъса по-долу).

Ако смяташ, че не е така разгледай и обясни поред Откр. 17/18, вж. най-долу и връзката.

Ето един откъс (Откр.18):

1И след това видех че слазяше от небето ангел който имаше власт голема; и земята се просвети от неговата слава. 2 И извика силно с глас голем и казваше: Падна, падна Вавилон великий, и стана жилище на бесовете, и прибежище на всеки дух нечист, и прибежище на всека нечиста и омразна птица; 3 защото всичките народи пиха от виното на яростта на нейното блудодеяние, и царете земни блудствуваха с нея, и търговците земни се обогатиха от безмерната нейна разкош.

4 И чух друг глас от небето, който казваше: Излезте из нея, люде мои, да не станете участници на греховете й, и да не приемете от язвите й; 5 защото греховете й стигнаха до небето, и спомена [т.е.: спомни си] Бог нейните неправди.

6 Въздайте й както и тя въздаде вам, и удвойте й двойно според делата й: с чашата с която е черпала двойно я почерпете. 7 Колкото е прославила себе си и е разкошествувала толкоз мъки и скърб й ...
ит.н.Тук също има нещо по темата; предполагам, че може много да не ти хареса, но за информация оставям връзката: http://edinni.com/p/forum/forum_viewtopic.php?188.48

от Tiger в 14.04.08 11:17
Отговори на това
Гост
Относно блудницата вавилон, нямам съмнение, че представлява фалшивата църква. Относно ВРЕМЕТО на въздаването върху нея, сигурно си прав. Ще помисля.
А ти няма нужда да се пениш толкова с тия огромни цитати Аз никога не претендирам, нито имам правото да претендирам, че говоря абсолютната истина. Аз съм човек, а няма безгрешен човек. Но с убеденост заявявам, че един християнин няма място във вавилон.
от eureth в 14.04.08 13:40
Отговори на това
Коментари: 519
Понякога е малко трудно да се разбере какво точно има предвид някой. Исках да покажа ясно какво имам предвид, затова сложих цветове

Мисля, че същото е било и с Лот. Бог не е осъдил праведния Лот затова, че е живял в град, където мнозинството хора са били в доста сериозни грехове пред Бога (на първо място гордост, както пише). Бог е считал Лот за праведен, когато е живял в онзи греховен град и не е искал Лот да излиза от него.
Но когато е дошло времето Бог да накаже онзи град, където е живял Лот, тогава точно преди да унищожи града Бог извежда Лот от там.

Ако тази образна "жена/Вавилон/развратница" (която в действителността както пише всъщност е един земен град със сгради и жители) ще бъде унищожена на края, то явно Бог не изисква вярващите да излязат от "нея" (т.е. в действителност от този град) преди да дойде времето, когато Бог ще унищожи този град.

Иначе отделно от това, предполагам че всички вярващи в Исус сме в пълно съгласие, че не трябва да стоим в греха и да участваме в греховете на света, а трябва да бъдем свети пред Бога и далеко от греха.

от Анонимен в 14.04.08 14:47
Отговори на това
Гост
Сега се изрази съвсем ясно и те разбрах
Иначе почнах да преглеждам линка, който постна преди. Не знам защо реши, че няма да ми хареса. Намирам изразените мнения за много интересни.
Ние не се познаваме, затова да не бързаме да си съставяме мнение един за друг и да правим прибързани заключения.
По темата: ти смяташ, че Вавилон от Откровение е земен град /нещо като Содом/. Аз смятам, че е фалшивата църква, чиято глава не е Христос. Може и двамата да сме прави, поне в известна степен. Щото духът на вавилон е навсякъде в този свят, а /това е лично мое мнение/ най-яко е присъствието му във фалшивата църква. Ти сам говориш за църковни фирми и директори, ами и аз казвам същото, но може би по-крайно.
Все още не разбирам напълно защо Бог ще иска от светиите да въздадат върху блудницата, т.е. в какъв смисъл ще е това. Не че не вярвам в Писанието, но не мога да схвана точния Божий мотив.
от eureth в 14.04.08 16:46
Отговори на това
Коментари: 519
Така де, затова и само предположих


Допускам, че Божията заповед градът да бъде разрушен не „просто така“, а с подобаващо отношение е възможно да е към Божии небесни пратеници, които ще го разрушат.
Както и градът на Лот е бил разрушен „не с ръка“.


Иначе има конкретни неща казани за града, които допълнително потвърждават това, което Бог така или иначе е казал в прав текст. Т.е. че тази образна „жена/Вавилон/развратница/тайна“ всъщност представя в действителността един град.

Казва се:
„Падна, падна Вавилон великий, и стана жилище на бесовете, и прибежище на всеки дух нечист, и прибежище на всека нечиста и омразна птица; „

Т.е. след разрушаването му градът ще стане обиталище на нечисти духове.
Но не само на нечисти духове, а и на нечисти и омразни птици.

Как разбираш това?Или пък:
“И всеки корабоначалник, и всичкото множество в корабите, и кораберите, и колкото търгуват по море спреха се издалеч, 18и викаха като видеха дима на неговия пожар, и думаха: Кой град биде подобен на града голем?

19И посипаха пръст на главите си, и викаха та плачеха и жалееха, и думаха: Горко, горко, градът велики, в който се обогатиха от неговите драгоценности всички които имат кораби в морето; защото в един час запусте!“

Т.е. тези кораби ще са там и „корабоначалниците“ им ще гледат отдалеко опожарения и разрушен град и ще плачат за него (между другото Содом и Гомор са унищожени също с огън, от небето от Бога).

И също, градът ще бъде унищожен за около час (а ориг. може да означава "за един миг", по-късно може да проверя допълнително).

Как разбираш това?

от Tiger в 14.04.08 17:20
Отговори на това
Гост
Честно казано не разбирам за какви точно птици става дума, както и другия ти въпрос. Ако този вавилон представлява земен град, то кой град е това? От опит знам, че големите световни метрополии са с най-тежък духовен климат. Говоря за градове в развитите страни. Те са богати, но духът на антихриста там се усеща особено силно. Вече и София заприличва на тях !sad Та в тоя смисъл, ако е земен град, това биха могли да са всички големи градове, поне в развитите страни!
На мене друга ми е болката: фалшивата църква проповядва фалшиво евангелие и води хората в погибел! Току що видях проповедта: "Откъде сте сигурни, че сте спасени". Боже, колко сме загазили! Боже, в каква лъжа сме живели! Въпреки, че аз усетих лъжите и фалша отдавна и напуснах фалшивата църква, мога да кажа че ми е липсва здраво духовно ръководство. Е, Бог не ме е изоставил, защото е верен, дори и когато ние не сме.

Ти какво мислиш по въпроса за фалшивата църква и фалшивото евангелие? Вяра в Исус, но без покаяние не води до спасение. Продължаване на живот в грях, с тази разлика, че е таен и скрит, а не явен... Ужас! Приспиване в розови илюзии...
А Писанието ясно казва да изработваме спасението си със страх и трепет. Дълго време не разбирах това. Както и това, да се облечем в Христос. По Божия милост започнах да загрявам... От известно време Господ постоянно ми припомня грехове и води в покаяние. Аз не исках да мисля за тези неща, мислех че като е минало много време и почти не ги помня и Той ги е забравил. Е да, ама не. Благодаря Му за милостта наистина! Той е дълго търпелив и целта Му е да ни води в покаяние.
Братко, тъй като мнозинството с уверена крачка се е запътило към погибел, дай идеи какво да правим. Това е доста по-важно от доктриналните ни разговори, поне така мисля. Не ти натрапвам нищо, ако не си съгласен, няма да се сърдя
от eureth в 14.04.08 18:34
Отговори на това
Коментари: 519
отворих две теми, за "жената" и за спасението, и устояването:

http://edinni.com/p/forum/forum_viewtopic.php?1875

http://edinni.com/p/forum/forum_viewtopic.php?1874
от vladimir в 25.09.09 12:34
Отговори на това
Гост
Разглеждайки отново темана на Кристиян, аз се замислих отново в самото заглавие : "БЕЗОБИДЕН ли е ....".

Реконструкционизмът е учение насочено противно на тесният път и учението на Исус. Христиняският Реконструкционизъм (ХР) отхвъля редица стихове относно страданието, себеотричането, носенето на кръста, достигайки до апогея - възвеличаването на егото, под булото на "ХРИСТИЯНИН", "ЦЪРКВА", "ХРИСТИЯНСКА ПОЛИТИКА", "ВЛАСТТА НА ЦЪРКВАТА" и подобни не просто спекулации, но сатанински лъжи, целящи похулването на Голготската жертва и превръщането на редица човеци във врагове на Помазаника.

Защо похулване на жертвата на Исус ли? Защото словото ни насърчава да страдаме така, както и Той пострада по плът, защото този, който е пострадал по плът се е оставил от греха. Защото това е въоръжаване на нашият ум. Това е манталитет на мислене - или умирам с Христос, за да живея живот вечен, или се стремя към света, към светското и губя вечният живот, що е скрит в Христа.

Благата вест е тайна. В нея и ангели (Божии духове, пратеници) искаха да надникнат, но нямаше разрешение от Бог. За това спасение пророкуваха древните мъже, движени от Божият Дух, но Бог благоволи ние да достигнем до него.

Това е подарък, дар. В него нашият стар и греховен човек не може да се наслаждава, но е писано, че словото Божие е като двуостър меч, що разделя до пълно отделяне на душата и духа :


10. Защото който е влезъл в неговото упокоение и той си почина от своите си дела, както Бог от неговите си.

11. И тъй, да се постараем да влезем в това упокоение, за да не падне некой в истия пример на непокорството.

12. Защото Божието слово е живо, и деятелно, и по-остро от всеки меч остър и от двете страни, и проминва до разделението на душата и на духа, на ставите и на мозъка, и издирва помишленията и намеренията сърдечни;

13. и нема никое създание да не е явно пред него, но всичкото е голо и разкрито пред очите на тогоз към когото е нашият ответ.

14. И тъй, като имаме велик Първосвещеник който е проминал небесата, Исуса Сина Божия, нека държим това изповедване.
евреи.

Също е писано ясно в писмото до римските християни, че :


6. Понеже копнежът на плътта значи смърт, а копнежът на Духа значи живот и мир.

7. Защото копнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може;

8. и тези, които са плътски, не могат да угодят на Бога.

9. Вие обаче не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божият Дух. Но ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов.

10. Обаче ако Христос е във вас, то при все че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правдата.

11. И ако обитава във вас Духът на Този, Който е възкресил Исус от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христос Исус от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, Който живее във вас.

12. И така, братя, ние имаме длъжност, обаче не към плътта, за да живеем плътски.

13. Защото ако живеете плътски, ще умрете; но ако чрез Духа умъртвявате порочните навици на тялото, ще живеете.

14. Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове.

rome 8


Също смятам, че това учение (ХР) презира тези и подобни стихове :


35. Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръб ли или утеснение, гонение или глад, голота, беда или меч?

36. (Защото, както е писано:
“Убивани сме заради Тебе цял ден;
смятани сме като овце за клане.”)

37. Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил.

38. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили,

39. нито височина, нито дълбочина, нито кое и да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ.

същата глава на писмото.

В заключение смятам, че ХР е противно на кръста учение, което цели възвеличаването на егото, на плътският човек, за сметка на Святият Дух, Който е пренебрагван в случая и май, в крайна сметка... похулен.

Защото е писано :


Римляни 8:5 Защото тези, които са плътски, копнеят за плътското; а тези, които са духовни - за духовното.

Римляни 8:8 и тези, които са плътски, не могат да угодят на Бога.

Римляни 8:9 Вие обаче не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божият Дух. Но ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов.

Римляни 8:12 И така, братя, ние имаме длъжност, обаче не към плътта, за да живеем плътски.

Римляни 8:13 Защото ако живеете плътски, ще умрете; но ако чрез Духа умъртвявате порочните навици на тялото, ще живеете.


Призоваването към святост от Господарят е призив, касаещ себеотречеността и умъртвяване на егото. Призива Му не касае призив към управление на този свят, а към служба пред/ на, Самият Него.

Тези, които Той избере, Той помазва да бъдат слуги всред народа Му, като добри настойници в Тялото и дома Му . Но властта, която Той дава на тях и на всеки вярващ в Името на Сина не е власт на господство над човеци, а власт за прослава на Него в различни аспекти.

Напр. - гонене на демони, изцеление на болни, възкресяване на мъртъвци , ....

Христовите последователи са призовани да се отделят от този свят и похотите му. Защото сме негов народ и овце на неговото пасбище.

Поздрави в Исуса : Владо.

Публикувай коментар
Относно
Потребителско име:
Коментар: