Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

годфри блум   димитровград   жените   изопачаване   личен спасител   мат. 24:21   негативна изповед   обожествяване на писанията   пламен петров   плът  

виж всички тематики

Всички записки / Записки на eureth
 
20.11.08 16:12


Остарели, погрешно преведени или непреведени думи
в преводите на български език на документите на новото Божие завещание
и заблудителни термини, употребявани сред вярващите в Исус от Назарет - помазаника-цар, Божия син

Остарели, непреведени или погрешно преведени думи, заблудителни термини,

употребявани в преводите, в разл. книги, или по религ. фирми(църкви)
Оригинален текст
Превод на български език
агапе-любов
Употребява се (погрешно) в смисъл на: "Специална, Божия/безусловна, любов".
αγάπη (гл. αγαπάω)

любов (гл. обичам)

Смисълът на гръцките думи αγαπη[агaпе:](същ.) и αγαπαω[агапaо:](гл.) не е задължително 'безусловна или Божия любов',
'...защото и грешниците обичат[αγαπαω] тия, които обичат[αγαπαω] тях....' /Лк 6:32/


Очевидно е, че в казаното в Лука 6:32,
αγαπαω не означава 'обичам безусловно', освен това става дума за грешници, а не за Бога.


От контекста, в който са употребени тези думи ясно се вижда, че
αγαπη означава: (просто) 'любов', а дали е условна или безусловна се разбира само от контекста.

 

Още примери: Мт.5:46; Лк. 7:5,42,47; Йо. 10:17; 1Йо 3:18; 4:19.

Разбира се, това не променя новата Божия заповед - 1Йн 3:23, Йоан 13:34.

агнец Йоан 1:αγνόςагне
адάδηςподземното място (където отиват душите на (някои от) мъртвите)

Според
свидетелството на господаря Исус от Лк.16:19 (неправилно наричано „притча“), след смъртта си човек продължава да съществува в пълно съзнание и сетивност. Отхвърлящите Бога отиват в подземното място, в огън, а спасените от Бога - в място на утеха и почивка.
 
На съда на мъртвите (Разкр.20:12) хора, които не са записани в Божията Книга на живота, ще бъдат хвърлени в езеро с огън и сяра (което езеро е различно от подземното място с огън, άδης) за вечно мъчение, Отк22:10-15; Мк9:43-47, Мат25:46 Лk.16:23; Де32:22; Йов11:8;26:6; Пс9:17;8, 6:13; Чис16:30; Иса5:14;14:15; Езе31:16; Ам9:2; доЕвр12:22; Отк6:9; 1Пет18-20;4:6; Мт17:3; доФлп.1:21-24

Значението на тази “светска” гръцка дума е в (почти пълно) съгласие със свидетелствата на нашия господар Йесу
с. Ако той, всъщност, е бил със съзнанието, че няма подземно място с огън, тогава той едва ли не е излъгал и заблудил своите последователи, понеже е твърдял, че има подземно място с огън. Но тъй като той не лъже, истината е ясна.
ангелάγγελοςвестител, вестоносец, упълномощен пратеник (с вест), представител
Лк.7:24 (TR) ;9:52;Як2:25,Съд6
антихрист(ът)αντίχριστοςпротивник(ът) на помазаника-цар
1Йн2:22,23
 αποστέλλω(из)пращам
апостолαπόστολοςпратеник, остар. посланик
Йн.13:16 (думата „мисионер“ не се среща в Св. текстове)
архангелαρχάγγελοςглавен вестител
библия(не фигурира в българските преводи).
Никой от последователите на господаря Йесус, нито от пророците, не е наричал книгите на закона и пророците или док. на новото Божие завещание: “библия”.

Тези документи са били наричани на гр.:
γραφή,, т.е. „написаното“ (остар.“писанието”). Възможни преводи биха могли да бъдат: написаното, текстовете, книгите
богородицаНито господарят Исус помазаникът, нито Бог, неговият баща, нито пратениците на помазаника - никой от тях не нарича майката на Исус: „Богородица“,

нито пък Бог задължава някого да нарича Мариам така, още по-малко пък с обвинение за непризнаване на божествеността на Божия помазаник.

Според Божието свидетелство, в Н.З. Мариам бива наричана:
майката на Исус“,
Исусовата майка
майка си/му
майката на господаря“ (без да се забравя, че: "...този Исус [...] Бог го е направил и господар, и [свой] помазаник..."./Де.,2.36/) )

Вж. Богородица


богослужениеВ документите на Н.З. няма описан случай на правене на църковна служба.
бясδαίμων("езическо") божество, букв. "орисник" , (всъщност, нечист дух, служещ на сатаната и целящ осъждането и смъртта на всеки човек)
вертеп (разбойнически)σπήλαιονпещера, свърталище (на разбойници)
владикаδεσπότεςвладетел
век,-овеαιώνНа много конкретни места означаваепоха”, а не примерно“век“ (период от 100 години).

Например фразата, превеждана „
свършекът на векавсъщност би трябвало да се превежда: „краят на епохата.
видение
Сред някои вярващи се употребява погрешно със значение: планове и желания (внушени евентуално от Бога).
οπτασία, όραμαвидение - т.е нещо, което Бог дава да бъде видяно (по свръхестествен начин).
Или: конкретно слово, дадено от Бога .
Вж. Чuс12:6; 2Лет32:32, Иса1:1, Ерем14:14,23:16; Езе7:26;8:4; Дан7:2; Авак2:2; Зах13:4 Мт17:9; Лк.1:22; 24:23; Де9:10; 10:3,17;16:9;18:9; 26:19
Господ
Религиозен жаргон, от остар. "господ". В някои български речници се отбелязва, че думата "Господ" е: "...името на християнския Бог...". Това добре отразява какво на български се разбира под "Господ".
κύριοςгосподар, владетел
вж. Κυριος = Господ?
 ελληνгрък

грък
Де11:20
ελληνιστήςне-грък (особ.евреин) говорещ гръцки и живеещ в територии, където се говори гръцки,
гръцко-говорящ ...
домашната им/-му/-ти църква Ри16:5;1Ко16:19;Кол4:15;Фм1:2εν κατά οίκον αιτών / αυτού / σου εκκλησίανобщността [от повярвали в Божия син Исус които се събират в] при техния/неговия/твоя дом
 διαβολήклевета
дяволδιάβολοςклеветник 1Ти3:11;2Ти3:3;Тит 2:3
 διακονεύωслугувам, служа
дякон
Учи се погрешно, че хората, които били избрани (описано в Де.6 гл) били „дякони“ (дори някои наричат Стефан: „архидякон“. ...->
διάκονος

слуга, служител

<-... Но текстът не потвърждава това, а и написаното за Стефан категорично отхвърля човешкото погрешно учение за т.нар. 'дякони' – църковни прислужници.
 
За по-голямата яснота, например слугите, които на сватбата в Галилея (Йн.2гл) са наливали виното, също са наречени на гръцки διάκονος .

Исус също е наричан
διάκονος.

Думата означава просто „
слуга. А за какъв/чий точно слуга става дума, може да се разбере само от контекста.

В док. на Новото Божие завещание
 няма дякони.

евангелиеευαγγέλιονдобри новини, добра вест
евангелист
синод. доЕф.4:11

В някои кръгове се употребява за: член на "евангел(ист)ска" т.нар. "църква"
ευαγγελιστήςоповестител на добрата вест
евангелизирам(не фигурира в българските преводи).
единороденμονογενήςединствен, букв. единствен станал (единствен появил се) Лк.7:12; 8:42;9: 38; Ев11:17

вж μονογενης

езичник

Днешно (неистинно и заблудително) значение:

невярващ (в Бога), безбожник, или дори варварин.

 

Използвайки за превод на (гр.)έθνος (и на (евр.)goim - народи, нации) българска дума с корен “език, Кирил и Методий е възможно да са направили алюзия с разделянето от Бога на единствения човешки език на различни езици, неразбираеми за отделните нации, народи, Бит11.
Съотв, К. и М. евентуално може да са имали предвид:друго-езичен” човек, т.е. човек принадлежащ към етническа общност, чийто роден език не е напр. еврейския (от евр. гледна точка).

 

έθνος

някой от (другите) народи,
напр., от иудейска гледна точка:
не-иудеин;

(плътска) нация, народ,
особ. не-Израел по плът - от плътско-израелска гледна точка;


Трябва да се има предвид, че тази дума е употребявана често от иудейска гледна точка и затова превода и трябва добре да се обмисли, като задължително се съобрази с контекста.

 


 

елей
синод. Як.5:15
έλαιονзехтин, олио от маслини
елеонски (хълм)
Де1:12
ελαιών(хълмът) на маслинената гора
 επισκοπέωнаглеждам, надзиравам
епископεπίσκοπος

надзорник, “наглеждател”, наблюдател


Старейшините
(πρεσβύτερος) са наречени и с тази дума.


Т.е.

надзорниците(επίσκοπος) и

старейшините(πρεσβύτερος)

са едни и същи хора:

 

Де 20:17,28; до Тит 1:5,7

 

епископствоεπισκοπήнадзорничество, наглеждане, грижа, "наглеждателство", наблюдение 1Тим3:1
законникνομικόςучител/преподавател на закона, законоучител

Букв. “законник”, но тази дума е придобила отрицателна окраска, каквато в гръцката дума не съществува непременно,
т.е. истината е, че не всички
νομικόι са непременно противници на Бога
идолείδωλονобраз, изображение, фигура
идолопоклонствоειδωλολατρείαслужене на образи/изображение/фигури
идолопоклонникειδωλολάτρηςслужител на образи/изображения/фигури
Иисус, Исуса, ИисусаΙησούς

Йесус - личното име на Божия син

(по-късно визант. произн.: [Йисус] / [Исус]
(но не и [Иисус]))
 

Букв. пренасяне в гр. език на

евр. име
Йе'ошуа (Ев4:8;ИсН1:1,2), в превод: „Господарят спаси“,

или
на арам. Йешуа, в превод: „(той) ще спаси“, Мт 1:21

книжникγραμματεύςписар, книжовник
Мат.23:34;Де23:9;1доКор1:20
 σταυρόωограждам с колове, забивам колове;
(съотв.:) приковавам на кол/(стълб)
кръстσταυρόςкол,(стълб)
кръстителβαπτιστήςкойто потапя, накисва (с цел измиване), умива; умивател
букв.потопител, накисвач (с цел измиване)
кръщавамβαπτίζωпотапям, измивам, умивам
кръщение, кръщене
 
Идеите, които се разпространяват покрай тази дума са най-разнообразни.

Напр.: "Това действие е външен образ без практична стойност, на нещо, което вече се е случило вътре във вярващия човек".

Някои (по правило невярващи в Бога) свързват тази дума пък с народен обичай свързан с наскоро родено дете – на практика той няма нищо общо с вярата в Божия син.
βάπτισμαпотапяне, измиване, умиване
Де8:36-38
кадя, кандилоВ документите на Н.З. няма случаи на ритуално опушване на стаи и зали с ливаново дърво (особено по случай някакво светско събитие, като “освещаване” на паметник на загинал революционер или светилище посветено на врачка, която си говори (уж) с “душите на мъртвите” (А сатанинските духове не могат ли да лъжат, че са умрели хора?)).
лобно място
Лк23:33
κρανίονмястото на черепа
 
Вероятно наречено така поради приликата на скалата, намираща се на едно от предполагаемите места на гробницата на Йесус от Назарет, с човешки череп.
логос-слово
(Уж) специално слово от Бога, различно от т.нар. „рема-слово
λόγοςслово, дума; сметка; разум, логика

вж. Логос и Рема
лоно
Лк.16:22
 
Въз основа на посочения пасаж, е разпространено лъже-учение, че съществува определена територия/място, наречена „Лоно на Авраам“,
но истинското значение на думата в оригинала (както и контекстът) не потвърждава това.
κόλποςгърди, прегръдка
 
Когато умрелият бивш богат човек е видял Лазарос в прегръдките на Абраам (за да бъде утешен поради скръбния си живот на земята),
Абраам и Лазар
ос не са били на някаква територия/местност, наречена “Лоно на Авраам”, Йо 1:18
лукавπονηρόςзъл
луцифер,
Исая14:7,12
(не фигурира нито в оригиналния текст, нито в българските преводи)

Традиционно пасажът Ис14:(7,12) се цитира като такъв, който се отнася за сатаната. Но когато се прочете целия пасаж се вижда, че се говори за царя на Вавилон и той е наречен
човек.

Поради царската му слава, Бог сравнява този
човек със звездата зорница (бълг. ост. “денница”), като същевременно му известява, че славата му ще бъде съсипана и дори няма да сложат тялото му в гробница, макар, че “червеите покриват тялото му”.
 
вж. За Исая 14 гл., сатаната и Луцифер
любяαγαπάωобичам
людеλαόςнарод, хора
Магдалина (Мариам)Μαγδαληνή(Мариам) от (град) Магдала, букв. магдалка
мъдреци
Мт2:1-
μάγοιмагьосници, гадатели по звездите Де 13:6,8
набожен
Де17:22
δεισιδαιμονέστεροςбукв. твърде боящ се от (лъже-)божествата (демоните),

суеверен, религиозен
(не задължително с отриц. отсянка, но не и утвърждавайки дадена религия/поверие)
нога, нозеπουςкрак (-а)
Отец, Отца, Отчеπατήρбаща, татко
опявам

В документите на Н.З. няма заповед (нито описан случай) вярващите да пеят над трупа на мъртвец, уж за да му бъдат опростени греховете от Бога.

Грехът е твърде голям дълг за да може да се премахне по този начин. Както не може и чрез останалите подобни безполезни български заблуди, като “подаване” храна за умрял, палене свещ за умрял, и т.н.
Нима някой си въобразява, че със сладко жито ще покрие безбожието, лъжите, псувните, кражбите, изневерите на някой човек ?...
(не фигурира нито в оригиналния текст, нито в българските преводи)
 
...Има само един начин да се избавим от греховете си. “...Има само един посредник между Бога и хората...”. А това, че има само един посредник очевидно означава, че други няма.

И горко на тези, които се препоръчват за посредници между Бога и хората и печелят пари от невежеството и скръбта на хората, вместо да им съобщят
радостната вест за спасението от греха и смъртта, която Бог е оповестил на хората и дава даром, безплатно. Безплатно за нас, защото Божият син Йесус, истинският посредник между Бога и хората, скъпо е платил за нас със смъртта си, за да направи праведни всички вярващи в Него.

Той прави праведни само тези, които го приемат и повярват в Него, останалите ще трябва сами да отговарят за греховете си на съда.
 αποκαλύπτωоткривам, разкривам
откровениеαποκάλυψιςоткриване, разкриване, разбулване
паството, което ви е поверено, 1Пет.5:3(не фигурира в оригиналния текст; вмъкнато в някои бълг. преводи)
вж Говедари и добитък
пастИр
 
Остаряла бълг. дума. Означава някой, който пасе дребен добитък, говедар, овчар, в зависимот от добитъка.

В евангелистките/протестантските среди тази дума най-често се свързва заблудително с човешката измислена лъже-позиция "пастор", но всъщност в кн. на
Новото Божие завещание алегоричната употребата на тази дума няма нищо общо с лъжеученията "пастор" / "папа" / "вселенски/национален патриарх", т.е. "глава" на група вярващи.

Пасторите нямат нищо общо със алегорично споменатите в новия звет говедари, пасящи дребен добитък,
както и истинските говеда нямат нищо общо с алегорично споменатите стада/говеда/овце в Писанията, представящи алегореично народа на някой цар, или Божиите хора или други неща, а например царя или Бога или други водачи - като овчар(и)/говедар(и).
ποιμήνчовек, който пасе дребен добитък,
говедар,
овчар,

букв. "стадар" или "пасач"


Във връзка с лъжеучението „пастор“/ „човешки глава на група вярващи“ - в книгите на Новото Божие завещание не се споменава за някакви "глави на вярващи".

вж Говедари и добитък


Лъжучението "Пастор"

В
док. на Новото Божие завещание няма пастори/пАстири...
пастор
религиозно-църковен жаргон и лъжеучение, учещо, че някои от вярващите са глави на други вярващи,
по подобие на лъжеученията "(римо-католически) папа"
и "(източно-римски/византийски/"православен") вселенски/национален патриарх"

(не фигурира нито в оригиналния текст, нито в българските преводи)
вж Говедари и добитък

 

Никъде в Св. текстове няма деноминации и глави на деноминации (църкви), напр. пише: 'До общността на Бога, която е в Коринт'1Ко1:2. Би трябвало и днес да бъде така, а не: "църквата на Иван в София", което е различно "нещо" от "църквата на Драган в София". Те на практика не са едно.

 

Волята на нашия господар Исус, както се вижда от написаното, е в София (и не само там) да има ЕДНА Божия общност, а не 100 разделени организации, всяка с някакво свое име и директор, глава (пастор). вж Де15:, 20:17 и др.

 

Вярващите ще спрат разцеплението си и ще бъдат на един ум, когато отхвърлят човешките учения и държат Божието учение. Никой по времето на пратениците на господаря Исус не си е правил човешки именувани организации (деноминации/църкви), и след това да се нарича техен пастор, пастир, и подобни; никой не е правил църковни служби;
никой не е събирал методично пари от вярващите за някаква своя организация;

 

никой не е събирал десятък в каквато и да е ситуация.
Всеки опит за еднолично водачество е бил порицаван 3Йо1:9.
Вярващите са се наричали
ученици (на господаря Исус)(около 300 пъти в ДНЗ), вярващи, и рядко(3-4 пъти в ДНЗ) сподвижници/последователи на помазаника (Исус) (вж.християнин);

 

в даден град е имало ЕДНА общност на Бога, като в тази общност е имало старейшини(или: старши), които са били старейшини на ЦЯЛАТА общност, а не всеки на някаква своя организация;
те са показвали пример на по неукрепналите вярващи и не са властвали над никого, нито са правили служби.

 

Братята и сестрите, в господаря, са се събирали по къщите си и въпреки това са били едно, защото са държали учението на господаря Исус, и само той им е бил глава и господар, като думите на Бога са били критерият за истинност, а не мнението на хората.Ако някой твърди нещо, което противоречи на написаното, на кого противоречи този човек? На човека ли да вярваме или на това, което Бог ни казва чрез пророците и пратениците си?В
док. на Новото Божие завещание няма пастори/пАстири.

пАстир
Религиозно-църковен жаргон.

В някои кръгове (вкл. служители на организацията „Православна църква“), ударението на остарялата бълг. дума пастИр (т.е. говедар, овчар) е било преместено от пастИр на пАстир (вероятно под влияние на англ. дума pastor, употребявана сред англ. говорещите вярващи),
(не фигурира нито в оригиналния текст, нито в българските преводи)
вж Говедари и добитък

...като с това се е "образувала" нова "бълг." дума пАстир, която означава глава на група вярващи/"директор на религиозна фрма“ и няма НИЩО ОБЩО с гръцката дума ποιμην(говедар, овчар), която стои в писмото до Еф4:11.

Така, чрез своеволното и неистинно тълкуване на превода на Еф4:11 на практика се разпространява една лъжа, и то, за съжаление, най-вече сред вярващите.
..

Бог не е учил в
док. на Новото Божие завещание относно хора, наречени „пастори“/„пАстири“ или хора заемащи позиция/упражняващи дейност като на сега действащите т.нар. „пастори“.
пАстиреначалник
1Пет.5: Изопачено произношение на думата и изопачено тълкуване. вж. пАстир
αρχιποίμηνглавен говедар/овчар
пея псалмиψάλλωпея със съпровод на струнен инструмент;
пея
покръствам
синод. 2Теоф(Де).16:33
βαπτίζωпотапям/измивам
помазание
 
Сред много от вярващите тази дума, (алегорично употребявана за самият Божий дух, а не за неговата сила, 1Йн.2:20,27), е придобила значението: "Усещаната сила на Божия Дух" или пък: "определено, т.н. 'движение' (т.е. уж някакви нови действия, учения) на Божия дух".

Също така се употребява в чужди на написаното концепции и словосъчетания като: „пастирско помазание“, „помазанието на Св. Дух“, „прясно помазание“, и подобни.
χρίσμα

благоуханно масло, миро, парфюм; поливане (намазване) с благ. масло, парфюмиране

Самият
той, Светият Дух на Бога, е наречен (сравнен с) благоуханно миро, парфюм. Затова словосъчетанието "помазанието НА Св. Дух" противоречи дори на елементарната логика.

Понеже самият Божий Дух е наречен „
парфюм(остар. „помазание“), то това е все едно да кажем:


„Светият Дух на Светия Дух“,
или:

„помазанието на помазанието“, или „парфюмът на парфюма“,

и т.н.,
което е абсурдно, дори клони към хула ...

посланиеεπιστολήписмо
 εσθίωям
постяνηστεύωне ям, лишавам се от храна, гладувам
постνηστείαне-ядене, лишаване от храна, гладуване
 διδάσκαλοςучител
поучавамδιδάσκωуча (някого)
поучениеδιδασκαλίαучение
правдаδικαιοσύνηправедност, правота, справедливост
пребъдвамμένωстоя, оставам
презвитер (1Пет5:1, Де20:17,28,Тит1:7)πρεσβύτερος

по-стар, старейшина, старши

Това всъщност са старейшините, (за разлика от по-младите, 1Сим.5:1,5).
 
...Увещавам старейшините сред вас - аз, който също съм старейшина, свидетел на страданията на помазаника и участник на славата, която ще се разкрие: Започнете да „пасете“ „стадото“ на Бога, което е сред вас, като го наглеждате не по принуда, а с желание; не за срамна печалба, а с готовност; не като такива, които господаруват над [свое] наследство, а като сте пример на „стадото“.
И когато се яви главният „овчар“/„говедар“ ще получите нетленната корона на славата.


Така и по-младите, ...
(из I-во писмо от Симон, 5:1)


Симон заявява, че той също е такъв, макар и да е пратеник (гр. αποστολος). Забележете, че те са сравнени с говедари/овчари, но изрично им е забранено да се разпореждат с по-младите като с наследство, длъжни са само да им показват пример.

Това противоречи на, и категорично отхвърля своеволните човешки тълкувания на думата „говедар“/„овчар” е този контекст - че уж бил човек, който управлявал някаква негова „църква“/„деноминация“/фирма.

Никъде в Св. текстове няма църкви/деноминации/фирми, нито пастори, които да управляват всеки някаква си своя църква/фирма, и да водят някакви, т.нар., 'служби'. Лк.15:25; Йо8:9; Де2:17; 1Ти5:2; Ев11:2; Отк4:4

Също така те, старейшините, са и надзорниците Де20:17,28, Тит1:7, повече известни с непреведената гр. дума επισκοποι [епископои]. Никъде в Св. текстове не се споменава, нито дори намеква, тези хора да са си правили организации (църкви), да са правили църковни служби, да са събирали десятъци и прочее църковна дейност...

прич-та (!?) синод. 1Пет5:3κλήροςнаследство[то]
прозелитπροσήλυτοςпреселник (в Израел), особ. във връзка с вярата в Бога; чужденец
проповедник
 
Съвременното значение е: увещател, учител изнасящ лекции (особено „водещ“ ежеседмични т.нар. „(църковни) служби“)
κήρυξглашатай, оповестител, 'съобщител'
Няма нищо общо с изнасяне на (ежеседмични) църковни лекции, или увещаване
проповядвам

Съвременното значение е: увещавам, уча, изнасям лекция за вярата
κηρύσσωизвестявам, съобщавам вест, разгласявам (еднократно, на конкретно място, а не ежеседмично)

вж.Mk.1:45;5:20;

срв. староб. „Проповедатъ“ (старобълг. свърш.) - „да разкажа, съобщя, известя“; „съобщавам новина чрез пратеник“
проповед
 
Съвременното значение е: увещание, лекция (особено ежеседмична)
κήρυγμαсъобщение (разгласено от глашатай), известие, новина, вест ;
оповестяване
проповядвам
 
синод. Де19:9
διαλογίζομαιразговарям, беседвам, дискутирам
псал(о)мψαλμόςпесен (със съпр. на струнен инструмент)
рема-слово
 
Специално слово от Бога, различно от т.нар. „логос-слово“
ρήμαдума, слово
вж. Логос и Рема
 σταυρόςкол,(стълб)
разп(ъ)вам (на кръст)σταυρόωограждам с колове, забивам колове;
(убивам като) приковавам на кол (стълб)
райπαράδεισοςградина, голям парк (от перс. ез.)

В превода на "Седемдесетте" (лат.
Septuaginta), който е от еврейски на старогр., за градината в Еден (Бит2:) е употребена именно тази гр. думa - παράδεισος. вж. също Разкр.2:7
реввам, ревне
1Тим. 3:1
ορέγομαιстремя се
религия, религиозен

(не фигурира нито в оригиналния текст, нито в българските преводи)
 
Тези понятия не фигурират в Св. Писания Най-често, под „религия“, хората разбират: “Система от сляпа вяра с ритуали, която ограничава и насилва хората да вярват в абсурдни небивалици, свързани с някакъв бог, и ги унищожава като личности.

Жалко е че много, родени от Бога, хора, употребявайки тези понятия във връзка с единствения истински Бог, и приемайки ги, допринасят за разпространяването на заблудата, че личността на Йесус и неговото съживяване от мъртвите са мит, фантазия, продукт на болни мозъци или уж хитро-скроена система, подпомагаща властоимащите да държат в подчинение народа.

рожби ехидниниγεννήματα εχιδνώνпотомци на усойници
ръкополагам
 
Понастоящем се употребява заблудително за: “акт на даване на църковна власт, чрез поставяне на ръка върху избраника от предполагаемо имащ власт църковен служител.
χειροτονέω

букв. протягам/вдигам ръка (за да гласувам);


т.е.: избирам (2Ко8:19), одобрявам, определям


Т.е. навсякъде, където е употребена тази гр. дума, става въпрос за ИЗБИРАНЕ на някой за нещо,


а
не за ПОСТАВЯНЕ на ръка върху някой,.

светия, -ииάγιοςсвят човек, свети хора
Мк1:24, Лк.4:34
 
Това са учениците на господаря Йесус, включително онзи бивш прикован престъпник, който, малко преди да умре повярвал в господаря Йесус и господарят му засвидетелствал, че същият ден ще бъде с него в градината, а знаем, че Бог няма да допусне грях при себе си. Те са тези, които познават и вярват в Божият син Йесус и в добрата вест на Бога (онази, разкрита вече, тайна) Кол1:26, и са родени от Бога.
светец
 
Религ. жаргон употребяван в организацията “Православна църква” и др. Каквото и да се има предвид под този термин, за светци се “канонизират” (https://www.lentata.com/page_4774.html) или се обсъждат за канонизиране и такива хора като напр. Васил “Левски”, който (макар и забележителен със смелостта си и посветеността си на републиканската идея (не на Бога)),...

(не фигурира нито в оригиналния текст, нито в българските преводи)

...разгледан в светлината на документите на новото Божие завещание, няма нищо общо с Божието дело – спасението на всички хора от греха и смъртта, чрез вярата в Божия син Йесус.
 

Трябва да се отбележи, че няма нищо общо между - "свят (човек)" (така в Н.З. Бог нарича повярвалите в Божия син, Исус от Назарет) - и „светец“ (така организацията "Православна църква" нарича шефа на идолопоклонническия римски култ/религия, Pontifex-ът Maximus, имп. Константин)

свещеник
(възможен вариант)
ιερεύς

посветен жертвоприносител, букв. 'посветеник'

Според засвидетелстваното от Бога в док. на Новото Божие завещание, „свещеници“ са всички, които са повярвали в помазаника Исус и са родени от Бога. Разкр 1:5,6 (“..царе и свещеници..”).

1Пет2:1-8, “.. както новородените бебета [така и вие] желайте чистото мляко на Словото, чрез което да израстете, щом сте опитали че Бог е добър....

Т.е. това се отнася за всички повярвали от най-младите във вярата до най-старите, вж 1Сим.2:8

свят,-ове - Евр.1:2 и др.αιώνвек,-ове епоха, -и
синедрионσυνέδριονсъвет
служениеδιακονίαслужене, слугуване, служба (но не "църковна служба" - явлението църк. служба не се среща в текстовете)
смоковницаσυκήсмокиня
   
съботаσάββατον

саббатон,
Букв пренасяне в гр. език. на евр. дума "shabat", т.е. "почивка".

Подобен е случаят с евр. "амен" (т.е. "твърдо, действително, наистина"), пренесено в гр. език.

Тъй като това не е гръцка дума, а буквално-пренесена евр. дума в оригиналния гръцки текст на Н.З., то и в българските преводи би трябвало да се запази тази транслитерация, т.е. „саббатон“ (подобно на евр. „амен“). Или, в краен случай, да се преведе самата еврейска дума: „почивка“

тамянθυμίαμαблагоухание, жертвен благоуханен дим
 ιερόςсвещен, посветен
храмιερόνсветилище, посветено място
храмναόςжилище, дом
(срaв. “
храмъ”: старобълг. дом, къща)
 χρίωмажа, помазвам
Христос, Христаχριστός

[Божий] помазаник-цар 
вж. Мк.15:32, Лука.23:2


Гръцката дума χριστός[христoс] означава: „(Божий) помазаник[-цар]“,

т.е. посочен (чрез помазване с миро/парфюм) от Бога, да бъде цар.

 

Еврейската дума משיח‎[машийах], (гр.транслит.: messias[мессиас]), означава също „(Божий) помазаник[-цар]. вж. Йоан 1:41.

Преводът на български език,
и на евр.
משיח,
и на гр. 
χριστός е един и същ:

помазаник-цар (вж. Мк.15:32, Лука.3:2 ).

 

За това не е правилно да се казва: „Исус Христос“, а Йесус помазаникът-цар“ (или: Бого-помазаният цар, Бого-посоченият за цар) .

 

християнин
 
Съвременното значение за мнозина е: българин, европеец, американец или просто: човек, който не е мюсюлманин.

Напр. много хора, не вярват, че има Бог, и че господарят Бог Исус е неговият единствен син, нито че господарят Исус е бил убит и е бил съживен от мъртвите от Бога, нито, че който повярва в него (Исус) има вечен живот. И въпреки това тези хора казват, че са 'християни' , като всъщност се заблуждават, и заблуждават и други. ... ->
χριστιανός

последовател (сподвижник) на помазаника-цар,
букв. 'помазянин'


<-...Ако попитате някой невярващ в Исус дали е християнин, често ще получите утвърдителен отговор. След това ако го попитате дали е „последовател на помазаника/царя“ (т.е. истинския превод на гр. χριστιανός), едва ли ще последва същият отговор. За съвременния човек тези две понятия нямат нищо общо, затова и вярващите в Исус не бива да допринасят за още по-голямата заблуда на невярващите в Исус.

Трябва да се отбележи, че един последователите на помазаника (hristianoi) не са помазаници (hristoi). Както един марксист не е Маркс така и "християнинът" не е "christos".

Ако вярващите бяха помазаници-царе (а не просто негови последователи) то можехме да се обръщаме един към друг примерно с Иван χριστος (помазаник-цар) или Благой χριστος (помазаник-цар)... Най-малкото, никой от пратениците на Исус не е говорил по подобен начин.

християнство, християнски


Когато се каже "християнство" и "християнски" на преден план излизат хора с тяхното си вярване, а ако се говори за "учението на господаря Исус помазаника", или за "общността на помазаника Исус", или за "вярата в помазаника Исус", тогава на преден план излиза господарят Исус помазаника, сина на Бога, който иска да спаси от греха и смъртта всички хора(1доТим2:4). И ние трябва да се стремим на всяка цена да издигаме него, господаря Исус,

понеже Той е нашият спасител, а не онези, които вярват в него. ...

(не фигурира нито в оригиналния текст, нито в българските преводи)


... Никъде в Написаното не се говори за "християнство". "Християнство"-то е "религия". А Бог не говори никъде за "религия", "християнство" или нещо "християнско". Никъде.

 

Никой в док. на Новото Божие завещание не е говорил за "християнство", "християнски ценности", "християнски морал", "християнски етика", "християнски принципи" и т.н.

 

Говори се за Божията святост, за святостта на господаря Исус, за Божия съд. Бог е този, който спасява всички и определя всичко. Т.е. уместно е да говорим за “Божии неща”, Божии “ценности”.
 

Невярващите (напр. политици) нямат проблем да говорят за "християнство", "християнски ценности", "християнски морал","християнски етика", "християнски принципи" и т.н.

 

Но същите тези невярващи не могат да говорят за Божията святост, за святостта на господаря Исус, за Божията справедливост и за Божия съд, и за пълната власт на господаря Исус над всяко кътче от Божието творение, която чрез Него е създадена. Защото те не вярват, че има Бог, а още по-малко биха обсъждали и прогласявали Божието върховенство във всичко.

Съвсем очевидно е, че у мнозинството "християнство" и "християнски [неща]" нямат нищо общо с Бога и Божието слово и не се свързват с Бога, а са просто човешка културна или политическо-земно-идеологическа черта.

 

Това ясно показва, че ала-гръцката дума "християнски" на практика не се свързва с вярата в помазаника-цар, Божия син, Исус от Назарет.


Нима помазаникът Исус е говорил за човешка култура и за човешка политическа идеология?! Или всъщност е говорил за това, че има Бог, който е създал всичко създадено чрез Своето Слово, и че, той, Исус (Божието слово) е слязъл от Божиите небеса и е станал човек – той е единственият роден („единороден“) син на Бога – за да умре за нас, и че Бог е свят и праведен, и че у него няма никаква тъмнина, и че Божият син Исус, ще съди и живите и мъртвите. Това човешки неща ли са?..

 


Затова "християнство"-то трябва да изчезне, а да се издига живия Бог, който е пратил сина си Исус в света да спаси грешниците (Йн3:16, 1доТим1:15), като го е предал на несправедлива смърт, но след това и го е съживил от мъртвите, за да даде праведност и живот на всички от греховното човечество, които повярват в Него.

църкваἐκκλησία

събрани хора;
народно събрание;

общност
Де.19:32,39,41; 7:38,
сбор, съвкупност

В
док. на Новото Божие завещание се говори не само за Божия κκλησία, а и за други.


вж. Εκκλησια

човециάνθρωποιхораПроизношение (т.нар.„еразмово“) на гръцките букви, официално въведено в академичните среди за изучаване на старогръцки език:
Гр. букваИмеПроизношение
αалфаа:, а
βбетаб
γ, γγгаммаг, нг
δделтад
εе псилоне
ζ(д)зетаз (дз)
ηетае:
θth-итаангл. th, ть
ιйотаи:, й
κкапак
λламбдал
μмюм
νнюн
ξксикс
οо микроно
ρпип
ρрор, лат. rh
σ, ςсигмас
τтаут
υу псилоннем. ü, уь
φфиф
σхих
ψпсипс
ωо мегао:

Използвана литература:
Старогръцко-български речник, Отворено общество, София '92 Strong's exhaustive concordance of the Bible, '93 Старобългарски език, Наука и Изкуство, София '76


заблуди,   превод,   църквиянски жаргон,   църковен жаргон
 
Публикувай коментар
Относно
Потребителско име:
Коментар: