Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

trias   агент петър   азия биби   александър александрийски   атеизъм   или мир   каменен дом   лиардън   образование   човешки учения  

виж всички тематики

RSS Емисии
rss1.0
Всички записки / Записки на eureth
 
20.11.08 16:12


Остарели, погрешно преведени или непреведени думи
в преводите на български език на документите на новото Божие завещание
и заблудителни термини, употребявани сред вярващите в Исус от Назарет - помазаният цар, Божият син

Остарели, непреведени или погрешно преведени думи, заблудителни термини,

употребявани в преводите, в разл. книги, или по религ. фирми(църкви)
Оригинален текст
Превод на български език
агапе-любов
Употребява се (погрешно) в смисъл на: "Специална, Божия/безусловна, любов".
αγάπη (гл. αγαπάω)

любов (гл. обичам)

Смисълът на гръцките думи αγαπη[агaпе:](същ.) и αγαπαω[агапaо:](гл.) не е задължително 'безусловна или Божия любов',
'...защото и грешниците обичат[αγαπαω] тия, които обичат[αγαπαω] тях....' /Лк 6:32/


Очевидно е, че в казаното в Лука 6:32,
αγαπαω не означава 'обичам безусловно', освен това става дума за грешници, а не за Бога.


От контекста, в който са употребени тези думи ясно се вижда, че
αγαπη означава: (просто) 'любов', а дали е условна или безусловна се разбира само от контекста.

 

Още примери: Мт.5:46; Лк. 7:5,42,47; Йо. 10:17; 1Йо 3:18; 4:19.

Разбира се, това не променя новата Божия заповед - 1Йн 3:23, Йоан 13:34.

агнец Йоан 1:αγνόςагне
адάδηςподземното място (където отиват душите на (някои от) мъртвите)

Според
свидетелството на господаря Исус от Лк.16:19 (неправилно наричано „притча“), след смъртта си човек продължава да съществува в пълно съзнание и сетивност. Отхвърлящите Бога отиват в подземното място, в огън, а спасените от Бога - в място на утеха и почивка.
 
На съда на мъртвите (Разкр.20:12) хора, които не са записани в Божията Книга на живота, ще бъдат хвърлени в езеро с огън и сяра (което езеро е различно от подземното място с огън, άδης) за вечно мъчение, Отк22:10-15; Мк9:43-47, Мат25:46 Лk.16:23; Де32:22; Йов11:8;26:6; Пс9:17;8, 6:13; Чис16:30; Иса5:14;14:15; Езе31:16; Ам9:2; доЕвр12:22; Отк6:9; 1Пет18-20;4:6; Мт17:3; доФлп.1:21-24

Значението на тази “светска” гръцка дума е в (почти пълно) съгласие със свидетелствата на нашия господар Йесу
с. Ако той, всъщност, е бил със съзнанието, че няма подземно място с огън, тогава той едва ли не е излъгал и заблудил своите последователи, понеже е твърдял, че има подземно място с огън. Но тъй като той не лъже, истината е ясна.
ангелάγγελοςвестител, вестоносец, упълномощен пратеник (с вест), представител
Лк.7:24 (TR) ;9:52;Як2:25,Съд6
антихрист(ът)αντίχριστοςпротивник(ът) на помазаника-цар
1Йн2:22,23
 αποστέλλω(из)пращам
апостолαπόστολοςпратеник, остар. посланик
Йн.13:16 (думата „мисионер“ не се среща в Св. текстове)
архангелαρχάγγελοςглавен вестител
библия(не фигурира в българските преводи).
Никой от последователите на господаря Йесус, нито от пророците, не е наричал книгите на закона и пророците или док. на новото Божие завещание: “библия”.

Тези документи са били наричани на гр.:
γραφή,, т.е. „написаното“ (остар.“писанието”). Възможни преводи биха могли да бъдат: написаното, текстовете, книгите
богородицаНито господарят Исус помазаникът, нито Бог, неговият баща, нито пратениците на помазаника - никой от тях не нарича майката на Исус: „Богородица“,

нито пък Бог задължава някого да нарича Мариам така, още по-малко пък с обвинение за непризнаване на божествеността на Божия помазаник.

Според Божието свидетелство, в Н.З. Мариам бива наричана:
майката на Исус“,
Исусовата майка
майка си/му
майката на господаря“ (без да се забравя, че: "...този Исус [...] Бог го е направил и господар, и [свой] помазаник..."./Де.,2.36/) )

Вж. Богородица


богослужениеВ документите на Н.З. няма описан случай на правене на църковна служба.
бясδαίμων("езическо") божество, букв. "орисник" , (всъщност, нечист дух, служещ на сатаната и целящ осъждането и смъртта на всеки човек)
вертеп (разбойнически)σπήλαιονпещера, свърталище (на разбойници)
владикаδεσπότεςвладетел
век,-овеαιώνНа много конкретни места означаваепоха”, а не примерно“век“ (период от 100 години).

Например фразата, превеждана „
свършекът на векавсъщност би трябвало да се превежда: „краят на епохата.
видение
Сред някои вярващи се употребява погрешно със значение: планове и желания (внушени евентуално от Бога).
οπτασία, όραμαвидение - т.е нещо, което Бог дава да бъде видяно (по свръхестествен начин).
Или: конкретно слово, дадено от Бога .
Вж. Чuс12:6; 2Лет32:32, Иса1:1, Ерем14:14,23:16; Езе7:26;8:4; Дан7:2; Авак2:2; Зах13:4 Мт17:9; Лк.1:22; 24:23; Де9:10; 10:3,17;16:9;18:9; 26:19
Господ
Религиозен жаргон, от остар. "господ". В някои български речници се отбелязва, че думата "Господ" е: "...името на християнския Бог...". Това добре отразява какво на български се разбира под "Господ".
κύριοςгосподар, владетел
вж. Κυριος = Господ?
 ελληνгрък

грък
Де11:20
ελληνιστήςне-грък (особ.евреин) говорещ гръцки и живеещ в територии, където се говори гръцки,
гръцко-говорящ ...
домашната им/-му/-ти църква Ри16:5;1Ко16:19;Кол4:15;Фм1:2εν κατά οίκον αιτών / αυτού / σου εκκλησίανобщността от вярващи (които се събират) в техния/неговия/твоя дом
 διαβολήклевета
дяволδιάβολοςклеветник 1Ти3:11;2Ти3:3;Тит 2:3
 διακονεύωслугувам, служа
дякон
Учи се погрешно, че хората, които били избрани (описано в Де.6 гл) били „дякони“ (дори някои наричат Стефан: „архидякон“. ...
διάκονος

слуга, служител
... Но текстът не потвърждава това, а и написаното за Стефан категорично отхвърля човешкото погрешно учение за т.нар. 'дякони' – църковни прислужници.
 
За по-голямата яснота, например слугите, които на сватбата в Галилея (Йн.2гл) са наливали виното, също са наречени на гръцки διάκονος .

Исус също е наричан
διάκονος.

Думата означава просто „
слуга. А за какъв/чий точно слуга става дума, може да се разбере само от контекста.

В док. на Новото Божие завещание
 няма дякони.

евангелиеευαγγέλιονдобри новини, добра вест
евангелист
синод. доЕф.4:11

В някои кръгове се употребява за: член на "евангел(ист)ска" т.нар. "църква"
ευαγγελιστήςоповестител на добрата вест
евангелизирам(не фигурира в българските преводи).
единороденμονογενήςединствен, букв. единствен станал (единствен появил се) Лк.7:12; 8:42;9: 38; Ев11:17

вж μονογενης
езичник
Употребява се погрешно със значение:
невярващ (в Бога), безбожник.
έθνοςнякой от (другите)народи, т.е. не от Израел, т.е. (от иудейска точка) не-иудеин;

нация, народ,
особ. не Израел (от израелска гледна точка);
 
евентуално:друго-езичен, т.е. принадлежащ към етническа общност, чийто роден език не е еврейския.
 
Трябва да се има предвид, че тази дума е употребявана често от иудейска гледна точка и затова превода и трябва добре да се обмисли, като задължително се съобрази с контекста.

Използвайки за превод на (гр.)
έθνος (и (евр.)goim) българска дума с корен “език, Кирил и Методий е възможно да правят алюзия с разделянето от Бога на единствения човешки език на различни езици, неразбираеми за отделните нации, народи, Бит11.
елей
синод. Як.5:15
έλαιονзехтин, олио от маслини
елеонски (хълм)
Де1:12
ελαιών(хълмът) на маслинената гора
 επισκοπέωнаглеждам, надзиравам
епископεπίσκοπος

надзорник, “наглеждател”, наблюдател

Старейшините(πρεσβύτερος) са наречени и с тази дума.

Т.е.

надзорниците(επίσκοπος) и

старейшините(πρεσβύτερος)

са едни и същи хора:

 

Де 20:17,28; доТит 1:5,7

 

епископствоεπισκοπήнадзорничество, наглеждане, грижа, "наглеждателство", наблюдение 1Тим3:1
законникνομικόςучител/преподавател на закона, законоучител
Букв. “законник”, но тази дума е придобила отрицателна окраска, каквато в гръцката дума не съществува непременно, т.е. истината е, че не всички νομικόι са непременно противници на Бога
идолείδωλονобраз, изображение, фигура
идолопоклонствоειδωλολατρείαслужене на образи/изображение/фигури
идолопоклонникειδωλολάτρηςслужител на образи/изображения/фигури
Иисус, Исуса, ИисусаΙησούςЙесус
(по-късно визант. произн.:
[Йисус] / [Исус]
(но не и [Иисус]))
-
личното име на Божия син

Букв. пренасяне в гр. език на

евр. име
Йе'ошуа (Ев4:8;ИсН1:1,2), в превод: „Господарят спаси“,

или
на арам. Йешуа, в превод: „(той) ще спаси“, Мт 1:21
книжникγραμματεύςписар, книжовник
Мат.23:34;Де23:9;1доКор1:20
 σταυρόωограждам с колове, забивам колове;
приковавам на кол/(стълб)
кръстσταυρόςкол,(стълб)
кръстителβαπτιστήςкойто потапя, накисва (с цел измиване), омива; омивател
букв.потопител, накисвач (с цел измиване)
кръщавамβαπτίζωпотапям, измивам, омивам
кръщение, кръщене
 
Идеите, които се разпространяват покрай тази дума са най-разнообразни.

Напр.: "Това действие е външен образ без практична стойност, на нещо, което вече се е случило вътре във вярващия човек".

Някои (по правило невярващи в Бога) свързват тази дума пък с народен обичай свързан с наскоро родено дете – на практика той няма нищо общо с вярата в Божия син.
βάπτισμαпотапяне, измиване, омиване
Де8:36-38
кадя, кандилоВ документите на Н.З. няма случаи на ритуално опушване на стаи и зали с ливаново дърво (особено по случай някакво светско събитие, като “освещаване” на паметник на загинал революционер или светилище посветено на врачка, която си говори (уж) с “душите на мъртвите” (А сатанинските духове не могат ли да лъжат, че са умрели хора?)).
лобно място
Лк23:33
κρανίονмястото на черепа
 
Вероятно наречено така поради приликата на скалата, намираща се на едно от предполагаемите места на гробницата на Йесус от Назарет, с човешки череп.
логос-слово
(Уж) специално слово от Бога, различно от т.нар. „рема-слово
λόγοςслово, дума; сметка; разум, логика

вж. Логос и Рема
лоно
Лк.16:22
 
Въз основа на посочения пасаж, е разпространено (погрешно) учение, че съществува определена територия/място, наречена „Лоно на Авраам“, но истинското значение на думата в оригинала (както и контекстът) не потвърждава това.
κόλποςгърди, прегръдка
 
Когато умрелият бивш богат човек е видял Лазарос в прегръдките на Абраам (за да бъде утешен поради скръбния си живот на земята),
Абраам и Лазар
ос не са били на някаква територия/местност, наречена “Лоно на Авраам”, Йо 1:18
лукавπονηρόςзъл
луцифер,
Исая14:7,12
(не фигурира нито в оригиналния текст, нито в българските преводи)

Традиционно пасажът Ис14:(7,12) се цитира като такъв, който се отнася за сатаната. Но когато се прочете целия пасаж се вижда, че се говори за царя на Вавилон и той е наречен
човек.

Поради царската му слава, Бог сравнява този
човек със звездата зорница (бълг. ост. “денница”), като същевременно му известява, че славата му ще бъде съсипана и дори няма да сложат тялото му в гробница, макар, че “червеите покриват тялото му”.
 
вж. За Исая 14 гл., сатаната и Луцифер
любяαγαπάωобичам
людеλαόςнарод, хора
Магдалина (Мариам)Μαγδαληνή(Мариам) от (град) Магдала, букв. магдалка
мъдреци
Мт2:1-
μάγοιмагьосници, гадатели по звездите Де 13:6,8
набожен
Де17:22
δεισιδαιμονέστεροςбукв. твърде боящ се от божествата (демоните),

суеверен, религиозен
(не задължително с отриц. отсянка, но не и утвърждавайки дадена религия/поверие)
нога, нозеπουςкрак (-а)
Отец, Отца, Отчеπατήρбаща, татко
опявам

В документите на Н.З. няма заповед (нито описан случай) вярващите да пеят над трупа на мъртвец, уж за да му бъдат опростени греховете от Бога.

Грехът е твърде голям дълг за да може да се премахне по този начин. Както не може и чрез останалите подобни безполезни български заблуди, като “подаване” храна за умрял, палене свещ за умрял, и т.н.
Нима някой си въобразява, че със сладко жито ще покрие безбожието, лъжите, псувните, кражбите, изневерите на някой човек ?...
(не фигурира нито в оригиналния текст, нито в българските преводи)
 
...Има само един начин да се избавим от греховете си. “...Има само един посредник между Бога и хората...”. А това, че има само един посредник очевидно означава, че други няма.

И горко на тези, които се препоръчват за посредници между Бога и хората и печелят пари от невежеството и скръбта на хората, вместо да им съобщят
радостната вест за спасението от греха и смъртта, която Бог е оповестил на хората и дава даром, безплатно. Безплатно, защото Божият син Йесус, истинският посредник между Бога и хората, е платил със смъртта си, за да направи праведни всички вярващи в Него.

Той прави праведни само тези, които го приемат и повярват в Него, останалите ще трябва сами да отговарят за греховете си на съда.
 αποκαλύπτωоткривам, разкривам
откровениеαποκάλυψιςоткриване, разкриване, разбулване
паството, което ви е поверено, 1Пет.5:3(не фигурира в оригиналния текст; вмъкнато в някои бълг. преводи)
вж Говедари и добитък
пастИр
 
Остаряла бълг. дума. Означава някой, който пасе дребен добитък, говедар, овчар, в зависимот от добитъка.

В евангелистките/протестантските среди тази дума най-често се свързва заблудително с човешката измислена лъже-позиция "пастор", но всъщност в кн. на
Новото Божие завещание алегоричната употребата на тази дума няма нищо общо с лъжеученията "пастор" / "папа" / "вселенски/национален патриарх", т.е. "глава" на група вярващи.

Пасторите нямат нищо общо със алегорично споменатите в новия звет говедари, пасящи дребен добитък,
както и истинските говеда нямат нищо общо с алегорично споменатите стада/говеда/овце в Писанията, представящи алегореично народа на някой цар, или Божиите хора или други неща, а например царя или Бога или други водачи - като овчар(и)/говедар(и).
ποιμήνчовек, който пасе дребен добитък,
говедар,
овчар,

букв. "стадар" или "пасач"


Във връзка с лъжеучението „пастор“/ „човешки глава на вярващите“ - в книгите на Новото Божие завещание не се споменава за някакви "глави на вярващи".

вж Говедари и добитък


Лъжучението "Пастор"

В
док. на Новото Божие завещание няма пастори/пАстири...
пастор
религиозно-църковен жаргон и лъжеучение, учещо, че някои от вярващите са глави на други вярващи,
по подобие на лъжеученията "(римо-католически) папа"
и "(източно-римски/византийски/"православен") вселенски/национален патриарх"

(не фигурира нито в оригиналния текст, нито в българските преводи)
вж Говедари и добитък

 

Никъде в Св. текстове няма деноминации и глави на деноминации (църкви), напр. пише: 'До общността на Бога, която е в Коринт'1Ко1:2. Би трябвало и днес да бъде така, а не: "църквата на Иван в София", което е различно "нещо" от "църквата на Драган в София". Те на практика не са едно.

 

Волята на нашия господар Исус, както се вижда от написаното, е в София (и не само там) да има ЕДНА Божия общност, а не 100 разделени организации, всяка с някакво свое име и директор, глава (пастор). вж Де15:, 20:17 и др.

 

Вярващите ще спрат разцеплението си и ще бъдат на един ум, когато отхвърлят човешките учения и държат Божието учение. Никой по времето на пратениците на господаря Исус не си е правил човешки именувани организации (деноминации/църкви), и след това да се нарича техен пастор, пастир, и подобни; никой не е правил църковни служби;
никой не е събирал методично пари от вярващите за някаква своя организация;

 

никой не е събирал десятък в каквато и да е ситуация.
Всеки опит за еднолично водачество е бил порицаван 3Йо1:9.
Вярващите са се наричали
ученици (на господаря Исус)(около 300 пъти в ДНЗ), вярващи, и рядко(3-4 пъти в ДНЗ) сподвижници/последователи на помазаника (Исус) (вж.християнин);

 

в даден град е имало ЕДНА общност на Бога, като в тази общност е имало старейшини(или: старши), които са били старейшини на ЦЯЛАТА общност, а не всеки на някаква своя организация;
те са показвали пример на по неукрепналите вярващи и не са властвали над никого, нито са правили служби.

 

Братята и сестрите, в господаря, са се събирали по къщите си и въпреки това са били едно, защото са държали учението на господаря Исус, и само той им е бил глава и господар, като думите на Бога са били критерият за истинност, а не мнението на хората.Ако някой твърди нещо, което противоречи на написаното, на кого противоречи този човек? На човека ли да вярваме или на това, което Бог ни казва чрез пророците и пратениците си?В
док. на Новото Божие завещание няма пастори/пАстири.

пАстир
Религиозно-църковен жаргон.

В някои кръгове (вкл. служители на организацията „Православна църква“), ударението на остарялата бълг. дума пастИр (т.е. говедар, овчар) е било преместено от пастИр на пАстир (вероятно под влияние на англ. дума pastor, употребявана сред англ. говорещите вярващи),
(не фигурира нито в оригиналния текст, нито в българските преводи)
вж Говедари и добитък

...като с това се е "образувала" нова "бълг." дума пАстир, която означава глава на вярващите/"директор на религиозна фрма“ и няма НИЩО ОБЩО с гръцката дума ποιμην(говедар, овчар), която стои в писмото до Еф4:11.

Така, чрез своеволното и погрешно тълкуване на превода на Еф4:11 на практика се разпространява една лъжа, и то, за съжаление, най-вече сред вярващите.
..

Бог не е учил в
док. на Новото Божие завещание относно хора, наречени „пастори“/„пАстири“ или хора заемащи позиция/упражняващи дейност като на сега действащите т.нар. „пастори“.
пАстиреначалник
1Пет.5: Изопачено произношение на думата и изопачено тълкуване. вж. пАстир
αρχιποίμηνглавен говедар/овчар
пея псалмиψάλλωпея със съпровод на струнен инструмент;
пея
покръствам
синод. 2Теоф(Де).16:33
βαπτίζωпотапям/измивам
помазание
 
Сред много от вярващите тази дума, (алегорично употребявана за самият Божий дух, а не за неговата сила, 1Йн.2:20,27), е придобила значението: "Усещаната сила на Божия Дух" или пък: "определено, т.н. 'движение' (т.е. уж някакви нови действия, учения) на Божия дух".

Също така се употребява в чужди на написаното концепции и словосъчетания като: „пастирско помазание“, „помазанието на Св. Дух“, „прясно помазание“, и подобни.
χρίσμα

благоуханно масло, миро, парфюм; поливане (намазване) с благ. масло, парфюмиране

Самият
той, Светият Дух на Бога, е наречен (сравнен с) благоуханно миро, парфюм. Затова словосъчетанието "помазанието НА Св. Дух" противоречи дори на елементарната логика.

Понеже самият Божий Дух е наречен „
парфюм(остар. „помазание“), то това е все едно да кажем:


„Светият Дух на Светия Дух“,
или:

„помазанието на помазанието“, или „парфюмът на парфюма“,

и т.н.,
което е абсурдно, дори клони към хула ...

посланиеεπιστολήписмо
 εσθίωям
постяνηστεύωне ям, лишавам се от храна, гладувам
постνηστείαне-ядене, лишаване от храна, гладуване
 διδάσκαλοςучител
поучавамδιδάσκωуча (някого)
поучениеδιδασκαλίαучение
правдаδικαιοσύνηправедност, правота, справедливост
пребъдвамμένωстоя, оставам
презвитер (1Пет5:1, Де20:17,28,Тит1:7)πρεσβύτερος

по-стар, старейшина, старши

Това всъщност са старейшините, (за разлика от по-младите, 1Сим.5:1,5).
 
...Увещавам старейшините сред вас - аз, който също съм старейшина, свидетел на страданията на помазаника и участник на славата, която ще се разкрие: Започнете да „пасете“ „стадото“ на Бога, което е сред вас, като го наглеждате не по принуда, а с желание; не за срамна печалба, а с готовност; не като такива, които господаруват над [свое] наследство, а като сте пример на „стадото“.
И когато се яви главният „овчар“/„говедар“ ще получите нетленната корона на славата.
Така и по-младите, ...
(из I-во писмо от Симон, 5:1)


Симон заявява, че той също е такъв, макар и да е пратеник (гр. αποστολος). Забележете, че те са сравнени с говедари/овчари, но изрично им е забранено да се разпореждат с по-младите като с наследство, длъжни са само да им показват пример.

Това противоречи на, и категорично отхвърля своеволните човешки тълкувания на думата „говедар“/„овчар” е този контекст - че уж бил човек, който управлявал някаква своя „църква“/„деноминация“.

Никъде в Св. текстове няма църкви/деноминации, нито пастори, които да управляват всеки някаква си своя църква, и да водят някакви, т.нар., 'служби'. Лк.15:25; Йо8:9; Де2:17; 1Ти5:2; Ев11:2; Отк4:4

Също така те, старейшините, са и надзорниците Де20:17,28, Тит1:7, повече известни с непреведената гр. дума επισκοποι [епископои]. Никъде в Св. текстове не се споменава, нито дори намеква, тези хора да са си правили организации (църкви), да са правили църковни служби, да са събирали десятъци и прочее църковна дейност...

прич-та (!?) синод. 1Пет5:3κλήροςнаследство[то]
прозелитπροσήλυτοςпреселник (в Израел), особ. във връзка с вярата в Бога; чужденец
проповедник
 
Съвременното значение е: увещател, учител изнасящ лекции (особено „водещ“ ежеседмични т.нар. „(църковни) служби“)
κήρυξглашатай, оповестител, 'съобщител'
Няма нищо общо с изнасяне на (ежеседмични) църковни лекции, или увещаване
проповядвам

Съвременното значение е: увещавам, уча, изнасям лекция за вярата
κηρύσσωизвестявам, съобщавам вест, разгласявам (еднократно, на конкретно място, а не ежеседмично)

вж.Mk.1:45;5:20;

срв. староб. „Проповедатъ“ (старобълг. свърш.) - „да разкажа, съобщя, известя“; „съобщавам новина чрез пратеник“
проповед
 
Съвременното значение е: увещание, лекция (особено ежеседмична)
κήρυγμαсъобщение (разгласено от глашатай), известие, новина, вест ;
оповестяване
проповядвам
 
синод. Де19:9
διαλογίζομαιразговарям, беседвам, дискутирам
псал(о)мψαλμόςпесен (със съпр. на струнен инструмент)
рема-слово
 
Специално слово от Бога, различно от т.нар. „логос-слово“
ρήμαдума, слово
вж. Логос и Рема
 σταυρόςкол,(стълб)
разп(ъ)вам (на кръст)σταυρόωограждам с колове, забивам колове;
(убивам като) приковавам на кол (стълб)
райπαράδεισοςградина, голям парк (от перс. ез.)

В превода на "Седемдесетте" (лат.
Septuaginta), който е от еврейски на старогр., за градината в Еден (Бит2:) е употребена именно тази гр. думa - παράδεισος. вж. също Разкр.2:7
реввам, ревне
1Тим. 3:1
ορέγομαιстремя се
религия, религиозен

(не фигурира нито в оригиналния текст, нито в българските преводи)
 
Тези понятия не фигурират в Св. Писания Най-често, под „религия“, хората разбират: “Система от сляпа вяра с ритуали, която ограничава и насилва хората да вярват в абсурдни небивалици, свързани с някакъв бог, и ги унищожава като личности.

Жалко е че много, родени от Бога, хора, употребявайки тези понятия във връзка с единствения истински Бог, и приемайки ги, допринасят за разпространяването на заблудата, че личността на Йесус и неговото съживяване от мъртвите са мит, фантазия, продукт на болни мозъци или хитро-скроена система подпомагаща властоимащите да държат в подчинение народа.

рожби ехидниниγεννήματα εχιδνώνпотомци на усойници
ръкополагам
 
Понастоящем се употребява заблудително за: “акт на даване на църковна власт, чрез поставяне на ръка върху избраника от предполагаемо имащ власт църковен служител.
χειροτονέωбукв. протягам/вдигам ръка (за да гласувам);
т.е.: избирам (2Ко8:19), одобрявам, определям
 
Т.е. навсякъде, където е употребена тази гр. дума, става въпрос за ИЗБИРАНЕ на някой за нещо,
а
не за ПОСТАВЯНЕ на ръка върху някой,.
светия, -ииάγιοςсвят човек, свети хора
Мк1:24, Лк.4:34
 
Това са учениците на господаря Йесус, включително онзи бивш прикован престъпник, който, малко преди да умре повярвал в господаря Йесус и господарят му засвидетелствал, че същият ден ще бъде с него в градината, а знаем, че Бог няма да допусне грях при себе си. Те са тези, които познават и вярват в Божият син Йесус и в добрата вест на Бога (онази, разкрита вече, тайна) Кол1:26, и са родени от Бога.
светец
 
Религ. жаргон употребяван в организацията “Православна църква” и др. Каквото и да се има предвид под този термин, за светци се “канонизират” (т.е. узаконяват) и такива хора като Васил “Левски”, който (макар и забележителен със смелостта си и просветеността си на България, и на републиканската идея),...

(не фигурира нито в оригиналния текст, нито в българските преводи)

...разгледан в светлината на документите на новото Божие завещание, няма нищо общо с Божието дело – спасението на всички хора от греха и смъртта, чрез вярата в Божия син Йесус.
 

Трябва да се отбележи, че няма нищо общо между - "свят (човек)" (така в Н.З. Бог нарича вярващите в Божия син, Исус от Назарет) - и „светец“ (така организацията "Православна църква" нарича В. Левски и шефа на идолопоклонническия римски култ/религия, Pontifex-ът Maximus, имп. Константин)

свещеник
(възможен вариант)
ιερεύς

посветен жертвоприносител, букв. 'посветеник'

Според засвидетелстваното от Бога в док. на Новото Божие завещание, „свещеници“ са всички, които са повярвали в помазаника Исус и са родени от Бога. Разкр 1:5,6 (“..царе и свещеници..”).

1Пет2:1-8, “.. както новородените бебета [така и вие] желайте чистото мляко на Словото, чрез което да израстете, щом сте опитали че Бог е добър....

Т.е. това се отнася за всички повярвали от най-младите във вярата до най-старите, вж 1Сим.2:8

свят,-ове - Евр.1:2 и др.αιώνвек,-ове епоха, -и
синедрионσυνέδριονсъвет
служениеδιακονίαслужене, слугуване, служба (но не "църковна служба" - явлението църк. служба не се среща в текстовете)
смоковницаσυκήсмокиня
   
съботаσάββατον

саббатон,
Букв пренасяне в гр. език. на евр. дума "shabat", т.е. "почивка".

Подобен е случаят с евр. "амен" (т.е. "твърдо, действително, наистина"), пренесено в гр. език.

Тъй като това не е гръцка дума, а буквално-пренесена евр. дума в оригиналния гръцки текст на Н.З., то и в българските преводи би трябвало да се запази тази транслитерация, т.е. „саббатон“ (подобно на евр. „амен“). Или, в краен случай, да се преведе самата еврейска дума: „почивка“

тамянθυμίαμαблагоухание, жертвен благоуханен дим
 ιερόςсвещен, посветен
храмιερόνсветилище, посветено място
храмναόςжилище, дом
(срaв. “
храмъ”: старобълг. дом, къща)
 χρίωмажа, помазвам
Христос, Христаχριστός

помазаник (за цар), избраник
вж. Мк.15:32, Лука.23:2


Гръцката дума χριστός[христoс] означава: „(Божий) помазаник“,

 

т.е. посочен (чрез помазване с миро/парфюм) от Бога, да бъде цар.

Еврейската дума משיח‎[машийах], (гр.транслит.: messias[мессиас]), означава също „(Божий) помазаник. вж. Йоан 1:41.

Преводът на български език, и на משיח, и на χριστός е един и същ:
помазаник, избраник(за цар, вж. Мк.15:32, Лука.3:2 ).

За това не е правилно да се казва: „Исус Христос“, а Йесус помазаникът“ (или: Бого-помазаният, избраният за цар) .

християнин
 
Съвременното значение за мнозина е: българин, европеец, американец или просто: човек, който не е мюсюлманин.

Напр. много хора, не вярват, че има Бог, и че господарят Бог Исус е неговият единствен син, нито че господарят Исус е бил убит и е бил съживен от мъртвите от Бога, нито, че който повярва в него (Исус) има вечен живот. И въпреки това тези хора казват, че са 'християни' , като всъщност се заблуждават, и заблуждават и други. ...
χριστιανός

последовател (сподвижник) на помазаника (избраника),
букв. 'помазянин'


...Ако попитате някой невярващ в Исус дали е християнин, често ще получите утвърдителен отговор. След това ако го попитате дали е „последовател на помазаника/царя“ (т.е. истинския превод на гр. χριστιανός), едва ли ще последва същият отговор. За съвременния човек тези две понятия нямат нищо общо, затова и вярващите в Исус не бива да допринасят за още по-голямата заблуда на невярващите в Исус.

Трябва да се отбележи, че един последователите на помазаника (hristianoi) не са помазаници (hristoi). Както един марксист не е Маркс така и "християнинът" не е "христос". Ако вярващите бяха помазаници (а не просто негови последователи) то можехме да се обръщаме един към друг примерно с Иван χριστος (помазаника) или Благой χριστος (помазаника)... Най-малкото, никой от пратениците на Исус не е говорил по подобен начин.

християнство, християнски


Когато се каже "християнство" и "християнски" на преден план излизат хора с тяхното си вярване, а ако се говори за "учението на господаря Исус помазаника", или за "общността на помазаника Исус", или за "вярата в помазаника Исус", тогава на преден план излиза господарят Исус помазаника, сина на Бога, който иска да спаси от греха и смъртта всички хора(1доТим2:4). И ние трябва да се стремим на всяка цена да издигаме него, господаря Исус,

понеже Той е нашият спасител, а не онези, които вярват в него. ...

(не фигурира нито в оригиналния текст, нито в българските преводи)


... Никъде в Написаното не се говори за "християнство". "Християнство"-то е "религия". А Бог не говори никъде за "религия", "християнство" или нещо "християнско". Никъде.

 

Никой в док. на Новото Божие завещание не е говорил за "християнство", "християнски ценности", "християнски морал", "християнски етика", "християнски принципи" и т.н.

 

Говори се за Божията святост, за святостта на господаря Исус, за Божия съд. Бог е този, който спасява всички и определя всичко. Т.е. уместно е да говорим за “Божии неща”, Божии “ценности”.
 

Невярващите (напр. политици) нямат проблем да говорят за "християнство", "християнски ценности", "християнски морал","християнски етика", "християнски принципи" и т.н.

 

Но същите тези невярващи не могат да говорят за Божията святост, за святостта на господаря Исус, за Божията справедливост и за Божия съд, и за пълната власт на господаря Исус над всяко кътче от вселената, която чрез Него е създадена. Защото те не вярват, че има Бог, а още по-малко биха обсъждали и прогласявали Божието върховенство във всичко. Съвсем очевидно е, че у мнозинството "християнство" и "християнски [неща]" нямат нищо общо с Бога и не се свързват с Бога, а са просто човешка културна или политическо-земно-идеологическа черта.

 

Това ясно показва, че ала-гръцката дума "християнски" на практика не се свързва с вярата в помазаника-цар, Божия син, Исус от Назарет.


Нима помазаникът Исус е говорил за човешка култура и за човешка политическа идеология?! Или всъщност е говорил за това, че има Бог, който е създал всичко създадено чрез Своето Слово, и че, той, Исус (Божието слово) е слязъл от Божиите небеса и е станал човек – той е единственият роден („единороден“) син на Бога – за да умре за нас, и че Бог е свят и праведен, и че у него няма никаква тъмнина, и че Божият син Исус, ще съди и живите и мъртвите. Това човешки неща ли са?..

 


Затова "християнство"-то трябва да изчезне, а да се издига живия Бог, който е пратил сина си Исус в света да спаси грешниците (Йн3:16, 1доТим1:15), като го е предал на несправедлива смърт, но след това и го е съживил от мъртвите, за да даде праведност и живот на всички от греховното човечество, които повярват в Него.

църкваἐκκλησία

събрани хора;
народно събрание;

общност
Де.19:32,39,41; 7:38,
сбор, съвкупност

В
док. на Новото Божие завещание се говори не само за Божия κκλησία, а и за други.


вж. Εκκλησια

човециάνθρωποιхораПроизношение (т.нар.„еразмово“) на гръцките букви, официално въведено в академичните среди за изучаване на старогръцки език:
Гр. букваИмеПроизношение
αалфаа:, а
βбетаб
γ, γγгаммаг, нг
δделтад
εе псилоне
ζ(д)зетаз (дз)
ηетае:
θth-итаангл. th, ть
ιйотаи:, й
κкапак
λламбдал
μмюм
νнюн
ξксикс
οо микроно
ρпип
ρрор, лат. rh
σ, ςсигмас
τтаут
υу псилоннем. ü, уь
φфиф
σхих
ψпсипс
ωо мегао:

Използвана литература:
Старогръцко-български речник, Отворено общество, София '92 Strong's exhaustive concordance of the Bible, '93 Старобългарски език, Наука и Изкуство, София '76 
Публикувай коментар
Относно
Потребителско име:
Коментар: