Последни публикации

Форуми

Записки

Коментари

Наблюдател

Библиотека
Тематика

 

60-ти паралел   edinni.com:лични съобщения   белези за завръщане на помазаника   бесове   божията любов   кекко манна   македоноиди   молби   седемте царе   хипократова клетва  

виж всички тематики

Всички записки / Записки на eureth
 
08.10.08 02:24


(по повод тамата "Син преди да се въплъти?)
 


Кога е роден синът на Бога, Исус от Назарет, по смисъла на писмото до учениците в Колос, 1:15?

Някои казват, че в писмото на Павел (пратеникът на господаря) до учениците в Колос пише, че Божият син е роден преди всички векове.
ТЕКСТЪТ

Из п-мо до учениците в Колос (1:12)


...благодарящи на Бога бащата, който ни удостои за участие в наследството на светите в светлината, който ни спаси от властта на тъмнината, и ни премести в царството на скъпия свой син, в когото имаме изкупуването чрез кръвта му [т.е. чрез смъртта му, м.б.], опрощаването на греховете, който е образ на невидимия Бог, първороден (πρωτοτοκος) от всяко творение.

Понеже чрез него бе създадено всичко, което е на небесата и което е на земята, видимото и невидимото, престоли било, или господства, или началства, или власти, всичкото чрез него и заради него се създаде, и той е преди всичко, и всичко чрез него се състои. И той е глава на тялото, на общността, който е начатък, първороден (πρωτοτοκος) от мъртвите, за да има той първенство във всичко.

Защото в него благоволи Бащата да се всели всичката пълнота, и чрез него да примири всичко със себе си, като примири чрез него с кръвта на неговия [мъченически] стълб и земните и небесните. И вас, които бяхте някога си чужденци и врагове според помислите в злите дела, примири сега чрез тялото на неговата плът, чрез смъртта, за да ви представи пред себе си свети и непорочни, и невинни, ако останете основани и твърди във вярата, и непоклатими от надеждата на радостната вест, която сте чули, оповестена на всяко творение, което е под небесата, на която аз Павел станах служител.КАКВО Е "ПЪРВОРОДЕН"?

Както се вижда, там пише: „първороден (πρωτοτοκος) от(сред) всяко творение“ (букв. „първороден на(род.пад.) всяко творение“).

А не: „роден преди всички векове”.

Както е известно, „първороден (син)“ означава „първият син, роден сред много братя“. Т.е. за първородство (конкр. за син) се говори единствено и само в контекста на родни братя, родени от един и същи родител. Този, който е роден първи от тях е първородният син, а всички останали негови братя не са първородни синове, ако и да са родени от същия родител (и да са същите като първия по отношение на видови характеристики).


Примери за първородство:
Бит 46:8 А ето имената на синовете на Израел, които влязоха в Египет: Яков и синовете му: Рувим, първородният на Яков.
Какъвто е Рувим, такива са и останалите му братя, родени от един и същ родител(и) по един и същ начин.

Бит 48:14 А Израел простря дясната си ръка и я възложи на главата на Ефрем, който беше по-младият, а лявата си ръка — на главата на Манасиа, като нарочно кръстоса ръцете си, защото Манасиа беше първородният.
Какъвто е Манасиа, такива са и останалите му братя, родени от един и същ родител(и) по един и същ начин.

КОНТЕКСТЪТ

Както се вижда от написаното, по смисъла на п-мото до кол. 1:15, от всички Божии синове, Исус е първородният. Той е първият роден от Бога, първият Божий син, а останалите Божии синове са/ще бъдат родени от Бога след него. В този смисъл, в който се говори на това място, единствената разлика между Исус и останалите Божии синове е това, че той е бил роден първи, а те след него, иначе всички те са си Божии синове, родени от Бога.

От тук се разбира, че Бог е родил/ще роди много синове и от тях Исус е просто първият, по смисъла на п-мото до кол.1:15.


Ако настояваме, че  пише „първороден от всяко творение“, а не конкретно „всички синове“, и настояваме, че „творения“ не означава непременно „синове“, а каквито и да са Божии творения,
то тогава ще излезе, че всички създадени от Бога неща (напр. слънцето или камъните) са родени от Бога и са Божии синове, макар и не първородни като Исус.
Това включва небесата, земята, водата, растенията, животните, птиците, рибите, както разбира се и човека.

В подобен хипотетичен случай действително можем да направим извод, че тъй като Исус е роден преди Бог да роди вековете, и да роди земята, и да роди водата, и да роди растенията, и да роди животните, и да роди рибите, и да роди Адам и жена му,
то очевидно Исус е бил роден от Бога преди Бог да роди всички свои останали творения и така, по смисъла на п-мото до ко. 1:15, ще излезе, че действително Исус е роден и преди всички векове, преди Бог да роди вековете.

Но лично за мен горният извод представлява пълен абсурд. Бог не казва, че ражда земята, нито че ражда растенията. В Писанията за раждане се говори основно във връзка с хора, въпреки, че образно се казва например: „зачна нечестие и роди лъжа“.

Но в случая за първородния сред Божиите синове (по смисъла на п-мото до кол.1:15) не мисля, че става дума за такова образно говорене, или поне не в този смисъл образно, в който се казва „зачна нечестие и роди лъжа“.


Но щом под „всяко творение“ в 1 до кол. 1гл не се има предвид „всички творения от всякакъв вид“, а само специфично „Божиите синове“ (и то най-вероятно - хора), то тогава този пасаж съвсем не може да докаже, че Исус е бил роден преди всички векове, по смисъла на п-мото до кол. 1:15.
Пасажът просто казва, че на Бог му се раждат  (или: ще му се родят), синове-творения, и че първият от всички тези Божии синове-творения е Исус.

И пасажът съвсем не говори задължително за началото, когато Бог е започнал да твори това си творение, в което ние живеем.
ТОЙ Е ПЪРВОРОДЕН САМО СРЕД ТЕЗИ КОНКРЕТНИ БРАТЯ

И отново, тъй като в случая става дума за родни братя – синове на Бога, от които един е роден първи, т.е.  за първородния от тези много братя (Божии синове),
то това задължително затваря кръга само до тези братя.

Т.е. там съвсем не се твърди, че преди раждането на първородния от всички тези братя, никой друг от някои други братя не се е раждал.

А се твърди, че от всички тези съ-братя, от които е Исус – т.е. само от тях, само от това семейство - Исус от Назарет е първородният син.

Т.е. там се твърди, че той е първият роден измежду всички тези братя, Божии синове -творения, а съвсем не, че той е роден (по принцип, не само от мъртвите) първи измежду всички разумни Божии създания.

Така че в п-мото до колосяните 1гл, съвсем не се твърди, че Божият син е роден преди всички векове.
НЕ-ПЪРВОРОДНИТЕ БРАТЯ НА ИСУС ОТ НАЗАРЕТ НЕГОВИ БРАТЯ ЛИ СА?


Трябва да се отбележи специално, че по смисъла на това раждане на Божиите синове, сред които Исус е роден първи, излиза, че всички тези Божии синове са родени от Бога, а не само първородният Божий син, Исус. (Както и не само първородният Рувим се е родил на Яков, но също и останалите синове са се родили на Яков. Както Рувим така и останалите.)

И не бихме могли да кажем - както някои учат - че Бог е родил първо първородния си син,
но след това уж бил родил останалите си синове ЧРЕЗ първордния син (т.е. че след своето раждане, на практика първородният Божий син (а не Баща му) всъщност създал останалите си непървородни братя).

Понеже ако Бог няма нужда от някого, за да придобие първородния си син Исус (по смисъла на п-мото до кол. 1гл) то още по-малко Бог има нужда от някого, за придобие останалите си синове (по смисъла на п-мото до кол. 1гл).
 

И също, ако не-първородните Божии синове не са пряко родени от Бога, а всъщност от първородния му син по смисъла на п-мото до кол.1 (както някои учат),

то тогава тези синове не биха били братя на Исус (както всъщност пише, че са) и Божии синове в пряк смисъл (както се говори, когато контекстът е: братя и техния пръворден брат ,

(напр. Яков не е дядо нито на първородния си син Рувим, нито нито на който и да е от не-първордните синове на Яков, в контекста на изреждане на синовете на Яков  и уточняването кой от тях е роден първи),

а биха били деца на Исус, и съотв. -  Божии внуци.

 

А ако Исус евентуално ги е родил (както някои учат),
то Исус би бил техен баща, а не брат (какъвто всъщност пише в новия завет, че им е - т.е. че им е брат).
 

Но тъй като те са братя на Исус, както пише, а не деца на Исус,
то тогава не е вярно, че Исус ги бил родил.
 

Исус е просто първият роден техен братне баща) сред всички тях.
 

Съответно
те не са родени от Исус
те са братя на Исус (а не деца на Исус), 
те са (преки) деца на Баща му, по смисъла на контекста  в до кол. 1:15.


 
 

Ако пък се вземе специфичното изразяване на еврейски, при което в определени ясни контексти под "брат" може да се има предвид "братовчед" (вж. Авраам и Лот), а под "баща" може да се има предвид "прадядо"/"пра-баща" ("Бог говори на бащите ни", до евр. гл1),

то все пак няма пример някой баща под "брат" да има предвид сина си, и да твърди за себе си, че е първороден брат на сина си

(както би се получило, ако твърдим, че Исус е родил не-първородните Божии синове в контекста на п-мото до кол.1:15 (както някои твърдят), спрямо които Божии синове-творения той е първордният.).


 

Също така, когато в Писанията се говори за първороден син и неговите братя, не-първородни синове,
те винаги са от един и същ родител и са родени по един и същ начин, а не че първородният брат бил родил не-първородните си братя...КОГА ТОЧНО Е РОДЕН ИСУС ОТ НАЗАРЕТ В КОНТЕКСТА НА П–МОТО ДО КОЛОСЯНИТЕ?


Но тогава в контекста на казаното в п-мото до колосяните 1гл., кога всъщност е роден Божият син Исус, който в случая е първороден Божий син сред много свои братя Божии синове?
А и кога точно биват родени останалите, не-първородните Божии синове, братята на Исус, от които той е първородният в контекста на казаното в п-мото до колосяните 1гл?

След като видяхме, че в този пасаж (до кол. 1гл) не се говори задължително за времето в началото на Божието творение, а може и за някакво друго време, то нека обърнем внимание и на това, че само няколко реда след казаното за първородството на Исус сред останалите му братя - Божии синове, се говори отново за първородство, по-точно,

че Той е „...първороден (πρωτοτοκος) от мъртвите...“.


Както и в писмото до учениците в Рим по подобен начин се казва:
(Из п-мо до учениците в Рим 8:29) Защото които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни в образа на сина му, за да е той първороден (πρωτοτοκος) между много братя
(т.е. от първи век нататък, понеже тогава се появяват братята на Исус по смисъла на п-мото до кол.1гл,
а не се появяват преди Бог да създаде всичко създадено, чрез Онзи, който по-късно се въплъщава и става човекът Исус от Назарет).Но какъвто е първородният брат, такива са и останалите му братя. Напр. в контекст на съживяване от мъртвите, ако първият е човек съживен от мъртвите, то и останалите са такива.

И тъй като веднага след първото споменаване на "първороден" (което може да бъде объркващо), там ясно и конкретно пише, че Исус е "първородният от мъртвите" ( Божиите синове, които и самият човек Исус нарича: "моите братя"), то това идва да покаже, че
 
тези Божии синове-творения, от които Исус е първородният, са всъщност
 
вярващите в Божия син Исус, в контекста на съживяването от мъртвите.
 

От тези братя (само от тези братя, не от други) Исус е първият човек съживен от мъртвите, а на своето си време Бог ще съживи от мъртвите и останалите негови братя. Понеже Бог е създал всичко създадено чрез Него, то Бог  благоволява да му отрежда първенство във всичко.
Затова,  в п-мото до кол. 1:15, според мен, се има предвид:
 
„...първороден (πρωτοτοκος) ... от мъртвите  ... от/сред много братя...“ ,
 
а съвсем не: "роден преди всички векове".

 

Т.е. както Той е бил съживен от мъртвите първи („...първороден...“),
 
така и тези, които вярват в Него и го признават, ще бъдат съживени от мъртвите („...от/сред много братя...“),
 
но той е първият такъв,
 
първият съживен от мъртвите,
 
първият "роден" от(сред) мъртвите.

ВЪПРОС:  Щом "чрез Него бе създадено всичко" тогава защо да не е роден преди всички векове?

(Защо там се казва: „понеже чрез него бе създадено всичко”? Не показва ли това, че той е именно роден преди всички векове?)

Съвсем не е задължително да показва подобно нещо.
Това, че пише „чрез него бе създадено всичко” със сигурност показва, че Той
 
(който е оставил Божия образ и е приел образ на човек, и се е въплътил, и е станал човекът Исус от Назарет)
 
е съществувал преди всичко, което е създадено,

както и пише „В началото Словото съществуваше. И Словото беше при Бога. И Словото бе Бог. То(й) в началото беше при Бога. Всичко е дошло в съществуване чрез него и без него не е дошло в съществуване нищо от това, което е дошло в съществуване”.
 

Но то в никакъв случай не показва, че Божият син  „е роден преди всички векове”.


 


ВЪПРОС: Защо тогава пише: "от/на/сред всяко творение"?

(Защо в този пасаж се говори за „...творения...“, а не специфично за „хора“? )

На практика, се има предвид „хора“.
Понеже няколко реда по-долу отново се говори за „творения“, но ясно се казва: „радостната вест, която сте чули, оповестена на всяко творение, което е под небесата, на която аз Павел станах служител“ - а радостната вест се оповестява на хората, а не на камъните или на дърветата, или на мечките, или на звездите и луната.
Както и също господарят Исус казва: “Идете и оповестете добрата новина на всяко творение“ (Марк 16) -  естествено под „творение“ той има предвид човек, а не звезда или планина, или някоя птица.

Явно, понеже всичко създадено е създадено чрез Него, и без него не е създадено нищо от това, което е създадено,

то Бог, който е създал всичко създадено чрез Него, желае да му отрежда първото място във всичко, както и пише за Него „...първороден (πρωτοτοκος) от мъртвите. За да има той (помазаникът) първенство във всичко..”.

ВЪПРОС: А Божиите синове от кн. Йов и Бит. ?

Сега, някои казват, че тъй като в книгите преди първи век се говори за "Божии синове" (напр. Бит. 6гл, Йов 1; 2; 38), то Божият син, Исус от Назарет, щом е първородният сред всички Божии синове в контекста на п-мото до кол.1:5, тогава излиза, че той е първороден и сред онези Божии синове споменати в Бит. и Йов - понеже и те са наречени също "Божии синове".
И съответно (тъй като според текста излиза, че те са били създадени от Бога преди Бог да създаде земята), то излиза, че Божият син Исус е роден преди създаването на земята, което може да е синоним на "преди всички векове":


Бит 6:3 И тогава рече Господарят: Духът който съм му дал не ще владее вечно в човека; в блуждаенето си той е плът; затова дните му ще бъдат сто и двадесет години.
В ония дни се намираха исполините на земята; а при това, след като Божиите синове влизаха при човешките дъщери, и те им раждаха синове, тези бяха ония силни и прочути старовременни мъже.

И като видя Господарят, че се умножава нечестието на човека по земята и, че всичко, което мислите на сърцето му въображяваха, беше постоянно само зло, разкая се Господарят, че беше направил човека на земята, и огорчи се в сърцето Си.

И Господарят каза: Ще изтребя от лицето на земята човека, когото създадох, - хора, животни, влечуги и въздушни птици - понеже се разкаях, че ги създадох. влизаха при човешките дъщери, и те им раждаха синове, тези бяха ония силни и прочути старовременни мъже.


Йов 1:6 А един ден, като дойдоха Божиите синове да се представят пред Господаря, между тях дойде и сатаната.
...

Йов 38(:7)
Где беше ти, когато основах земята? Извести, ако си разумен: Кой определи мерките й? (ако знаеш) Или кой тегли връв за мерене по нея? На какво се вдълбочиха основите й? Или кой положи краеъгълния й камък, Когато звездите на зората пееха заедно, И всичките Божии синове възклицаваха от радост?

Но наистина ли споменатите "Божии синове" в Бит. и Йов са Божии синове по смисъла на казаното в п-мото до колосяните 1гл., и изобщо по смисъла на говоренето в новия завет?

Тях ли Исус нарича "братята ми" ?

За тях ли говори Йоан когато казва "Всеки, който вярва, че Исус е помазаникът, е роден от Бога."  ?

И за тях ли говори Павел, когато казва: "Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на сина му, за да бъде той първороден между много братя; а които предопредели, тях и повика; а които повика, тях и направи праведни, а които направи праведни, тях и прослави." ?

... или когато казва: до римл.8:19 Защото усърдното очакване на създанието чака разкриването на Божиите синове.

 

А в п-мото до евреите 1гл. на практика дори се отрича синовничеството на Божиите вестители в тамошния контекст - за каквито "Божии синове" смятам, че се говори в Йов.
 
Т.е. Божиите вестоносци в евр. 1гл. не са братя на Исус.
 

Те съвсем не са като Божия син в контекста на п-мото до евр. 1гл.
А  всеки първороден син е същият като своите не-първородни братя и е роден също като тях, и от същия родител.

 

Поради това, вестителите (Бит., Йов) изглежда не са братята на Исус от Назарет, сред които той е първородният брат, за които се говори в п-мото до колосяните.
 
 
 
 до евр 1гл: (Божият син) .... ставайки толкова по-велик от вестителите, колкото по-превъзходно от тях име е наследил.
¶ Защото на кого от вестителите [Бог] някога е казал: "Ти си мой син*1! Днес ми се роди!"?
И също: "Аз ще му бъда баща и той ще ми бъде син."?


(*1 това е по-превъзходното "име" (наименование), което е наследил) 

А уточнението там: "
И също: "Аз ЩЕ му бъда баща и той ЩЕ ми бъде син."
допълнително изяснява
основния въпрос, уточнявайки времето, когато Божието Слово е станал син на Бога - т.е. през първи век.

И ако именно тогава той е станал син на Бога, а Бог е станал негов баща,
то явно излиза, че преди това - преди първи век, той не е бил Божий син.


А в кн на Лука се казва:
Лука 1:35 И вестителят в отговор й каза: Светият Дух ще дойде върху ти, и силата на всевишния ще те осени. Затова  и святото, което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий (или: Божият) Син.


Поради всички тези неща, според мен  в п-мото до кол. 1:15,  се има предвид:
 „...първороден (πρωτοτοκος) ... от мъртвите  ... от/сред много братя (т.е. това са повярвалите в Исус от Назарет, които ще бъдат съживени от мъртвите телесно и нетленни - както и техният първорден брат е бил съживен от мъртвите)...“ ,

а съвсем не, че Исус от Назарет е "роден преди всички векове".

 
 

 


аз ще му бъда баща,   божият син,   въплъщаване,   въплъщение,   иисус от назарет,   исус от назарет,   помазаникът,   първороден от всяко създание,   първороден от мъртвите,   първороден преди всяко създание,   раждане на божия син,   роден преди всички векове,   роден преди всяко създание,   той ще ми бъде син
 
Коментари
от george в 08.10.08 13:35
Отговори на това
Гост
Еврей 1 Бог Който при разни частични съобщения, и по много начини, е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците,

2 в края на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете,

3 Който, бидейки сияние на Неговата слава, и отпечатък на Неговото същество, и държейки всичко чрез Своето могъщо слово, след като извърши [чрез Себе Си] очищение на греховете, седна отдясно на Величието на високо,

4 и стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-горно от тяхното.

5 Защото, кому от ангелите е рекъл Бог някога: -
"Ти си Мой Син,
Аз днес Те родих";
и пак:
"Аз ще Му бъда Отец, и Той ще ми бъде Син"?

6 А когато пък въвежда Първородния във вселената, казва: -
"И поклонете се Нему, всички Божии ангели".

7 И за ангелите казва: -
"Който прави ангелите Си силни като ветрове,
И служителите Си като огнен пламък";

8 А за Сина казва: -
"Твоят престол, о Боже, е до вечни векове;
И скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота.

9 Възлюбил си правда, и намразил си беззаконие;
За това, Боже, Твоят Бог Те е помазал с миро на радост повече от Твоите събратя".

================
Има неща за тълкуване и тук!!
Как звучи в оригинал?

от eureth в 08.10.08 14:19
Отговори на това
Гост
Джордж, в цитата ти са казани доста неща. Кое конкретно имаш предвид? Или имаш предвид всичко, което си цитирал?

Май че е по-добре да отворим тема вув форума специално за Евр. 1гл?

от eureth в 08.10.08 18:18
Отговори на това
Гост

Сложих тук начален вариант на букв. и нормален превод на , ако може да е от помощ.

от george в 09.10.08 09:05
Отговори на това
Гост
Еврей 1-3:6
Еврей 1-8,9
Хем е Син, хем е първороден, хем е Бог, който има Бог?
Така ли излиза от буквалния прочит?
от eureth в 09.10.08 12:29
Отговори на това
Гост
Джордж, отворих отделна тема за това:

Евр. 1 - относно Исус


от ученик в 14.10.08 23:39
Отговори на това
Гост
еурет,

чета написаното от теб по-горе и установявам, че твърде много искаш фразата "първороден от всяко създание" да не означава "роден" преди създаването на земята, а да означава нещо друго. и аз знам защо не искаш да означава това, което означава. ти не го искаш, защото ако признаеш, че божият син според колосяните 1:15 е бил роден преди основаването на земята (аз в случая не използвам фразата "преди всички векове", а да не усложняваме нещата излишно на този етап), това знаеш че ще те принуди да признаеш още неща, за които спориш с мен.

виждам че воден от споменатото си желание, за пореден път правиш прибързани изводи по не един въпрос.

съветвам те да се запознаеш по-добре с библейското значение или по точно библейските значения на всяка една от следните думи: 1. век (еон или айон), 2. баща, 2. син, 2. брат

ако последваш моя съвет, тогава е твърде вероятно да установиш, че най-важните ти "аргументи" по-горе просто не съответстват на библейския текст и на библейските значения на посочените от мен думи.

а мисля и двамата сме съгласни, че в наши дни сред християните има твърде голямо объркване относно значението на думите в библията. но това се отнася според мен не само за другите, но и за теб в случая.
от eureth в 14.10.08 23:54
Отговори на това
Гост

Мисля, че ще е по-добре вместо да гадаеш и спекулираш относно желанията ми, просто да напишеш доводите си - може би в отделна тема, а не тук, понеже коментарите не се показват на страници, а всички наведнъж.

от Анонимен в 07.04.19 11:38
Отговори на това
Гост
Христос е Богът на стария завет и заветния партньор на Израил. Ако започнеш от там и имената на Бог в стария завет, ще стигнеш до този извод. От там нататък трябва да се занимаеш с юдовите царе и тяхната функция в древен Израил
от Анонимен в 07.04.19 11:40
Отговори на това
Гост
Христос е Богът на стария завет и заветния партньор на Израил. Ако започнеш от там и имената на Бог в стария завет, ще стигнеш до този извод. От там нататък трябва да се занимаеш с юдовите царе и тяхната функция в древен Израил.
от Анонимен в 08.04.19 13:56
Отговори на това
Гост
Става дума за това, кога точно е роден Божият син.

А отделно от това, да наричаш Божия син "партньор" в контекста на дадено от или чрез него Божие завещание на някой човек, е заблуда. Той не е партньор. Онзи, на когото е дадена цялата власт на небесата и земята, съвсем не е "партньор".
от Ученица в 19.07.19 02:14
Отговори на това
Гост
....единствената разлика между Исус и останалите Божии синове е това, че той е бил роден първи, а те след него, иначе всички те са си Божии синове, родени от Бога.

От тук се разбира, че Бог е родил/ще роди много синове и от тях Исус е просто първият, по смисъл на п-мото до кол.1:15....

АМИН! много добре обясни Еурет, рядко съм срещала толкова подробно обяснение по темата. Благодарение.

от eureth в 19.07.19 11:27
Отговори на това
Гост
За всеки случай да уточня,


действително в този контекст -

т.е. п-мото до кол.1:15 (т.е. контекста, в който
- той е станал човек за нашето спасение
- и след жертвената си смърт Бог, неговият баща, го е съживил от мъртвите, преди всеки друг вярващ в Него човек да бъде съживен от мъртвите,
_ и също Бог го е направил господар и помазаник-цар /Де.2:36/ над цялото Божие творение, над небето и земята)

- няма друга посочена разлика.

вж и: Синовничеството на Исус от Назарет, Божия син

Но все пак, за да сме в истината, разкрита от Бога, не трябва да забравяме и "голямата картина",

т.е. това, че Той, помазаникът-цар Исус от Назарет, Божият син, също така
(и преди да стане човек и син на Бога ок. 1-ви век)
е вечното Слово на Бога, без начало и без край.


Т.е. имало е някога, когато той не е бил син (дете) на Бога,

но е нямало някога, когато Словото на Бога не Е, не е Бил, и не е Идният - Той винаги Е
(Йесу̀с им каза: Амѐн, амѐн, казвам ви, преди Абраа̀м да дойде в съществувание АЗ СЪМ /из Йн., 8/).

И Той е бащата на вечността /Ис./,

и е Бог благословен вечно /п-мо до римл./ .

и също, чрез Него Бог е създал всичко, което е създадено,
и без Него не е създадено нищо, от онова, което е създадено
/по Йн./
т.е. Той не е създание на Бога, чието Слово Той е
(както и Божият Дух не е създание на Бога, чийто Дух Той е[/b]) ,

с изключение на човешката му страна, която действително е създадена ок. 1-ви век от Бога, (който е станал) неговият баща

- вж п-мо до евр., 1.5 и 1.8 1гл


Защото на кого от вестителите [Бог] някога е казал: “Ти си мой син! Днес ми се роди!”?

И също: “Аз ще*1 му бъда баща и той ще*2 ми бъде син.”


И също, когато да въведе първородния в населения свят, казва: “И да му се поклонят всички Божии вестители!”.
Но за сина си [казва] - “Твоят престол, Боже, е за вечни векове! Жезълът на царството ти е жезъл на правота. Обикнал си справедливостта и си намразил беззаконието. Поради това, Боже, твоят Бог, те помаза с [благоуханно] масло от радост повече от твоите другари.”
Вж също и: Ариани и Атанасиани-------
*1, *2: "ЩЕ", т.е. бъдеще време — т.е. очевидно преди да се случи това, не е било така. Т.е. не винаги Божието слово е бил(о) син на Бога.

Т.е. чак след като той е излязъл от присъствието на Бога и е слязъл на земята, и е станал плът, човек,

чак, след като е бил заченат от Божия Дух в жена и роден от нея,

именно чак тогава (съответно) е станал син на Бога. Понеже не би могъл да Му е син, ако не е заченат от Него и съответно роден след това

(затова и онези, които бълнуват по оригенски, че "Божият син се бил раждал вечно",
на практика не признават, че Той е изобщо е син на Бога,

понеже преди да бъде заченат от Бога и да се роди на Бога, като негово дете,
(т.е. напълно приключено действие, а не вечно-продължително действие)
Бог не му е бил баща и Исус от Назарет съвсем не е бил син на Бога,

иначе "син" не би означавало "син" - а то означава!,
и "ти ми се роди"(свършено действие, а не вечно-продължаващо действие)
не би означавало "ти ми се роди" - а то означава!).Както и пише:
Светият [Божий] Дух ще слезе върху теб и силата на Всевишния [Бог] ще те осени. Затова и роденият от теб, ще бъде наречен Божият син. /Лк.1/"Публикувай коментар
Относно
Потребителско име:
Коментар: